Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  widma emisyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 7 264-266
PL W artykule przedstawiono problem kalibracji spektrofotometru światłowodowego, służącego do rejestracji i późniejszej analizy widm emisyjnych płomienia w kotle energetycznym. Wykorzystując źródło światła białego oraz analizatory widma, wyznaczono charakterystyki współczynników korekcji k(.), które wr[...]
EN The paper presents problem of fiber-optic spectrophotometer calibration for recording and analysis flame emission spectra in power boilers. Using a white light source and spectrum analyzers the correction coefficients k characteristics were determined. The appropriate software allowed to correct the[...]
2
84%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Optycznie stymulowana luminescencja (OSL) to luminescencja, której źródłem są napromieniowane izolatory lub półprzewodniki poddane działaniu światła o odpowiedniej energii. Intensywność OSL jest funkcją zaabsorbowanej dawki promieniowania i dlatego może być wykorzystana w dozymetrii promieniowania j[...]
EN Optically stimulated luminescence (OSL) is the luminescence emitted from irradiated insulators or semiconductors during exposure to light. The OSL intensity is a function of the dose of absorbed radiation so, it can be used for dosimetry of ionizing radiation. OSL response significantly depends on t[...]
3
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W widmach absorpcji zarówno naświetlonego kwantami gamma jak i wygrzanego w atmosferze wodoru kryształu CaF₂:Yb³⁺ obserwowano występowanie jonów Yb³⁺ w położeniach o różnej symetrii. Ich obecność spowodowana jest nie tylko przez obecność międzywęzłowych jonów F⁻ kompensujących nadmiarowy ładunek ale[...]
EN In the absorption spectra of both ɣ-irradiated and annealed in hydrogen CaF₂:Yb³⁺ crystals the Yb³⁺ ions with various site symmetries we observed. We think they are caused by not only the charge-compensating interstitial F⁻ ions but also substitutional O²⁻, OH⁻ and Na⁺ ions which are entered uninten[...]
4
67%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 3 203-214
PL W artykule zaprezentowano właściwości spektroskopowe szkieł fluoroindowych domieszkowanych jonami europu. Na podstawie widm absorpcyjnych i emisyjnych wyznaczono charakterystyczne wielkości spektroskopowe badanych szkieł: parametry wiązania (beta i delta), parametry intensywności przejść Omega t, ef[...]
EN Some spectroscopic properties of fluoroindate glasses doped with Eu3+ ions have been examined. From the absorption and emission spectra in the UV-VIS-NIR region, spectroscopic parameters such as bonding (beta and delta), Judd-Ofelt intensity parameters Omega t, effective linewidths delta nu eff, me[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last