Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  woda morska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Acta Physica / Uniwersytet Szczeciński
2000 Nr 10 67-80
PL U progu XXI wieku ludzkości grozi deficyt wody pitnej, a także wyginięcie życia w niektórych rejonach mórz i oceanów. Związane jest to ze wzrostem ilości zanieczyszczeń, jakie się dostają do wód. Obecnie jednym z głównych zanieczyszczeń wody morskiej i śródlądowej są substancje ropo-pochodne. Wpływa[...]
2
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9b 219-221
PL Temperatura powietrza wpływa na jakość urządzeń klimatyzacyjnych i podobnie temperatura wody morskiej wpływa na właściwości pomp cieplnych pompujących tę wodę. W artykule przedstawiono symulację pracy pomp cieplnych bazując na podobnych analizach układów klimatyzacji.
EN Air temperature could influence air conditioning load of buildings and sea water temperature whose change, in turn, could alter performance of seawater source heat pump. Hence, taking variations of air and seawater temperature, this research carries out simulation computation of operation energy of [...]
3
75%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 400-405
4
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 4 42-46
PL Techniki odsalania roztworów stosowane są w świecie w bardzo szerokim zakresie. Od blisko 150 lat do otrzymywania wody pitnej z wody morskiej używa się metody destylacji. W latach 50. ubiegłego wieku rozwinięto na skalę przemysłową metodę elektrodializy, a w latach 60. metodę odwróconej osmozy.
5
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych i odporności na korozję naprężeniową stopu AlZn4,5Mg1,2Li o zmiennej zawartości Li (1,2 – 2,5%) poddanego obróbce cieplnej jako modyfikacji okrętowego stopu AlZn5Mg1.
EN The paper presents the results of investigations into mechanical properties and resistance to tension-related corrosion of AlZn4,5Mg1,2Li alloy of variable content of Li (1.2 – 2.5%) subject to heat treatment as a modification of marine AlZn5Mg1 alloy.
6
75%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
EN Modern technology of fresh water production using sea water and geothermal energy is presented. Two methods are described: 1- technology with the use of geothermal springs (natural) or hot water obtained from boreholes as heating medium for distillation of sea water, 2- technology allows the product[...]
7
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2002 T. 7, nr 4 208--218
PL Opracowano metodykę analizy produktów przemiany iperytu siarkowego pod wpływem wody morskiej, destylowanej i wody z dodatkiem 1-cykloheksylo-2-pirolidinonu. Reakcję prowadzono przy różnych ilościach iperytu i identyfikowano produkty jego przemiany. Stwierdzono, że głównym produktem przemiany jest ti[...]
EN The procedure of chromatographic analysis of the products of sulfur mustard reaction with sea water, distilled water and water with addition of 1-cyclohexyl-2-pyrrolidinone have been worked out. The reactions were carried out with different amounts of mustard and the products of yperite conversion w[...]
8
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2017 Vol. 22, no. 2 443--450
EN The objective of the article is to present one of the most significant factors affecting electrochemical removal of chloride ions from concrete. Based on the literature findings, tests were carried out on specimens containing chloride admixtures introduced to the cement grout, on elements subjected [...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 99 107-109
EN The paper presents the results of the research into improving exploitative and fatigue properties of S235JR and S355J2 low alloyed steels by means of FSP process in an artificial sea water. Extensive program of the study elaborated for this goal has proved that the FSP technique can lead to better m[...]
10
75%
Journal of KONBiN
2017 No. 41 227--246
PL W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań, mających na celu przygotowanie do wydobycia amunicji chemicznej topionej po II wojnie światowej (II WŚ) w wodach Morza Bałtyckiego (MB). Minęło 70 lat od pierwszych działań, mających na celu likwidację głównie niemieckiej broni chemicznej, a przewidywan[...]
EN The article presents the preliminary results of a research aimed at preparation for the extraction of chemical ammunition immersed after the Second World War(WWII) in the waters of the Baltic Sea (BS). It has been 70 years since the first steps aiming at elimination of mainly German chemical weapons[...]
11
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2015 Nr 3 67--76
PL Cel: Podczas akcji gaśniczych w portach morskich lub na statkach pianotwórcze środki gaśnicze stosuje się zazwyczaj z wodą morską. Skład wody morskiej znacznie różni się od składu wody wodociągowej. Wody słone zawierają znaczne ilości soli mineralnych, które mogą powodować niszczenie pian gaśniczych[...]
