Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 73
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wind farms
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2013 nr 79 54--58
EN The article contains a brief analysis of the problem affecting the construction of new wind farms in such a way that the future exploitation of the least expensive due to transmission losses of the towers to the main supply point.
2
80%
Annual of Navigation
2010 No. 16 123-130
EN The paper presents methodology for determination of areas suitable for high power offshore wind farms in the Polish Exclusive Economic Zone of the Baltic Sea. Possible conflicts between different sea users and ways of their minimization are considered, especially in the aspect of navigation.
3
80%
Energetyka
2009 nr 3 164-171
PL Przedstawiono najciekawsze przykłady obrazujące nowości organizacyjne i techniczne, również te z zakresu relacji pomiędzy energetyką a środowiskiem, w szeroko rozumianym obszarze stacji energetycznych, zaprezentowane podczas 42. sesji CIGRE w Paryżu. Omówiono optymalizację użytkowania stacji elektro[...]
EN Presented are the most interesting examples of organizational and technical novelties - also the ones referring to relationship between power industry and the environment – concerning electric power substations. Discussed are new challenges in the scope of electric power substations and possibilitie[...]
4
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2008 nr 5 250-257
PL Uwarunkowania lokalizacyjne, wietrzność, szorstkość terenu, warunki przyłączeniowe, ograniczenia środowiskowe. Posadowienie elektrowni i obciążenia wiatrem. Podsumowanie.
EN Factors influencing localization, wind intensity, roughness of the terrain, connection conditions, environmental limitations. Foundation of wind farms and wind loads. Summary.
5
80%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2011 Nr 4(10) 99-103
PL Zainteresowanie budową morskich farm wiatrowych, tzw. offshore ostatnio znacząco wzrasta. Motywuje to kraje europejskie do wprowadzania nowych regulacji prawnych w tym obszarze, coraz istotniejszym dla branży elektroenergetycznej. Autor przypomina, że wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, ko[...]
EN The author claims that offshore wind farms promise to be an important energy source. The rapid growth of the wind energy industry motivates the EU members to provide new regulations for this market, which is currently of vital importance to the electric power sector. Apart from better wind stability[...]
6
80%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2015 nr 1-2 44--56
EN The following paper discusses several aspects connected with the wind farms’ impact on radiocommunication systems. The first part of this article is filled with the analysis of the ITU-R BT.1893 model, originally created for the analysis of the interaction between the wind turbines and digital TV re[...]
7
80%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2015 nr 2 30--43
EN The following paper discusses several aspects connected with the wind farms’ impact on radiocommunication systems. The first part of this article is filled with the analysis of the ITU-R BT.1893 model, which was originally created for the analysis of the interaction between the wind turbines and dig[...]
8
80%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL W artykule omówiono problemy związane z rozwojem systemów elektroenergetycznych, w tym związane z rozwojem elektroenergetyki wiatrowej i jej wpływem na system elektroenergetyczny. Omówiono oddziaływanie elektrowni wiatrowych na różne elementy funkcjonowania systemów elektroenergetycznych..
EN The paper discusses the problems associated with the development of power systems with high penetration of the renewable sources of energy like the wind turbines. There is considered its impact on the power system regarding various effects of the wind farms influence on the grid operation
9
80%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2012 nr 2 15-17
PL W artykule dokonano oceny możliwości wytwórczych farm wiatrowych mających powstać na terenie województwa lubelskiego, w oparciu o przebiegi prędkości wiatru z lat 2006, 2007, 2008 uzyskane z atlasu wiatru AnemosŽ. Otrzymane wyniki poddano analizie i przedstawiono realne do osiągnięcia przez te farmy[...]
EN In this article we discuss the possibilities of electricity generation by wind farms settled in lubelskie province. Our study are based on detailed wind velocities map of Poland - AnemosŽ. We analyzed data in period from 2006 to 2008 and calculated feasible values of power and energy that may be obt[...]
10
80%
Elektro Info
2004 nr 9 101-104
PL Artykuł jest pierwszym z serii tekstów tworzących cykl "Techniczno-ekonomiczne przesłanki budowy i instalacji elektrowni wiatrowych w Polsce". W pierwszej części zostały omówione podstawy pozyskania energii elektrycznej z wiatru w warunkach polskich. W nastepnych zostaną opisane techniczne przesłank[...]
11
80%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2012 Vol. 6, no. 4 459--465
EN This paper presents the problems of wind power in Europe and the world, including the concept of the first location of offshore wind farms off the coast of Poland. Taking into account regulatory restrictions and technical opportunities, we can identify, evaluate and select prospective offshore wind [...]
