Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 173
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wiercenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2004 R. 21/1 177-185
PL Zmiany średnicy oraz powstawanie kawern podczas głębienia otworu wiertniczego powodują różnego rodzaju komplikacje zarówno w czasie wiercenia, jak i podczas zabiegów specjalistycznych (opróbowanie otworu, rurowanie, cementowanie). Optymalne dane mechaniczne i hydrauliczne parametry wiercenia zapobie[...]
EN The change of diameter and cavern formation in the corse of drilling the well cause a variety of complications both in the drilling process itself and specialist activities e.g. completion, casing, cementation. Optimum mechanical and hydraulic parameters of drilling prevent against undesired effect,[...]
2
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2003 R. 20/2 317-329
PL Artykuł koncentruje się na zagadnieniu przewidywania długości i przebiegu trajektorii otworu w dwóch następujących po sobie równoważnych warunkach wiercenia. Pierwsza trajektoria jest traktowana jako porównawcza. Stanowi ona kluczową informację na temat czynników wpływających na kąt przestrzennego s[...]
EN This paper is focused on the prediction of length and shape (rate of inclination angle change) of the well path between two subsequent equilibrium-drilling conditions. This well path is referenced hereafter as the transient trajectory of a wellbore. The transient trajectory is the key information ne[...]
3
100%
Nafta-Gaz
1998 R. 54, nr 6 274-279
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z produkcją narzędzi wiertniczych zbrojonych naturalnymi lub syntetycznymi diamentami, niektóre właściwości tych diamentów, mające wpływ na jakość narzędzi oraz zasady racjonalnego ich wykorzystania.
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono problemy wiercenia sposobem obrotowym skał średniej związłości o zróżnicowanej budowie geologicznej. Przedstawiono przykładowe rozwiązania konstrukcji koronek nowej generacji do wiercenia obrotowego nożami stycznymi jako wymienne ostrza rozwiercające. Podano rezultaty badań [...]
EN The paper presents drilling problems encountered when medium-cohesive rocks having differentiated geological structure are drilled in the rotating mode. Exemplary designs of new generation heads for rotary drilling with tangential bits in the form of replaceable drilling blades are presented. Result[...]
5
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 601-614
PL W artykule opisano problemy techniczne oraz natury geologicznej, napotykane przy wierceniu otworów kierunkowych i poziomych w utworach Cechsztynu na Niżu Polskim. Wykorzystano doświadczenia zebrane w trakcie wierceń prowadzonych na złożu LMG, w tym podczas wiercenia najdłuższego w Polsce otworu pozi[...]
EN Discussed are technical and geological problems encountered while drilling the directional and horizontal wells in Zechstein formation on Polish Lowland geological province. The experience acquired during drilling LMG reservoir and Grotów-8H well were used to selected the drilling technology. Grotów[...]
6
80%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca zawiera wynik z badań dotyczących wiercenia z dużymi prędkościami skrawania 80 -120m/min żeliwa przy użyciu wierteł krętych pełnowęglikowych i lufowych. Przedstawiono błędy kształtu otworu uzyskiwane podczas wiercenia wiertłami krętymi i lufowymi w zależności od drogi wiercenia.
EN Work contains result from researches of drillings with large speeds of machine cutting 80 - 120 m/min, of cast irons at use of solid carbide twist drills and gun drills. Shape errors of hole obtained during drillings with twisted and gun drills in dependences from of drilling ways was presented.
8
80%
Mechanik
9
80%
Mechanik
10
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2004 R. 21/1 187-195
PL Aktualne tendencje przy wykonywaniu otworów eksploatacyjnych zmierzają do korzystania z dwóch urządzeń wiertniczych. Z urządzenia podstawowego wierci się otwór, natomiast fazę prób przeprowadza się z urządzenia zastępczego. Nasuwa się pytanie, czy bardziej opłacalne staje się wiercenie i wykonywanie[...]
EN At present, production wells are usually drilled with the use of two rigs. The basic rig used for drilling the well, whereas the completion is made form the substitute one. Hence a question whether or not it is more profitable to use one basic rig for drilling and completion or to employ the substit[...]
11
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2005 R. 22/1 267--273
PL W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: Czy w przyjętym przedziale czasu można zaobserwować istotne zmiany wartości mechanicznych parametrów technologii wiercenia otworów w wybranym rejonie geologicznym? W tym celu przeanalizowano, z zastosowaniem metod statystyki matematycznej, zmiany warto[...]
EN An attempt was made to answer the question of whether or not in a given span of time it is possible to observe significant changes in the values of mechanical parameters of borehole drilling technology in a given geological region. To solve this problem, the changes of axial stress, rotary velocity [...]
12
80%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2007 Nr 4 64
PL W artykule przedstawiono geologiczne, techniczne i ekonomiczne aspekty wiercenia otworów na przykładzie szybu SW-4 Kopalni Polkowice-Sieraszowice.
