Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  waterways
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 6 697-701
PL Droga wodna Wisła – Odra i jej regres w latach 80. i 90. Memoriał w sprawie wód polskich. Strategia działania. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich. Kompleksowa odnowa wód Noteci. Wyniki działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
EN Vistula – Odra waterway and its regress in 80-ties and 90-ties last century. Memorandum for Polish waters. Strategy. The Union of Noteć River Cities and Communities. Complex renovation of Noteć river waters. The results of activity of the Union of Noteć River Cities and Communities.
2
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 6 664-573
PL Stan istniejący i uwarunkowania rozwoju dróg wodnych. Kierunki i cele rewitalizacji. Cele i uwarunkowania środowiskowe i gospodarcze. Uwarunkowania środowiskowe rewitalizacji drogi wodnej E 70. Zasady zrównoważonego rozwoju i konieczność integracji programów inwestycyjnych.
EN Present state and conditions for the development of waterways. Directions and goals of revitalization. Environmental and economical factors. Environmental factors of the revitalization of E-70 waterway. Principles of sustainable development and necessity to integrate the investment programs.
3
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 2 143-149
PL Podejściowy tor wodny do Portu Świnoujście należy zmodernizować zmieniając jego parametry, uwzględniając planowane inwestycje portowe. Umożliwi to w 2014 r. obsługę w Porcie Świnoujście kontenerowców o długości 275 m, zanurzeniu 13,5 m, masowców o dł. 270 m, zanurzeniu 13,5 m, gazowców LNG o długośc[...]
EN In order to handle large container ships (275 m long and with a draught 13.5 m), bulk cargo ships (270 m long and with a draught 13.5 m) or LNG ships (315 m long and with a draught 12.5 m), the access waterway to Świnoujście Port should be reconstructed. The required parameter to modernize access wa[...]
4
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 6 673-680
PL Rozwój zrównoważony. Transport wodny śródlądowy jako czynnik zrównoważonego rozwoju transportu, Transport wodny śródlądowy jako element kompleksowej gospodarki wodnej. Rozwój żeglugi śródlądowej a rozwój społeczno-gospodarczy. Wnioski.
EN Sustainable development. Inland water transport as a factor of sustainable development of the transport as well as complex water management. Development of inland navigation against socio-economical development. Conclusions.
5
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 6 680-686
PL Zmiany środowiska przyrodniczego dna doliny dolnej Wisły spowodowane gospodarczą działalnością człowieka. Charakterystyka stopnia degradacji równiny zalewowej strefy zawala i zmian typologicznych koryta, Analiza przyczyn utrudnień w transporcie rzecznym. Proponowany wariant zabudowy hydrotechnicznej[...]
EN Changes in the nature of the Lower Vistula valley caused by economical man’s activity. Characteristics of degradation degree of flood plain behind the dike and topological changes of the river-bed. Analysis of reasons causing the difficulties in river transport. Proposed alternative of the Lower Vis[...]
6
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2009 nr 3 198-201
EN Stan istniejący. Perspektywy rozwoju dróg wodnych w Polsce. Sytuacja śródlądowych dróg wodnych w Unii Europejskiej. AGN (European Agreement of Main Inland Waterways of International Importance) - podstawowy warunek do rozwoju polskich dróg wodnych, stan prawny.
7
80%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 3 104-109
PL Przedstawiono ogólne informacje o stanie technicznym Kanału Augustowskiego w strefie granicznej i po stronie białoruskiej. Omówiono działania na rzecz odbudowy kanału w strefie granicznej. Podkreślono nie tylko wartości historyczne i rangę zabytkową obiektu, ale także walory przyrodnicze terenów go [...]
EN The general information on the technical state of the Augustow Canal in the border zone and on the Biatorus siede as well as the activities in support of reconstruction of the Canal in the border zone have been presented. There has been also laid emphasis not only on the historical values and the mo[...]
8
80%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 6 213-217
PL Żegluga śródlądowa w Polsce przeżywa wyraźny kryzys, spowodowany zapóźnie-niem rozwoju dróg wodnych i ich niedostosowaniem do warunków międzynarodowych. Tymczasem rozwój tej dziedziny transportu zarówno w Europie Zachodniej, jak i w Rosji spowodował, że Polska stała się „wąskim gardłem" w tranzycie [...]
EN The inland navigation in Poland is passing throuhg a distinct crisis caused by the backwardness of their development and lack of conformity with international conditions. In the meantime the development in that field of transportation in Western Europe and Russia caused that Poland became a ,,bottle[...]
9
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 6 701-710
PL Aktualny stan oraz bariery techniczne występujące na śródlądowych drogach wodnych Pomorza. Czynniki konieczne do przywrócenia żeglugi śródlądowej, szczególnie na międzynarodowej drodze wodnej E 70.
EN Present state and technical barriers existing in inland waterways of Pomeranian province. Factors necessary to re-activate the inland navigation, particularly the international waterway E 70.
