Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 73
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wentylacja grawitacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 4 88-91
PL W metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków istotnym elementem jest wentylacja pomieszczeń. Publikacja wyjaśnia szczegóły.
2
100%
Instal
2009 nr 9 78-81
PL W artykule omówiono zastosowane w praktyce rozwiązania wentylacji grawitacyjnej w nowoczesnym budynku apartamentowym oraz w jednorodzinnym, segmentowym budynku mieszkalnym. Wskazano błędy w projektowaniu i wykonawstwie w nawiązaniu do aktualnych wymagań oraz zaproponowano kierunki działań naprawczyc[...]
EN The solutions concerning natural ventilation system applied in practice in modern apartment building and in onefamily dwelling-house were discussed in the paper. The design and contractors’ mistakes in relation to present requirements were indicated and the direction of repair actions was proposed.
3
100%
Instal
2011 nr 2 26-28
PL Wentylacja grawitacyjna jest najbardziej popularnym sposobem wentylowania pomieszczeń mieszkalnych w Polsce. Jej efektywność w zasadniczy sposób zależy od infiltracji przez przegrody zewnętrzne budynku. Dlatego też, znajomość strumieni powietrza przepływającego pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniam[...]
EN Natural ventilation is the most popular method of a building ventilation in Poland. However, its effectiveness is largely dependent on the air infiltration rate through the building envelope. Therefore the knowledge of the airflows pattern is very important for indoor air quality control and for pre[...]
4
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2008 nr 10 413-419
PL W artykule przedstawione zostały zasady określania elementów składowych wentylacji naturalnej w budynku, umożliwiające ich prawidłowy dobór, oparte na podstawie propozycji autora zawartych w jego wcześniejszych publikacjach. Określone zostały podstawowe wymagania stawiane wentylacji naturalnej, a na[...]
EN Rules of choice of the components of natural ventilation systems for buildings based on the former author's publications have been presented in the paper. Basic requirements for natural ventilation as well as air flow rate required for ventilation have been discussed. A close attention has been paid[...]
5
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2013 nr 10 459--461
6
80%
Instal
2011 nr 3 21-23
PL W artykule przedstawiono wyniki z badań dwóch wywietrzaków nowych typów będących uzupełnieniem badań opublikowanych w poprzednim artykule [4]. Opisano metodykę przeprowadzonych badań aerodynamicznych wywietrzaków, schemat stanowiska badawczego i przedstawiono schematy obu typów wywietrzaków. Wyniki [...]
EN The article presents the results of research on two chimney caps of new types, witch are supplement to published research in previous article [4]. The methodology of the aerodynamic chimney caps research, diagram of the bench and schemes of both types of chimney are described. The results of the res[...]
7
80%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 7-8 60-67
PL Artykuł przedstawia analizę zmian przepływów powietrza, a w ich wyniku stężeń dwutlenku węgla i pary wodnej w pomieszczeniach położonych na różnych piętrach typowego budynku wielorodzinnego z oknami w dwóch wariantach: 1) wyposażonych w otwory nawiewnymi, 2) bez otworów.
8
80%
Instal
2008 nr 3 18-22
PL W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych najpopularniejszych nasad kominowych. Opisano metodykę badań parametrów aerodynamicznych (podciśnienie, współczynnik oporu miejscowego). Zamieszczono schematy ideowe stanowiska pomiarowego oraz omówiono konstrukcje poszczególnych wywietrzaków. Wy[...]
EN The article presents the results of research on the most popular chimney caps and methodology of research of aerodynamic parameters, such as underpressure produced by roof vent or local resistance coefficient. Schematic diagrams of the measuring position and structural diagrams of particular roof ve[...]
9
80%
Archives of Civil Engineering
PL Procesy wymiany ciepła w obiekcie budowlanym w podstawowym zakresie obejmują ucieczkę ciepła przez przegrody zewnętrzne oraz straty na wentylację. Po stronie zysków odnotowuje się zyski energetyczne pochodzące od promieniowania słonecznego. Procesy cieplne, zachodzące pomiędzy budynkiem, a jego otoc[...]
EN Heat exchange process in buildings is basically concerning heat losses through building envelopes and due to ventilation. In turn, natural heat gains are concerning solar radiation. The transfer of heat between building and its surrounding is mainly caused by direct climatic forces in which ambient [...]
