Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  widoczność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1998 Z. 64 189-202
PL Artykuł dotyczy wyznaczania odległości zauważania przeszkód przez kierowców w warunkach ruchu drogowego w nocy. Z analizy literatury światowej wynika, że problem ten jest w dalszym ciągu otwarty. Publikowane metody nie są proste w wykonaniu. Wymagają bardzo skomplikowanej aparatury, jak również spec[...]
EN In the paper, the new method of establishing visibility distance at night conditions drivers was presented. According to the world litrerature, the problem of identification on obstacles on the roads at night is very difficult and all the time not solved. Ali propositions of measurement of the dista[...]
2
80%
Archiwum Motoryzacji
2003 Nr 4 153-165
PL W referacie przedstawiono wyniki pomiarów widoczności na skrzyżowaniu "skośnym", ocenianej z miejsca kierującego samochodem. Porównano wyniki badań przeprowadzonych na samochodzie osobowym - Polonez i jego wersji ciężarowej - Polonez Truck. Oceniono zapisy rozporządzenia MT i GM "w sprawie warunków [...]
EN In paper are shown the results of measurements of visibility, which is estimated by a driver of "diagonal" crossing. The results of research carried out for Polonez and lorry version Polonez Truck are compared. There is also made an assessment of decree records " in case of technical conditions, whi[...]
3
80%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 1 3--11
PL W ramach projektu badawczego KBN 4T12CO4926, którego przedmiotem sa badania widoczności z miejsca kierującego pojazdem mechanicznym, powstał symulacyjny system oceny widoczności w lusterkach pojazdu. System umożliwia ocenę wypełniania przez pojazd wymagań homologacyjnych w zakresie widoczności już n[...]
EN The simulation system of the field of vision evaluation in vehicle mirror is presented. The system enables to estimate if the vehicle performs official certification requirements in the field of vision already at the design stage. The article presents a mathematical model of image seeing by driver o[...]
4
80%
Magazyn Autostrady
2004 Nr 10 11--13
PL Pewne rzeczy są w naszym życiu tak oczywiste, że traktujemy je jak powietrze, którego w ogóle nie zauważamy. Gorzej, gdyby go zabrakło. Podobnie jest z szeroko rozumianą inżynierią ruchu i jej nieodzownym elementem – sygnalizacją świetlną i znakami drogowymi. Jeśli jest (są), to dobrze, przecież tak[...]
5
80%
Magazyn Autostrady
2004 Nr 10 24--31
6
70%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 237 233-243
PL Znaki drogowe to bardzo ważne źródło informacji w ruchu drogowym. Ich dostrzeżenie i rozpoznanie w odpowiednim czasie ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu. Znaczenie to wzrasta w warunkach nocnych ze względu na znacznie gorsze warunki oświetlenia za pomocą reflektorów samochodowych. Z[...]
EN Road signs are important source of information for road traffic users. To see and recognize road signs at the right moment are fundamental safety issues in road traffic. Importance of see road signs increase during night-time driving, due to limited visibility delivered by headlamps. Approval requir[...]
7
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono analizę teoretyczną widoczności kolejowych semaforów świetlnych w związku ze zmianą usytuowania maszynisty w kabinie lokomotywy.
EN The paper presents theoretical analysis of visibility of railroad light signals because of change in location of a driver in his cabin.
8
61%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Oznakowanie pionowe jest jednym z podstawowych środków regulujących zachowanie kierowcy w trakcie prowadzenia pojazdu. Na terenie Warszawy podjęto przedsięwzięcie, którego celem było wprowadzenie zmian w istniejącym oznakowaniu pionowym przejazdów kolejowych, co powinno przyczynić się do lepszej ide[...]
EN The vertical sign is one of the basic ways of setting the behaviour of driver while driving a car. At the territory of Warszawa it was undertaken the project, the aim of which is to implement the changes in existing vertical signs warning of railway crossing. It should allow to improve the identific[...]
9
61%
Eksploatacja i Niezawodność
2006 nr 1 59-64
PL W artykule przedstawiono problematykę związaną z zagadnieniem widoczności bezpośredniej i pośredniej w odniesieniu do pojazdów uczestniczących w transporcie miejskim w aspekcie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wskazano potrzebę systemowego rozpatrywania układu KPO (Kierujący-Pojazd-Otocze[...]
EN In the report the problems connected with question of direct and indirect visibility with reference to the vehicles participating in the city transport, in the aspect of partakers 'safety in traffic were shown. In the aspect of the decrease of threat and risen from this reason accidents the need of [...]
10
61%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2015 nr 10 27--33
EN Nowadays the number of road accidents of pedestrians and bicycle riders is on the high level. All the actions tending to limit the number of those dramatic situations are very important. One of such an activity done by the road users is wearing the warning clothing equipped in reflective elements an[...]
