Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wheelchair
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2017 z. 12 15--20
PL Celem pracy była ocena komfortu jazdy użytkownika uniwersalnego wózka inwalidzkiego. Dokonano oceny ryzyka związanego z krótkotrwałym działaniem drgań mechanicznych na osobę znajdującą się na wózku w zależności od rodzaju nawierzchni, po której się poruszała (badanie przeprowadzono na 13 różnych naw[...]
EN This study examined the effect of changes the centre of gravity and road surface types on using of a wheelchair. Users comfort, while using wheelchair, was specified during vibration measurement tests. The vibration was measured in each of three axes. For the purpose of this thesis the universal fol[...]
2
100%
Archives of Acoustics
2017 Vol. 42, No. 1 137--148
EN The study investigates the spectra of vibrations transmitted onto the body of a wheelchair user during the ride on typical floor surfaces in public buildings and in their vicinity. Three wheelchair types are considered in the study (universal and active ones). Selected factors are examined that dete[...]
3
100%
Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering
EN The issue of wheelchair users is still relevant. In our school are also students with physical disabilities. Currently, they are two classmates from neighbouring classes. Obviously, with a lower limb disability they are constrained to use wheelchairs. Sometimes it is difficult for them to get to the[...]
4
88%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN This paper proposes the design concept that prevents its total weight from increasing. The object of the methodology is to modify a conventional robot chassis for structural simplicity by composing the chassis from an elastic material so that it can reduce vibration and shock to the body. This idea [...]
5
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The article concerns the optimization of manual wheelchairs with a lever propelling system. Lever-driven manual wheelchairs are a promising wheelchair group, however they still need to be improved in order to compete successfully with classic manual push rim-driven wheelchairs. Also, despite all man[...]
6
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN Generally, wheelchair users cannot move easily within buildings since living areas in architectural structures are not suitable for them to maintain or to improve their physical capabilities. Because living area restrictions affect the physical performance of the users outside during the day, the re[...]
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 12 133-137
PL W pracy przedstawiono prototyp bazujący na nowej idei, polegającej na wykorzystaniu czujników MEMS do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim, w szczególności przez osoby o znacznym stopniu upośledzenia, tj. pozbawione możliwości kontroli pojazdu za pomocą nóg oraz rąk. Artykuł opisuje również n[...]
EN This paper presents a prototype based on a new idea, involving the use of MEMS sensors for controlling electric wheelchair, in particular by people with a severe disability, it means deprived of the opportunity to inspect the vehicle with legs and hands. The article describes the main technical aspe[...]
8
75%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Wózków inwalidzkich łączących cechy użytkowe z funkcją pokonywania przeszkód i poruszania się po schodach jest na świecie tylko kilka ofert rynkowych a ich cena zbliżona jest do ceny luksusowego samochodu osobowego. Prac naukowych dotyczących zagadnień dynamiki wózków inwalidzkich jest bardzo mało. [...]
EN On the market there are only few offers of wheelchairs combining their motor function with the function of surmounting physical obstructions and ascending or descending stairs. Their prices are comparable to those of luxury cars. There are also few research papers concerning the dynamics of wheelcha[...]
9
75%
Mechanik
2011 R. 84, nr 2 135-135
PL Przedstawiono konstrukcję wózka inwalidzkiego o alternatywnym sposobie napędzania. Innowacyjność konstrukcji polega na zastosowaniu dwóch dźwigni napędzających w taki sposób, aby osoba niepełnosprawna nie była zmuszona do bezpośredniego napędzania kół wózka.
EN The paper presents a design of a wheelchair with an alternative method of propulsion. The innovative method is based on adding two propelling levers that are arm driven. This solution eliminates the necessity of direct hand-push rim contact while propelling the wheelchair.
10
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 98 67--78
PL W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych podążania za zadanym torem jazdy przez wózki inwalidzkie. Obiektami badań były modele wózka elektrycznego oraz wózka napędzanego ręcznie. Celem tych symulacji była analiza wpływu różnych modeli napędu na zdolność podążania za zadanym torem jazdy.
EN The article presents results of simulation studies regarding the issue of following a predetermined ride path by wheelchairs. Both electric and manual lever-driven wheelchairs were analyzed. The aim of here presented simulations was to assess the influence of various drive models on the wheelchairs'[...]
11
75%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2015 z. 9 117--122
PL Propozycja platformy treningowej jest próbą wyjścia naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych. Niestety dostęp do sprzętu treningowego dla osób niesprawnych fizycznie jest w znacznej mierze wciąż ograniczony. Konstrukcja i prostota wykonania ma zapewnić bezpieczny trening każdej osobie jeżdżącej[...]
EN Proposed training platform is an attempt to meet the expectations of people with disabilities. Unfortunately, access to them is largely still limited. Platform simplicity of its design and execution to ensure a safe workout every person driving around in a wheelchair, which would have a device at ho[...]
