Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 64
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wnioskowanie rozmyte
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2012 nr 2 117--138
PL W artykule przedstawiono metodę oceny poziomu zrównoważonego rozwoju organizacji z wykorzystaniem wnioskowania rozmytego. Podstawę metody stanowi ocena aspektów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Proponowane rozwiązanie umożliwia ocenę poszczególnych organizacji, jak też dokonywanie porówn[...]
EN The paper presents a method of organizations’ sustainability assessment with the use of fuzzy logic whereby economic, environmental, and social components are fundamental to the model. Each of the inputs is treated individually, and the application of fuzzy logic helps provide an overall measure. Th[...]
2
100%
Inżynieria Maszyn
PL Realizacja idei oszczędnego i efektywnego wytwarzania wymaga optymalnego wykorzystania wszystkich maszyn technologicznych i urządzeń transportowych wchodzących w skład systemu obróbkowego. Zadanie powyższe jest szczególnie trudne, gdy transport w systemie produkcyjnym realizowany jest z wykorzystani[...]
EN Modern computerized manufacturing systems increasingly accept the tasks characteristic to small batch production with high variability of products. This tendency makes routing and scheduling a troublesome problem. Production intelligent control is a highly multi-disciplinary technology. This technol[...]
3
100%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN A necessary elements of effective power system planning is the knowledge of forecast of scale and geographic location power demand, under different possible scenarios. Arrangements for new or expanded facilities normally require several years, meaning that investments must be plan several years - fi[...]
4
100%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN Project driven manufacturing provides a way for rising of enterprise competitiveness. Because of risk associated a project profitability evaluation plays a pivotal role. Due to standard economic approach many different methods such as Rol, IRR, NPV, PPz, can be used in the course of decision making,[...]
5
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2004 R. 4, nr 6 177-185
PL Ocena złożonych kompleksów wymaga uwzględnienia wielu charakterystyk opisanych różnymi parametrami. Stwarzamy zatem zbiór kryteriów, które odnoszą się do różnych charakterystyk. Każde z kryteriów opisane będzie innym parametrem odnoszącym się bądź to do konkretnego stanu lub charakterystyki elementu[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2002 Z.7 143-150
PL Artykuł prezentuje podstawowe założenia metody prognozowania kierunków rozwoju aglomeracji miejskich z zastosowaniem wnioskowania rozmytego. Prognoza taka jest niezbędna w prawidłowym gospodarowaniu terenami miejskimi. Stanowi ona podstawę dla właściwego, ujmującego potrzeby użytkowników, zarządzani[...]
EN Paper presents basic metodologi of spatial towns development forecasting with use fuzzy logic. This forecast is nesesery to corect menagement of town areas. Dificulty in corect define changing in spatial towns development.
7
100%
Journal of KONBiN
2015 No. 1 (33) 159--168
PL Praca przedstawia propozycję systemu wnioskującego wykorzystywanego do oceny możliwości naruszenia atrybutu poufności zasobu informacyjnego. W pracy zdefiniowano zmienne dokładne i rozmyte. Zostały zaprezentowane wyniki wnioskowania rozmytego. Pokazano metodę obliczania zmodyfikowanej wartości atryb[...]
EN The work presents the proposition of inference system that evaluates the possibility of information confidentiality attribute violation. Crisp and fuzzy variables have been defined. Values of output variables from fuzzy logic system have been presented. The way of counting the modified value of info[...]
8
100%
Engineering of Biomaterials
PL Praca przedstawia rozmyty system wnioskowania dla zamodelowania związków pomiędzy temperaturą podłoża oraz stosunkiem molowym Ca/P w gradientowej powłoce hydroxyapatytowej na podłożu tytanowym. Przeprowadzono symulację działania sterownika rozmytego za pomocą oprogramowania Matlab.
EN A fuzzy approach has been demonstrated for modelling the relationship between substrate temperature and Ca/P ratio of the functionally graded HA coating on titanium substrate. A fuzzy logic controller (FLC) was utilized using Matlab Software.
9
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2005 Nr 72 191-196
EN This paper presents a diagnostic conclusion block, based on a fuzzy logie approach. It proposes implementation of a decision making, algorithm based diagnostic system, in order to achieve an uninterrupted work cycle of the squirrel cage motor drives. The diagnostic conclusion interface has been desi[...]
10
88%
Logistyka
PL Podczas realizacji budowy, na czasy wykonania poszczególnych robót wpływają różne czynniki. Dlatego, czasy wykonania robót oszacowane w etapie planowania budowy mają charakter niepewny. W referacie założono, że ta niepewność nie jest spowodowana brakiem wiedzy, lecz przedstawia pewien rozrzut możliw[...]
EN During execution of construction, durations of works are influenced by various factors. Therefore, durations of works estimated at the planning stage of construction are uncertain. The paper assumes that this uncertainty is not due to lack of knowledge, but represents a scattering of possible durati[...]
11
88%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 531-549
PL Praca zawiera opis zasad tworzenia modeli zagrożeń skojarzonych z wykorzystaniem pojęć rozmytych odpowiadających zbiorom rozmytym i stowarzyszoną z nimi logikę rozmytą. Zostały wprowadzone tylko te pojęcia i metody, których wymagał opracowany, numeryczny program stanu zagrożeń skojarzonych. Omówiono[...]
