Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wiązka laserowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2019 nr 5-6 21--31
PL W ostatnim dwudziestoleciu technologia cięcia laserowego rozpowszechniła się w przemyśle ciężkim w Polsce i na świecie. Urządzenia laserowe stały się tańsze, przez co znacznie bardziej dostępne dla każdego przedsiębiorcy.
2
88%
Postępy Fizyki
1998 T. 49, z. 5 254-259
EN Laser beams are now routinely used to trap, manipulate and move biological specimens, and the latest advances allow samples to be rotated as well.
3
88%
Przegląd Spawalnictwa
PL Przedstawiono wyniki badań procesu spawania hybrydowego z wykorzystaniem wiązki laserowej i łuku elektrycznego prowadzonych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Omówiono przebieg i wyniki badań procesu spawania laser YAG-TIG blach stalowych i oraz procesu laser YAG-MIG blach ze stopu aluminium. Pr[...]
EN The publication contains the discussion of results of research into the process of hybrid welding using laser beam and electric arc. These works are conducted by Instytut Spawalnictwa [Institute for Welding Technology] in Gliwice. The paper describes the procedures and the results of welding steel s[...]
4
75%
Reports on Geodesy
2009 z. 2/87 161-168
5
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule podjęto próbę zastosowania wiązki światła laserowego do oceny struktury optycznej turbulentnego przepływu powietrza przez ekran wiatrowy usytuowany w tunelu aerodynamicznym. Badaniom poddany był ekran o stopniu perforacji 42% i wielkości pojedynczego otworu [fi] = 8 mm. Pomiar prowadzony [...]
EN The paper presents the possibility of laser beam application in turbulence structure assessment of the flow through wind screen located in wind tunnel. The perforation of the screen was 40% and the diameter of the single hole 8 mm. The measurements were carried out in the distance of 5 cm and 50 cm [...]
6
75%
Journal of Technical Physics
EN Analysis of properties of a diffraction grating used as a power splitter of laser radiation has been presented. Results of numerical calculations of diffraction grating characteristics as a function of their geometrical parameters, wavelength of radiation and incidence angle of the laser beam have b[...]
7
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 42 297--307
PL W obecnej pracy przedstawiono półanalityczny cieplny kondukcyjny model (rozwiązany metodą funkcji Green'a) przeznaczony do obliczania temperatur w otoczeniu jeziorka spawalniczego w spawanym laserowo materiale. W modelu tym ruchoma wiązka laserowa o rozkładzie Gaussowskim jest pochłaniana w material[...]
8
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 181--189
PL W pracy przedstawiono wpływ wiązki laserowej na kształtowanie się mikrostruktury stopów typu Al-Li i Al-Li-Zr w procesie symulowanego spawania laserowego. Ponadto, określono rolę zjawisk hydro- i termodynamicznych towarzyszących laserowemu przetapianiu tworzyw metalicznych, na sposób krystalizacji p[...]
9
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 233--242
PL W pracy przedstawiono wyniki badań metalograficznych, dyfraktometrycznych, analizy składu chemicznego, twardości, fraktograficznych stali SK5MC hartowanej konwencjonalnie z temperatury 1200 °C, przetopionej wiązką lasera CO2 i odpuszczonej. Największą twardość uzyskano w wyniku odpuszczan[...]
10
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2008 T. 3 43-48
PL W pracy przedstawiono metodę badania przepływu powietrza o nieustalonym polu gęstości, z wykorzystaniem sondującej wiązki laserowej. W tym celu wykorzystano naturalny konwekcyjny przepływ powietrza nad źródłem ciepła w różnych temperaturach. Jako lasera sondującego użyto lasera półprzewodnikowego. P[...]
EN In this paper, the experimental method of air turbulent flow investigation using laser beam is presented. For this purpose the free convection of the air over heater at different temperatures was exploited. This natural air motion was probed by a semiconductor laser. Analysis of the obtained reading[...]
11
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2007 z. 217 133-138
EN Two-bridge actuators are applied in precise positioning during assembly of micro-opto-electro-mechanic systems (MOEMS). Numerical simulation with the Finite Element Method and experimental measurements of laser-induced plastic deformation of the structure. In particular, simulation reveals influence[...]
12
75%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
2018 Vol. 62, No. 5 175--181
PL Lasery włóknowe stanowią nowatorskie narzędzie w rękach spawalnika. Nieustanny ich rozwój, a także opracowywane nowe techniki spawania umożliwiają wykonanie zadań technologicznych bardzo trudnych bądź niemożliwych do spełnienia za pomocą konwencjonalnych laserów technologicznych i konwencjonalnych t[...]
EN Fibre lasers are innovative tools in the welder’s hands. The continuous development of fibre lasers combined with newly developed welding techniques enable the performance of technological tasks extremely difficult or even impossible to carry out using conventional technological lasers and conventio[...]
