Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 119
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wheat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technical Sciences. Supplement / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2004 suppl. 1 23-29
PL Omówiono technikę wykonywania łączonych oprysków herbicydem z mocznikiem oraz wykazano, że jej skuteczność w uprawie pszenicy ozimej odmiany Almari zależała od rodzaju zabiegu i stężenia cieczy użytkowej. Zastosowanie wyłącznie Aminopielika D (3 dm3×ha-1) przyczyniło się do zwiększenia plonu ziarna [...]
EN There was showed the methods of the simultaneous herbicide and urea sprayings of winter wheat variety Almari, and noted that the efficiency of this was depend on the intervention kind and the usable solution concentration. Aminopielik D application (3 dm3×ha-1) was increased grain yield only to comp[...]
2
100%
Nukleonika
EN The influence of leaf feeding with nitrogen in urea solution and application of chlorocholine chloride (CCC) on the uptake of 137Cs by spring wheat from the investigated soil samples and through leaves was studied in pot experiments. Spray application of nitrogenous fertilizer in urea solution with [...]
3
100%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2013 nr 16(4) 281--290
EN The aim of this work was to determine selected physical properties of wheat grain which are of significance in transport, separation and storage processes as well as to assess the correlations between them and the technological properties of wheat. The grain of two wheat varieties (Eta and Banti) wh[...]
4
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr II/2 715--726
EN In this study, it was aimed to determine the effects of vermicomposts (VC) obtained from different mixture rates of same feedstocks on growth and N, P, K nutrition of wheat plant grown on alkaline and acidic soils. For this, 0, 5, 10 and 20 t ha-1 vermicomposts were mixed to the 2 kg soil containing[...]
5
86%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów właściwości fizycznych ziarniaków jedenastu odmian pszenicy zwyczajnej. Do badań wykorzystano analizator pojedynczych ziarniaków SKCS. Określono wilgotność, masę, średnicę zastępczą i indeks twardości. Stwierdzono, że badane odmiany w większości charakteryzowały[...]
EN The paper presents measurement results for physical properties of seeds belonging to eleven bread wheat varieties. An analyser of single seeds (SKCS) was used in the examinations. The researchers determined humidity, mass, substitute diameter and hardness index. It was observed that in majority the [...]
6
86%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy podjęto próbę oceny możliwości zastosowania metody emisji akustycznej do wykrywania zanieczyszczeń masy ziarna. Badano emisję akustyczną wywołaną kompresją ziarna oczyszczonego oraz ziarna z dodatkiem zanieczyszczeń. Wyznaczono energię i amplitudę dźwięku oraz liczbę zdarzeń EA. Wykazano, że[...]
EN The purpose of this work was to determine the possibilities to apply the acoustic emission method to detect grain impurities. The research involved examination of acoustic emission generated during compression of purified grain and grain with impurities. The following values were determined: acousti[...]
7
86%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 3 185-191
PL Przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu średniego wymiaru cząstek na parametry procesu ciśnieniowego zagęszczania oraz na wskaźnik podatności materiału na zagęszczanie rozdrobnionych ziaren dwu odmian pszenicy Juma i Maltanka. Wyniki wykazały, że parametry zagęszczania zależą zarówno od śr[...]
EN The paper presents results of the research on determining the impact of mean size of particles on pressure compaction process parameters, and on the index of material susceptibility to compaction for shredded grains of two wheat varieties: Juma and Maltanka. Obtained results prove that compaction pa[...]
8
86%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy analizie poddano wpływ wilgotności ziarna pszenicy odmiany Kobra na jej odporność na pękanie. Ziarno nawilżone do pięciu poziomów wilgotności (w zakresie od 10 do 18%) ściskano na maszynie wytrzymałościowej Zwick Z020. Pomiar odporności na pękanie oparto o nakłady energii wyznaczone przez po[...]
EN The paper presents analysis of the Kobra-variety wheat grain humidity effect on its crack resistance. Grains moisturized to five humidity levels (ranging from 10 to 18%) were pressed in the Zwick Z020 testing machine. Crack resistance measurement was based on energy expenditure determined by surface[...]
9
86%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem badań była analiza energochłonności skumulowanej w produkcji pszenicy i ziemniaków. Badania obejmowały 20 gospodarstw. Określono energię w strumieniach bezpośrednich nośników (olej napędowy, energia elektryczna), surowców i materiałów, pracy żywej i nakładów inwestycyjnych. Na podstawie przepr[...]
EN The purpose of the research was to analyse cumulated energy consumption in wheat and potato production. The research covered 20 farms. The studies allowed to determine energy in direct carrier streams (diesel oil, electric energy), raw materials and materials, labour and investment outlays. Complete[...]
10
86%
Inżynieria Rolnicza
PL W opracowaniu przedstawiono oszczędności wynikające z zastosowania nawożenia azotowego w II i III dawce wyznaczonej na podstawie pomiaru intensywności barwy zielonej, będącej w związku ze stanem odżywienia roślin tym makroelementem. Całkowite zapotrzebowanie na azot oszacowano na podstawie założoneg[...]
EN The paper deals with possible reduction of outlays that result from considering chlorophyll content in plant leaves at application of second and third rates of nitrogen. Estimation of the overall demand for nitrogen was based on the assumed yield and the content of mineral nitrogen in soil. Determin[...]
11
86%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy jest ocena przydatności automatycznego analizatora wielkości cząstek AWK do wyznaczenia stopnia rozdrobnienia ziarna pszenicy i charakterystyk składu ziarnowego śruty. Wyznaczono średnie średnice arytmetyczne, powierzchniowe i objętościowe ziarna pszenżyta i cząstek śruty pszenicy. Na te[...]
