Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wnioskowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono sposób wykorzystania logiki rozmytej do sterowania transportem w połączeniu z zadaniowym sterowaniem robota przemysłowego. Do badań wykorzystano zrobotyzowane stanowisko, w którym harmonogramowanie i symulację przebiegu produkcji oraz kontrolę jakości, zamodelowano w progra[...]
EN The paper presents an application of the fuzzy sets theory to the control of transportation tasks of industrial robots. The robotized stand was used for the scheduling and simulation of the production, production control and quality control which was modeled using SIMPLE++ software. The investigatio[...]
2
75%
Studia Informatica
PL Artykuł przedstawia koncepcję wykorzystania sieci Petriego do zadania wizualizacji struktury regułowej bazy wiedzy oraz prezentuje funkcjonalne oraz implementacyjne aspekty systemu, wykorzystującego tę koncepcję do wizualizacji struktury regułowej bazy wiedzy oraz procesu wnioskowania dla takich baz[...]
EN The paper presents conception of utilization of Petri nets to visualization the structure of rule knowledge bases and the functional and implementation issues of system using this conception for visualization both the structure of knowledge bases and the inference process in such bases. The basic te[...]
3
75%
Studia Informatica
PL Niniejszy artykuł prezentuje koncepcję, implementację oraz skrót badań symulacyjnych inteligentnego komponentu dedykowanego do wspomagania procesów decyzyjnych w kontroli lotów. Komponent ten został zrealizowany jako wbudowany system ekspertowy, zawierający regułową bazę wiedzy, wnioskowanie w przód[...]
EN This paper presents the conception, realization and simulation study of intelligent component dedicated to aiding the decision making process in flight control. This component was implemented as embedded expert system containing rule knowledge base, forward inference engine and explanation module. T[...]
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 11 178-180
PL W artykule przedstawiono architekturę systemu rozmytego przeznaczonego do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim. Proces wnioskowania zrelizowano w oparciu o 2 kanałowy potokowy blok wnioskowania. W celu przyspieszenia obliczeń wykorzystano technikę adresowania reguł rozmytych.
EN This paper describes an architecture of a fuzzy logic control system for guiding a wheelchair. The inference process was realized in 2 channel pipeline inference block. For acceleration of the time processing a technique of addressing fuzzy rules was used.
5
75%
Archives of Civil Engineering
PL Adaptacyjny neuronowo-rozmyty system wnioskowania (ANFIS) został zastosowany do identyfikacji zależności pomiędzy wartościami stosunku wodno-cementowego (W/C) a parametrami mechaniki pękania według II modelu betonów ciężkich (KIIc, JIIc). W systemie wykorzystano podział regularny przestrzeni wejści[...]
EN The Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) is applied to identification of relationship between the values of water-cement ratio (W/C) and the parameters of fracture mechanics according to Mode II of dense concrete (K IIc, J IIc). Regular division of input space and "bell" membership functio[...]
6
75%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 1 169-178
PL W pracy przedstawiono metodę klasyfikacji ścisłej i rozmytej cyfrowych obrazów barwnych, wykorzystującą zbiory rozmyte. W oparciu o trójkąt chromatyczności CIE otrzymujemy zbiory rozmyte reprezentujące obrazy cyfrowe. W ten sam sposób otrzymujemy zbiory rozmyte zarówno dla obrazów wzorcowych odpowia[...]
EN In this paper we propose a method for classification and fuzzy classification of colour patterns by use of fuzzy sets. The fuzzy sets which represents the colour patterns are obtained by use a chromaticity triangle CIE. Commparing the fuzzy sets for colour patterns representing classes and colour pa[...]
7
75%
Studia Informatica
2015 Vol. 36, nr 1 131--143
PL Niniejszy artykuł prezentuje wybrane praktyczne zagadnienia związane z realizacją podsystemu ekspertowego wbudowanego w aplikację internetową. Opisana została koncepcja takiego podsystemu, jego cele oraz metody wykorzystania w aplikacji. Przedstawione zostały funkcje edytora bazy wiedzy, przyczyny w[...]
