Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wizualizacja 3D
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Geometria i Grafika Inżynierska / Politechnika Śląska
2009 z. 7 35-42
PL W artykule przedstawiono własności wybranych przykładów transformacji biegunowo-stereograficznej opartej na sferze. Zaprezentowano również wizualizację omawianego przekształcenia w rzutach prostokątnych oraz przy użyciu trójwymiarowej wizualizacji stworzonej w programie AutoCAD. We wstępie zdefiniow[...]
EN The goal of the paper is to present visualization and some properties of a special case of a polar-stereographic transformation, which base consists of the sphere. Some special cases will be discussed and visualized both in 2D and 3D spaces.
2
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Oprogramowanie wspomagające modelowanie systemów transportowych, a w szczególności systemów miejskich pozwala dokonywać analiz istniejących rozwiązań oraz wskazać możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych. Wizualizacja 3-D jest wygodną metodą prezentacji modelu, która przyczynia się do lepsze[...]
EN Software for transport systems modeling allows analyzing present solutions and preparing alternative solutions. 3-D visualization is very useful and comfortable method of model presentation. This paper is focused on the most important aspects of 3-D visualization using in modeling of cities transpor[...]
3
88%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2013 no. 2 57--63
EN This article discusses the problem of point object placement in 3D space for the purposes of visualization. We have to deal with this kind of task, when we have to place objects on a DTM (Digital Terrain Model), which most often is an irregular triangle grid. Unfortunately, the case when the point o[...]
4
75%
Roczniki Geomatyki
2007 T. 5, z. 8 163-172
EN The contemporary information society has various possibilities both to promote and manage the cultural heritage. Common use of Internet makes indirect access to cultural goods possible, thus overcoming traditional obstacles of cost, distance and time. However, in order to fully exploit these possibi[...]
5
75%
Journal of Applied Computer Science
2013 Vol. 21, nr 1 107--117
EN In this paper, we present an interactive method for visualizing three-dimensional nonlinear, unsteady vector fields. Visualization of three-dimensional electromagnetic fields is a difficult issue because the user has to be able to assess the distribution of the vector in the context of complex geome[...]
6
75%
Roczniki Geomatyki
2011 T. 9, z. 3 117-123
PL Elektroniczne mapy nawigacyjne 2D prezentowane przez system ECDIS (ang. Electronic Chart Display and Information Systems) prawie całkowicie wyparły tradycyjne mapy papierowe. Szybki rozwój technologii oraz coraz szersze zastosowanie systemów GIS w procesach decyzyjnych pozwalają na wykorzystanie moż[...]
EN Two and three dimensional underwater visualization is an excellent tool to perform precise vessel maneuvering operations such as mooring, anchoring and execution of turns. In the future, such a visualization may allow conducting safe navigation of vessels with maximum drafts admitted in given inland[...]
7
75%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2013 no. 2 75--85
EN The article describes the results of research into the possibility of the integration of spatial data available in the centers of geodetic and cartographic documentation for the modeling and visualization of rural areas, as well as the procedure to be followed from the analysis of spatial data avail[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 381--384
PL Przedstawiono metodę wykorzystania dronów do pozyskiwania dokumentacji do rekonstrukcji wypadków komunikacyjnych. Metoda ta pozwala na przyspieszenie prac w terenie i zmniejszenie utrudnień i zagrożeń spowodowanych wstrzynaniem ruchu dorogowego na czas prac ekip biegłych na miejscu zdarzenia.
EN The method of using drones to obtain documentation for the traffic accidents reconstruction has been presented. This method allows for quick work of experts at the place of accident and reduces the dangers caused by the traffic stopping.
9
75%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2017 no. 2 115--121
EN 3D visualization is one of the forms of presentation of spatial phenomena, which, thanks to the development of new technologies of acquiring, modeling and providing spatial information, is one of the most popular methods of presenting real objects in the virtual world. Practice shows that 3D visuali[...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono technologię operacji bazującej na prowadzonym systemie obrazu IGS. Zaproponowano segmentację obrazu I możliwość otrzymywania obrazu endoskopowego w trybie czasu rzeczywistego.
EN It research on the key technology on IGS (image-guided surgery). It proposes medical image segmentation based on PCNN and the virtual endoscopic scenes real-time rendering method based on GPU parallel computing technology, which improves the display quality of IGS’s virtual scene and real-time rende[...]
11
75%
Roczniki Geomatyki
PL Z każdym rokiem poszerza się zakres zastosowań technologii systemów informacji przestrzennej, coraz więcej specjalistów z różnych branż korzysta z takich systemów. Celem artykułu jest przedstawienie projektu systemu informacji przestrzennej dla wnętrza budynku, łącznie z jego praktyczną realizacją. [...]
