Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wind generation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Energetica
2011 nr 4 59-65
PL W artykule przedstawiono krótką dyskusję dotyczącą definicji generacji rozproszonej. Nakreślono stan obecny oraz perspektywy rozwoju generacji rozproszonej w Polsce. Opisano możliwości pozyskania jednostek generacji rozproszonej do celów sterowania pracą systemu elektroenergetycznego, poprzez świadc[...]
EN This paper presents a method for the short-circuit parameter estimate in a network including wind power plants. The originality of the method consists in the treatment of wind generators (as well as whole farms) as current sources that “inject” to grid network in the connection node an inductive cur[...]
2
100%
Present Problems of Power System Control
2011 Nr 1 75-88
PL W artykule przedstawiona jest analiza dwóch algorytmów stosowanych do regulacji mocy czynnej i biernej w elektrowniach wiatrowych z dwustronnie zasilanymi generatorami indukcyjnymi. W pierwszej rozważanej metodzie stosowane są regulatory PI do kontroli mocy i prądu wirnika, podczas gdy w drugiej - c[...]
EN This paper describes two algorithms applied for active and reactive power control in wind turbine driven doubly fed induction generator (DFIG). The first proposed method applies the PI controllers for regulation of DFIG power and the rotor current while the second one utilizes a difference approxima[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 33 63--66
PL W artykule prezentowana jest nowa metoda wyznaczania optymalnego rozkładu generacji wiatrowej, oparta na rozwinięciu prezentowanego na konferencji APE’11 algorytmu genetycznego o ideę koherentnych węzłów sieci. Metoda pozwala na bardziej równomierne rozłożenie redukcji mocy między pobliskie farmy pr[...]
EN The paper presents a new approach to the problem of optimizing wind generation distribution in case of overloads in the grid caused by high level of wind generation. The approach is based on modified and enhanced genetic algorithm presented at the previous APE conference in 2011. The idea of coheren[...]
4
100%
Rynek Energii
2014 Nr 2 61--68
PL Polityka energetyczna Polski określa, że do 2030 roku około 7% generacji energii w kraju ma pochodzić ze źródeł wiatrowych. Artykuł nakreśla wyzwania związane z prognozowaniem generacji z tego źródła energii. Celem artykułu jest przestawienie metodyki i wyników prognozowania generacji energii ze źró[...]
EN The Energy Policy for Poland states that by 2030 about 7% of power generation in the country will have to be provided from the wind. This article describes challenges associated with forecasting the energy generation from this energy source. The purpose is to present the methodology, together with f[...]
5
100%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2012 nr 2 15-17
PL W artykule dokonano oceny możliwości wytwórczych farm wiatrowych mających powstać na terenie województwa lubelskiego, w oparciu o przebiegi prędkości wiatru z lat 2006, 2007, 2008 uzyskane z atlasu wiatru AnemosŽ. Otrzymane wyniki poddano analizie i przedstawiono realne do osiągnięcia przez te farmy[...]
EN In this article we discuss the possibilities of electricity generation by wind farms settled in lubelskie province. Our study are based on detailed wind velocities map of Poland - AnemosŽ. We analyzed data in period from 2006 to 2008 and calculated feasible values of power and energy that may be obt[...]
6
100%
Acta Energetica
2014 nr 3 17--26
PL Autorzy prezentują nową metodę wyznaczania optymalnego rozkładu generacji wiatrowej, opartą na rozwinięciu algorytmu genetycznego – prezentowanego podczas konferencji „Aktualne Problemy w Energetyce” w 2011 roku (APE) – o ideę koherentnych węzłów sieci. Metoda pozwala na bardziej równomierne rozłoże[...]
EN The paper presents a new approach to the problem of optimizing wind generation distribution in cases of overloads in the grid caused by high level of wind generation. The approach is based on a modified and enhanced version of a genetic algorithm presented at the previous “Aktualne Problemy w Elektr[...]
