Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wielokulturowość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2014 Z. 30 121--128
PL Wojsławice, miejscowość położona w pobliżu Chełma, od kilku lat buduje swoją nową tożsamość. Miasteczko o wielokulturowej przeszłości ma unikalny układ podcieniowej zabudowy przyrynkowej, w niewielkiej części jeszcze zachowanej. Jego atutem jest również historyczne rozmieszczenie dominant przestrzen[...]
EN Wojsławice is a small town close to the city of Chełm and for the last few years it has been building its new identity. This town of multicultural past has the unique urban layout of arcade buildings in the spacious market area, that is still partly preserved. Another dominant feature of the city ar[...]
2
100%
Budownictwo i Architektura
2009 vol. 4, nr 1 115-123
PL Druga połowa XX wieku to okres otwierania się środowisk dotychczas niedostępnych, spowodowanych eksplozją ruchów narodowo wyzwoleńczych, próby konstruowania tożsamości ponadnarodowych (na przykład : tożsamości europejskiej, przy jednoczesnym uwzględnieniu wielowiekowej odrębności kulturowej poszczeg[...]
3
75%
Management
PL Celem artykułu jest wskazanie kluczowych wartości kulturowych charakteryzujących społeczeństwo polskie i niemieckie i określenie, jakie wartości mogą ułatwiać, a jakie utrudniać wzajemną współpracę po otwarciu niemieckiego rynku pracy dla Polaków. Artykuł podkreśla, czego obie strony mogą się od sie[...]
EN The purpose of the article is to show crucial cultural values being characteristic of the Polish and German people and to define which values can facilitate, and which hamper the mutual cooperation after opening the German labour market for the Poles. The article emphasizes what both sides can learn[...]
4
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono i przeanalizowano zjawisko wielokulturowości współczesnej przestrzeni publicznej. Autor stawia tezę, że różnice kulturowe, dotyczące odmiennej percepcji czasu i przestrzeni mogą mieć wpływ na malejące poczucie komfortu i bezpieczeństwa jednostki przebywającej we wspólnej prz[...]
EN This paper presents and analyzes the phenomenon of multiculturalism in contemporary public domain. Author proposes that cultural differences, concerning distinctive perception of time and space, could decrease the feeling of affect the impression of decreasing of comfort and safety of an individual [...]
5
75%
Management
2014 Vol. 18, no. 1 227--240
PL W artykule omówiono prezentowane w literaturze przedmiotu podejścia do transferu wiedzy. Zasadniczą część rozważań zasobu – w szczególności w odniesieniu do wykorzystania szkoleń w transferze wiedzy na styku kultur. Podkreślono, że niejednokrotnie kwestia różnic kulturowych okazuje się mniej istotna[...]
EN The paper discusses different approaches to the problems of knowledge transfer. In the paper factors that influence crosscultural knowledge transfer with training is presented. It can be argued that the impact of national culture on the transfer of knowledge is less than the influence of such elemen[...]
6
75%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2013 nr 2 67--77
PL Artykuł przedstawia temat wielokulturowości w odniesieniu do organizacji klastrowych. W pierwszej kolejności zostało omówione pojęcie organizacji i wskazane zostały cechy organizacji wielokulturowych. Główna część rozważań została poświęcona omówieniu typów klastrów i zagadnieniom wielokulturowości [...]
EN The article presents multiculturalism with regard to cluster organizations. In the first part, it discusses the notion of organization and indicates characteristics of multi-cultural organizations. The main part of the deliberations is dedicated to the discussion of types of clusters and the issues [...]
7
75%
Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych
2006 T. 2 230--235
PL Artykuł przedstawia pomysł ożywienia miasta Ustyłuh poprzez wykorzystanie postaci Igora Strawińskiego, kompozytora Europy Wschodniej, Zachodniej i Ameryki, jednego z czołowych twórców muzyki XX w. Należy on do grona artystów, którego twórczość była oznaką przemian XX w. Ustyłuh, gdzie kompozytor prz[...]