12
75%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2015 z. 9 93--98
PL Niniejszy opis przedstawia własną koncepcję wózka inwalidzkiego dla psa po amputacji kończyny przedniej. Zasadniczym celem było zaprojektowanie konstrukcji, która swoją funkcjonalnością wyróżniałaby się spośród innych, dostępnych na rynku rozwiązań. Zostało to uzyskane m.in. przez zastosowanie eleme[...]
EN The article presents the project of a wheelchair for the dog after front-limb amputation. The main goal was to create a new solution that would distinguish oneself among others constructions that are available on market. It was possible thanks to the use of shock-absorbers that allow easier animal’s[...]
13
75%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2011 z. 10 11--14
PL W obecnych czasach coraz częściej zauważanym problemem jest zapewnienie mobilności osobom z niedowładem zarówno kończyn dolnych jak i górnych. Niedowład kończyn, powoduje, że najczęstszym a czasami jedynym środkiem dla zapewnienia lokomocji staje się wózek inwalidzki. W większości są to wózki napędz[...]
EN This article presents the possibilities of usage of bio-signals in order to steer a wheelchair. Within the article there is a discussion regarding the construction and the steering mechanisms. Some pros and cons of presented solution are also concluded.
14
75%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN The built environment accessibility evaluation is required if the person physical capacities no longer correspond to the habitat requirements, which generally occur after an accident. For the person with disabilities, the inner accessibility of habitat is a highly important factor that allows him to[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 21-26
PL W pracy opisano projekt modernizacji wózka inwalidzkiego dla osoby dotkniętej dystrofią mięśni. Wprowadzone zmiany maja na celu umożliwienie przemieszczania się chorego na wózku oraz - w pewnym zakresie - rehabilitację mięśni nóg. Jednym z głównych założeń był niski koszt elementów składowych.
EN The project of modernization of wheel-chair for person Touched with muscles dystrophia is described in this paper. The introduced changes allow user to move across the room. Limited rehabilitation of legs muscles is also possible. The low cost of components was one of the main goals of this construc[...]
16
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2017 Vol. 19, nr 3 165--176
EN Purpose: Among the different resistances occurring during wheelchair locomotion and that limit the user autonomy, bearing resistance is generally neglected, based on a few studies carried out in static conditions and by manufacturer’s assertion. Therefore, no special attention is generally paid to t[...]
17
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2016 Nr 4 75--87
PL Zaprojektowano konstrukcję uzupełniającą standardowy wózek inwalidzki, która umożliwia pokonywanie schodów. Występujący ruch jest możliwy dzięki zastosowaniu trzech podpór osadzonych pod wózkiem na mechanizmach, działających na zasadzie dźwigni. Odpowiednia sekwencja podnoszenia i opuszczania podpór[...]
EN A supplement to a standard wheelchair, which would enable climbing the stairs, has been designed. Occurring movement is achieved through the application of three supports installed under the seat on the mechanism operating on the principle of the lever. The relevant sequence of raising and lowering [...]
18
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 119 61--75
PL W artykule przedstawiono problem z dziedziny transportu osób niepełnosprawnych – analiza komfortu jazdy wózkiem inwalidzkim pokonującym schody. Badania te były prowadzone w środowisku symulacyjnym oraz na prototypie w laboratorium. Badanie zostało przeprowadzone na konstrukcji będącej częścią rozpra[...]
EN The paper presents an issue from the field of disabled people transport - analysis of ride comfort on the stairs climbing wheelchair. These studies were carried out in a simulation environment, and on a model prototype in the laboratory. The study was conducted for the author's design of a stairs cl[...]
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 825--830
PL W artykule omówiona została budowa piasty wielobiegowej przekładniowej do ręcznych wózków inwalidzkich. Urządzenie to wzbogaca ręczny napęd ciągowy o trzy biegi. Artykuł opisuje budowę funkcjonalnego prototypu opatentowanego rozwiązania technicznego. Na postawie prototypu przetestowano funkcjonalnoś[...]
EN The article discusses the construction of a multi-speed gear hub for manual wheelchairs. This device enriches the manual string drive by three gears. The article describes the construction of a functional prototype of a patented technical solution. On the basis of the prototype, the functionality of[...]
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 820--824
PL W artykule omówiona została koncepcja adaptacyjnego algorytmu sterującego elektrycznym układem wspomagającym ręczny napęd wózka inwalidzkiego. Algorytm ten znajduje zastosowane w hybrydowych wózkach inwalidzkich. Według założonej koncepcji układ wyposażony jest w trzy tryby wspomagania w których ele[...]
EN The article discusses the concept of an adaptive algorithm controlling the electric system supporting the manual wheelchair drive. This algorithm is used in hybrid wheelchairs. According to the assumed concept, the system is equipped with three support modes in which the electric drive system reacts[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last