7
88%
Rynek Energii
2010 nr 6 100-104
PL W artykule dokonano oceny możliwości energetyki wiatrowej w Polsce, w oparciu o przebiegi prędkości wiatru z lat 2006, 2007, 2008 uzyskane z atlasu wiatru Anemos. Pod uwagę wzięto farmy wiatrowe które posiadają aktualne warunki przyłączenia do sieci WN. Analiza uwzględnia typy turbin wiatrowych prze[...]
EN The abilities of wind power generation in Poland based on wind speed variations obtained from Anemos Wind Atlas for Poland from 2006, 2007 and 2008 year was inspected. The wind farms with issued actual conditions of interconnection into the HV grid was taken into consideration. The analysis took int[...]
8
88%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 42 135--138
PL W artykule przedstawione zostały wyniki analizy współzależności poziomów generacji wiatrowej i potencjalnej generacji fotowoltaicznej na obszarze sieci ENERGA-OPERATOR SA. W roku 2012 Instytut Energetyki Oddział Gdańsk we współpracy z ENERGA-OPERATOR SA przeprowadził pierwsze badania dotyczące zależ[...]
EN This paper presents the results of a study aiming to analyze the correlation between output levels of generation of wind farms located in northern Poland (area where the grid is operated by ENERGA-OPERATOR SA) and potential photovoltaic installations in the same area. With the recent increase of int[...]
9
88%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono wpływ generacji wiatrowej na pracę systemu elektroenergetycznego. Podano warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do systemu. Przedstawiono perspektywę rozwoju elektrowni wiatrowych w krajowym systemie elektroenergetycznym.
EN In the paper it is presented influence of the wind generation on work of the power system. They are given conditions to wire the wind power stations up the system. Far-reaching development of the wind power stations at the national power system is given.
10
75%
Acta Energetica
2011 nr 2 55-65
PL W artykule przedstawiono model matematyczny optymalizacji węzłowej generacji wiatrowej w sieci przesyłowej. Funkcją celu jest maksymalna sumaryczna generacja wiatrowa przy spełnieniu następujących ograniczeń: dopuszczalne obciążenie linii i transformatorów, dopuszczalne saldo wymiany zagranicznej, r[...]
EN This article presents the mathematical model of node optimisation for wind generation in the transmission grid. The target function is the maximum summary wind generation with compliance with the following bounds the permissible load of lines and transformers, the permissible foreign exchange balanc[...]
11
75%
Rynek Energii
2009 nr 1 10-15
PL Artykuł przedstawia problematykę przeciążania się istniejących, elektroenergetycznych linii napowietrznych 110kV. Pokazuje jak niedoskonałe są obecnie stosowane sposoby wyznaczania obciążalności prądowej linii elektroenergetycznych. Podkreśla znaczenie tego problemu oraz uzasadnia konieczność poszuk[...]
EN The paper deals with the problem of overloading of overhead lines 110 kV, in the context of in-creased number of wind farms, which are foreseen to be connected to the Polish Grid. When nominal power of all planned farms is taken into account, thermal limitations of power transfer occurred to be a ve[...]
12
75%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2008 z. 3 161-174
PL W artykule krótko scharakteryzowano aktualny stan rozwoju źródeł wiatrowych w Polsce i na świecie. Wskazano, że ze względu na znaczącą zmienność czasową mocy generowanej przez źródła wykorzystujące tę technologię, konieczne jest zwiększenie wymaganych ilości operacyjnych rezerw mocy, obejmujących re[...]
EN The paper presents a short description of the current state of wind power generation in Poland and in some other countries in different parts of the world. It was stated that because of significant variability of power generation it is necessary to keep additional amount of operating reserves (inclu[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 3 32--35
PL Celem artykułu jest przedstawienie nowej metody szacowania możliwości przyłączeniowych generacji wiatrowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zbadanie bilansowania KSE przy uwzględnieniu różnych wartości mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych. Autorzy dokonali próby opracowania kryter[...]
EN The aim of the paper is to present a new method for assessing connection potential of wind power generation to the National Power System (NPS) and an analysis of power balancing in NPS taking into account varying values of the installed power in wind farms. The authors have attempted to develop a cr[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2017 Nr 53 171--174
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących możliwości wykorzystania zasobników energii do kompensowania błędów generacji wiatrowej w horyzoncie średnioterminowym w celu poprawy jakości planowania pracy i obniżenia kosztów funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zaprezentowano metodykę [...]
