Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 61
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  witamina C
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Badano zawartość witaminy C i stopień zmiatania wolnych rodników DPPH w mrożonej kapuście brukselskiej przechowywanej w -20, -30 i -50°C. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że w temperaturze -50°C zmiany degradacji witaminy C oraz właściwości antyoksydacyjnych przebiegały najwolniej. Pona[...]
EN Vitamin C content and activity in quenching of DPPH free radicals were assayed at intervals in samples of frozen Brussels sprouts kept at -20, -30 and -50°C. It was found that changes in these two characteristics were the slowest at -50°C. Besides, a drop in vitamin C level was lesser than that in t[...]
2
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Badano: brokuł włoski (Brassica oleracea L. var. botrytis italica, odmiana Monaco), kapusta głowiasta biała (Brassica oleracea L.var.capitata, odmiana Krautman), kapusta włoska (Brassica oleracea L. var. sabauda, odmiana Wirosa). Warzywa przechowywano w kontrolowanej atmosferze (CA) oraz dla porówna[...]
EN Broccoli (Brassica oleracea L. var. botrytis italica, variety Monaco), headed cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata, variety Krautman), and savoy (Brassica oleracea L. var. sabauda, variety Virosa) were tested. The vegetables were stored in a controlled atmosphere (CA) and - for comparison - i[...]
3
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Celem pracy było badanie wpływu metody mrożenia na szybkość degradacji witaminy C podczas zamrażalniczego przechowywania kapusty brukselskiej. Materiałem stosowanym w badaniu były dwie odmiany kapusty brukselskiej: Lancelot i Valiant. Po blanszowaniu kapustę brukselską mrożono trzema metodami: skrop[...]
EN The effect of freezing method on the rate of vitamin C degradation during frozen storage of two varieties of Brussels sprouts (Lancelot, Valiant) was investigated. Blanched vegetables were frozen by three methods: with liquid carbon dioxide, conventional in air, and with liquid nitrogen. After freez[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 47 13-18
PL Otrzymano membrany z roztworów polisulfonów i polieterosulfonów używając N,N-dimetyloformamid jako rozpuszczalnika i polivinylopirolidonu jako poroforu. Membrany żelowano w wodzie dejonizowanej. Badania właściwości membran wykonano pod kątem ich późniejszego zastosowania do wytwarzania suchych testó[...]
EN Membranes of polysulfone and polyethersulfone were prepared from mixtures containing N,N-dimethylformamide as solvent and polyvinylpirollidone as additive. Water was used as non-solvent. Membranes assessment were made at an angle of its later applications in dry tests for vitamin C determination in [...]
5
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 6 3-7
PL Przedstawiono wyniki pomiarów kinetyki krystalizacji w układach kwas L(+) -askorbinowy - alkohol - woda. Przebadano wpływ metanolu, etanolu i izopropanolu na zarodkowanie i wzrost kryształów. Wyznaczone parametry i równania mogą być wykorzystane do analizy procesu krystalizacji okresowej witaminy C[...]
EN Experimental results dealing with cystallization kinetics in the L(+)-ascorbic acid-alcohol-water system are presented. The influence of methanol, ethanol and isopropanol on nucleation and crystal growth was tested. The parameters and equations obtained can be used for analysis of the batch cry[...]
6
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/3 1771-1776
PL Przedstawiono wyniki pomiarów wydajności krystalizacji w układzie: kwas L(+)-askorbinowy-metanol-etanol-woda. Wyznaczono wpływ temperatury i szybkości chłodzenia na wydajność procesu. Badania wykonano w krystalizatorze okresowego działania z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny.
EN The experimental results dealing with crystalization capacity in the L(+)-ascorbic acid-methanol-ethanol-water system are presented. An influence of temperature and cooling rate on yield has been determined. Experiments have been carried out in the bath crystallizer with inner circulation of suspens[...]