11
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2002 Z. 76 285-294
PL W referacie omówiono problematykę widoczności w pojazdach samochodowych kategorii M1. Omówiono standardowe i dodatkowe wyposażenie pojazdów, w których zapewniono widoczność bezpośrednią oraz pośrednią.Przedstawiono problematykę wspomagania kierującego przez urządzenia zapewniające widoczniść wirtual[...]
EN In this report the problem of visibility in cars of category M1 has been discussed. The standard and additional equipment of the cars in witch the direct and indirect visibility are assured, have been talked sbout. The problem of the power assistance of the driving car person by the devices assurin[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2002 Z. 76 241-252
PL W referacie omówiono akty prawne będące podstawą badań i wymagań, oraz zasady akceptowania wyników badań uzyskanych w innych krajach.
EN In this paper legislative acts being the basis for testing and requirements and rules for acceptance of the test conducted in other countries are siscussed.
13
61%
Nowa Elektrotechnika
14
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiony został problem związany z ograniczeniem pola widoczności tzw. stref martwych w pojazdach użytkowych oraz pojazdach ciężarowych. Problem związany z bezpieczeństwem użytkowania takich pojazdów wiąże się w dużej mierze ze specyfiki konstrukcji samego nadwozia pojazdu oraz miejsca pr[...]
EN The paper discusses the issue of limited visibility in commercial vehicles and lorries. The problem with the safety of such vehicles is associated largely with the specifi cs of the structure of the vehicle body and the driver’s workplace. One way to improve the visibility of the driver resulting fr[...]
15
61%
Logistyka
2015 nr 4 6662--6670, CD2
PL Oświetlenie przednie pojazdów samochodowych wywiera decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Szczególnie ważną rolę odgrywają światła przednie, zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności. Zły stan techniczny reflektorów, oraz nieprawidłowe ich używanie ograniczają widoczność pojazdu, [...]
EN Proper acting of car headlamps has a crucial influence on traffic safety, especially at nighttime or during rain- or snowfalls. Poor technical condition of headlamps as well as their improper use reduce vehicle visibility. Also driver’s possibilities of road observation is then limited. This article[...]
16
61%
Logistyka
PL Podczas ustalania przyczyn wypadków drogowych stan techniczny oświetlenia zajmuje znikome miejsce. Natomiast w powszechnym odczuciu jest bardzo istotny dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule przeanalizowano kilka wypadków drogowych, które, zdaniem autora, mogły mieć związek ze stanem oświetl[...]
EN During the determination of the causes of road accidents the technical state of the headlights is treated a reason not in significant percentage. However, in the common opinion lighting is very important for road safety. In this paper are examined several traffic accidents which may be associated wi[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 79 297-304
PL W referacie przedstawiono wyniki badań widoczności do przodu w przypadku dużych samochodów ciężarowych na przykładzie Renault Magnum i Volvo FM 12. Przedstawiono także przykłady zagrożenia innych uczestników ruchu drogowego podczas ruszania do przodu, na skutek ograniczenia widoczności przed samocho[...]
EN The paper shows the research results of forward visibility in the case of great heavy trucks on the example of Renault Magnum and Volvo FM 12. It gives some examples of a menace to other traffic participants in the process of forward start moving motion as a result of confined forward and sidecar [...]
18
61%
Transport Samochodowy
2011 z. 1 87--97
PL W pracy podjęto problem oceny postrzegania światła hamowania, która pozwala uwzględnić oprócz światłości także luminancję i powierzchnię świetlną klosza. Opracowany zdalnie sterowany model lampy pozwala na realizację różnych kombinacji parametrów świetlnych. Urządzenie zostało wykorzystane do przepr[...]
EN The paper deals with the problem of evaluating the brake light perception, which allows to take into account luminance and lighting surface beside luminous intensity. The radio controlled model of the lamp enables to obtain various combinations of the lighting parameters. Device has been used for su[...]
19
51%
Diagnostyka
2008 nr 3(47) 117-120
EN This study investigates recognition and detection abilities of nighttime pedestrians by observers and using a photographic method. The examination of the visibility of nighttime pedestrians is done and afterwards evaluated by two methods. In the first method observers were asked to detect a pedestri[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2012 Nr 44 5--23
PL W artykule przedstawiono analizę możliwości zastosowania mechanicznego nawiewu powietrza w systemach oddymiania grawitacyjnego. Celem badania było porównanie metod oddymiania grawitacyjnego z nawiewem naturalnym i oddymiania grawitacyjnego z nawiewem mechanicznym. Na podstawie dokonanej analizy sfor[...]
EN In this article results of analysis of the possibility of using mechanical airflow in gravitational smoke removal systems were shown. The article was based on the report from research project nr KBN S/E – 422/8/11 accomplished in the Main School of Fire Service. The research consisted of the visibil[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last