EN Possibility of using energy storage to balance the short and mid-term variability of wind generation in order to improve the quality of planning process and reduce the cost of power system operation was presented in this paper. Continuous rise of wind generation installed capacity causes increase pr[...]
15
75%
Rynek Energii
2017 Nr 3 27--31
PL Rozwój energetyki odnawialnej wysuwa na pierwszy plan problem z utrzymaniem odpowiedniego poziomu rezerwy mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). W artykule skoncentrowano się na pokazaniu zależności pomiędzy wybranymi kosztami prowadzenia jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych [...]
EN The development of renewable generation raise a question of electric power reserves in Polish national grid. The article is focused on showing the correlations between selected costs of conventional power units and the development of wind generation. The effect of ancillary services of wind farms on[...]
16
75%
Acta Energetica
2017 nr 1 85--95
PL Rozwój generacji wiatrowej oprócz pozytywnych aspektów związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej stanowi wyzwanie z punktu widzenia bezpieczeństwa i ekonomiki funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Niepewny i zmienny charakter źródeł generacji wiatrowej (GW) pociąga za s[...]
EN Development of wind generation, besides its positive aspects related to the use of renewable energy, is a challenge in terms of operational security and economy of the National Power System (NPS). The uncertain and variable nature of wind generation sources (WG) entails the need to ensure by the TSO[...]
17
75%
Rynek Energii
2018 Nr 1 47--52
PL Zarówno w skali światowej, jak i krajowej obserwowany jest wzrost udziału energetyki wiatrowej w strukturze wytwarzania energii elektrycznej. Rozwój ten jest determinowany zarówno postępem technicznym, jak i – w znacznie większym stopniu – wdrażaniem odpowiednich instrumentów polityki klimatycznej[...]
EN The wind power share in energy systems is increasing each year. This situation takes place both worldwide and in Poland. Currently, the solution with positive impact on the environmental are subsidized. Among them are the renewable energy source. The technology development and implementation of clim[...]
18
63%
Rynek Energii
2011 nr 2 25-30
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy pracy farm wiatrowych w Polsce, po osiągnięciu hipotetycznego poziomu 12000 MW mocy zainstalowanej. Wykorzystano lokalizacje farm określone na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia do sieci oraz warunki wietrzności określone za pomocą systemu Anemos. Na p[...]
EN The paper shows the results of analysis taking into account wind generation of 12 000 MW installed power in Poland by the 2020 year. Wind farms with issued actual conditions of interconnection into the HV grid have been taken into consideration. Generated power variation analysis has shown that the [...]
19
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 2 123-126
PL W referacie przedstawiono analizę możliwości przesyłowych linii napowietrznych wykorzystując tzw. dynamiczną obciążalność termiczną linii. Obciążalność ta jest m.in. zależna od prędkości wiatru chłodzącego przewody. Powiązanie możliwości wykorzystania rezerw przesyłowych wynikających z większych prę[...]
EN The analysis of overhead lines capacity based on dynamic thermal line rating was presented in the paper. Dynamic thermal rating is directly connected with wind velocity thus the wind power plants are beneficiaries of this effect. The paper presents some calculations based on measured wind velocity c[...]
20
63%
Rynek Energii
2009 nr 1 16-21
PL W artykule przedstawiono możliwości przesyłowe linii napowietrznych wykorzystujące tzw. dynamiczną obciążalność termiczną linii. Obciążalność ta jest m.in. wypadkową prędkości wiatru chłodzącego przewody. Powiązanie możliwości wykorzystania rezerw przesyłowych wynikających z większych prędkości wiat[...]
EN Transmission capacity of overhead lines using dynamic thermal line rating is presented in the paper. The rating of the overhead lines depends strongly on speed of the wind cooling the line conductors. There are significant reserves of transmission capacity at increased wind velocity. This reserves c[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last