Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 121
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wibroizolacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W przypadku maszyn posadowionych na stropach budynku często pojawia się konieczność jednoczesnego stosowania wibroizolacji siłowej i przemieszczeniowej. W kompleksowym podejściu do wibroizolacji maszyn należy wówczas uwzględnić transmisję drgań w budynku - od ich źródeł do obiektów wrażliwych na drg[...]
EN In case of machines founded on the floor there exists a dilemma of simultaneous solution of the active and passive vibration isolation problem. Complex approach to design of vibration isolation of machines should take into account transmission path of vibration in the building; from the source to vi[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN The paper deals with the stability problem of equilibrium point in pneumatic self controlled vibration isolation system. If the system works in the small range of displacement then the energy is not consumed. In the paper physical and mathematical model is shown, chosen static and dynamic characteri[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 69 315-322
PL W pracy przedstawiono problematykę konstrukcji siedzisk pojazdów. Głównym aspektem analizy było przenoszenie drgań mechanicznych, pochodzących od technicznych środków transportu, poprzez siedzisko na człowieka-operatora. Przedstawiono także przykładowe modele siedzisk oraz zaproponowano sposób oceny[...]
EN On this paper are shown problems of construction of vehicles seats. Main aspect of analysis was transfer of mechanical vibration, originating from technical means of transportation, trough seat on man - operator system. Also an model (example) of seat was shown with proposed methods of estimation of[...]
4
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 5 408--411
Description of failure of the historic masonry building, which has been subjected to further degradation over time, primarily due to traffic vibration. Results of numerical analysis of wave propagation. Comprehensive design solutions to reduce destructive influence of vertical vibrations transmitted[...]
PL Opis usterek murów zabytkowego budynku użyteczności publicznej, który uległ dalszej degradacji w czasie, głównie w wyniku oddziaływania drgań komunikacyjnych. Wyniki analizy numerycznej penetracji drgań powstających na skutek obciążenia ruchem pojazdów kołowych i szynowych. Rozwiązanie projektowe za[...]
5
80%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono badania które miały na celu określenie własności fizyko - mechanicznych różnego typu mieszanek gumowych i obejmowały one między innymi wyznaczenie sprężystości statycznych ( Estat ), dynamicznych ( Edyn ), twardości ( Sh0 ), tłumienia, starzenia, mrozoodporności a następnie dla[...]
EN This paper presents diagnostics of physical and mechanical parameters of elastomer materials, which could be applied in railway vibroisolation systems. Diagnostics included Young's modulus,elasticity coefficient (static and dynamic), damping coefficient (static and dynamic).
6
80%
Logistyka
PL Tematem pracy są przeprowadzone badania drgań układu wibroizolacji generatora energetycznego pod kątem jej skuteczności i możliwości zastosowania do innego rodzaju czy typu obiektów dynamicznych takich jak transport szynowy czy drogowy. Przeprowadzone pomiary drgań układu wibroizolacji wskazują, że [...]
EN Research of oscillations of matches are carried under its (her) corner of efficiency heme of work generator energy vibroisolation and capabilities of employment for other kind or rail transport type of dynamic object like or road. Carried measurements of oscillations of matches indicatevibroisolatio[...]
7
80%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono podejście do sterowania siłą naciągu w funkcji obciążenia przejazdu kolejowo-samochodowego, który zamodelowano jako układ dyskretno-ciągły. Układy ciągłe stanowią dwa elementy tzn. podpora wykonana z elastomeru oraz cięgna, których napięcie jest regulowane w zależności od obcią[...]
EN This paper presents the concept of controlling the pulling force as a function of loading of railway crossing that was modelled as a discrete-continuous system. Two elements of model are described as continuous systems: elastomer support and pull-strings. In order to obtain the information about vib[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2000 Z. 39 279-288
PL Artykuł przedstawia problematykę redukcji drgań mechanicznych z wykorzystaniem napędów i sterowań pneumatycznych. We wprowadzeniu omówiono zagadnienia generacji drgań mechanicznych ze szczególnym uwzględnieniem drgań szkodliwych oraz przedstawiono podstawowe właściwości różnych typów układów redukcj[...]
9
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wpływ drgań mechanicznych na przebieg i wyniki pomiarów chropowatości powierzchni. Omówiono zasadnicze źródła drgań, jakie mogą powodować niedokładności w pomiarach. Przedstawiono również typowe sposoby wibroizolacji stanowisk laboratoryjnych do pomiaru chropowatości powierz[...]
EN In the paper the influence of vibrations on surface roughness measurements was presented. The main sources of vibrations that may cause inaccuracies in measurements were described. Typical methods of vibroisolation regarding laboratory devices for surface roughness testing were also shown. As far as[...]
10
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono procedurę doboru urządzenia sterującego, opartego na teorii zbiorów rozmytych (kontrolera fuzzy logic), w celu zoptymalizowania wibroizolacji modelu ciała siedzącego człowieka-operatora (HBM) składającego się z dwóch mas sprzężonych modelem Kelvina-Voigta. Strukturę układu wibr[...]
