Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wheelset
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 3 405--410
EN The results of numerical analysis of a load distribution in a railway track under wheelset are presented in the paper. Dynamic analysis was carried out using LS-DYNA computer code. Ballasted track with the rectilinear rail-line axis was taken into consideration. Finite element model of the track s[...]
2
86%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 7-M 159--166
PL W artykule dokonano analizy problemu zużycia wstępującego w węźle tarciowym oś–tuleja na przykładzie zestawu kołowego z samoczynną zmianą rozstawu kół. Opisano mechanizm powstawania zużycia typu fretting, przedstawiono wstępne wyniki badań modelowych związanych z oceną własności tribologicznych wybr[...]
EN The paper have analyzed the problem of wear, existing in friction par axle–sleeve on example of automatic wheelset gauge changing system. Author present mechanism of fretting wear development and preliminary results of the model tests, related to the evaluation of tribological properties of selected[...]
3
86%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2009 z. 8 23--28
EN The paper describes an appropriate methodology for the dynamic analysis of complex, threedimensional single wheelset running on turnout. A methodology is developed here for the aceurate deseription of the track spatial geometry. A generic contact formulation is also proposed in order to determine, d[...]
4
86%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono problem eksploatacji i utrzymania zestawu kołowego z samoczynną zmianą rozstawu kół powodowany przez zużycie powierzchni połączenia obrotowego koło–oś. Określono typ zużycia, które występuje w połączeniu obrotowym koło–oś. Badania przeprowadzono na modelu połączenia z zachow[...]
EN An essential problem in the usage and maintenance of a wheel set with an automatic gauge change system is posed by the wear on the surface of wheel-axle rotary joint. Operational tests have shown that the problem includes fretting wear. This article presents an attempt at explaining this type of wea[...]
5
86%
Vibrations in Physical Systems
2006 Vol. 22 185--190
6
86%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2015 z. 105 155-158
EN These paper presents the methodology of the wheelset press retrofit it show full calculation procedure including FEM (Final Element Method) calculation that confirm the analytical calculations. Applied modification provide the users better properties and maintenance during the pressing wheal tyres p[...]
7
86%
Przegląd Komunikacyjny
2012 Nr 7-8 42-45
PL W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjne dynamiki zestawu kołowego zabudowanego w wózku 25 ANa. Omówiono budowę modelu wagonu 152 Aa opartego na tych wózkach. Przeprowadzono symulacje ruchu wagonu po prostym odcinku toru oraz po łuku toru o promieniu 1500 m. W celu symulacji warunków rzeczy[...]
EN In the article there were presented results of simulation research of wheelset dynamics built over in the 25 ANa car. It was discussed the construction of a model of 152 Aa carriage based on these cars. There was made a simulation of the movement of carriage on the straight section of the track as w[...]
8
86%
Problemy Kolejnictwa
2019 Z. 182 107--113
EN The article shows the results of a computer simulation using the Finite Element Method (FEM) in order to analyze the infl uence of bows geometry cross-section for the rigidity of the instrument measuring the rolling circle diameter of the wheelset wheels. Two types of bow cross-section were consider[...]
9
86%
Logistyka
2015 nr 3 3283--3292, CD 1
PL W niniejszym artykule dokonano identyfikacji konstrukcyjnej, technologicznej i eksploatacyjnej zestawów kołowych pojazdów szynowych. Scharakteryzowano obróbki powierzchniowo-wzmacniające, takie jak: rolowanie i hartowanie powierzchniowe indukcyjne, zwiększające trwałość osi kolejowych zestawów kołow[...]
EN In the paper an identification of design and production engineering has been carried out. An influence of outer layer properties on wheel set durability and kinds of their surface-reinforce machining such as: finish rolling, induction surface hardening, which increase the wheel set axle durability h[...]
10
86%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 115 213--220
PL W niniejszym artykule autorzy przedstawili analizę przyczyn zjawiska przedwczesnego zużycia zarysu zewnętrznego kółjezdnych wybranych lokomotyw elektrycznych typu BB3700. Zużycie kółjezdnych zaobserwowano po niewielkich przebiegach zarówno w przypadku nowych zestawów kołowychjak i po zastosowanych p[...]
EN In this article, the authors present an analysis of the causes of wear of the wheels in the selected electric locomotives type BB3700. Wear of the wheels were observed after small runs of both new wheelsets and after recovery process. This article was developed based on analysis of source materials [...]
11
72%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
PL Celem pracy jest przedstawienie sposobu symulacyjnego wyznaczenia funkcji pionowego wymuszenia kinematycznego zestawu kołowego pojazdu szynowego przy zadanej, stałej prędkości jazdy. Funkcja taka jest niezbędna do oceny pojazdu i toru. Podstawą przeprowadzanej analizy są zarejestrowane eksperymental[...]
EN The work aim is presentation of a simulation method for determination of vertical kinematic excitation of a rail vehicle wheelset at a certain constant driving velocity. This function is necessary for the evaluation of both a vehicle and a track. The basis of the carried analysis are time profiles o[...]