EN This article describes the study of selected practical issues focused on the constructing expert system module build-in the web application. We describe a conception of knowledge based subsystem, its goal and method of utilization in whole system. We present functionality of knowledge base editor, w[...]
8
75%
Bio-Algorithms and Med-Systems
PL W pracy zaprezentowano model diagnozy lekarskiej bazujący na wnioskowaniu abdukcyjnym. Model ten został zaprojektowany w celu wspomagania diagnozy i terapii w pewnych przypadkach alergii. Rozumowanie jest definiowane przez trzy podstawowe typy wnioskowania: dedukcję, indukcje i abdukcję. Pierwszym[...]
EN This paper presents an abductive model of diagnosis, which was designed for medical care (diagnosis and treatment) of certain types of allergy. The reasoning is defined to have three forms: deduction, induction and abduction. The American philosopher Charles S. Peirce was the first to notice abduc[...]
9
75%
Studia Informatica
2016 Vol. 37, nr 1 125--134
PL Biblioteka KBExpertLib jest nowym, w pełni autorskim pakietem, oprogramowaniem, oferującym większość typowych funkcji jądra szkieletowego systemu ekspertowego Biblioteka pozwala na budowanie systemów ekspertowych z wykorzystaniem języka Java. Celem niniejszej pracy jest prezentacja właściwości funkc[...]
EN The KBExpertLib is the originally designed software package which provides most of the expert system shell’s common functions. This library allows to build expert systems using Java programming language. The presentation of the functional properties of the KBExpertLib is the goal of this paper as we[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Artykuł przedstawia próbę skonstruowania bazy wiedzy, służącej jako podstawa w systemie oceny sytuacji nawigacyjnej. System został oparty o sieci bayesowskie. Opisano eksperyment badawczy oraz wykonano szereg prób symulacyjnych, umożliwiających zdefiniowanie bazy danych. Przedstawiony został również[...]
EN An attempt is made to build a knowledge data base to be used a basis for a navigational situation assessment system. The system is based on Bayesian networks. A research experiment will be described, in which simulation tests were carried out to define a relevant data base. This article also present[...]
11
75%
Prace Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
2001 Nr 941 1-12
PL Sieci bayesowskie maja wiele praktycznych zastosowań związanych z ich zdolnością do zwartej reprezentacji rozkładów prawdopodobieństwa w wielu zmiennych. Choć znanych jest wiele algorytmów uczących sieci bayesowskie z danych, nie są one satysfakcjonujące, ponieważ wynikowe struktury sieci na ogół ni[...]
EN Bayesian networks have many practical applications due to their capability to represent joint probability distribution in many variables in a compact way. Though there exist many algorithms for learning Bayesian networks from data, they are not satisfactory because the learned networks usually are n[...]
12
75%
Studia Informatica
2014 Vol. 35, nr 2 111--125
PL W pracy zaprezentowano metodykę transformacji ontologii OWL 2 RL do zestawu reguł, które mogą zostać użyte w regułowym silniku wnioskującym. Zaproponowano podział wnioskowania na dwie części: terminologiczną i asercyjną. Opracowano mechanizm transformacji ontologii do Abstrakcyjnej Składni Reguł i F[...]
EN In this paper we present a method of transforming OWL 2 RL ontologies into a set of rules which can be used in a rule engine. We use HermiT reasoner to perform the TBox reasoning. The ontology is transformed into an Abstract Syntax of Rules and Facts and then into any forward chaining reasoning engi[...]
13
75%
Budownictwo i Architektura
2013 Vol. 12, nr 3 201--207
PL Jakość jest nieodłącznym parametrem procesu produkcji betonu towarowego. Zapewnienie dobrej jakości betonu wymaga podjęcia odpowiednich działań w wytwórni. Kontrola produkcji wg [1,3] obejmuje działania konieczne do uzyskania i zachowania właściwości betonu zgodnie z określonymi wymaganiami, w szcze[...]