EN Every year, the range of GIS technology applications becomes wider. More and more professionals from different branches use such systems. The purpose of this paper is to present the project of a spatial information system for the interior of a university building, including its practical implementat[...]
12
75%
Problemy Nauk Stosowanych
2017 T. 6 53--64
PL Wstęp i cel: Korzystanie z Blender Game Engine pomaga w wizualizacji dokumentacji archeologicznej, tworząc plik wykonawczy. Materiał i metody: Model jest wykonany w Blenderze z tekstur wykonanych w GIMP-ie. Dokument ten przedstawia sposób przygotowania ostatecznego modelu w Blender Game Engine. Meto[...]
EN Introduction and aim: Using the Blender Game Engine helps with the visualisation of the archeological documentation by creating an executive file. Material and methods: The model is being made in Blender with the textures made in GIMP. This paper shows the way to prepare the final model in Blender G[...]
13
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2012 nr 2 36-37
14
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2007 Vol. 17b 769--779
PL W opracowaniu przedstawiono prace zmierzające do wizualizacji 3D zabytkowej kapliczki krakowskiej z zastosowaniem kamery cyfrowej aparatu komórkowego Nokia 6280 wyposażonej w obiektyw o stałym ogniskowaniu i dwumegapikselowa matryce CMOS. Poprzedzone one zostały badaniem fotogrametrycznej przydatnoś[...]
EN This paper describes all work leading to 3D visualisation of shrine in Krakow with the use of digital camera equipped in fixed-focus lens and 2 Mpix CMOS sensor built in Nokia 6280 mobile phone. They were preceded by the study of photogrammetric suitability of the camera on special test field used f[...]
15
63%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 12 947--952
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów porowatości całkowitej i podjęto próbę klasyfikacji wielkości porów ze względu na ich objętość, dla przykładowych dwóch próbek skał węglanowych pochodzących z utworów dolomitu głównego. Porowatość i rozkład wielkości porów określano z użyciem mikrotomografu r[...]
EN The study presents total porosity measurements results and an attempt of pore sizes classification based on their volume, for exemplary two samples of carbonate rocks of Main Dolomite origin. Porosity and pore size distribution have been determined by means of X-ray microtomography scanner and compu[...]
16
63%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 12 953--958
PL Rentgenowska mikrotomografia komputerowa (micro-CT) jest nieniszczącym narzędziem analitycznym, które umożliwia trójwymiarową analizę próbek skalnych. W geologii jest ona przede wszystkim wykorzystywana do dostarczania informacji dotyczących rozkładu przestrzennego porowatości. W niniejszym artykule[...]
EN Computed X-ray microtomography (micro-CT) is non-destructive analytic tool, which enables three-dimensional analysis of rock samples. In oil geology it's is used first of all for delivering information regarding spatial distribution of porosity. This study presents results of pore channel geometrica[...]
17
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2006 Vol. 16 97--109
PL W artykule przedstawione zostały badania związane z fotogrametryczną rekonstrukcją 3D powierzchni przełamań niewielkich fragmentów rzeźb archeologicznych, na podstawie, których będzie można wiarygodniej sprawdzić, czy wytypowane wstępnie części rzeźb do siebie pasują. Takie przyporządkowanie/połącze[...]
EN This paper describes research into photogrammetric reconstruction of 3D models of contact surfaces for pieces of the broken archaeological sculptures. The aim of this research work was to propose a reliable, accurate non-contact method for checking whether the initially chosen parts of the sculpture[...]
18
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2008 Vol. 18a 241--250
PL Kartografia 3D i wizualizacja 3D danych geograficznych cieszą się obecnie dużą popularnością. Uważa się, że sposób wizualizacji jest tak ważny jak sama treść mapy, a trójwymiarowy GIS jest bardziej komunikatywny od dwuwymiarowego. Ten artykuł prezentuje, jak w prosty sposób połączyć kartografię, GIS[...]
EN 3D cartography and geographic data visualization are currently very popular. Compared to traditional methods, they allow a clearer presentation of a wider range of geographic content and facilitate interpretation. It is claimed that the manner of visualization is as important as the map content, and[...]
19
63%
Journal of Applied Computer Science
EN This paper focuses on rendering, and access to visual and descriptive information about the digital architectural models on the Web. It was proposed to reach these contents with a help of deep linking, which allows to access to different views and descriptions from both the internal navigation syste[...]
20
63%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2006 Vol. 10 73--79
EN A fuzzy approach to segmentation of the cruciate ligaments of the knee joint and a three dimensional visualisation method are presented in this paper. The cruciate ligaments are the major stabilizers of the knee. The ligaments injuries are common nowadays and a correct diagnostics, preceding the sur[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last