Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 163
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
1999 Nr 3 103-106
PL Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadzi od 1993 r. badania zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w rzekach b. województwa wrocławskiego. Artykuł przedstawia wyniki tych badań wykonanych w latach 1993-1997. Program pomiarów obejmował sześć związków W[...]
EN Provincial Inspectorate for Environment Protection in Wrocław has been carrying on investigation into the content of policyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in the water of rivers in the Wrocław province since 1993. The paper presence results of investigations carried out in the period 1993-1997. The[...]
2
80%
Przegląd Geologiczny
3
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Przedmiotem opisanych badań jest ocena zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebie w okolicy elektrociepłowni miejskiej. W próbkach gleby pobranych z terenu wokół elektrociepłowni stwierdzono występowanie dziewięciu związków należących do WWA: fluorantenu, pirenu, benzo[...]
EN The annalysis of content of polycyclic aromatic hydrocarbons in the soil nearby a heat power station. The subject of the described studies is evaluation of the concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons in the the soil nearby a municipal heat power station. Insoil samples collected in the ar[...]
4
80%
Gospodarka Wodna
1999 Nr 5 182-184
PL W artykule przedstawiono syntezę danych na temat zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych, gleb oraz osadów dennych w Polsce przez związki z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Stopień skażenia porównano do istniejących norm i zaleceń zarówno polskich, jak i Unii E[...]
EN In the paper a synthesis of data concerning pollution o soil, bottom sediments, groundwater and surface waters in Poland by polycycklic aromatic hydrocarbons (P AH) is presented. The degree of contamina-tion has been compared to the existing Polish norms and recommen-dations as well as to the ones o[...]
5
80%
Chemik
2013 Vol. 67, nr 10 1003--1010
PL W artykule przeanalizowano wyniki badań degradacji fenantrenu w roztworach modelowych, w układzie z reaktorem hydrokawitacyjnym. Dokonano oceny wpływu parametrów odnoszących się do konstrukcji reaktora, parametrów prowadzonego procesu kawitacji oraz stężenia początkowego roztworu, na przebieg oraz [...]
EN The aim of the study was to analyse the results of the investigation of phenanthrene degradation in standard solutions within a system including a hydrodynamic cavitation reactor. The effect of the reactor’s structural parameters, the parameters of the cavitation process as well as the solution init[...]
6
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 97-98
7
80%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2012 nr 450 17--25
PL W 150 próbkach osadów jeziornych pobranych z głęboczków jezior oznaczono zawartości 17 WWA metodą GC-MSD. Średnia zawartość WWA w osadach wynosiła 4424 mg/kg, średnia geometryczna – 2687 mg/kg, a mediana – 3150 mg/kg. W spektrum oznaczonych WWA dominują: fluoranten, benzo(b)fluoranten i piren. W osa[...]
EN Contents of 17 PAHs were determined using a GC-MSD method in 150 samples of lake sediments taken from lake profundal zones. The average PAH content in the sediments was 4424 µg/kg, the geometric mean – 2687 µg/kg, and the median – 3150 µg/kg. The PAH spectrum is dominated by fluoranthene, benzo(b)fl[...]
8
80%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w próbkach gleby zebranych na terenie Gliwic. Punkty pomiarowe usytuowane były przy drogach o różnym natężeniu ruchu samochodowego. WWA oznaczano techniką chromatografii gazowej. Średnia zawartość[...]
EN The paper presents results of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) measurements in soil samples collected in Gliwice. Points of measurement were located along the roads of varying traffic. PAHs were determined with use of gas chromatography. The average content of the 16 PAHs sum in a distance of[...]
9
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 109-110
10
80%
Ekoinżynieria
1998 nr 9 12-14
11
80%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2005 T. 10, z. 1 89--97
PL Rafinerie ropy naftowej należą do tych zakładów przemysłowych, w których najczęściej dochodzi do skażenia środowiska gruntowo--wodnego różnego rodzaju węglowodorami. Skażenie gleb i wód może wystąpić zarówno z powodu rozszczelnienia instalacji produkcyjnych, jak i podczas magazynowania ropy naftowej[...]
EN Oil refineries belong to industrial plants frequently polluting the ground-water environment with a variety of hydrocarbons. Ground and water contamination may be caused by leakages in the production installments and also during oil and oil-products storing. One of the most toxic ones are polycyclic[...]
12
80%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2003 nr 405 5-27
PL Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) występują jako mieszanina związków zawierających dwa lub więcej aromatycznych pierścieni połączonych ze sobą wspólną parą atomów węgla. Właściwości fizyczne i chemiczne (temperatura topnienia i wrzenia, ciśnienie par, rozpuszczalność w wodzie i rozpus[...]