7
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Analizowano zmiany zawartości głównych związków biologicznie aktywnych, to jest witaminy C i polifenoli, podczas chłodniczego przecho-wywania (temperatura od 0š1°C do 10š20C, czas 3 miesiące) owoców i warzyw oraz głęboko mrożonych warzyw (-22š1°C, 3 miesiące) z upraw ekologicznych (UE) i konwencjona[...]
EN Examined changes in the content of biologically active compounds: vitamin C and polyphenols, during refrigerated storage (O š 1°C to 10 š 2°C, for 3 months) of fruits and vegetables and frozen vegetables (-22 š 1°C, for 3 months), from organic farming (EU) and conventional (UK). Stored apples, lemon[...]
8
75%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule porównano zawartość witaminy C i zawartość wapnia deklarowane na etykietach produktów z wartościami oznaczonymi analitycznie w wybranych produktach wzbogaconych, dostępnych na warszawskim rynku. W przypadku witaminy C stwierdzono stosowanie znacznych naddatków technologicznych w procesie [...]
EN This work concerns the comparison of vitamin C and calcium level, as declared on the label with the quantity estimated analytically in fortified products available on Warsaw market. The excess amount of vitamin C applied while fortification process of food was recorded in the research. Any differenc[...]
9
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Badania trwałości brokuł przechowywanych chłodniczo (temperatura 2°C) pod zmniejszonym ciśnieniem (5 hPa) wykazały, że ogranicza ono znacznie straty masy (ok. 15-krotnie), natomiast przyspiesza niekorzystne zmiany cech sensorycznych, głównie zapachu, co w konsekwencji skraca okres przechowywania o 5[...]
EN The study on the stability of broccoli stored at the temperature of about 2°C under decreased pressure (5 hPa) is presented in this paper. It is hown that vacuum limits mass losses considerably (about 15 times) and it accelerates unfavourable changes in sensory qualities in particulary the flavour. [...]
10
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2001 Nr 5 23-24
PL Przedstawiono wyniki badań wzrostu kryształów kwasu L(+)-askorbinowego w działającym okresowo krystalizatorze laboratoryjnym o pojemności roboczej 0,6 dm'' z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny. Liniową szybkość wzrostu kryształów kwasu L(+)-askorbinowego wyznaczono z rozkładu Ijczbowego ich rozmiarów. [...]
EN The research results dealing with growing of L(+)-ascorbic acid crystals in a batch laboratory crystallizer of working capacity equal to 0.6 dm3 and equipped with the internal circulation of suspension are presented. The linear crystal growth rate of L(+)-ascorbic acid crystals was determined from a[...]
11
75%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 8 862-870
12
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 6 424--426
PL W pracy wykazano wpływ stosowanych dodatków do kapusty: buraka ćwikłowego, jabłka, marchwi na zwiększenie zawartość witaminy C i kwasu mlekowego, a dodatek nasion kminku, powodował wzrost zawartości witaminy C. Proces pasteryzacji kwaszonej kapusty przechowywanej w pomieszczeniu (z temperaturą 15°C)[...]
EN It was proved that the additives of horseradish, apple and carrot to cold beetroot sauerkraut caused the increase of vitamin C and lactic acid content, also the addition of caraway seeds caused the rise of vitamin C content. The pasteurization of pickled cabbage stored in a room (at temperature 15°C[...]
13
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Badania prowadzono w latach 2002-2004 w Stacji Doświadczalnej Wydziału Ogrodniczego w Garlicy Murowanej koło Krakowa. Doświadczenie zostało założone w listopadzie 2000 r. Badaniami objęto sześć odmian truskawek: 'Elkat', 'Elsanta', 'Gerida', 'Kent', 'Selva' oraz 'Senga Sengana'. Rośliny rozpoczęły o[...]
EN Studies were conducted in the years 2002-2004 at Experimental Station of Faculty of Horticulture in Garlica Murowana near Kraków. The experiment was set up in Novcmber 2000. Six strawberry cultivars were investigated. Strawberry plants started yielding in year 2002. In the first year of cropping 'El[...]