EN Ustylug is a town on the Polish-Ukrainian border, long-time home to Igor Stravinskyj, the famous composer whose work was a sign of 20th century transformations. The paper presents a conception of revitalising the town by using the figure of the composer. To do that, it is necessary to save the tradi[...]
8
75%
Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych
2006 T. 2 193--202
PL Praca przybliża osiągnięcia Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie, instytucji, której programy artystyczne i edukacyjne nawiązują do symbolicznego znaczenia siedziby jako miejsca łączącego narody, tradycje i religie, będąc jednocześnie przykładem aktywnego wpisania się w proces rewitalizacji[...]
EN The paper discusses the accomplishments of an independent cultural institution which works for the benefit of the local community. Reconstruction of the Grodzka Gate and the activities of the Centre residing there refer to the symbolic and historical significance of the place, which used to be a pas[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2012 Nr 2 182-192
PL Schyłek ubiegłego wieku to czas ambiwalencji, w teoretycznym wymiarze rozpięty pomiędzy końcem historii Francisa Fukuyamy a Zderzeniem cywilizacji Samuela Huntingtona1. Okres ten dał asumpt do postawienia szeregu pytań tyczących się nowych relacji społecznych, a szczególnie tych relacji, jakie zacho[...]
EN The end of the last century, the time of ambivalence, the theoretical dimension of spread between the end of the story of Francis Fukuyama and Samuel Huntington's clash of civilizations. This period gave rise to posing a series of questions pertaining to the new social relations, especially those on[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Prezentowany artykuł porusza kwestię identyfikacji Europejczyków z krajem ich pochodzenia oraz znaczenie państwa narodowego we współczesnej europejskiej rzeczywistości. Intensywność i różnorodność zmian oraz procesów towarzyszących globalizacji wpływa na konieczność ponownego przemyślenia roli i fun[...]
EN The current intensive processes of global integration are resulting in new conditions for nation states and at the same time changing their European identity. This article discusses changing context of understanding relations between national and European identity. The author prefaces her discussion[...]
11
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Geograficzne czy też może szerzej - narodowe pogranicze, tradycyjnie było miejscem spotkania narodów i ich tradycji. Tym samym wszelkie przejawy działalności ludzkiej na tych terenach, a więc i proces tworzenia architektury, poddane były nieco innym regułom, aniżeli miało to miejsce w macierzystych [...]
EN Borderlands are considered to be a place where nations and traditions used to meet. Therefore any human activity, which also includes the process of architectural creation, was exposed to somewhat different rules than it was in mother cities. Today, mostly due to globalisation processes, it is multi[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2014 Nr 4 26--40
PL Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na niedoceniany i po-mijany aspekt związany z wielokulturowością i komunikacją międzykulturową w procesie przygotowania kontyngentów misji pokojowych. Konflikty lokalne bardzo często poprzedzone są antagonizmem stron i narastającą sprzec[...]
EN The main purpose of this article is to focus on multiculturalism and cross-cultural communication in the preparation of military contingents for peace support operations, aspects which are often omitted and underestimated in this process. Local conflicts, preceded by antagonisms and increasing confl[...]
13
63%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2014 nr 1 95--113
PL Profesjonaliści to pracownicy organizacji, którzy, z punktu widzenia realizacji strategii tworzenia nowej wiedzy i transferu wiedzy, są najcenniejszymi jej graczami. W tym kontekście szczególne znaczenie ma wymiar wielokulturowy współdziałania pracowników wiedzy, który określa nie tylko ich otwartoś[...]
EN Professionals are those employees, that in terms of knowledge creation strategy and knowledge transfer strategy, are the most precious organizational players. In this context special significance has multicultural dimension of knowledge workers cooperation, that defines not only their openness to kn[...]
14
63%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2013 nr 19 121--131
PL Koncepcja ekomuzeologii rozwinęła się we Francji w latach 60 XX w., a jej celem było poznanie i ochrona krajobrazu jako całości. W Polsce pierwsze ekomuzea pojawiły się pod koniec lat 90.XX w., a obecnie idea ta jest coraz powszechniej wykorzystywana. W Bieszczadach utworzonych zostało kilka ekomuze[...]