EN Polycyclic aromatic hydrocarbons occur as a mixture of various compounds, consisting of two or more aromatic rings, which are fused together pair carbon atoms. Physical and chemical characteristics (melting and boiling points, vapour pressure, solubility in water and organic solvents) of PAHs vary w[...]
13
80%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W pracy przedstawiono badania zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie i próbkach wybranych roślin. Szczególną uwagę zwrócono na sorpcję WWA z gleby przez rośliny uprawiane w pobliżu dróg publicznych. W badaniach uwzględniono zarówno rośliny rosnące na poboczu jezdni jak i[...]
EN The presents paper determination of 16 PAHs in collected samples of soil or plants and investigation of sorption process dynamics. The investigation included plants growing on shoulder of road and on cultivated field. As accumulations of quality of environment cabbage, parsley, carrot, cucumber, dan[...]
14
70%
Ochrona Środowiska
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wymywania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z biochemicznie ustabilizowanych i odwodnionych osadów ściekowych. Badania przeprowadzono w warunkach nieprzepływowych (metodą wyciągu wodnego) oraz przepływowych (metodą kolumnową). Do ekstrak[...]
EN Laboratory investigations were carried out into the leaching of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from digested sewage sludge. The tests were run under static (water extract method) and dynamic conditions (lysimetric columns), the latter enabling a simulation of the real wastes storage environ[...]
15
70%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Celem badań było ustalenie, w jakim stopniu obecność cynku, na poziomie granicznej zawartości określonej dla osadów stosowanych w rolnictwie (przekraczającej zawartość oznaczoną w osadach odprowadzanych z oczyszczalni), wpływała na zmiany zawartości WWA w tych osadach przechowywanych w warunkach tle[...]
EN The aim of the investigation was to determine the impact of the presence of Zn in concentrations of sludges applied in agriculture (exceeding concentrations determined in sludges drained from the treatment plant) on the disappearance of PAHs in sewage sludge stored under aerobic conditions. The stud[...]
16
61%
Rocznik Ochrona Środowiska
2007 Tom 9 335-343
PL Odpady komunalne deponowane na składowiskach stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska wód podziemnych. [6]. Jednak w przypadku stosowania współczesnych uszczelnień to zagrożenie jest minimalizowane. Powstające odcieki które są zwykle znacznie obciążone zarówno związkami nieorganicznymi jak i o[...]
EN Municipal wastes deposited on landfills make up the potential threat for the environment of underground waters. However this threat is minimalized in the case of applying modern sealing. Leachate, forming in the landfill, usually contain high load of both inorganic and organic compounds, and are rem[...]
17
61%
Silniki Spalinowe
PL Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) należą do grupy związków uznanych za mutagenne i kancerogenne. Jednym z najważniejszych antropogenicznych źródeł emisji tych związków jest motoryzacja a w szczególności, ze względu na specyfikę prowadzenia procesu spalania paliwa, silniki o zapłonie s[...]
EN Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are known to be mutagenic and carcinogenic group of substances. One of the most important anthropogenic source of these hydrocarbons is motorization (especially diesel engines). The most effective method of PAHs removal from exhaust gasses is using catalytic c[...]
18
61%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 12 1135--1139
PL W pracy opisano metodykę pozwalającą na oznaczanie związków z grupy WWA w biogazie przy zastosowaniu techniki HPLC z detektorem fluorescencyjnym. Opracowana metoda została zwalidowana w zakresie pozwalającym na określenie zawartości 12 WWA, najczęściej oznaczanych w próbkach środowiskowych. W pracy [...]
EN This work presents the methodology for the determination of compounds from the PAH group in biogas, using the HPLC technique with a fluorescent detector. The elaborated method was validated within the scope which enables determination of 12 PAH content, most often determined in environmental samples[...]
19
61%
Rocznik Ochrona Środowiska
2006 Tom 8 97-112
PL Zanieczyszczenia antropogeniczne, w tym trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) wnoszone są do środowiska morskiego z wodami rzek i ścieków oraz w wyniku procesów transportu atmosferycznego. W środowisku morskim podlegają procesom transportu i transformacji w biotopie i w biocenozie, zależnym od wa[...]
20
61%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL Jednym z zanieczyszczeń obecnych w osadach ściekowych są wielopierścieniowa węglowodory aromatyczne (WWA). WWA stanowią grupę kilkuset związków organicznych, zawierających w cząsteczce od dwóch do trzynastu skondensowanych pierścieni, najczęściej benzenowych w ułożeniu liniowym, kątowym lub klastero[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last