EN Aim: Fire extinguishing foam is usually combined with sea water during firefighting operations on a ship or at a seaport. The structure of sea water is different from fresh water. Sea water contains large quantities of mineral salts, which may cause the deterioration of extinguishing foam and conseq[...]
12
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2018 Vol. 18, no. 4 1597--1607
EN Nano-fillers are embedded with epoxy polymer matrix of glass fiber reinforced polymer (GFRP) composites to enhance the mechanical properties. In the present investigation, the nano-TiO2 particles of different concentrations was mixed with the epoxy polymer matrix to improve the mechanical properties[...]
13
75%
Journal of KONES
EN Due to the fact that marine environment contamination by oil substances are not uncommon, it is necessary to improve the ability of determine their origin. Therefore, research on the possibility of recognizing the type of oil using its individual characteristic manifested in the processes of fluores[...]
14
75%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2013 nr 1(11) 20--25
EN The article suggests a decision on the problem of fresh water lack on the example of Sudak, autonomous republic of Crimea, Ukraine. The article gives the project of sea-water desalination with using renewable energy sources.
RU V stat’e predlozeno resenie problemy nehvatki presnoj vody na primere g. Sudaka; avtonomnoj republiki Krym; Ukraina. Predlozen projekt po opresneniu morskoj vody s ispol’zovaniem istocnikov energii.
15
75%
Environment Protection Engineering
EN The SOx emissions of the marine engine are regulated by international maritime conventions. In this paper, the effect of various parameters, including SO2 partial pressure, liquid to gas ratio (L/G), alkalinity and pH, was investigated by seawater scrubbing experiment in a turb[...]
16
63%
Technologia Wody
2012 Nr 6 (20) 24-27
PL Głównym tematem pracy jest dezynfekcja wody zawierającej kwasy humusowe będące prekursorami produktów kancerogennych w naturalnych wodach.Ilości powstających ubocznych produktów procesu utleniania i dezynfekcji rosną z czasem reakcji i stężeniem jonów podchlorawych - nieorganicznych. Wśród identyfik[...]
EN The major topics in this study was disinfection water with humic acid as the organic precursor DBPs in a natural aquatic environment. The amount of DBPs increased with chlorite ions as the primary inorganic etc. The yield of identified DBPs, especially THMs, was higher in chlorinated coastal and dee[...]
17
63%
Environment Protection Engineering
EN An experience gained in the closed aluminum smelter in Sibenik (Croatia) is described in order to highlight possible similar problems anywhere in the world, when commercial wet-scrubber, designed for fresh water, is used in an unconventional seawater environment. Lime treatment process was used to r[...]
18
63%
Przegląd Geofizyczny
2008 Z. 2 141-153
PL W pracy wykorzystano materiał archiwalny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczący średnich miesięcznych poziomów wody jezior: Jamno (Unieście), Bukowo (Bukowo Morskie), Gardno (Gardna Wielka) i Łebsko (Izbica) z okresu od 1961 do 2000. Analizowano miesięczne, sezonowe i roczne wartości p[...]
EN The archival material in this paper originates from The Institute of Meteorology and Water Management and concerns mean monthly values of water level for Jamno Lake (Unieście), Bukowo Lake (Bukowo Morskie), Gardno Lake (Gardna Wielka) and Łebsko Lake (Izbica) from the period 1961 to 2000.The monthly[...]
19
63%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 5 268-269
PL Zwrócono uwagę na podstawowe problemy, które należy brać pod uwagę podczas realizacji obiektów budowlanych, w tym zmienności poziomów wód gruntowych i przemieszczania się strefy rozdziału wód słonych i słodkich w kierunku lądu.
EN Basic problems are discussed which must be taken into consideration while implementing construction projects, such as changing groundwater levels and the movement towards land of the zone separating salt and fresh water.
20
63%
Zeszyty Naukowe. Acta Physica / Uniwersytet Szczeciński
2000 Nr 10 47-65
PL Praca przedstawia szereg podstawowych zjawisk molekularnych towarzyszących zawiesinom i emulsjom znajdującym się w wodach morskich. Omówiono koncentracje i rozkłady dyspersyjne zawiesin, zróżnicowanie tych parametrów w zależ-ności od różnych czynników fizycznych, matematyczny opis oraz wstępną anali[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last