Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 70
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wirtualna rzeczywistość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Studia Informatica
PL W poniższej pracy zaprezentowano ogólny zarys ważniejszych zagadnień dotyczących Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality, AR) oraz opisano współczesne kierunki badań naukowych związane z tą dziedziną.
EN In this work all recent advances in Augmented Reality was presented. Moreover All modern research in this area are described.
2
100%
Studia Informatica
PL Artykuł przedstawia praktyczne zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w sieci Internet. Przedstawiono rozwiązanie przeznaczone dla konkretnego projektu: systemu wspomagającego nauczanie dla osób z upośledzeniem poznawczym. Artykuł przedstawia genezę i podłoże projektu, zawiera też przegląd istniejąc[...]
EN The article describes a practical solution for the Virtual Reality on the Internet. The solution that presented here is designet for a particular project - a flexible learning system for people with learning disabilitis. The article takes the reader from the orgin of the project, through its backgro[...]
3
100%
Archives of Mechanical Technology and Automation
2012 Vol. 32, no. 3 137--144
PL W artykule przedstawiono wyniki badań metodą analizy ruchów elementarnych (MTM) czasochłonności rzeczywistego i wirtualnego procesu technologicznego montażu sprężarki klimatyzatora do autobusów. Porównano definicje czasu pracy, czasochłonności i pracochłonności, stosowane w literaturze zamiennie. Uz[...]
4
100%
Mechanik
2015 R. 88, nr 7CD 289--302
PL W referacie zaprezentowano kluczowe aspekty wspomagania eksploatacji uzbrojenia morskiego dzięki zastosowaniu wirtualnej rzeczywistości, m.in. realistyczne, interaktywne materiały szkoleniowe. System symulacji 3D wspiera najważniejsze obszary nauczania budowy oraz obsługi uzbrojenia morskiego, jak r[...]
EN The paper presents the key aspects of maritime operations support weapons by using virtual reality, including realistic, interactive training materials. This simulation system supports the most important areas of teaching construction and operation of marine weapons, as well as testing the knowledge[...]
5
100%
Logistyka
2019 nr 4 62--63
PL W parku logistycznym P3 Prague Horní Počernice w Czechach firma Etnetera Group (właściciel laboratorium Virtuplex) otwarła wiosną br. największe w Europie laboratorium wirtualnej rzeczywistości B2B. Wybór lokalizacji na obrzeżach stolicy Czech nie był przypadkowy: niedaleko są położone główne huby h[...]
6
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 87 465--471
PL W niniejszej pracy przedstawiono rozwiązanie, które może mieć szerokie zastosowanie w dydaktyce. AR (ang. Augmented Reality), czyli Rzeczywistość Rozszerzona oraz VR (ang. Virtual Reality), czyli Rzeczywistość Wirtualna, to dwie coraz szybciej rozwijające się technologie, które coraz częściej wdraża[...]
EN This article describes an example of the laboratory using augmented reality and virtual reality. It shows the advantages and possibilities arising from the use of these technologies in the classroom teaching. It has also been described in each of these technologies and tools necessary for its implem[...]
7
75%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 7 176-185
PL Artykuł przedstawia innowacyjny algorytm symulacji procesów szybkiego przyrostowego wytwarzania prototypów z wykorzystaniem środowiska wirtualnej rzeczywistości na przykładzie technologii FDM (Fused Deposition Modeling). W ramach badań opisanych w artykule utworzono komputerowy algorytm symulacji wy[...]
EN The paper presents an innovative algorithm for simulation of additive manufacturing processes using virtual reality environment, on example of Fused Deposition Modeling technology. Research shown in the paper included creating a computer algorithm for simulating manufacturing of model using FDM tech[...]
8
75%
Roczniki Geomatyki
2007 T. 5, z. 8 163-172
EN The contemporary information society has various possibilities both to promote and manage the cultural heritage. Common use of Internet makes indirect access to cultural goods possible, thus overcoming traditional obstacles of cost, distance and time. However, in order to fully exploit these possibi[...]
9
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy dokonano krytycznego przeglądu prac związanych z zastosowaniem klasycznego, matematycznego podejścia do zadania optymalizacji w procesie projektowania. Przedstawiono także ogólne zasady konstrukcji sformułowane przez prof. Zbigniewa Osińskiego wraz z ich zapisem matematycznym. Zaproponowano [...]
EN The critical revue of papers devoted classical mathematical approach to optimization problems in the design process is presented. The general design principles formulated by professor Osiński are described together with their mathematical description. The non classical mathematical approach to optim[...]
10
75%
Studia Informatica
PL W publikacji omówiono system uproszczonej symulacji zjawisk atmosferycznych , pracujący w czasie rzeczywistym. Symulacja oparta jest na generacji cząstek, będących elementarnymi fragmentami chmur i uwzględnia lokalne efekty pogodowe związane ze zjawiskami zachodzącymi w skali makro, takimi jak fron[...]
EN The paper presents a simplified weather simulation system, which works in real time. Simulation is based on generation of particles, which are elementary fragments of clouds and includes local weather effects caused by phenomena which take place in macro scale, such as atmospheric fronts.