11
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy rozpatrzono zagadnienie przenoszenia drgań o słyszalnych częstotliwościach przez sprężyny stalowe, stanowiące układ wibroizolacji. Przeanalizowano typowy układ redukujący przenoszenie drgań wysokoczęstotliwościowych przez sprężynę, tzn. układ szeregowy z podkładką gumową. Wykazano, że redukc[...]
EN The problem of transmitting vibrations with audible frequencies by steel springs, constituting the vibration isolation system was considered in this paper. The typical system, i.e. the serial system with rubber cushion, has been analyzed. It has been shown that the transmission is reduced not as a r[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 68 11-18
PL W przypadku instalowania na stropach budynku maszyn o różnych warunkach pracy, pojawia się konieczność analizowania zarówno problemu kompleksowej wibroizolacji jak i transmisji drgań w budynku. Założenie o możliwości pomijania sprzężeń zwrotnych występujących w takim przypadku może prowadzić do wyzn[...]
EN In the case of installation of the machines of different work conditions on the floor of the building there is a need to analyze simultaneously the problem of vibration isolation and vibration transmission between machines. Assumption that consists in neglected the feedbacks that exist in the system[...]
13
80%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 7 369-372
PL Prototypowe rozwiązanie fundamentu na wibroizolatorach sprężynowych zostało poddane pomiarom drgań, a wyniki porównano z analizami obliczeniowymi. Opisano nową wersję fundamentu na wibroizolacji z tzw. eliminatorem drgań.
EN For saw machine a new foundation type on spring vibro shock absorbers is presented. The vibration level of foundation was measured and with analytical computation compared.
14
80%
Mechanics / AGH University of Science and Technology
PL W pracy przedstawiono problem elementów dróg torowych i samochodowych na ich skrzyżowaniach. Praca dotyczy zagadnień istotnych z punktu widzenia projektowania i budowy przejazdów na skrzyżowaniach transportu samochodowego i torowego. Transportowi towarzyszy nieodłącznie oddziaływanie dynamiczne na o[...]
EN In the article we analyze the problem of elements of railways and car road at their crossings. The work raises issues critical from the perspective of designing and building driveways at the crossings of car and rail transport. Transport of this kind is inherently accompanied by the dynamic effect o[...]
15
80%
Przegląd Komunikacyjny
2015 Nr 7 18--20
PL Praca poświęcona jest możliwości zastosowania wibroizolacji na spodniej powierzchni podrozjazdnic strunobetonowych. W opracowaniu zamieszczono wytyczne stosowania wibroizolacji na spodniej powierzchni podkładów i podrozjazdnic strunobetonowych na liniach kolejowych. Przedstawiono wyniki wpływu zasto[...]
EN Field of application of railway turnouts with under sleepers pads in Poland and Austria. Research of railway turnouts with under sleeper pads. The possibility use under sleepers pad to PKP PLK. Possibility noise reduction railway line by the use of UPS sleepers.
16
80%
Przegląd Komunikacyjny
2012 Nr 11 23-28
PL Opracowanie obejmuje analizę wyników badań eksperymentalnych drgań podtorza kolejowego, wywołanych obciążeniem dynamicznym. Przeprowadzone badania wykonano z wykorzystaniem prototypowej metody badawczej pomiarów przyśpieszeń pionowych wywołanych przez generator drgań i przekazywanych przez nawierzch[...]
EN Research of dynamic loads on a railway track. Using a prototype test method for measuring vertical accelerations railway track. Research included a railway sleepers made of wood, concrete and concrete with a layer of elastic.
17
70%
Logistyka
PL Zapobieganie procesowi rozprzestrzeniania się oddziaływań dynamicznych do środowiska lub drgań materiałowych polega głównie na zastosowaniu elementów elastycznych, (podkładek gumowych , elastomerowych, wibroizolatorów sprężynowych i gumowych), pomiędzy źródłem drgań a otoczeniem. Użycie tych środków[...]
EN Prevention of spreading process of the dynamic impacts to the environment or the material vibrations consists mainly of the use of flexible elements (rubber pads, elastomeric, rubber dampeners and springs), between the source of vibration and the environment. Using these measures usually brings posi[...]
18
70%
Logistyka
PL Dzięki wykorzystaniu modeli biomechanicznych człowieka możliwe jest oszacowanie szkodliwego wpływu drgań na organizm człowieka. Badania z wykorzystaniem modeli biomechanicznych pozwalają ocenić własności wibroizolacyjne zawieszeń siedzisk bez konieczności narażania człowieka na szkodliwie działanie [...]
EN The object of simulation is biomechanical human -driver model (BHDM). Through using a driver - model it's possible to evaluate and better know mechanical vibration influence to whole human body. Also it gives more information about seat comfort and safety. Seat dynamic properties have to be as good [...]
19
70%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 5 28-31
20
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 23 21-31
PL Praca dotyczy działań, jakie mogą być podjęte w zakresie pasywnej wibroizolacji obiektów budowlanych lub ich wydzielonych elementów konstrukcyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem drgań komunikacyjnych.
EN This paper describes actions that could be taken in scope of passive vibroisolation of junongs or their separated structural components against the harmful influence of vibrations gensmed by road and railway traffic.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last