Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wiek XIX
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN In the article the authors present theirs considerations of the problems of 19th century architecture constructed in neo-bizantine or Rundbogenstil styles. As the main example of disscus about the reception of neo-bizantine eclectical style in Europe, the authors chosen War Museum build by Theophil [...]
2
100%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 10 110--116
3
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2005 nr 1 30-38
PL Zagadnienie ochrony zabytków techniki jako dziedzictwa kulturowego w ostatnich latach stało się przedmiotem szczególnego zainteresowania, zarówno służb konserwatorskich jak i licznych organizacji pozarządowych w tym i społecznych fundacji. W 1999 r. w Polsce powołano do życia Polski Komitet Ochrony [...]
EN The problem of the technique monuments' protection as a cultural heritage became the subject of special interest in recent years, of both the conservation services and numerous non governmental oragnisations, spiral foundations inclusive. In 1999 Polish Committee of Industrial Heritage Protection wa[...]
4
88%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2014 z. 85 95--106
PL Artykuł przedstawia problematykę przepraw mostowych łączących Królestwo Polskie z Cesarstwem Rosyjskim do połowy XIX wieku w trzech głównych punktach: w Aleksocie, w Terespolu oraz Żółtkach. Analizie poddano odmienne uwarunkowania funkcjonowania tych przepraw mostowych, w tym o charakterze chronolog[...]
EN This article deals with the issues of borde bridges connecting till the mid of 19th century Kingdom of Poland and tzarist Russian Empire in three main points: Aleksota, Terespol and Źółtki towns. The different aspects of functioning of these bridges were analyzed, including a chronological view of t[...]
5
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2011 Nr 29 59-69
PL Artykuł prezentuje problematykę związaną z historią powstania, układu przestrzennego i architektury Nowego Jorku do końca wieku XIX. Miasto w genezie swego powstania ma założoną w 1625 roku holenderską osadę Nowy Amsterdam. Przy osadzie z czasem zbudowano fort z rozbudowanym programem funkcjonalnym.[...]
EN The article presents the issues connected with the history of the origin, spatial development and architecture of New York until the end of the 19th century. The origins of the city date back to the Dutch settlement of New Amsterdam founded in 1625. In time a fort with an extended functional program[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 94 211--227
EN The aim of this article is to present the endeavours undertaken in the 19th century by diverse governing bodies to build or (rebuild) and eventually improve the Polish water canal system. These activities concerned commissions from the Second Council of State, the Administrative Council, the Third C[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2016 z. 93 99--113
EN The purpose of this paper is to focus on the possibilities for improving the administration and delivery of the Polish transport system, which occurred in early 1860s, the last phase of local autonomous government.
8
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 96 161--173
EN This article focuses on the issue of introducing of a legal system concerning public works carried out on the widely understood transportation system in the Kingdom of Poland and other territories directly or indirectly ruled by tsarist authorities after the partition of the Commonwealth.
9
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2016 z. 92 111--121
EN The aim of this article is to describe the proposals from administrators during the mid-19th century to improve the regulation of, and the rafting status on, the Vistula and other main watercourses in the Kingdom of Poland. The deliberation process is also shown, especially in order to reveal the ge[...]
10
63%
Przegląd Geologiczny
EN In 1860 a guide to scientific studies in Paris to youth was published through the efforts of Polish emigrants in France. This book was written by the students of the Polish School in Paris. The article analyzes information about the subjects in the undergraduate and the teaching of geology at the un[...]
11
63%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2010 Nr 8 169-180
EN In order to estimate the current state of still used monumental hydrotechnical objects and bridges, geotechnical investigations and bearing capacity analysis of their foundations, have to be conducted. Foundations of these types of structures are not always available for direct diagnosis or for non-[...]
12
63%
Przegląd Geologiczny
EN Several 19th
13
63%
Wiadomości Konserwatorskie
2013 Nr 35 41--46
PL Miasto Skawina jest średniowiecznym ośrodkiem, założonym w 1364 roku przez króla Kazimierza Wielkiego, w oddaleniu o 15 km na południowy zachód od Krakowa, ówczesnej stolicy Polski. Artykuł ten dotyczy przemian architektonicznych, jakie zaszły w mieście w 2 połowie XIX i na początku XX wieku. Wówcza[...]
EN The town of Skawina is a medieval centre founded in 1364 by king Kazimierz Wielki (Casimir the Great), 15 km to the south-west from Krakow, the then capital of Poland. This article concerns architectonic transformations that took place in the town during the 2nd half of the 19th and the beginning of[...]
