Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 72
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wire
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN An analysis of the effect of drawing speed on the formation of a zinc coating in the multi-stage fine steel wire drawing process has been carried out in the article. Pre-hardened 2.2 mm-diameter material was drawn into 1.00 mm-diameter wire in 6 draws on a multi-stage drawing machine. The drawing pr[...]
2
100%
Archives of Metallurgy
PL Podczas zmiany krzywizny stan naprężenia i odkształcenia charakteryzuje się dużą nierównomiernością. W zewnętrznej wydłużonej strefie naprężenia obwodowe są rozciągające, natomiast w wewnętrznej są ściskajace. Obie te strefy oddziela od siebie powierzchnia obojętna, w której naprężenia obwodowe są r[...]
EN Stress and strain state during the curvature change are characterized by great nonuniformity. There are circumferential tensile stresses in the external elongated zone and compressive ones in the internal zone. Both zones are separated by the neutral surface where circumferential stresses equal zero[...]
3
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2019 Vol. 64, iss. 4 1295--1299
EN The paper discusses experimental studies to determine the effect of the die working portion angle on the lubrication conditions, zinc coating thickness and the mechanical properties of medium-carbon steel wires. The test material was 5.5 mm-diameter wire rod which was drawn into 2.2 mm-diameter wire[...]
4
88%
Computer Methods in Materials Science
PL W artykule opisano badania nad możliwością zastosowania procesu ciągnienia na zimno dla stopów magnezu. Przeprowadzono badania doświadczalne i modelowanie metodą elementów skończonych. Stopy magnezu, który charakteryzuje się małą gęstością i wysoką zdolnością oddawania ciepła, są w centrum zainteres[...]
EN The feasibility and application of the cold drawing of magnesium alloy wires and tubes were examined by Finite Element Method(FEM) and experiments. Magnesium alloy , which is light and has high heat-radiating ability, has been attracting attention for applications, such as the body of computers, med[...]
5
88%
Computer Methods in Materials Science
PL W pracy przeprowadzono badania teoretyczno- doświadczalne nagrzewania i chłodzenia się drutu stalowego w procesie ciągnienia z dużymi prędkościami. Badania teoretyczne obejmowały symulacje procesu ciągnienia za pomocą programu Forge2011®, w których wyznaczono rozkłady temperatury na wyjściu drutu z [...]
EN Theoretical and experimental investigations of steel wire heating up and cooling down in the high-speed drawing process have been carried out in the study. The theoretical investigation encompassed simulations of the drawing process using the Forge2011® program, in which the temperature distribution[...]
6
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 4 2231--2236
EN The paper analyzes force parameters in the process of multistage drawing of steel wires in conventional and hydrodynamic dies. The drawing process of the wire rod with a diameter of 5.5 mm for wires with a diameter of 1.70 mm was performed in 12 drafts with the usage of the multistage drawbench Koch[...]
7
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 4 1931--1935
EN The paper analyzes the effect of ageing on the variations in the mechanical and technological properties of steel wire. The process of drawing 5.5 mm-diameter wire rod into 1.70 mm wire was carried out in 12 draws on a Koch KGT multi-stage drawing machine in the drawing velocity range of 5-25 m/s. F[...]
8
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstwiono badania dotyczące procesu ciągnienia drutów ze stali typu TRIP zaliczanej do grupy stali AHSS (Advanced High Strength Steel), charakteryzującą się wyjątkową kombinacją pomiędzy własnościami wytrzymałościowymi a plastycznością. Korzystna korelacja własności zostaje w tych stalach[...]
EN The research concerned with wire drawing processes of medium-carbon steel with TRIP effect classified into group of AHSS (Advanced High Strength Steel) steels, which are the multiphase steels offering a unique combination of high strength and ductility, has been shown in the work. Such combination i[...]
9
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy pokazano nową metodę otrzymywania drutów z trudno odkształcanych stopów aluminium. Materiały te są wykorzystywane w produkcji drutu elektrycznego i spawalniczego. Niestety proces wytwarzania tych drutów jest skomplikowany i składa się z wielu operacji. Zaproponowana technologia umożliwia zmn[...]
EN In this work the modern technology of receiving wire from non-plastic aluminum alloys has been shown. This materials are used in the manufacture of electrical wire and welding wire. Unfortunately manufacturing process of this wires is complicated and consisted of many technological operations. Propo[...]
10
75%
Elektro Info
2013 nr 3 54--56
PL Dostępne na rynku oznaczniki przewodów wykonane są najczęściej z materiałów nieprzewodzących. Są odporne na działanie produktów ropopochodnych, kwasów i typowych rozpuszczalników stosowanych przy czyszczeniu aparatów i urządzeń elektrycznych. Mogą być stosowane w miejscach, gdzie temperatura wynosi [...]