13
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2006 R. 23/1 355-361
PL Zapotrzebowanie na surowce energetyczne oraz wzrost ich cen w ostatnich latach spowodował zwiększenie nakładów na prace geologiczno-poszukiwawcze mające na celu odkrycie i pozyskanie nowych złóż ropo- i gazonośnych. W wyniku tych działań odkryto w pobliżu miejscowości Kościan złoża gazu ziemnego. Ko[...]
EN The demand for energy minerals and their high prices in the last years resulted in increasing investments for geological and prospecting works aiming at finding new oil and gas deposits. As a result, a gas field was discovered near Kościan. The competition on the market made the drilling company eff[...]
14
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2006 R. 23/1 633-638
PL Na skutek przeciskania poszerzacza podczas wiercenia otworu horyzontalnego następuje zagęszczenie gruntu wokół przewiertu. Promień strefy zagęszczenia jest uzależniony od wielu czynników zarówno technicznych, jak i naturalnych. W artykule autorzy dokonali szczegółowej analizy zjawisk fizycznych zach[...]
EN Owing to the pushing of drilling tools through a horizontal well, the ground thickens around the bore. The radius of the thickened zone depends on numerous technical and natural factors. The physical effects taking place in the course of loose grounds thickening accompanying horizontal drilling are [...]
15
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
1999 R. 16 43-52
PL Na podstawie literatury zagranicznej przedstawiono podstawy teoretyczne wybranych metod prognozowania anomalnie wysokiego ciśnienia złożowego stosowanych w kraju podczas wiercenia otworów naftowych. Omówiono procedury określania najczęściej używanych wskaźników tego prognozowania takich jak wykładni[...]
EN The theoretical bases of selected methods for prognosing anomalously high values of reservoir pressure used in Poland in the course of well drilling, have been presented based on the world literature. The procedures for determining the most common prognosis indexes, e.g. power indexes d-exp, correct[...]
16
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
1998 R. 15 41-76
PL W pracy przedstawiono wyniki metodycznej analizy efektywności odkrywania zasobów węglowodorów za pomocą wierceń geologiczno-poszukiwawczych w wybranych poziomach stratygraficznych basenów naftowych Niżu Polskiego w trzech stopniach uogólnienia: a) najbardziej szczegółowym, obejmującym zbiór danych d[...]
EN The paper gives the results of methodical analyses of the efficiency of hydrocarbon resources discovery using geological-exploitation drilling in the select stratigraphic horizons of oil basins in the Polish Lowland in three degrees of generality: a) most detailed, constituting a set of data for fur[...]
17
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2001 R. 18/1 47-56
PL W publikacji przedstawiono podstawy teoretyczne i obliczenia sił oporu przemieszczania przewodu podczas wiercenia otworu kierunkowego. Analizując warunki pracy przewodu wiertniczego w otworze kierunkowym dokonano jego podziału na sekcje. Podano zadania poszczególnych sekcji oraz wzory umożliwiające [...]
EN The theoretical bases and calculations of resistivity of movement of the string in directional wells have been presented in the paper. Based on the analysis of the directional well conditions in which the string operates, the string was divided into sections. Each section was attributed tasks and eq[...]
18
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
PL Wiercenie nadkładu w kopaniach węgla brunatnego wiąże się między innymi z takimi problemami jak napotkanie warstwy górotworu skalnego. Urabianie i wydobycie takich skał wymaga zastosowania specjalistycznych technologii. Skały to bardziej lub mniej zwięzłe ciała o różnym kształcie, miąższości, rozmia[...]
EN Overburden mining in lignite quarries has to deal - among other difficulties - with the occurrence of rocky grounds. The mining and exploration of these rocks requires increased cots and implementation of special technologies. These rocks are coherent or incoherent bodies of various shapes, tickness[...]
19
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
2003 Nr 49 13-20
PL W artykule opisano trudności występujące w procesie wiercenia otworów o średnicach w zakresie od 0,1-3,0 mm. Przedstawione trudności nie są jednorodne w tym zakresie. Odmienne zjawiska występują z obszarze średnic większych, a inne w obszarze średnic małych. Zaprezentowano rodzaje małych wierteł. Po[...]
EN Existing difficulties during the drilling process of holes with diameters in the range 0.1-3.0 mm have been presented in the paper. Presented range of holes diameters is not homogenous. Different phenomena appear in the area of bigger diameters and different in the area of small diameters. Types of [...]
20
70%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2001 R. 18/1 65-74
PL Diagnostyka zagrożenia erupcyjnego w otworach naftowych charakteryzuje się dużą odmiennością w porównaniu do innych sytuacji występujących w procesie wiercenia. Ze względu na stosunkowo małą liczbę danych przemysłowych opisujących objawy erupcyjne, w celu opracowania odpowiedniej procedury diagnosty[...]
EN The diagnosis of the eruption hazard in oil wells considerably varies from other situations in the process of drilling. Due to the relatively small number of industrial data describing the eruption symptoms, the suitable diagnostic procedure could be worked out based on the logics-oriented recogniti[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last