Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wizerunek firmy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
PL Prezentowana publikacja koncentruje się na przedstawieniu wyników badań dotyczących kształtowania wizerunku firmy na rynku usług pogrzebowych. Zwrócono w nim zwłaszcza uwagę na rolę jakości jako kluczowego czynnika w tym procesie. W badaniach postawiono tezę, iż jakość jest na rynku usług pogrzebowy[...]
EN The paper presented below focuses on the presentation of research results for shaping the company's image in the market for funeral services. It called for particular attention to the role of quality as a key factor in this process. The study was a thesis that the quality is on the market for funera[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 2 1217-1226
EN The aims and strategies are made by the people. That is why this field of management is so important. That assumption became the reason to make researches in Opolskie Radio Rozgłośni Regionalnej w Opolu "PRO FM" S.A. The results of these researches are presented in this article.
3
100%
Management
PL Tożsamość firmy stanowi podstawowy element w jej public relations. Istotą tożsamości jest dążenie do odrębności. Tożsamość jest kształtowana pod wpływem postaw i zachowań organizacji oraz systemu jej wizualnej identyfikacji. Szczególnie duże znaczenie w procesie kształtowania tożsamości mają odpowie[...]
EN Company's identity is a crucial element in its public relations. Pursuing distinctiveness lies at its foundations. Identity is determined and shaped by attitudes and behaviors of organization and by system of its visual identification. Proper visual contacts of the company with the outside world and[...]
4
100%
Management
1999 Vol. 3, no 2 127-133
PL Obraz, wizerunek przedsiębiorstwa oznacza fachowość, niezawodność, wiarygodność, solidność, etykę i poczucie odpowiedzialności za prowadzoną działalność usługową i produkcyjną. Wizerunek czyli image firmy oznacza też wyobrażenie i opinie o firmie i jej przedsiębiorcach oraz produktach istniejących w[...]
EN The image of a company stands for professionalism, reliability, credibility, solidity, ethics and a feeling of responsibility for conducting of the service and productive activity. The image of a company means also an idea and opinions about company and its entrepreneurs and products which exist in [...]
5
100%
Problemy Jakości
2005 R. 37, nr 8 16--19
PL Za optymalną należy uznać sytuację, kiedy uczestnicy zewnętrznego rynku pracy oraz pracownicy firmy bardzo dobrze ją znają i w pełni akceptują.
6
88%
Problemy Jakości
EN The image, brandmark, quality, responsibility - there are key words in the building of correct communication of any firm with its surroundings. Nowaday the customer has very wide knowledge of proper requirements and knows what s/he needs. But the company image is a dynamic phenomena, where the adequ[...]
7
75%
Management and Production Engineering Review
EN In the market economy, the company image is of particular importance. It can be shaped intentionally through marketing activities. This paper presents an example of a big hotel and catering company, which competently makes practical use of company image management. The management board of the compan[...]
8
75%
Przemysł Spożywczy
PL Działania z zakresu public relations są bardzo ważnym elementem funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa. Służą one kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy w mediach, wspierają pozostałe działania marketingowe i promocyjne. Ich znaczenie wzrasta zwłaszcza w sytuacji kryzysowej, gdy wizerunek [...]
EN Public relations activities are very important functioning element of the contemporary enterprise. They are designed for shaping the positive corporate image at the media, supporting other marketing and promotional actions. They meaning grows especially in critical situation, when the corporate imag[...]
9
75%
Problemy Jakości
PL W warunkach konkurencji rynkowej jakość staje się coraz bardziej głównym elementem kształtujacym image każdej organizacji. W powszechnym znaczeniu image - oznacza portret, obraz, subiektywne wyobrażenie zjawisk, przedmiotów, ludzi, państw, firm, produktów materialnych i usług, zjawisk przyrodniczych[...]
10
75%
Transport Problems
2014 T. 9, z. 4 105--119
EN The reform of rail transport in Russia is creating entirely new business environment, imposing additional requirements for those working in the industry including the graduates of vocational training institutions. Under these conditions, the responsibility of the industry decision-makers of all mana[...]
RU Реформа железнодорожного транспорта России создает принципиально новые условия хозяйственной деятельности, предъявляет дополнительные требования к специалистам, работающим в отрасли, в том числе к выпускникам учреждений профессионального образования. В этих условиях неизмеримо возрастает степень отв[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1625--1631
PL W artykule został omówiony problem eliminacji braków jakościowych na przykładzie produkcji urządzeń chłodniczych z przeznaczeniem dla instytucji komercyjnych do użytku publicznego. Przedstawiony został wpływ zwiększenia produkcji na poziom jakości produktów. Wraz z założeniami zwiększania liczby wyt[...]
12
75%
Problemy Jakości
13
75%
Logistyka
2015 nr 6 607--616, CD
PL Niniejszy artykuł ma na celu ocenę firmowych stron internetowych polskich przedsiębiorstw z sektora TSL. Dodatkowym celem pracy jest zbadanie, czy polskie przedsiębiorstwa o logistycznym profilu działalności budują witryny internetowe w sposób profesjonalny, zapewniający kształtowanie pożądanego wiz[...]
EN The aim of this article is to evaluate corporate web sites of polish companies from TSL sector. The additional purpose of this paper is to examine whether polish logistics companies create web sites in professional way, which ensures shaping welcomecompany image on the internet. In this paper the re[...]
14
63%
Logistyka
2015 nr 6 55--58
PL Globalizacja gospodarcza i kulturalna zmusza przedsiębiorstwa, lokujące swoje produkty na rynku międzynarodowym, do szybkiego przystosowania się do zastanej kultury i zaadaptowania nowej sytuacji biznesowej. Aby optymalnie dostosować swoją ofertę do zastanych warunków należy poznać normy obyczajowe [...]
EN Economic and cultural globalization, forces companies putting their products on international market to quickly adapt to the present culture and to a new business situation. In order to optimally adjust an offer to the present conditions, it is necessary to learn the customs and norms of the target [...]
15
63%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
2003 T. 48, z. 4 1019--1028
PL W niniejszym opracowaniu przedstawiono problematykę zarządzania etycznym wizerunkiem firmy jako podsystemu zarządzania organizacją. Zwrócono uwagę na konieczność sformalizowania tej działalności w strukturach organizacyjnych. Wskazano również na szereg negatywnych zjawisk występujących w procesie kr[...]
EN The main aim of this paper is to present the issue of the management of the ethical image of a company as a subsystem of the management of an organization. The focus has been put on the necessity of formalization of such activity in organizational structures. Various negative phenomena accompanying [...]
16
63%
Przegląd Komunikacyjny
2015 Nr 2 23--26
PL W ferworze licznych dyskusji na temat obecnej kondycji finansowej PLL LOT zapomina się o bardzo ważnym aspekcie działalności firmy, a mianowicie o jej pasażerach. Biorąc pod uwagę usługowy charakter firmy, to właśnie pasażerowie i ich ocena linii - przekładająca się na częstotliwość korzystania z us[...]
EN In the heat of many discussions on the current financial condition of LOT Polish Airlines we forget about a very important aspect of the business, namely its passengers. Given the service nature of the company, it is the passengers and their assessment of the airline - reflected in a frequency of se[...]
17
51%
Świat Obrabiarek
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last