Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 60
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wetlands
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 7 958-962
2
80%
Inżynieria Ekologiczna
2012 Nr 29 192-201
PL W pracy przedstawiono propozycję metody oceny wartości przyrodniczej na przykładzie obszaru gminy Sędziszów Małopolski z uwzględnieniem funkcji badanych mokradeł. Waloryzacji dokonano na podstawie metody Oświta i Dembka.
EN This work presented a proposal method for assessing the natural value for area of the municipalities of Sedziszów Malopolski, taking into account the functions of wetlands. The valorisation was made on the basis of the methods Oświt and Dembek.
3
80%
Polish Journal of Ecology
EN The concepts and assumptions related to the landscape ecology, functioning of catchment basins, and eutrophication of lakes adopted in the presented studies are discussed. These studies concern: lake as a landscape component, importance of the patch pattern in the catchment, processes related to nut[...]
4
80%
Instal
2004 nr 5 50--54
PL W pracy przedstawiono doświadczenia z eksploatacji dotychczas monitorowanych obiektów hydrofitowych w Polsce. Na podstawie uzyskanych wyników monitoringu obiektów przyzagrodowych i lokalnych wykazano, że jednostopniowe obiekty hydrofitowe zapewniały skuteczne usuwanie substancji organicznej wyrażone[...]
EN In this paper are presented the experience with constructed wetlands in Poland. Based on archived results of monitoring object individual household and local systems were found that one-stage object ensure effective removal of organic matter expressed by BOD5 and CODCr and susp[...]
5
70%
Archives of Environmental Protection
2019 Vol. 45, no. 1 103--114
EN The potential of fi ve plants namely Atriplex halimus L., A. canescens (Pursh) Nutt., Suaeda fruticosa (Forssk. ex J.F. Gmel.), Marrubium vulgare L. and Dittrichia viscosa (L.) Greuter from two selected wetlands in northwest Algeria subjected to house and industrial effluents were examined to assess[...]
6
61%
Roczniki Geomatyki
EN In 2004, the Institute for Grassland Farming and Land Reclamation (IMUZ) in Falenty started developing national geographic information system focused on wetlands (GIS Mokradła). The main reason laying behind such initiative was a special role that wetlands play in modern rural landscape, in biodiver[...]
7
61%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL W artykule przedstawiono rolę, jaką w wiedzy o mokradłach odgrywa nauka określana jako geomorfologia, której przedmiotem jest rzeźba powierzchni Ziemi. Rzeźba jest tym elementem środowiska przyrodniczego, który decyduje o umiejscowieniu mokradeł, sposobie ich zasilania i warunkach odpływu wody, stan[...]
EN In the paper it was shown what role geomorphology, whose scientific subject is the sculpture of the Earth’s surface, plays in the wetland sciences. Relief is the environmental component which conditions the wetlands habitat and together with geological structure determines what type of alimentation [...]
8
61%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL W dolinie Narwi poniżej Suraża mokradła wykształciły się na 98% jej powierzchni. Dominują mokradła fluwiogeniczne, przede wszystkim torfowiska zalewane i zatopione. Rozwój torfowisk w dolinie rozpoczął się na szeroką skalę najprawdopodobniej na przełomie okresu atlantyckiego i subborealnego. Najwięk[...]
EN In the Narew valley, below Suraż, the wetlands developed on 98 % of its area. The fluviogenic peatlands, mainly telmatic and limnetic are the dominants. The development of mires in the valley probably began on the turn of the Atlantic and the Subboreal periods. The climatic and geomorphological cond[...]
9
61%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2012 Nr 6 270-273
PL Celem pracy jest porównanie systemu oczyszczania ścieków metodą hydrobotaniczną na wsi dla pojedynczych domów lub z wykorzystaniem lokalnej oczyszczalni ścieków, które będą gwarantować właściwe oczyszczenie ścieków - to znaczy takie, dzięki któremu ścieki nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska,[...]
EN In the country in smaller villages with scattered formation the main problem is utilization of wastewater going out from individual homestead. Although amount of sewage is quite small, they need as treatment as wastewater going out from bigger cities. Facilities for sewage treatment have to purify t[...]
10
61%
Polish Journal of Ecology
EN While the knowledge about spatial structure of zooplankton communities in large rivers has been relatively well studied, little is known on the longitudinal spatial variation of zooplankton in small, slowly flowing fishless streams. In these streams, changes in zooplankton communities along entire l[...]
11
61%
Journal of Water and Land Development
2002 no. 6 3-17
PL W pracy poddano analizie aktualne problemy ochrony mokradeł w Polsce. Przedstawiono syntetycznie najważniejsze dane ilościowe i jakościowe dotyczące mokradeł krajowych. Pogrupowano i scharakteryzowano zagrożenia mokradeł, z uwzględnieniem zagrożeń o charakterze globalnym, regionalnym i gospodarczym.[...]
