Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 369
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wodór
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Energy Science
2010 Vol. 1, nr 1 121-131
EN The limited resources of fossil fuels and the changing situation in economy and politics, lead to a higher interest in hydrogen as a fuel, with a wide range of use. It is currently used in the petroleum and automotive industries (in the latter to drive vehicle engines), and to heat households and pr[...]
2
100%
Archiwum Spalania
PL Reakcja wodoru z tlenem jest tylko pozornie prosta, gdyż na poziomie .mikro., atomów i cząsteczek, na globalną reakcję łańcuchową składa się wiele reakcji elementarnych. Mechanizm spalania wodoru jest szczególnie ważny, gdyż te same kluczowe reakcje elementarne rozgałęzienia i oberwania łańcucha wys[...]
3
80%
Polityka Energetyczna
2009 T. 12, z. 1 111-117
PL Gaz koksowniczy zawierający około 60% wodoru oraz znaczne ilości weglowodorów, z których na drodze reformingu można pozyskać dodatkowe ilości wodoru, stanowi potencjalnie jedno z ważniejszych źródeł otrzymywania wodoru.W artykule zostały przedstawione dwa warianty technologiczne produkcji wodoru z g[...]
EN Coke oven gas containing about 60% of hydrogen and considerable amounts of hydrocarbons, from which additional amounts of hydrogen can be obtained via reforming, potentially constitutes one of the more important sources for obtaining hydrogen. The paper presents two technological variants of produci[...]
4
80%
Archiwum Spalania
PL W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę wodoru jako paliwa. W szczególności opisano znane metody produkcji wodoru na skalę przemysłową, sposoby transportu i przechowywania wodoru, łącznie z nowymi jeszcze nie wprowadzonymi metodami. Ustosunkowano się do ogólnej opinii charakteryzującej wodór[...]
EN In paper was presented characterization of hydrogen as a fuel. It was described known hydrogen manufacture methods, storage and transportation methods with new currently being researched method. Author assume some attitude to the public opinion that hydrogen is dangerous, inflammable and explosive g[...]
5
80%
Archiwum Spalania
PL W artykule analizowano wpływ składu mieszaniny CH4/H2/powietrze na adiabatyczną temperaturę płomienia i prędkość spalania laminarnego. Korzystając z programu FactSage obliczono adiabatyczne temperatury płomieni podczas spalania mieszanin CH4/H2/powietrze zawierających objętościowo od 0 do 100% H2. W[...]
EN In the article the impact at the composition of CH4/H2/air mixtures on the adiabatic flame temperature and laminar burning velocity was analyzed. The adiabatic flame temperatures of CH4/H2/air mixtures burning, containing from 0 to 100% by volume of hydrogen, were calculated using FactSage program. [...]
6
80%
Przemysł Chemiczny
7
80%
Journal of Energy Science
EN Superconductors have a great potential in the future development of transportation and energy supply applications. Although MgB2 superconductors that operate at liquid hydrogen temperatures are not yet commercially available, research indicates that these will be feasible in the future. Novel concep[...]
8
80%
Journal of Energy Science
EN Hydrogen energy cycle in a decentralized economy is a subject of discussion and research effort to find justification for usage of liquid hydrogen in conjunction with SOFC and SOEC and superconducting energy storage devices. The renewable energy sources are envisage to provide electricity to split w[...]
9
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W procesie polaryzacji katodowej w alkalicznym roztworze, w temperaturze pokojowej, uzyskano stabilną modyfikację sprężystych oraz niesprężystych właściwości a-Ti. Stwierdzono, że przyczyną tego jest głęboka modyfikacja struktury materiału wskutek nawodorowania, niepowodującego powstawania mikropękn[...]
EN The stable modification of elastic and inelastic properties of a-Ti has been stated due to the hydrogen charging at cathodic polarization in alkaline solu-tion at RT. The effects have been found to depend on the hydrogen induced modification of the material structure, not causing the formation of th[...]
10
80%
Czysta Energia
2006 Nr 9 28-30
11
80%
Czysta Energia
2005 Nr 10 13-15
12
80%
Czysta Energia
2004 Nr 9 28-29
13
80%
Czysta Energia
2004 Nr 7-8 36-38
14
80%
Czysta Energia
2005 Nr 1 28-29
15
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 11 6-12
PL Przedstawiono historię metody otrzymywania oraz perspektywy, jakie stoją przed wodorem jako nośnikiem XXI wieku. Omówione technologie z termodynamicznego lub ekonomicznego punktu widzenia nie mogą być jeszcze stosowane na szeroką skalę, ze względu na koszty produkcji i tym samym na zbyt wysoką cenę [...]
EN The history of methods of gaining hydrogen, as well as the perspectives of hydrogen as the energy carrier in the XXI century has been provided in this article. From thermodynamical and economical point of view, described technologies can not be used on a large scale yet, considering the cost of prod[...]
16
80%
Polish Journal of Chemical Technology
2006 Vol. 8, nr 3 102-105
EN Photocatalytic and photobiological methods of hydrogen generation from water are presented. This review paper gives a short description of current laboratory research works related to hydrogen generation in the presence of light. The application of metal oxides, sulfides, nitrides, perovskites alone[...]
17
80%
Przemysł Chemiczny
18
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2003 z. 129 117-130
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące zastosowania wodom, jako źródła energii w pojazdach samochodowych. Dokonano próby analizy zagadnień dotyczących produkcji, magazynowania i wykorzystania wodoru. Przeanalizowano również problematykę dotyczącą zastosowania wodoru jako paliwa w ogniwach pa[...]
EN The paper focuses on hydrogen properties and its use in fuel cell technology. Different types of fuel cell are presented. The fuel cell was chosen as it is the most promising for automotive applications, and its transit application is currently the most advanced. Additionally hydrogen as a fuel for [...]
19
80%
Karbo
1999 Nr 1 16-19
PL Przeprowadzono badania konwersji metanolu do gazu wodorowego przy zastosowaniu katalizatora miedziowo-cynkowo-glinowego. Stwierdzono, że pod ciśnieniem 2 MPa, przy stosunku molowym metanol/woda = 0,8, w temperaturze 280°C i obliczeniu katalizatora surowcem ciekłym 0,6 dm3/ dm (3) kat h uzyskuje się [...]
EN It was carried out the study concerning the methanol conversion to hydrogen gas by using of copper-zinc-aluminium catalyst It was stated that under the pressure 2 MPa, at the molar ratio of methanol/water = 0,8, in the temperature 280 °C and under the cata-lyst loaded by liquid raw material to 0,6 d[...]
20
80%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Fotoelektroliza wody dzięki absorpcji światła przez półprzewodnik jest uważana za korzystny sposób otrzymywania nośnika energii jakim jest wodór. Proces ten przebiega w ogniwie fotoelektrochemicznym (PEC), składającym się z wodnego roztworu elektrolitu i dwóch elektrod. Praktyczne zastosowania tego [...]
EN The photoelectrolysis of water–its decomposition into hydrogen and oxygen due to the absorption of light–is regarded as an important and non-conventional future energy source. This process proceeds in the photoelectrochemical cells, PEC, composed from aqueous electrolyte and two electrodes. For the [...]
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last