14
75%
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
PL Celem opracowanego ćwiczenia było zapoznanie studentów z metodami oznaczania zawartości witaminy C w materiale roślinnym, ich ograniczeniami i możliwymi źródłami błędów.
EN The aim of the prepared exercises was to present students the methods of vitamin C content determination in yegetal materiał together with the method’s limitations and possible error mechanisms.
15
75%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2005 T. 10, z. 1 75--87
PL W pracy przedstawiono wyniki ciągłych lub okresowych pomiarów stężeń i strumieni masy wybranych zanieczyszczeń powietrza w gazach odlotowych ze spalania odpadów ciekłych w piecu ze złożem fluidalnym. Podczas badań spalano pogony destylacyjne z produkcji witaminy C, tj. pozostałości z regeneracji tak[...]
EN In the paper some results of continuous or periodical measurements of selected air pollutant concentrations and mass streams in the flue gases from liquid waste incineration in a fluidized bed incinerator were presented. During the researches distillation tails from vitamin C production, that is was[...]
16
63%
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
PL Celem opracowanego ćwiczenia było zapoznanie studentów z różnymi metodami oznaczeń zawartości witaminy C w materiale roślinnym. Porównano wartości liczbowe zawartości witaminy C w owocach świeżych i mrożonych wraz z danymi literaturowymi.
EN The objective of exercise was familiarize students with different methods of sign vitamin C in vegetable material. Content of vitamin C was compared for fresh and frozen fruits as well as with literature data.
17
63%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 1 155-160
PL Biorąc pod uwagę wyniki badań cech jakościowych suszu konwekcyjnego i liofilizatu, a w szczególności przebieg rehydracji można stwierdzić znaczne ich zróżnicowanie, tym większe, im mniejszą zawartość wody posiadał susz (z suszarki sublimacyjnej). Im susz miał niższą zawartość wody, tym na początku p[...]
EN Taking into account results of the studies on qualitative features of convection dried fruit and lyophilisate, and in particular the rehydration progress, one may observe their considerable diversification, which is growing with decreasing water content in dried material (from vacuum freeze drier). [...]
18
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 132-133
PL Przebadano doświadczalnie wpływ stężenia kwasu L(+)-askorbinowe-go (od 30 do 50% mas.) w roztworze zasilającym i średniego czasu przebywania zawiesiny (od 900 do 3600 s) w krystalizatorze laboratoryjnym DT MSMPR na rozkład rozmiarów kryształów witaminy C otrzymywanych w sposób ciągły z roztworów wod[...]
EN An inftuence of L(+)-ascorbic acid (from 30 to 50 mass %) concentra-tion in feed stream and mean residence time of suspension (from 900 to 3600 s) in a iaboratory DT MSMPR crystaHizer on crystal size distribution of vitamin C produced continuously from water-ethanot so-utions was verified experiment[...]
19
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 2 71-73
PL Antyoksydacyjne składniki żywności, takie jak antocyjany i witamina C, pełnią istotną rolę w funkcjonowaniu organizmu człowieka. Podstawowym źródłem tych związków są owoce, w tym truskawki. Niestety, sezonowa podaż świeżych truskawek powoduje, że muszą one być poddawane procesom utrwalania i przecho[...]
EN Antioxidant food ingredients, such as anthocyanins and vitamin C, play an important role in human body functioning. A primary source of these compounds are fruit, including strawberries. Unfortunately, the seasonal supply of fresh strawberry causes that they must be subjected to processes of preserv[...]
20
63%
Ekologia i Technika
PL Celem badań było porównanie odmian i określenie wpływu miejsca uprawy oraz zastosowanych herbicydów na zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka. Materiał badawczy stanowiły bulwy ziemniaka pochodzące z dwóch niezależnych od siebie doświadczeń polowych. W pierwszym doświadczeniu do badań wykorzystano[...]
EN The aim of the present research was to compare cultivars and to define the effect of the cultivation site and the herbicides used on the content of vitarnin C in potato tubers. The research material was made up of potato tubers obtained from two separate field experiments. The first experiment invol[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last