EN Presented poper contain a description of total hazard on mine included rock-burst, coal fire, water and methane blast hazard. The fuzzy sets theory and fuzzy logic have been used to the goal of computer artificial human feeling of a hazard. The method of artificial finking and safety optimal mine de[...]
12
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2002 Z.7 285-290
PL W technologii tworzyw sztucznych największą trudność sprawia sprawne sterowanie temperaturą strefy wytłaczarki. Nowatorskim sposobem zarządzania temperaturą w wytłaczarce jest sterowanie rozmyte. Stosuje się je, aby uniknąć gwałtownych skoków temperatury, które niekorzystnie wpływają na jakość tworz[...]
EN The main problem in plastics technology is temperature control of extrude - machine zone. The new way of temperature management in extrude - machine is fuzzy control. It helps to avoid sudden change of temperature, which have an unfavorable influence on plastic quality. Solid, granulated polymer is [...]
13
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 6 377-379
PL Projektowanie systemów pomiarowych obejmuje opracowanie koncepcji metod pomiarowych, rozwiązań układowych oraz metod i algorytmów przetwarzania sygnałów oraz sterowania. Jedną z własności systemu pomiarowego jest charakterystyka typu wejście-wyjście. Jest ona kształtowana z zastosowaniem algorytmów [...]
EN Measuring system design comprise the elaboration of the idea of measuring methods and systemic solutions and methods and algorithms of the signal processing and the control. One of the property of the measuring system is the characterization of the I/O type. It is shaped with the use of algorithms[...]
14
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Artykuł prezentuje możliwości zastosowania procedur wnioskowania rozmytego do modelowania podróży. Głównym celem referatu jest przedstawienie sposobu doboru kształtu funkcji przynależności i ich wpływu na otrzymane wyniki układu wnioskującego. Skupiono się na zastosowaniu układu dla potrzeb modelowa[...]
EN The paper presents possibilities of Fuzzy Inference Systems (FIS) applications within trip modelling. The main goal of the paper is presentation of the procedure focused on shaping of the membership function in Mamdani FIS and their influence on obtained results. The inference system was developed i[...]
15
75%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2009 nr 1 119-128
PL W artykule przedstawiono porównanie systemów wnioskowania rozmytego oraz sztucznych sieci neuronowych bazując na identyfikacji odkształceń termicznych napędu posuwów szybkich. Głównym kryterium porównującym metody była różnica między wartością zmierzoną a wartością obliczoną z zastosowaniem wnioskow[...]
EN The paper presents application of fuzzy logie systems and neuronal networks for detection of thermal deformations of high speed feed drive. The analysis is based on data representing positioning aceuracy of such a drive. The temperatures measured in the selected points of the drive and the current p[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN The article deals with fuzzy modeling of the coal parameters variability, taking into account various fuzzy inference operators.
17
75%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2007 nr 1 149-162
PL W artykule przedstawiono przykłady zastosowań systemów wnioskowania rozmytego do wyznaczenia odkształceń termicznych obrabiarek. Przedstawione systemy zostały skonstruowane na podstawie dwóch problemów, ij. detekcji odkształceń termicznych szlifierki oraz określenia dokładności pozycjonowania napęd[...]
EN The paper presents the analysis of fuzzy logic systems for detection of thermal deformation of machine tool. The analysis is based on two problems: grinder machine thermal deformation and positioning accuracy HSM feed drive. The two fuzzy logic systems were analyzed, i.e. Mamdani and Takagi-Sugeno f[...]
18
75%
Mechanik
2009 R. 82, nr 3 166-173
PL Przedstawiono metodykę systematycznego wyboru najlepszej obrabiarki, spośród wielu należących do określonej grupy, przeznaczonych do realizacji zadanego procesu technologicznego. W celu ustalenia rankingu obrabiarek najlepiej spełniających wymogi, pokazano przykłady zastosowania metody punktacji wag[...]
EN Presented is methodology to best select machine tools out from a group identified as suitable to carry out a specific production process. Application of the weight scoring and blurred conclusion method examples are explained as used for preparation of the ranking lists of the machine tools.
19
75%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2006 nr 2 125-138
PL Artykuł jest przeglądem literaturowym przedstawiającym podejścia do diagnozowania narzędzia ze szczególnym uwzględnieniem podejść bazujących na wnioskowaniu rozmytym. Przedstawiono również podstawowe parametry systemu wnioskowania rozmytego wpływające na jego sprawność. Wskazane zostały wady i zalet[...]
EN The paper presents a review on cutting tool diagnostic systems. Special attention is paid on approaches basing on fuzzy logic theory. In this case, paper describes base parameters of fuzzy logic inference and their influence on a generally considered performance of fuzzy logic systems. The advantage[...]
20
75%
Management
PL W artykule przedstawiono istotę systemów APS (Advanced Planning and Scheduling - Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie) na przykładzie systemu proAlphaAPS oraz koncepcję prognozowania wartości wybranych wskaźników przedsiębiorstwa z wdrożenia systemu ERP APS. Koncepcja ta stanowi element proce[...]
EN There is presented in the paper the essence APS systems (Advanced Planning and Scheduling) on the basis of the exemplary system proALPHA@APS as well as the conception of forecasting of selected enterprise indexes from ERP APS system implementation. The conception makes the element of efficiency eval[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last