13
63%
Przegląd Mechaniczny
2013 nr 4 24--26
PL W artykule przedstawiono wyniki oceny mikostruktury złączy doczołowych i wykonanych wiązką lasera CO,, Do badań wytypowano wybrane złącza, dla których w ocenie wizualnej nie stwierdzono niezgodności spawalniczych. Stosując mikroskopię świetlną, zidentyfikowano charakterystyczne obszary: materiał rod[...]
EN The paper presents results of the structure assessment of butt-welds made with the use of CO2 laser beam. There was applied light microscopy identified specific areas: base metal, heat affected zone and weld. The evaluation was comparative in nature, involving a comparison of the structure of the HA[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W procesach technologicznych wytwarzania różnych elementów często wymagana jest duża czystość warstwy wierzchniej ze względu na lepszą przyczepność adhezyjną. Często stosowane są w tym celu: trawienie, obróbka ścierno-erozyjna, metody ultradźwiękowe i inne. Skutkiem ubocznym tych operacji jest jedna[...]
EN The manufacturing processes of different elements often requires a large clean surface layer due to the better grip adhesion. Are often used for this purpose: etching, abrasive-erosion machining, ultrasonic and other methods. A side effect of these operations is, however, the impact of environmental[...]
15
63%
Metallurgy and Foundry Engineering
1998 T. 24, no. 2 115--125
PL Próbki ze stali węglowej 45 i chromowej 2H13 poddano obróbce powierzchniowej za pomocą wiązki lasera cw CO2 i plazmy ciągłego wyładowania optycznego. Następnie próbki poddano procesowi kawitacji na stanowisku z wirującą tarczą. Celem pracy było rozpoznanie wpływu naprężeń wewnętrznych, powstających [...]
EN To make the first step towards resolving the problem of residual stresses influence on the cavitation resistance of materials, the samples of 0.45% carbon steel (steel 45) and 13% chromium steel (steel 2Cr13) were superficially processed by a cw CO2 laser beam and continuous optical discharge (COD) [...]
16
63%
Problemy Eksploatacji
2006 nr 1 173-179
PL Przedstawiono fizyczną interpretację procesu kawitacyjnego niszczenia powłok i zaproponowano sposób jego modelowania. Przyjęto założenie dotyczące generacji dyskretnych stanów energetycznych w obrębie powłoki oraz ich obsadzania w procesie migracyjnego transferu energii. Sprawdzono, czy wyniki teore[...]
EN The physical interpretation of the cavitation erosion of coatings was presented. A method of the modelling of the process was also proposed. Theory of the discrete states generation within the coating and their fixing due to energy migration was assumed. Experimental investigation of the extraction [...]
17
63%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 7 185-192
PL W artykule przedstawiono szczegółowy opis procedury postępowania podczas badań, mających na celu wstępne ustalenie podstawowych parametrów laserowej wiązki roboczej, pod kątem wykorzystania jej w konkretnych, typowych technologiach obróbki materiałów np. stopów Fe-C.
EN The article presents the detailed description of procedure of conduct during the investigations, which have on aim the preliminary settlement of basic parameters of laser working beam, at an angle of using it in the concrete, typical technologies of processing of materials e.g. of Fe-C alloys.
18
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Zasadniczym celem pracy jest analiza zmian mikrostruktury w obszarze spoiny stopu Al-Li, w stosunku do materiału rodzimego, wywołanych oddziaływaniem wiązki lasera CO2 o średniej mocy oraz ustalenie wpływu składu chemicznego na charakter badanych efektów. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono [...]
EN The basic aim of experiments presented in this paper is to find how a medium energy CO2 laser beam acting upon the surface of an Al-Li alloy changes the microstructure of the melt region and how these changes, depend on the chemical composition of the alloy. The experiments have shown that the chara[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2002 Z. 40 149-161
PL Zaprezentowano badania i modelowanie analityczne gięcie płyt uzycia wiązki laserowej o przekroju prostokątnym z uwzględnieniem rozkładu temperatury w warstwie uplastycznionej materiału. Podano wyrażenie na progową wartość mocy, przy której wystepje gięcie laserowe. Wykazano, że efektywne gięcie zach[...]
EN Experimental investigations and analytical modeling of bending plates by use of a laser beam with rectangular cross-section are presented. Temperature distribution in the plastified layer of the material was taken into considerations. Developed model proves that effective bending occurs when the mat[...]
20
63%
Optica Applicata
EN Laser diode pumping in commonly applied in all solid state laser devices. In the case of an upconversion laser, i.e., when infrared-to-visible upconversion takes place in a rare-earth doped optical fiber, laser diode pumping is of special interest. Excitation of a single mode optical fiber, typicall[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last