Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1063
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wear
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2001 nr 5 69-71
PL Przedstawiono wyniki badań zużycia uzbrojenia świdra trójgryzowego w oparciu o opracowany dla niego model kinetyki kontaktu tribologicznego z urabianą calizną. Przeprowadzono diagnozę obliczeniową wspomnianego parametru.
EN In the article are presented some results of tricone bit equipment wear tests basing oneself on worked out the model of tribological contact of this element with mining undisturbed soil. To confirm the validity of the model the numerical calculation of parameter mentioned above were performed.
2
100%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The present study aimed at a comparative evaluation of tribological wear of various combined prosthetic materials used in the restoration of occlusal surfaces of fixed partial dentures. The tribologic station ST-3 was used to examine the resistance to wear of 4 commonly used materials in contact wit[...]
3
80%
Journal of KONES
EN The article discusses the results of the wear of piston rings for internal combustion engines with spark ignition. The research was a prototype multilayer ring sealing of the porous coating and the so-called chromium embankment diamonds. Technology of the rings is the deposition of multilayer coatin[...]
4
80%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy badano wpływ parametrów warstwy wierzchniej na intensywnosc zuzycia elementów pary ciernej. Badania przeprowadzono przy uwzględnieniu dodatkowych czynników eksploatacyjnych takich jak warunki tarcia (obecność środka smarnego) oraz wartosc obciążen w strefie kontaktowej badanych próbek. W ram[...]
EN The study discussed in the paper consisted in testing the impact of surface layer parameters on wear intensity of friction pair components. The study was conducted having taken additional operational factors into consideration, namely the friction conditions (presence of lubricant) and the value of [...]
5
80%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The subject of the research was wear of camshaft cams studied in accordance with results of operation tests. Based on the said tests, the dependence of wear intensity of cams from their angular position was established. The respective calculation results enabled the function of cam fallibil[...]
6
80%
Journal of Machine Engineering
EN The main aim of presented work was the commencing the tests and analysis of the DLC type a:C:H coatings obtained with PACVD technique on the elements from Co-Cr-Mo alloys., among others: monitoring of structure changes, hardness measurement, estimation of the surface geometrical structure and tribol[...]
7
80%
Journal of KONES
EN The paper presents results of investigation of cylinder liners wear. The investigation was carried out on diesel engines during long lasting operation in 5 motor trucks. Cylinder diameters were measured in two perpendicular planes on four depths using 2-point bore gauge, after removal of the cylinde[...]
8
80%
Journal of KONES
EN The aim of the present work is to determine the influence of technologically produced boron surface layers on the friction parameters in the sliding pairs under the conditions of mixed friction. The tribological evaluation included ion nitrided, pack borided, laser borided, quenched and tempered sur[...]
9
80%
Acta Mechanica et Automatica
PL Zastosowanie metody wizualnej obserwacji i zapisu wielu parametrów, wspomaganej komputerowo, dla materiałów konstrukcyjnych, pozwala na porównanie i prawidłową analizę zachodzących zmian przy przejściu od tarcia normalnego do sczepiania. Ma to również istotne znaczenie dla prognozowania warunków pow[...]
EN The application of computer aided multi-parameter visual observation and recording method for the analysis of construction materials makes it possible to compare and investigate the transition phenomena from normal friction to scuffing. The method is also very essential to predict actual conditions [...]
10
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
1999 nr 4 30-34
11
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Problemy trwałości i zużycia obiektów budowlanych nie zawsze łączą się z ich nieodwracalnym przemijaniem. Budynki – pamiątki przeszłości, w których prowadzone są prace naprawcze zachowane są do dzisiaj, nie są zapomniane, trwają.
EN Problems of durability and wear of buildings does not always mean their permanent vanishing. Buildings, the relics of the past, in which the repairing works have been carried out properly until today, are not forgotten, and they will last.
12
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 293--298
EN The paper presents literature review concerning the aftermarket additives used in lubricating oils. Classification, principle of operation and scientific research of aftermarket additive operational effectiveness was presented. In majority of cases lubricating oils modified by aftermarket, additives[...]
13
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 2 181--187
EN The article discusses the results of the wear of piston rings for internal combustion engines with self ignition. The research was a prototype multilayer ring sealing of the porous coating and the so-called chromium embankment diamonds [2]. Technology of the rings is the deposition of multilayer coa[...]
14
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 357--361
EN The paper presents the results of investigations concerning the possibilities of application of composite materials in the construction of internal combustion engines. The total mass of the engine can be reduced by allying composite materials, which have a much higher strength than hitherto applied [...]
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Dla zapewnienia wysokiego poziomu sprawności technicznej tramwaju podczas eksploatacji należy mieć na uwadze, przede wszystkim, poziom intensywności zużycia kół jezdnych. Dla spełnienia tego zadania, koło musi mieć odpowiedni zarys zewnętrznej części wieńca koła - tak zwany profil toczny koła. W pra[...]
EN To ensure the high level of tram technical efficiency during operation it is essential to find out the level of road wheel wear rate. To meet this requirement a proper profile of wheel rim outer part, the so-called wheel rolling profile, is needed. The aim of the paper is to present the methodology [...]
16
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2006 Vol. 44 nr 2 219-253
PL Zużycie jest to stopniowe usuwanie materiału z powierzchni stykających i ślizgających się ciał stałych. Następstwem zużycia są uszkodzenia powierzchni styku. Mogą one przyjmować różną formę (ścierania, zmęczenia, bruzdowania, korugacji, erozji i kawitacji ) Konsekwencjami procesu zużycia ściernego s[...]
EN Wear is a process of gradual removal of a material from surfaces of solids subject to contact and sliding. Damages of contact surfaces are results of wear. They can have various patterns (abrasion, fatigue, ploughing, corrugation, erosion and cavitation). The results of abrasive wear are identified [...]
17
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2001 Vol. 39 nr 3 791-808
PL Wariacyjne opisy w mechanice kontaktu zużywających się ciał stałych i cząstek zużycia. Badania doświadczalne wskazały na istotną rolę, którą odgrywają cząstki zużycia znajdujące się w obszarach styku. W pracy uogólniono klasyczne sformułowania wariacyjne zagadnień kontaktowych na przypadek zużywając[...]
EN Experimental studies demonstrated the central role played by wear particles in sliding contacts. In this contribution, the classical variational formulation of contact problems is extended to wearing out solids by including the interfacial layer of wear debris between contacting bodies. Variational [...]
18
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 2 305-320
PL Sformułowaliśmy i zbadaliśmy pewien model kontaktu ciał sprężystych przy uwzględnieniu sił bezwładności w warunkach wydzielania ciepła tarcia i mechanicznego zużycia materiału. W rozpatrywanym zagadnieniu blok materiału i sprężysta warstwa znajdują się w ruchu względnym. Odstęp między poruszającymi [...]
EN We have constructed and investigated a model of thermoelastic contact of solids with inretia forces taken into account, in conditions of frictional heat and mechanical wear. It has been assumed that a layer is in a relative motion with respect to a wall. During the motion the gap between the layer a[...]
19
80%
Advances in Materials Science
EN The cobalt base laser cladding layers were investigated after two years of service in two laboratory diesel engines. The microstructures of the clads after service did not demonstrated serious degradation process. Chemical compositions of the used layers and changes in hardness were described. These[...]
20
80%
Advances in Materials Science
EN The exhaust valve from marine diesel engine which was damaged after 2000 hours of service was investigated. In order to prolong the service time the valve face was cladded with cobalt base alloy using laser technique. After failure microstructural and chemical analyses reviled that cladding process [...]
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last