EN The paper describes an analysis of present problems of wetland protection in Poland. Quantitative and qualitative data on country wetlands has been shown in a synthetic form. Threats to wetlands have been grouped and characterised considering their global, regional and economic aspects. Present stat[...]
12
61%
Inżynieria Ekologiczna
2015 Nr 43 146--152
PL W pracy przedstawiono wyniki wieloletnich badań prowadzonych na obszarze środkowej części kompleksu leśnego Puszcza Zielonka, dotyczących możliwości retencjonowania wody w śródleśnych oczkach wodnych i mokradłach. Obiektem badań była zlewnia cieku Trojanka, od źródła do przekroju Jezioro Zielonka, p[...]
EN The paper presents the results of researches carried out in the middle part of Pizza Zielonka forest complex. The aim was the evaluation of retention changes at wetlands and mid-forest ponds. The object of the study was the catchment of the Trojanka watercourse, considering from the origin to the cr[...]
13
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1228-1232
PL W artykule przedstawiono konstrukcję i sposób montażu nowej wersji zbiorników wypornościowych na zespole pojazdów gąsienicowych PIMR, które przeznaczone są do pracy w trudnym wodno-błotnym terenie. Nowej wydłużonej wersji zbiorniki wypornościowe zapewniają wystarczającą pływalność zespołu pojazdów g[...]
EN The paper presents the design and mounting of a new version of the buoyancy tanks for the PIMR’s tracked vehicles unit, which i designed for work on wetlands. The new longer version of tanks provide sufficient buoyancy of tracked vehicles unit with mounted on them modules and work tools, and should [...]
14
61%
Journal of Water and Land Development
2009 no. 13b 109-123
PL Zlewnia Włodawki o powierzchni 725 km² została uformowana przede wszystkim przez połączenie wielu podmokłych obszarów bezodpływowych w spójny hydrologicznie system. Składa się on z 13 zlewni cząstkowych. Obszary podmokłe zajmują 31% zlewni, a w zlewniach cząstkowych ich udział wynosi od 12 do 56%. N[...]
EN The Włodawka River catchment of an area of 725 km² covers the central and eastern part of the Łęczna-Włodawa Lake District. Evaluation of the role of hydrogenic areas in runoff creation was based on materials of the Department of Hydrography and the Institute of Meteorology and Water Management data[...]
15
61%
Roczniki Geomatyki
EN The Institute for Land Reclamation and Grasslands Farming at Falenty was commissioned by the Ministry of Environment in 2004 to develop Spatial Information System on Polish Wetlands (GIS Mokradła). The main goal of the undertaken activities was building a coherent database containing information on [...]
16
61%
Polish Journal of Ecology
EN In 1999 the vegetation of 145 small (1 ha) wetlands was analysed in the Inulec Lake catchment, which makes up a part of the Jorka River-Lake system (the Masurian Lakeland, north-eastern Poland). In total, 22 plant communities were identified at their distribution was described. Willow communities we[...]
17
61%
Environment Protection Engineering
EN The impact of land use and a distance from the highway on heavy metal concentration in soils along the highway has been investigated. 28 soil samples were collected in August 2014 from the roadside soils of the Hemmat highway of Tehran, Iran. The results showed that the mean concentrations of Pb, Cr[...]
18
61%
Górnictwo i Geoinżynieria
2010 R. 34, z. 4 109-115
PL Złoża węgla brunatnego w Nadreńskim Zagłębiu Węgla Brunatnego cechują się korzystnymi uwarunkowaniami geologicznymi jednakże często sąsiadują z terenami cennymi przyrodniczo. W niniejszej pracy przedstawiono przykłady działań podejmowanych w celu minimalizacji wpływu eksploatacji węgla brunatnego na[...]
EN The lignite deposits in the Lower Rhine Basin have advantageous geological conditions but are often located in the vicinity of ecologically valuable areas. In this work we present the examples of activities aimed at minimization of lignite extraction influences on surface waters and wetlands. The pr[...]
19
61%
Geological Quarterly
2019 Vol. 63, No. 1 139--149
EN The post-glacial areas are characterized by favorable conditions for the formation of wetlands as a result of the widespread occurrence of depressions without outflow - center for the development of wetlands. The studies of morphogenetic conditions of the wetland development in Volhynian Polissia wi[...]
20
61%
Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications
EN The surface water table level is a crucial factor for the existence of wetland habitats, and valuable from the point of view of environmental protection. In particular, surface water table in a hydrological year play an important role, affecting the seasonal changes in conditions of the development [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last