Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wheeled robot
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 11-12 29-36
PL W pracy analizowano zagadnienie syntezy krzepkiego obserwatora uogólnionych prędkości 2-kołowego mobilnego robota. Przyjęto, że występujące niepewności modelu związane są ze zmianami parametrów oporów toczenia kół. Skuteczność zaproponowanego krzepkiego obserwatora została potwierdzona przez wyniki[...]
EN A problem of the synthesis of the observer of angular speeds of a mobile robot dealt with by a method taking into account the properties of systems of variable structure. It is assumed that the mobile robot is a non-holonmic system of two degres of freedom. The theoretical considerations are illustr[...]
2
88%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 13 14-18
EN This article deals with the reverse problem of dynamics. The authors, knowing the kinematics of the system, look for the values of torques driving the wheels of a mobile robot. The problem was solved by means of simulation in the Matlab Simulink package. Some selected solutions are given showing the[...]
3
88%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN Mobility of the robot depends on the vehicle dimensions, locomotion principles and wheel characteristics. The function of the wheel is to carry the load and to produce the traction force. The main factors of wheel terrain interaction are bearing capacity of ground, traction performance of the wheel [...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2002 z. 60 [197] 415-422
EN This paper presents state observers problems. Dynamics of 2 - wheeled mobile robot has been discussed. Application of neural networks and effects their parameters on error value have been presented. Remarks and conclusions have been drawn.
5
75%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 16 11-16
PL W artykule analizowane jest zagadnienie zbieżności zaproponowanego obserwatora na podstawie teorii Lapunowa, przeprowadzone eksperymenty numeryczne wykazały, że błędy estymacji prędkości kątowej obrotu własnego koła napędzającego i prędkości kątowej ramy dążą do zera, a estymowane parametry oporów t[...]
EN An analysis of the convergence problem of the proposed observer based on the Lapunow's theory. The numerical experiments showed that the errors od estimation of the angular speed of the driving wheel and of the angular speed of the frame approach zero and the estimated parameters of rolling resistan[...]
6
75%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 14 20-25
PL W artykule znalizowane są zagadnienia kinematyki 2-kołowego mobilnego robota jako układu z więzami nieholonomicznymi, podano równania kinematyki, które umożliwiają określenie charakterystyczych parametrów ruchu układu, rozwiązanie zadania odwrotnego kinematyki zilustrowano przykładem symulacyjnym wy[...]
EN Analysis of the kinematics of a 2-wheel mobile robot as a system with non-holonomic constraints.Kinematics equations permitting to determine characteristic parameters of motion of the system. Solution of the reverse problem of the kinematics is illustrated by a simulation example obtained in the Mat[...]
7
75%
Transport Problems
2015 T. 10, z. 1 55--62
EN Proposed model of technical vision system use for supplementation and clarifying information about surround objects classes and distances, received by driver.
RU Предложена модель применения системы технического зрения для дополнения и уточнения информации, получаемой водителем транспортного средства, о характере и расстояниях до окружающих транспортное средство объектов.
8
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2016 z. 195, t. 1 235--244
PL Niniejszy artykuł opisuje prace wykonane w celu przeprowadzenia eksperymentu weryfikującego działanie Planera zadania Search and Rescue na zespole trzech robotów kołowych w budynku użyteczności publicznej. Celem zadania jest przeszukanie obiektu przez grupę robotów, odnalezienie w nim poszkodowanych[...]
EN In this paper we present the steps we took in order to verify the performance of the Search and Rescue Planner task with a group of three wheeled mobile robots in a public-use building. The goal is to search the building in the most efficient way, find any potentional victims and call for help to th[...]
9
75%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2011 nr 2 53--58
PL W artykule przedstawiono projekt i opisano prototyp układu do lokalizacji względnej kołowego robota mobilnego. Układ ten zaprojektowano tak, aby możliwe było jednoczesne wykorzystanie dwóch podstawowych technik lokalizacji względnej: inercyjnej i odometrycznej. Do wykonania prototypu użyto jednostki[...]
EN The main aim of the paper is to present the design and realization of a relative localization system for wheeled mobile robot applications. This prototype is designed in such way that can be simultaneously used in two well-known localization approaches: inertial and odometric ones. In order to creat[...]
10
75%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN Avariety of approaches for trajectory tracking control of wheeled mobile robots have been implemented. This paper presents a model for a time optimal motion control based on fuzzy logic algorithm for a three wheeled nonholonomic mobile robot with desired function. Simplified kinematic equations of a[...]
11
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule zaproponowano dwa innowacyjne podejścia do realizacji ruchu nadążnego mobilnego robota dwukołowego Pioneer 2-DX. Pierwsza z koncepcji układu sterowania ruchem nadążnym obejmuje zastosowanie układów neuronowo-rozmytych do kompensacji nieliniowości sterowanego obiektu w procesie realizacji [...]