EN The paper was aimed to assess the usability of an automatic drop and particle spectrum analyzer AWK to find degree of grain breaking-up and ground grain composition characteristics. The arithmetical, surface and volume mean diameters of wheat grain and ground grain were determined. Basing on the rec[...]
12
86%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 2 25-26
PL Praca zawiera opis nowej konstrukcji zespołu roboczego rozdrabniacza bijakowego (patent RP nr 173497), wymuszającego promieniowy ruch rozbitych ziaren w komorze rozdrabniającej. Badania wstępne podczas rozdrabniania pszenicy wykazały, że zastosowanie nowej konstrukcji zespołu roboczego, powoduje zwi[...]
EN Description of a unit new construction of beater shredder working (home patent RP number 173497) forcing radial movement of breaking grains in the crumbling chamber is presented in the paper. Preliminary research carried out during wheat crumbling showed that the new construction of working unit dis[...]
13
86%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Wzrost stężenia pierwiastków śladowych w środowisku powyżej optymalnego poziomu niesie ze sobą szereg zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu roślinnego. Szczególny wpływ na bioprzyswajalność Zn ma stężenie Cu w środowisku odżywczym roślin, ponieważ te pierwiastki konkurują ze sobą o ten sam nośnik w bł[...]
EN An increase of concentration of trace elements in the environment over the optimal level leads to a number of disorders in functioning of a plant organism. Competition kinetic studies on Cu2+ and Zn2+ concentrations suggests that the metals are absorbed using the same carrier in the membrane. The ma[...]
14
86%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Właściwie przeprowadzone mineralne nawożenie azotowe decyduje o wysokości i jakości plonu pszenicy. Przenawożenie azotem sprzyja pojawom szkodników w uprawie szczególnie szkodników kłująco-ssących. Podjęte badania miały na celu określenie wpływu różnorodnego zarówno pod względem ilości, jak i formy [...]
EN Properly performed nitrogen fertilization determines the amount and quality of the yield. Excessive nitrogen treatment favours appearances of pests, particularly sucking ones in cultivated crops. The investigations were undertaken to determine the effect of nitrogen fertilization, diversified both a[...]
15
86%
Image Processing & Communications
EN The response of five polish spring wheat cultivars to the infection of heads with Fusarium culmorum ivas investigated with the application of colour image analysis of grain. The results seem to suggest that there is a strong relationship between declining values of the three yield components: number[...]
16
86%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 12 2274-2278
PL Przedstawiono wyniki badań zawartości kwasu ferulowego, wanilinowego, syrynginowego i p- kumarynowego oraz waniliny w 45 próbach ziarna pszenicy ozimej należących do różnych genotypów. Stwierdzono, że spośród analizowanych kwasów w każdej próbie w najwyższym stężeniu znajdował się kwas ferulowy, a j[...]
EN Fourty-five winter wheat genotypes of various origin were studied for contents of feruiic, vanillic, syringic and p-coumaric acids and vanillin. The feruiic acid content mean was the highest (1119 µg/g, p-coumaric acid was characterized by a lower mean concentration (47,5 µg/g), while the lowest and[...]
17
86%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2003 T. 8, nr 2 133--143
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu warunków obróbki hydrotermicznej ziarna, pięciu zróżnicowanych towaroznawczo partii pszenicy, na jego przydatność jako surowca dla przemysłu makaronowego. Otrzymane wyniki doświadczeń wskazują, że oddziaływanie, w określonych warunkach, na ziarno parą wod[...]
EN The effect of various parameters of hydrothermic treatment of five wheat samples representing different technological properties as a raw material for pasta processing was evaluated. The obtained results illustrate that treatment the grain by steam, within specified conditions, can improve the quali[...]
18
86%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Zasiewom zbóż w gospodarstwach ekologicznych na Podkarpaciu zagraża wiele szkodników, wśród których za najważniejsze uznaje się skrzypionki (Oulema spp.). Żerowanie larw oraz chrząszczy skrzypionek powoduje zmniejszenie powierzchn asymilacyjnej roślin, co w konsekwencji prowadzi do osłabienia roślin[...]
EN Cereals crops in ecological farms in Podkarpackie province are threatened by numerous agrophages, amongst which cereal leaf beetles (Oulema spp.) are considered to be the most important. Feeding of cereal leaf beetle larvae and beetles reduces the assimilative surface of leaves, resulting in consequ[...]
19
86%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Ważnym etapem oceny jakościowej magazynowanych zbóż jest określenie ewentualnych ubytków struktury fizycznej ziarniaków, wynikających z ich stanu chorobowego. Motywem niniejszej pracy było dokonanie klasyfikacji zdjęć rentgenowskich ziaren pszenicy w celu identyfikacji negatywnych efektów żerowania [...]
EN Neural analysis pictures are used in many fields of science and utilitarian areas by increasing number of followers. Artificial neural networks work best in cases where one cannot use structural knowledge, be they math formulas. There is an increasing load of data that requires processing. Therefore[...]
20
72%
Inżynieria Rolnicza
PL Badano wpływ: prędkości siewu i szerokości szczeliny wysiewającej oraz dwóch długości kołeczków wygarniających 5,5 mm i 10,5 mm zespołu wysiewającego na równomierność dozowania nasion pszenicy nowym kołeczkowym zespołem wysiewającym, przeznaczonym do wysiewu trzech, różnych wymiarowo grup nasion: dr[...]
EN The impact of the following was examined: sowing rate and sowing gap width, and two lengths of sweeping pins (5.5 mm and 10.5 mm) in the sowing unit on evenness of wheat seeds proportioning with a new pin sowing unit, designed for sowing three seed groups differing in size: fine, medium and coarse. [...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last