11
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 8 623--626
PL Jednym z czynników wpływających na wytrzymałość zmęczeniową drutów jest struktura geometryczna ich powierzchni, która zależy od sposobu i parametrów procesu ciągnienia. W pracy przedstawiono badania eksperymentalne umożliwiające analizę wpływu różnych technologii ciągnienia, takich jak: ciągnienie w[...]
EN The wire surface texture is one from the factors which influences on fatigue strength and depends on drawing process parameters .In the work the experimental research concerned with analysis the influence of different drawing process technologies as: drawing by hydrodynamic dies, drawing with change[...]
12
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W poniższej pracy pokazano jaki wpływ na zmianę wytrzymałości w kordzie do zbrojenia opon samochodowych ma czynnik ludzki, którego praca symulowana jest poprzez trwałe przeginanie drutu o kąt 90° i badanie jego wpływu na zmianę wytrzymałości podczas klasycznego zrywania drutu.
EN The present paper shows how the change in the strength of tyre reinforcement cord is influenced by the human factor, whose operation is simulated by bending the wire by an angle of 90° and examining its effect on the change in the strength during a classical wire breaking test.
13
75%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W pracy przedstawiono zmianę rozkładu naprężeń podczas sprężysto-plastycznego rozciągania drutu, w którym występują naprężenia własne. Wyznaczono zmianę siły rozciągającej w funkcji zachodzących odkształceń. W analizie dotyczącej operacji zmiany krzywizny wyznaczono zasięg uplastycznionych stref w f[...]
EN In this work is showed the change of distribution of stresses during elastic-plastic tension of wire in which there are residual stresses. Change of tension force as a function of strain is determinated. In the analysis of operation of curvature change is determinated range of plastic stage as a fun[...]
14
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad kształtowaniem własności wytrzymałościowych i elektrycznych drutów ze stopów Cu-Ag o zawartości srebra 5 i 15%wag. Wykonano badania własności mechanicznych i elektrycznych stopów oraz przy wykorzystaniu analizatora EDX sporządzono mapy rozkładu miedzi i sreb[...]
EN In this article research results of electrical and mechanical properties formation of CuAg5 and CuAg15 alloys were presented. Analysis of mechanical and electrical properties were performed. EDX analysis were conducted to provide copper and silver distribution maps in tested alloys. Relationship bet[...]
15
75%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The paper contains the theoretical and experimental analysis of the impact of the drawing angle on the drawing process and the properties of low carbon steel wires. A multi-stage drawing wire rod with a diameter of 5.5 mm on a wire with a diameter of 1.0 mm has been carried out in two stages. The fi[...]
16
75%
Archives of Mining Sciences
2018 Vol. 63, no. 2 321--334
PL W pracy przedstawiono nową metodę pomiaru odkształceń i obciążeń lin stalowych za pomocą czujników światłowodowych z siatkami Bragga. Istota jej polega na jednoczesnym światłowodowym pomiarze odkształceń wzdłużnych liny i poprzecznych sworznia mocującego linę. Stosowane do tej pory tensometryczne pr[...]
EN The paper presents a new method for measuring the strain and load of wire ropes guide using fiber optic sensors with Bragg gratings. Its principle consists in simultaneous fiber optic measurement of longitudinal strain of the rope and transverse strain of the bolt fixing the rope. The tensometric fo[...]
17
63%
Elektro Info
2013 nr 7-8 69--72
PL Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) [5] §187 ust. 3 stanowi, że: „Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane ze[...]
18
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Stwierdzono, że makrostruktura pierwotna wlewków jest zależna od warunków odlewania i sposobu krzepnięcia. Badania plastyczności stali o strukturze pierwotnej określono w próbie skręcania na gorąco. Wykazano, że badana stal w analizowanym zakresie zmienności parametrów odkształcania posiada wysoką p[...]
EN It was found that the original ingot macrostructure depends on the conditions of casting and the way of solidification. Plasticity of the original structure steel has been defined in a hot rolling test on the structure of the original test set out in the hot rolling. It was shown that the investigat[...]
19
63%
Elektro Info
2013 nr 11 70--72
PL Właściwe oznaczenie żył kabli i przewodów oraz czytelne ich opisanie umożliwiają szybszy montaż instalacji oraz ułatwiają i skracają czas potrzebny do wykonania konserwacji, a także napraw i modernizacji instalacji elektrycznych. Aktualnie kable i przewody są oznaczane przez producentów różnymi kolo[...]
20
63%
Świat Obrabiarek
PL Przedstawiono elektrody drutowe jednolite z różnych materiałów jak i pokrywane cynkiem, tlenkiem cynku, mosiądzem i srebrem. Druty te mają zastosowanie do wycinania elektroerozyjnego elementów z materiałów trudno obrabialnych. Podano również ogólne wskazania co do warunków i parametrów obróbki, w kt[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last