Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 143
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wibracje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Omówiono harmoniczne wibracji elementów stojana turbogeneratora pochodzące od wymuszenia elektromagnetycznego. Przedstawiono wpływ obciążenia elektrycznego i czasu pracy turbogeneratora na parametry harmonicznych wibracji. Wyznaczono symptomy wibracyjne stanu technicznego elementów stojana dużego tu[...]
EN The harmonics of stator elements vibrations caused by electromagnetic forces are described. The influence of electrical load and elapsed time of generator operation on the vibration level is presented. Vibrational modes describing the technical condition of stator elements of large power turbogenera[...]
2
100%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Noise and vibration is an increasingly important consideration in the design and study of disc brakes. Certain vibrations may only result in minor annoying squeals, while others may be severe enough to result in structural damage or failure. In either case, it is desirable to predict the conditions [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 177 9-14
PL Omówiono zmodyfikowany wykres dopuszczalnych obciążeń turbogeneratora uwzględniający kryterium mechaniczne. Podano sposób wyznaczania krzywych ograniczających moc elektryczną maszyny przy założeniu nieprzekraczania dopuszczalnych wartości wibracji o częstotliwości 0.1 kHz rdzenia i korpusu stojana. [...]
EN A modified diagram of turbogenerator permissible load with mechanical criterion taken into consideration is described. There is given a method of determination of the curves limiting the machine electrical power assuming that the core and frame vibrations of 0.1 kHz frequency do not exceed their per[...]
4
88%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Przedstawiono aktualnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami, ze szczególnym uwzględnieniem znowelizowanej ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.
5
88%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 401-407
EN In order to calculate designed parameters for vibrational machine of volumetric vibrational treatment with the purpose to increase its productivity, the technique for investigating its dynamics based on non-linear complex mathematical model of the "vibromachine - treating medium" - system is suggest[...]
6
88%
Przegląd Komunalny
2002 nr 7 36-37
PL W drodze Polski do Unii Europejskiej, na podstawie postanowień Układu Europejskiego z 1991 r., następuje stopniowe zbliżanie przepisów prawa polskiego do prawa UE. Przekształcanie przepisów następuje także w zakresie ochrony środowiska, w tym w dziedzinie ochrony przed hałasem.
7
88%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 88 265-270
EN It results from the carried out research and analyses of the distribution of the noise level which exists in the natural environment that the noise emitted by all the sources present in the environment makes a serious threat for human beings. In the paper, for documentary evidence of the degree of e[...]
8
88%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Free transverse vibrations of a rectangular plate composed of a monoclinic elastic material are discussed. The plate is considered to be exponentially varying in density and thickness along one direction of the plate. Hamilton's principle is used to derive the equation of motion and its solution is [...]
9
88%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
PL W artykule przedstawiono wstępnie oddziaływanie wibracji mechanicznych na zmiany patologiczne mózgu. Zwrócono uwagę na niekorzystne zjawiska będące wynikiem długotrwałego przebywania w obszarze oddziaływania wibracji, w szczególności w miejscach pracy, np. w kabinach elektrowozów. Przedstawiono równ[...]
EN Brain of 115 engine drivers and their assistance at the Railway of the Georgia Republic were studied. The most pronounced atrophical changes of temporal lobe and cerebellum were noted as effect of vibration. These changes were more evident than changes caused by age. Damage factor might be a chronic[...]
10
88%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN High frequency vibration was observed in operation of a soot-blower. To clarify its mechanism analysis and experiment was done on a system consisting of a flexible shaft rotating slowly, on which friction acts tangentially at an intermediate position. Analytical results show that the real part of an[...]
11
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 12 10-13
PL W artykule przedstawiono problematykę rozwoju zrównoważonego w odniesieniu do analizy wibroakustycznej środowiska pracy. Podano zasady tworzenia wskaźników rozwoju zrównoważonego oraz wskaźników wibroakustycznych środowiska pracy: globalnego WG i cząstkowych Wi. Zasady te zilustrowano przykładową an[...]
EN This article presents problems of sustainable development in relation to a vibroacoustic analysis of the work environment. It discusses rules of creating indicators of sustainable development as well as vibracoustic indicators of the work environment: global WG and partial Wi. A sample analysis of t[...]
12
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 4 335-337
PL W pracy przedstawiono metodę analizy drgań wibroakustycznych transformatora w stanie ustalonym. Standardowe podejście do tego zagadnienia opiera się na analizowaniu widma częstotliwości wibracji rejestrowanego przy pomocy akcelerometru przytwierdzonego do kadzi transformatora. W celu poprawienia czy[...]