EN Quality is an inherent parameter of the production of ready-mixed concrete. Providing good quality concrete needs taking appropriate action in the concrete mixing plant. Production control includes the activities necessary to achieve and maintain the properties of concrete in accordance with specifi[...]
14
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 12 173-177
PL Stosując systemy regułowe, można wyróżnić dwie klasy problemów: efektywność procesu projektowania oraz wydajność procesu uruchamiania. Niniejszy artykuł przeglądowo opisuje metody projektowania reguł opracowane w Katedrze Automatyki AGH pod kątem rozwiązywania ww. problemów. Proponowane podejścia op[...]
EN There are two common issues while dealing with rules and rule-based systems. These are efficiency of the design process and performance of rule interpretation. This paper discusses briefly several design approaches developed at the Department of Automatics, AGH which tackle these issues. The propose[...]
15
63%
Studia Informatica
2013 Vol. 34, nr 2A 227--238
PL W artykule zaproponowano metodę współczynników niepełności (IF) służących do modelowania niepełności wiedzy w systemach wspomagania decyzji. Przedstawiono miarę współczynnika niepełności wiedzy oraz wyniki przeprowadzonych eksperymentów i ich interpretację.
EN The paper consists of the proposition of using the method of incompleteness factors (IF) in order to model the incompleteness of knowledge in decision support systems. The authors are using cluster analysis methods along with the incompleteness factors to reason in systems with incomplete knowledge.
16
63%
Diagnostyka
2000 Vol. 23 19-22
PL Opisano istotę działania dynamicznego systemu doradczego bazującego na koncepcji tablicy ogłoszeń. Elementy tej tablicy tworzą sieć stwierdzeń, których wartości mają spełniać warunki wynikające z przyjętych schematów wnioskowania. Wartości logiczne stwierdzeń, określanych jako stwierdzenia pierwotne[...]
17
63%
Journal of Applied Computer Science
EN In this paper, we propose a proof of concept context aware framework to facilitate product based software certification. The framework provides an applied environment for software certification by integrating tools such as Eclipse, Jena, OntoStudio, Protégé, Equinox, EMMA, log4j, RCP, JUnit, Jfeatur[...]
18
63%
Journal of KONBiN
2008 No. 3 (6) 111-126
PL W pracy przedstawiono kombinatoryczną miarę nieokreśloności stanu diagnozowanego obiektu (entropię diagnostyczną) oraz kombinatoryczną miarę wartości informacyjnej symptomów. Rozważania przeprowadzono przy założeniu, że obiekt opisany jest wielowartościowym modelem diagnostycznym. Zaproponowane miar[...]
EN This paper presents combinatorial measures of the system condition uncertainty (diagnostic entropy) and the diagnostic symptoms' informativity. The multi-valued diagnostic model has been assumed. Proposed measures can be used in the manner similar to Shannon entropy use for the diagnostic model anal[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 35 71-82
PL W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania systemów ekspertowych z wnioskowaniem przybliżonym do wspomagania podejmowania decyzji w trzech różnych dziedzinach: technice, medycynie i bankowości. Zastosowanie mechanizmu wnioskującego uwzględniającego niepewność podczas wnioskowania może dać pełniej[...]
EN In this work we present the possibility of using expert systems with uncertain reasoning in three different fields of human activities such as: technology, medicine and banking. The strong advantage of using reasoning with the Certainty Factors is having more complete view of reality. What, in conse[...]
20
63%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2012 Vol. 20 19--27
EN The main aim of the article is to present the modifications of inference algorithms based on information extracted from large rule sets. The article introduces the conception of discovering the knowledge about rules saved in rule bases. It also describes the cluster analysis and decision units conce[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last