14
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2013 z. 60, nr 4 89--96
PL Praca dotyczy przemian przestrzennych, jakie zaszły w tkance urbanistycznej miasta Skawiny w pierwszej połowie XIX wieku na tle stosunków gospodarczych panujących w mieście. Skawina jest położona około 15 km na południowy-zachód od Krakowa. Obecnie przez wielu jest kojarzona jako miasto przemysłowe [...]
EN This article presents spatial transformations which took place in the urban layout of Skawina in the first half of the 19th century, on the background of economic relations occurring in the town. Skawina is located around 15 km to the south-west of Kraków and currently is generally perceived as an i[...]
15
63%
Wiadomości Konserwatorskie
2014 Nr 37 45--53
PL Sokal jest polskim miastem o wielowiekowej historii, które obecnie leży na terenie Ukrainy, na północ od Lwowa. Miasto to przez wielu jest zapomniane, choć istniejące do dzisiaj ślady jego bogatego dziedzictwa kulturowego świadczą niezbicie o jego wysokiej pozycji w dawnej Polsce. Szczególny rozkwit[...]
EN Sokal is a Polish town with centuries-long history, which is currently located in Ukraine, north of Lviv. The town has been forgotten by many, though the still existing traces of its rich cultural heritage bear evidence of its high standing in old Poland. The heyday of Sokal seems to have been durin[...]
16
63%
Polski Przegląd Kartograficzny
2013 T. 45, nr 2 131--143
PL W artykule omówiono oryginalną mapę ścienną, genezę i okoliczności jej opracowania oraz wydania. Jest to zapewne pierwsza opublikowana polska ścienna mapa szkolna opracowana przez nauczycielkę.
EN The article deals with The Illustrative School Map of the Polish Kingdom published in 1885 in Warsaw. We know little about the author Jadwiga Wójcicka (1850-1933). She was most probably a self-taught woman. She taught at school, wrote for Warsaw dailies and wrote a popular book for youth. She had no[...]
17
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2012 R. 109, z. 6-A 109--117
PL Regulacja i rozbudowa miast w XIX wieku były odpowiedzią na pogarszającą się ich sytuację w ujęciu przestrzenno-funkcjonalnym. Procesy te wpłynęły na rozwój publicznych terenów zieleni, które stały się ważnymi i rozpoznawalnymi elementami ich struktury. Drzewami obsadzano główne drogi wjazdowe, zami[...]
EN Rebuilding of cities in the 19th century was the result of their bad spatial and functional condition. That processes influenced the development of their green structure – public promenades and gardens became one of their most important and recognizable elements. Entrance roads to the cities planted[...]
18
63%
Przegląd Budowlany
2013 R. 84, nr 4 14--18
PL Procesy degradacyjne, jakie zachodzą w strukturze stali konstrukcyjnych poddanych wieloletniej eksploatacji, powodują redukcję ich parametrów wytrzymałościowych. Z uwagi na fakt, że w naszym kraju wciąż funkcjonują obiekty konstrukcyjne o wieku przekraczającym sto lat, konieczna jest okresowa weryfi[...]
EN In the case of structural steel that has been in use for many years, processes of degradation taking place within its structure cause a reduction in its strength parameters. Since there are buildings and structures in Poland which have been in use for more than one hundred years, it is necessary to [...]
19
63%
Architectus
2000 Nr 2(8) 31-42
PL Rewolucja francuska postawiła wiele państw ówczesnej Europy w obliczu konieczności przeprowadzenia głębokich reform politycznych i społecznych. W Prusach reformy te - określane mianem reform Steina-Hardenberga - wprowadzono w życie głównie w latach 1807-1813, two-rząc nowoczesne społeczeństwo na fun[...]
EN The history of urban development of Wroclaw begins in 1807 - then the demolition of the town's fortifications began. A year later Wroclaw suburbs were incorporated into the town, the fortress grounds were parcelled out and sold to private investigators. In the first half of the 19th century a homoge[...]
20
63%
Przegląd Geologiczny
2017 Vol. 65, nr 3 150--153
EN Mineralogical Museum in Wrocław was founded in 1811 by Karl von Raumer who became the first principal of the institution. Before 1945, a collection of several specimens increased to 13,470. Unfortunately, part of the collections along with inventory books were destroyed during World War II and many [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last