10
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 5 283-284
PL Omówiono przyczyny powstania pleśni na przegrodach w wyniku wadliwie działającej wentylacji grawitacyjnej oraz nieprawidłowości najczęściej popełniane w trakcie projektowania i wykonywania wentylacji naturalnej.
EN The reason of mould growth on partitions as a result of the faulty functioning gravity ventilation and also common errors in design and implementation of the natural ventilation are reported.
11
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2014 nr 11 39--41
PL We współczesnym budownictwie, wdrażając energooszczędne technologie, uzyskano znakomite efekty energetyczne. Poprzez zastosowanie bardzo dobrej izolacji termicznej oraz bardzo szczelnych, wielokomorowych okien, jak również wykorzystanie materiałów umożliwiających szczelne połączenie stolarki okienne[...]
12
80%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 7-8 81--84
PL Zdecydowana większość budynków mieszkalnych, a także znaczna część budynków użyteczności publicznej w Polsce jest wentylowana w sposób naturalny. Główną funkcję pełnią kanały wywiewne usuwające zanieczyszczone powietrze. Ten naturalny sposób wentylacji nie zawsze jest efektywny, gdyż wraz ze zmianą [...]
13
80%
Instal
2002 nr 6 10--11
PL W literaturze fachowej pojawia się systematycznie rosnąca ilość publikacji dotyczących nieprawidłowości wentylacji w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy podaje się nieprawidłowości w projektowaniu spowodowane niedostatecznym uwzględnieniem specyfiki pom[...]
EN In the professional literature systematically appears the increasing number of publication contenting the irregularities in the ventilation system in the rooms designed for people presence. At the reason for this state of affairs, the irregularities in the designing process caused by insufficient re[...]
14
80%
Rynek Instalacyjny
2003 Nr 1-2 78--80
PL Instalacja wentylacji grawitacyjnej to najprostszy i najstarszy z systemów wentylacji mieszkań. Działanie instalacji wentylacji grawitacyjnej jest bardzo proste: dopływ powietrze zewnętrznego do pomieszczeń w budynku odbywa się przez nieszczelności w stolarce budowlanej, wypływ powietrza odbywa się [...]
15
80%
Rynek Instalacyjny
2003 Nr 3 50--51
PL Zgodnie z nowym rozporządzeniem dotyczącym warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) przewody kominowe muszą być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu (§ 142 ust. 1). Ponadto przepisy przewidują – przy [...]
16
80%
Rynek Instalacyjny
2003 Nr 3 24--29
PL Powstało już wiele opracowań dotyczących znaczenia prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej wentylacji w mieszkaniach. Niniejszy artykuł w przystępnej formie przybliża zagadnienia związane z wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach i przepisach, prezentuje znaczenie elementów składowych systemów w[...]
17
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
PL W obecnych obiektach często wykorzystuje się do wentylacji pomieszczeń wiele przestarzałych rozwiązań, które zupełnie nie przystoją do obecnego poziomu zarówno wiedzy inżynierów, jak i energooszczędnych budynków, które cechować się mają obniżoną energochłonnością. Do takich rozwiązań zaliczyć można [...]
18
80%
Rynek Instalacyjny
2002 Nr 10 52--54
PL W istniejących obiektach budowlanych, zwłaszcza po przeprowadzeniu w nich termomodernizacji, ujawniają się zjawiska niedostatecznego działania wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń. Użytkownik lub właściciel obiektu staje przed dylematem jak rozwiązać ten problem. Podobne problemy występują w budynka[...]
19
80%
Rynek Instalacyjny
2002 Nr 9 82--85
PL Większość pomieszczeń znajdujących się w budynku wymaga wentylacji mechanicznej lub naturalnej, ale niezależnie od tego jest to przeważnie wentylacja grawitacyjna. Wentylację mechaniczną (czasem klimatyzację) realizuje się na podstawie projektu wykonanego przez „instalatora”. Wentylację grawitacyjną[...]
20
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2007 nr (4) 182--189
EN The paper presents the selected results of the research and theoretical analysis of natural ventilation working in educational buildings, taking energy using to heating and ventilation needs into consideration.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last