EN The concept of ecomuseology was developped in France in the 60s of the 20th century and aimed at presenting a holistic model of the landscape. In Poland, first attempts at creating ecomuseums were made at the end of the 90s of the 20th century, and at present, the idea is increasingly implemented. I[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 84 65--72
PL Etyka globalizacji jako część etyki stosowanej koncentruje się na bieżących problemach współczesności na etapie ustalania etycznego podejmowania decyzji i etycznego postępowania oraz akceptowalnych rozwiązań problemów moralnych zarówno w teoretycznym, jak i praktycznym zakresie. To oznacza stosowani[...]
EN The ethics of globalization as a part of applied ethics is focused on current problems of our present, setting the stage for ethical decision making and ethical conduct and acceptable solutions to moral problems in theoretical as well as practical field. It represents the application of ethics to th[...]
16
63%
Budownictwo i Architektura
PL Południowo-wschodnia Polska – rejon Pogranicza – przez wieki była miejscem współistnienia kultur, języków i religii. Symbolem i pozostałością tej wielokulturowości są świątynie wielu wyznań – katolickie kościoły, prawosławne cerkwie, protestanckie zbory i żydowskie synagogi, w znacznym procencie wzn[...]
EN South-eastern Poland - the Border region -for centuries was a place of coexistence of cultures, languages and religions. The symbol of multiculturalism and the remains of the temples are among others many faiths – Catholic churches, Orthodox churches, Protestant churches and Jewish synagogues, a lar[...]
17
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2003 R. 100, z. 8-A 201--205
EN World War II has significantly shaped the architectural landscape of the towns of the West Poland, including Środkowe Nadodrze region. It defined the historical and cultural borders. These borders can be easily indicated when contemporary architecture in Zielona Góra is compared to existing one (pre[...]
18
63%
Przestrzeń i Forma
2013 nr 19 315--328
PL Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie wielokulturowego bogactwa Jarosławia, miasta położonego na skrzyżowaniu szlaków handlowych, związanego z trzema religiami: rzymskokatolicką, greckokatolicką oraz żydowską. Pozostałości po wielokulturowym dziedzictwie to liczne kościoły, cerkwie i synagogi, a tak[...]
EN The purpose of the article is to show the cultural diversity of Jaroslaw, a town situated at the crossing of trade routes and a meeting point of three religions, Roman-Catholic, Greco-Catholic and Jewish. The remnants of this diversity are numerous sanctuaries, Orthodox churches and synagogues, and [...]
19
63%
Przestrzeń i Forma
2013 nr 20 441--454
PL Jarosław to urokliwe, niewielkie miasto położone na Podkarpaciu, o bogatej, burzliwej i kolorowej historii, lokowane już w 1375 roku. W drugiej części artykułu omówiono zabytki miasta związane ze społecznością żydowską, m.in. dwie synagogi i budynek Towarzystwa Jad-Charcyjm, a także wpływ wielokultu[...]
EN Jarosław is a small, charming town in the Sub-Carpathian region, with a rich, colourful and turbulent history, granted civic rights in 1375. The second part of the article discusses the city monuments related to the Jewish community, such as the two synagogues and the seat of the Yad-Khartzyim Assoc[...]
20
63%
Przestrzeń i Forma
2015 nr 23/1 183--194
PL Lubelszczyzna to rejon, gdzie od wieków mieszały się wyznania, narodowości i kultury. Również dziś – jako teren pogranicza – jest miejscem barwnym i tolerancyjnym. Wielokulturowe dziedzictwo tego regionu jest zarazem jego szansą i obciążeniem – doskonale widać to na przykładzie dwóch miast: słynnego[...]
EN Lubelszczyzna is a region where religions, nationalities and cultures have been mixing for ages. Today, the region – being the Borderland area – is also a diverse place full of tolerance. Multicultural heritage of the region is, both, its chance and burden – it can be clearly seen on the examples of[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last