EN The paper presents a method for vibroacoustic analysis of a transformer in the steady-state. The standard approach to this problem is based on analysis of the vibration frequency spectrum recorded with an accelerometer attached to the transformer tank. Four transformers (A, B, C and D) were tested w[...]
13
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 2 106--110
PL W pracy przedstawiono bezstykową metodę pomiaru drgań transformatora w stanie ustalonym. Standardowe podejście do tego zagadnienia opiera się na analizie widma amplitudowego wibracji zarejestrowanych przy pomocy akcelerometru przytwierdzonego do kadzi transformatora. Proponowana nowa metoda pomiaru [...]
EN The paper presents a non – contact method for vibroacoustic measurements of a transformer in a steady – state. The standard approach to this issue is based on analysis of the vibration frequency spectrum recorded with an accelerometer attached to the transformer tank. The proposed new method consist[...]
14
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2008 nr 1 7-15
PL Pierwsza część większej całości, poświęconej jakże istotnemu w dobie współczesnej problemowi hałasu i wibracji, w tym konkretnym przypadku w odniesieniu do instalacji wentylacji i klimatyzacji, jako jednego z ważnych ich źródeł w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej, np. w szpi[...]
EN This is the first part of the cycle of the papers dealing with noise and vibrations in air-conditioning and ventilation systems as the most important sources in apartment building and public buildings, e.g. hospitals. The basic physical concepts of noise and vibrations have been presented. The basic[...]
15
75%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2008 Vol. 46 nr 1 223-234
PL W niniejszej pracy przedstawiono drgania pojedyńczego wahadła fizycznego napiętego wstępnie sprężyną, z uwzględnieniem możliwości zjawiska uderzenia w ogranicznik ruchu. Rozważany układ reprezentuje prosty model jednego z elementów mechanizmu zamykania drzwi pojazdu samochodowego. Zbadano numeryczni[...]
EN Vibrations of a single preloaded pendulum, with the impact phenomenon with a stop taken into account, are analysed in the paper. The model, under some simplification, represents a simple one-degree-of-freedom element of a vehicle latch system. The response of the system has been tested numerically f[...]
16
75%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL Referat zawiera rozważania nad możliwością zastosowania miar efektywności propagacji drgań jako parametrów diagnostycznych. Zdefiniowano propozycję miary wykorzystującej zarejestrowane wyniki badań eksperymentalnych oraz przedstawiono sposób prowadzenia obliczeń numerycznych. Na przykładzie rezultat[...]
EN The paper considers the possibilities of using the efficiency measure of vibration propagation as a diagnostic parameter. A measure defined by using recorded test results is proposed and the method of numerical calculations is shown. Examining an example of the empirical results of a concrete beam w[...]
17
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN This paper presents the results of non-contact measurements of the human ear round window (RW) membrane motion in freshly harvested human cadaver temporal bone specimens. A PSV 400 Scanning Laser Vibrometer system (Polytec, Waldbronn, Germany) was used to determine the effect of stapedotomy on the s[...]
18
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Pomimo szerokiej wiedzy na temat silników elektrycznych zagadnienie podwyższonych wibracji w maszynach wysokoobrotowych (prędkość znamionowa  3000 obr./min) nie jest szeroko opisywane. Artykuł omawia czynniki mające wpływ na poziom drgań, a w szczególności przedstawia wpływ konstrukcji na charakter[...]
EN Despite broad knowledge about electric motors problem of increased vibrations in machines with high rotation speed (nominal speed >=3000 rpm) is not widely described. Article introduces factors influencing vibration level, in particular impact of motors' design on work characteristics.
19
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 2 205-211
PL Analiza sygnału wibracji jest jedną z metod monitorowania stanu uzwojeń. i rdzenia transformatora. W artykule zastosowano wielokanałowy analizator wibracji do badania pracującego transformatora. Analizowano wpływ pozycji czujnika dla różnych typów transformatora. Stwierdzono, że sygnały wibracji mia[...]
EN Vibration signal analysis method is one of effective methods to monitor the condition of transformer windings and core. In this paper, the multi-channels vibration measurement system is set up and the vibration signals on the oil-tank surface of running transformer in the field are measured. The inf[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 31 155-160
EN This paper deals with a modelling and a sensitivity modal analysis of the moving blade packet. The blades are considered as ID continuum mutually coupled by a shrouding. The mathematical model makes possible to analyse an influence of centrifugal forces, gyroscopic effects, blade's elastic seating t[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last