11
75%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 219--228
PL Celem naukowym projektu jest opracowanie metody prowadzenia oceny ryzyka związanego z obsługą maszyn, wykorzystującej komputerową technikę rzeczywistości wirtualnej (VR). Celem I etapu było sporządzenie macierzy przyporządkowania zagrożeń do funkcji realizowanych przez technikę rzeczywistości wirtua[...]
EN The project aims at developing a method for the machinery risk assessment, based on the computer-aided virtual reality (VR) approach. The first stage of the project consisted in formulating matrices that assign hazards to the functions performed by the virtual reality approach. The evaluation was co[...]
12
75%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 251--258
PL Prace badawcze prowadzone do tej pory z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej nie umożliwiały uczestnikom symulacji na dowolną manipulację wirtualnymi przedmiotami z uwzględnieniem zmysłu dotyku. Najpowszechniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie zestawu siłowników ograniczających ruch ręki. W a[...]
EN Engaging the sense of touch in virtual reality is difficult and important problem. The most common solution is to use a set of actuators restrict movement of the hand. This paper presents a method to track real objects using a hybrid tracking system, which allows to project computer models if these [...]
13
75%
Inżynieria Maszyn
2013 R. 18, z. 1 18--29
PL Urządzenia haptyczne znalazły szerokie zastosowanie w inżynierii projektowania, między innymi dzięki zastosowaniu technologii rzeczywistości wirtualnej (ang. Virtual Reality VR). Wprowadzenie zróżnicowanych wrażeń dotykowych pogłębia realizm symulacji w środowisku wirtualnym. Artykuł omawia budowę i[...]
EN Haptic devices have found a wide range of applications in design engineering, among other things thanks to application of Virtual Reality technology. Implementation of diversified tactile feedback makes virtual reality simulation more realistic. The paper describes construction and principles of ope[...]
14
75%
Czasopismo Techniczne. Informatyka
PL W artykule przedstawiono i porównano dwie wersje symulatora marszruty. Obie wersje zostały przygotowane w celu trenowania operatorów mobilnego robota (mobota). Operatorzy poszerzają swoje umiejętności w trakcie gry opartej na symulatorze. W przypadku symulatorów zawsze pojawia się problem precyzji s[...]
EN In the paper two versions of a touring simulator are presented and evaluated. Both versions were developed for training mobot operators. Operators improve their skills playing a game based on the simulator. For simulators the problem of the precision of simulation usually appears. The same is here. [...]
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Aplikacje wirtualnej rzeczywistości, które działają w czasie rzeczywistym często wymagają użycia zaawansowanych systemów pomiarowych. Badania pokazują, że stosowanie rozwiązań hybrydowych może być alternatywą dla dedykowanych ale kosztownych systemów Motion Capture. W artykule przedstawiono wstępne [...]
EN Virtual Reality Applications that run in real time, often require to use of advanced measurement systems. Studies have shown that the application of hybrid solutions can be an alternative for dedicated but expensive Motion Capture systems. The article presents the preliminary results of investigatio[...]
16
75%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 273--280
PL W pracy opisano stanowisko do prowadzenia badań nad możliwością wykorzystania technik rzeczywistości wirtualnej do wykonywania zdalnej pracy inspekcyjnym robotem mobilnym. Stanowisko to składa się z interfejsu teleoperacji oraz funkcjonalnego modelu zdalnie sterowanego robota inspekcyjnego. Wchodząc[...]
EN This paper describes the station to conduct research on the use of virtual reality techniques to perform the inspection work using remote mobile robot. Thesystem consists of an human-robot interfaceand a functional model of remote controlled mobile inspection robot. The main control interface consis[...]
17
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Due to a high number of accidents at work, actions have been undertaken to apply numerical simulation for reconstruction of their course in time. First works on this issue showed that the numerical human body model developed in the Central Institute for Labour Protection – National Research Institut[...]
18
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: Defining the influence of parameters of visual disorders on ability of balancing turns out to be an important process in effective diagnostics. Current diagnostic methods relating mainly to determination of the coefficient of BRUTM (Balance Rehabilitation Unit Trade Mark) depend on lots of [...]
19
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W niniejszym artykule poruszona została problematyka projektowania i testowania urządzenia technicznego, przy użyciu środowiska wirtualnej rzeczywistości. Zaprezentowane zostały możliwości tego typu rozwiązania jako odpowiednika dla klasycznych (czasami) kosztownych metod. Przykładem możliwości real[...]
EN In this article, we touch the issues of measuring and adjusting the ergonomics of the device on example of biometric automatic check-in gate during prototyping process, using virtual reality. We presented the possibilities of this type of tests processes in opposition to conventional costly methods.
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 107--113, CD
PL W artykule przedstawiono wybrane możliwości wykorzystania mobilnego symulatora jazdy samochodu ciężarowego i autobusu w zakresie badań nad bezpieczeństwem drogowym. Obecnie symulatory są szeroko stosowane w szkoleniu kierowców, które z powodzeniem zdaniem autorów artykułu mogą znaleźć zastosowanie r[...]
EN The selected possibilities of using driving simulator truck and bus. Currently, simulators are widely used in driver training that successfully, according to the authors of the article can also be used in security research. Describes issues related to the construction and applications driving simula[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last