EN In the article are presented two innovative approaches to the realisation of the wheeled mobile robot Pioneer 2-DX trajectory tracking. First of the presented tracking control system conceptions contains application of the neural-fuzzy systems to compensation of the controlled system’s nonlinearitie[...]
12
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL Celem niniejszej pracy było zbadanie możliwości zastosowania algorytmów neuronowo-rozmytych w sterowaniu w czasie rzeczywistym ruchem nadążnym mobilnego robota kołowego w obecności zmiennych warunków pracy oraz ich ocena dotycząca jakości sterowania.
EN The aim of this study was to investigate the possibility of using neuro-fuzzy algorithms for control traffic in real-time mobile robot in the presence of variable working conditions and their assessment of the quality control.
13
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2012 z. 182, t. 1 295--304
PL W pracy rozważono zadanie śledzenia ścieżki nieholonomicznych platform mobilnych klasy (2,0). Do opisu platformy względem zadanej ścieżki wykorzystano parametryzację Serreta-Freneta. Zaproponowano dwa kinematyczne algorytmy sterowania z nieciągłym statycznym sprzężeniem zwrotnym gwarantujące śledzen[...]
EN In the paper the path following task for nonholonomic mobile platforms was considered. The Serret-Frenet parametrization was used to describe the mobile platform relative to the reference path. Kinematic control algorithms with a discontinuous feedback which guarantee asymptotic tracking of a refere[...]
14
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2010 z. 175, t. 2 525-536
PL Większość modeli kinematyki i dynamiki kołowyeh robotów mobilnych zakłada brak poślizgów wzdłużnych oraz poprzecznych kół, a zatem rozpatruje roboty mobilne w kategoriach układów nieholonomicznych. Poniższa praca podejmuje próbę rozwiązania problemu planowania ruchu robotów mobilnych, których ruch n[...]
EN Most dynamic models of wheeled mobile robots assume that the wheels undergo rolling without slipping, thus in general wheeled mobile robots are considered as nonholonomic systems. This paper deals with the problem of motion planning of mobile robots, which nonholonomic constraints have been transgre[...]
15
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2008 z. 166, t. 2 453-462
PL W artykule zaprezentowano nowe podejście do projektowania układów sterowania mobilnymi robotami kołowymi, wykorzystujące metody uczenia ze wzmocnieniem. W celu realizacji ruchu nadążnego mobilnego robota, zaprojektowano regulator wykorzystujący koncepcję adaptacyjnego programowania dynamicznego, kom[...]
EN In this paper we proposed a new application of the adaptive critic useful in feedback control of a wheeled mobile robot, that is based on a critic signal provided by a neural network (NN). The adaptive critic architecture uses a high-level supervisory NN, adaptive critic element (ACE), that generate[...]
16
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2008 z. 166, t. 1 171-176
PL Artykuł przedstawia konstrukcję kołowego robota hipermobilnego Wheeeler, zaprojektowanego i zbudowanego w Instytucie Automatyki Politechniki Łódzkiej. Faza modelowania i symulacji przedstawione zostały na poprzedniej Krajowej Konferencji Robotyki, w tym artykule przybliżone są szczegóły konstrukcji [...]
EN We have designed and built the prototype of hyper redundant, articulated mobile robot propelled on wheels and therefore called - Wheeeler. In this paper we present progress in our project, focusing on prototyping and construction phase. We show model of the robot built and verified in 3D simulator a[...]
17
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2008 z. 166, t. 1 295-302
PL W referacie porównano dwa algorytmy śledzenia trajektorii dla nieholonomicznych robotów kołowych typu samochód kinematyczny. Pierwszym z algorytmów jest algorytm sterowania quasi-ślizgowego, w którym zmienne położenia sterowane są metody sterowania ślizgowego, natomiast sterowanie orientacją wyznacz[...]
EN We compare two trajectory tracking algorithms for a kinematic car type robot: a quasi-sliding control in which position tracking error are controlled by means of sliding mode, while orientation error controls are obtain with Lyapunov method, and an algorithm resulting from a transformation of the mo[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2002 z. 60 [197] 257-264
EN In this paper the problem of inverse kinematics of the mobile 3-wheeled robot is analysed. The equations of kinematics which enable problem of inverse kinematics to be solved were given. Based on derived equations of kinematics for this robot the computer simulation with usage of Maple was carried o[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2002 z. 60 [197] 249-256
EN This paper presents synthesis of robust controller of wheeled mobile robot Pioneer -2DX. Motion of this system is descriebed using Maggi's equations. Synthesis of control system was based on the Lapunov stability theory. Simulation testing was made using Matlab/Simulink.
20
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2002 z. 60 [197] 241-248
EN In this paper the problem of identification of state of the mobile wheeled-robot using neural network is considered. The structure of the dynamical neural identifier is constructed. To ilustrate our approch, the numerical tests were made in Matlab™.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last