12
72%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Artykuł obejmuje zagadnienia pomiaru odległości wewnętrznych płaszczyzn kół zestawów kołowych, bazując na nowoczesnych, diagnostycznych i geodezyjnych metodach oraz technikach pomiarowych, które są lub mogą być dostępne nie tylko na obszarach kolejowych, ale w szeroko rozumianym transporcie szynowym[...]
EN The article concerns the internal surfaces distance measurements wheels of wheel sets, based on modern diagnostic and geodetic measurement methods and techniques that are, or may be available not only in the areas of railway, but in the wider rail transport. The article contains the results of tests[...]
13
72%
Problemy Kolejnictwa
2014 Z. 163 7--24
PL W artykule opisano początki stosowania badań ultradźwiękowych w przemyśle światowym oraz w polskim kolejnictwie, a także realizowany w Polsce zakres certyfikacji w badaniach nieniszczących według normy ISO 9712:2012. Ponadto zwrócono szczególną uwagę na certyfikację personelu badań ultradźwiękowych [...]
EN The article describes the beginnings of ultrasonic testing in the global industry and in Polish railways, as well as, the implemented in Poland range of NDT certification according to the norm ISO 9712:2012. Moreover, the article shows the big role of the NDT staff's certification in railways and sp[...]
14
72%
TTS Technika Transportu Szynowego
2016 R. 23, nr 6 28--32
PL W nowo budowanych wagonach towarowych dominującym typem hamulca jest nadal hamulec klockowy. Używane dotychczas wstawki hamulcowe z żeliwa szarego zostały zastąpione wstawkami kompozytowymi typu K. Działanie te wpisuje się w dążenia Unii Europejskiej do redukcji hałasu emitowanego przez wagony towar[...]
EN The article presents the CEMET SA experience of the operation of freight wagons fitted with monobloc wheel sets braked by composite brake blocks type K. Performance tests conducted by the staff CEMET S.A. of Development Department and Rolling Stock Maintenance Department allowed to set the level of [...]
15
72%
Dozór Techniczny
2012 z. 1 5--8
16
72%
Tribologia
2017 nr 1 57--65
PL Zestawy kołowe są jednym z najważniejszych elementów pojazdu szynowego. Ich zadaniem jest prowadzenie pojazdu w torze. Jakiekolwiek uszkodzenia lub zużycia mogą doprowadzić do wykolejenia pojazdu i katastrofy, w której życie mogą stracić setki ludzi. Dlatego ważnym problemem podczas projektowania ze[...]
EN Wheelsets are among the key components of a rail vehicle. Their task is to guide the vehicle on the track. Any damage or wear may lead to derailment and cause a crash that may cost lives of hundreds of people. Therefore, a significant problem in the designing of wheelsets is the aim of the reduction[...]
17
72%
Pojazdy Szynowe
2014 Nr 3 28--32
PL Zestaw kołowy stanowi najważniejszy element układu biegowego pojazdu szynowego, decydujący o bezpieczeń- stwie ruchu. Stąd niedopuszczalne są jakiekolwiek uszkodzenia na jego poszczególnych elementach a w szczególno- ści na osi zestawów kołowych. Obserwacje eksploatacyjne wskazują natomiast, że na p[...]
EN The wheelset is the most important element of the running gear system of rail vehicle and is decisive on traffic safety. Hence, there are any unacceptable damages on its individual components, in particular on the axle of the wheelsets. However, operating observations indicate that the on the wheel [...]
18
72%
Pojazdy Szynowe
2015 Nr 1 22--29
PL W artykule przedstawiono stan normalizacyjny zestawów kołowych, które należą do najbardziej obciążonych części w kolejnictwie. Omówiono znaczenie parametru qR,, biorąc pod uwagę jego wpływ jak bezpieczeństwo jazdy, konieczność napraw oraz konserwacji. Przedstawiono dopuszczalne wymiary kresowe param[...]
EN The article presents the standardization condition of wheelsets that belong to the busiest part in the railway. The significance of qR parameter is discussed taking into account its impact as the safety of riding, necessity of repairs and maintenance. The permissible limited dimensions of the parame[...]
19
72%
Logistyka
2014 nr 3 5534--5541
PL W artykule przedstawiono metodę modelowania wykorzystującą pojęcie energii jednookresowej w zastosowaniu do badania procesów energetycznych w kontakcie koło – szyna. Przyjęto, że ze strony koła na szynę działa nieciągłą periodyczna siła nacisku. Układ dynamiczny koło – tor opisano liniowym układem r[...]
EN The article presents a method of modeling that uses the concept of one-period energy applied to the study of energy processes in the contact wheel − rail. It was assumed that from the wheel on the rail operates discontinuous periodic force. The dynamic wheel – track system is described by a linear s[...]
20
58%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Artykuł dotyczy zagadnienia stosowania kryteriów, na podstawie których podejmowane są decyzje o odnowie zarysu kół kolejowych. Zwrócono uwagę na to, że dominującym rodzajem zużycia kół kolejowych jest zużycie ścierne obrzeża oraz zewnętrznej części powierzchni tocznej kół. Analiza dokumentów dotyczą[...]
EN The paper concerns the question of the criteria on which decisions are made about the renovation of railway wheel profile. Attention is drawn to the fact that the dominant railway wheel wear is abrasive wear of wheel flange and running surface of the wheel. Analysis of the documents relating to the [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last