12
70%
Logistyka
PL Artykuł charakteryzuje rozwijający się rynek elektrowni wiatrowych w Polsce. Na tym tle pokazano uwarunkowania techniczne i organizacyjne transportu nienormatywnego turbin wiatrowych. Autorzy przeanalizowali istniejące przewozy i wskazano możliwości usprawnienia tych przewozów. W szczególności, poka[...]
EN Article describes the growing market for wind power energy in Poland. The technical and organizational considerations of abnormal transport of wind turbines were shown. The authors analysed the existing transport operations and indicated ways to improve them. In particular, the non-standard methodol[...]
13
70%
Polish Maritime Research
2014 nr 4 113--122
EN The article discusses an important issue of technical pressure exerted on the marine environment during construction and operation of maritime wind farms (MFW) on waters of the Polish Exclusive Economic Zone. A motivation for analysing this issue is the need for attracting attention to the aspect of[...]
14
70%
Acta Energetica
2013 nr 4 132--143
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej doboru optymalnych przekrojów kabli oraz wyboru napięcia wewnętrznego sieci farmy wiatrowej. Analiza została wykonana dla dwóch wartości napięć znamionowych sieci, równych 15 kV i 20 kV. Rozważania dotyczyły zasadności wykonywania optymalizacji si[...]
EN The article presents the results of a comparative analysis of the selection of optimal cable dimensions and internal voltage for a wind farm grid. The analysis was performed for rated grid voltages, 15 kV and 20 kV. It related to the merits of the farm’s MV grid optimisation. The objective function [...]
15
61%
Acta Energetica
2010 nr 1 39-46
PL W artykule przedstawiono koncepcję udziału farm wiatrowych w procesie regulacji napięć w sieciach dystrybucyjnych 110 kV. Wskazano, że właściwie sterowana farma wiatrowa przyczynia się do zmniejszenia wahań napięcia w sieci WN, powodowanych dobową zmiennością obciążenia. Wykazano również, że stabili[...]
16
61%
Energetyka
2013 nr 7 532--541
PL Opisano problem optymalnego doboru przekrojów kabli łączących turbiny i GPZ farmy wiatrowej. Pokazano możliwości wykorzystania metody programowania całkowitoliczbowego, z zastosowaniem zmiennych binarnych (Mixed Integer Programming - MIP), do rozwiązania takiego problemu. Omówiono czynniki wpływając[...]
EN Described is the problem concerning optimization of sizes of conductor cables connecting turbines and a wind farm transformer/switching station. Shown are possibilities to use the discrete optimization method with the application of mixed integer programming to solve the problem. Discussed are facto[...]
17
61%
Energetyka
2012 nr 10 579-586
PL Rozwój technologii magazynowania energii powoduje, że stają się one jedną z interesujących opcji wspierających harmonijną integrację dużej liczby odnawialnych żródeł energii, w tym głównie farm wiatrowych, z systemem elektroenergetycznym. Szerszy rozwój wykorzystania technologii magazynowania energ[...]
EN The development of energy storage technologies results in a fact that they become one of interesting options supporting harmonic integration of a big amount of renewabie energy sources, including wind farms, with an electric power system. Wider development of energy storage technologies application[...]
18
61%
Energetyka
2012 nr 8 415-420
PL Wprowadzenie zmian w planowanej do przyłączenia do KSE farmie wiatrowej już po uzyskaniu warunków przyłączenia nie musi oznaczać ponownego wystąpienia o takie warunki. Jak przedstawiono na niniejszym przykładzie zmiana typu turbin wiatrowych wymaga werylikacji jedynie w pewnych obszarach analityc[...]
EN Implementation of changes in the planned to be connected to the Polish Power System wind farm atier having obtained grid connection requirements does not necessarily needs moving for such requirements once again. As shown hereby, the change of wind turbine type needs verilication only in some analy[...]
19
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono zakres testów techniczno-ruchowych farm wiatrowych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej oraz wybrane wyniki badań.
EN The paper presents scope of operational tests of wind farms connected to electric power network as well as selected test results.
20
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono problematykę podziału kosztów modernizacji sieci na poszczególnych inwestorów ubiegających się o przyłączenie do sieci farm wiatrowych. Zaproponowana została metoda umożliwiająca w stosunkowo prosty sposób określić koszty przypadające na konkretnego inwestora. Wspomniano o o[...]
EN The article presents problems of cost sharing on the network upgrade individual investors applying for connection to a network of wind farms. The proposed method is that allows relatively equitably determine the costs attributable to a particular investor. Mention of the currently used approach to t[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last