10
80%
Przegląd Komunikacyjny
2010 Nr 7-8 16-19
PL Podstawowym ograniczeniem rozwoju transportu wodnego śródlądowego jest zaniedbanie infrastruktury dróg wodnych. Polskie drogi wodne nie spełniają w znacznej części wymagań stawianych drogom o znaczeniu międzynarodowym. W Polsce pierwsze doświadczenia wynikające z uruchomienia rzecznych połączeń komu[...]
EN The main limitation of the development of inland water transport is the neglect of the infrastructure of the waterways. Polish waterways do not meet the requirements of a substantial part of roads of international importance. In Poland, the first experience resulting from the establishment of river [...]
11
70%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2016 nr 46 (118) 115--121
EN The paper presents the development of a new simulation method to optimize bends in marine waterways. This method, using results of empirical research and simulation methods, would allow accurate determination of safe manoeuvring areas. The method was used at the stage of detailed design of parameter[...]
12
70%
Geochronometria
2005 Vol. 24 81-85
EN The earliest evidence of human settlement in north-eastern Baltic Area is attested at Antrea-Korpilahti (9200-8250 cal BC) where Mesolithic artifacts were found in the deposits of a channel linking the Ancylus Lake and the Ladoga Lake. At the initial stage of the Littorina Sea, the Ladoga Lake becam[...]
13
70%
Polish Maritime Research
2019 nr 3 22--29
EN A seaport is presented in this article as a system composed of various types of waterways. The author has defined relationships between port waterway system elements and conditions of safe operation of ships in port. Relationships were determined between the conditions of safe operation of ships and[...]
14
61%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2013 nr 16(1) 41--62
EN A three-layer theoretical model for transport of graded sediments was used in our analysis of the silting-up of waterways tested under laboratory conditions. The experiment was conducted in a laboratory basin, in which waves and a current were generated. The current interacted with the waves propaga[...]
15
61%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 1 51--63
PL Transport wodny jako najtańszy, najbezpieczniejszy i najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego. Rewitalizacja istniejącej i nowobudowanej infrastruktury przeładunkowo-logistycznej śródlądowych portów handlowych dzięki przywróceniu regularnej żeglugi towarowej. Transport wodny jako najbardziej ek[...]
EN Water transport as cheapest, safest and least troublesome for the natural environment. Revitalization existing and new building of handling-logistic infrastructure of inland ports thanks to restoring the regular inland transport. The water transport as the most ecological type of transport. Characte[...]
16
61%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 6 687-697
PL Możliwości przeładunkowe głównych portów morskich. Możliwość obsługi portów morskich śródlądowego transportu wodnego. Wnioski.
EN Trans-shipment possibilities of main sea ports. Possibilities of services for inland water waterway transport by sea ports. Conclusions.
17
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2015 nr 42 (114) 70--77
EN Due to the ever-increasing economic globalization, the scale of transportation through ports and waterways has increased sharply. As the capacity of maritime infrastructure in ports and inland waterways is limited, it is important to simulate vessel behavior to balance safety and capacity in restric[...]
18
61%
Journal of KONBiN
2012 No. 3 (23) 133--144
PL W artykule zostaną przedstawione wybrane problemy projektowania systemu morskich dróg wodnych, takie jak: wzajemna zależność parametrów dróg wodnych, statków i stosowanych systemów pozycjonowania; dobór systemów pozycjonowania w zależności od warunków eksploatacji statków na morskich drogach wodnych[...]
EN The article deals with some problems that designers of sea waterways encounter, i.e.: interrelations between parameters of waterway, ships and positioning systems used, selection of position determination systems depending on ship's operating conditions on sea waterways, and the optimization of wate[...]
19
61%
Journal of KONBiN
2010 No. 1 (13) 177-186
PL W artykule zostaną zaprezentowane modele probabilistyczne i deterministyczne określenia bezpiecznej szerokości dróg wodnych. Modele te zastosowano do określenia bezpiecznej szerokości dróg wodnych różnego typu. W oparciu o przeprowadzone badania zostanie przeprowadzona analiza możliwości zastosowani[...]
EN This article presents probabilistic and deterministic methods of safe waterway width assessment. The models were used to obtain optimal parameters of different type waterways. An analysis of results will be conducted to determine possible applications of the proposed methods.
20
61%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2012 nr 10 471-479
PL Publikacja jest częścią pierwszą studium poświęconego historii budowy szlaku wodnego łączącego Elbląg z Iławą i Ostródą, zwanego Kanałem Elbląskim. W części pierwszej autor przedstawia przyczyny powstania kanału i poszczególne etapy budowy tej unikalnej drogi wodnej. Jej budowę rozpoczęto w roku 182[...]
EN This is the first part of publication dealing with the history of construction of the waterway connecting Elbląg With Iława, Ostróda, called the Elbląg Channel. The reasons and stages of construction of this channel from 1827 are described the second part the hydro-technical equipment and its prese[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last