Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 609
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water treatment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geologiczny
2
100%
Forum Eksploatatora
2007 Nr 3 (30) 62-64
PL W nowoczesnych hotelach tematyka uzdatniania wody nie kończy się na doprowadzeniu do korzystnych właściwości organoleptycznych wody zasilającej. Praktycznie w każdym obiekcie znajdują się obiegi techniczne, które często wymagają wody o znacznie wyższej czystości w stosunku do wody pitnej i gospodarc[...]
3
100%
Forum Eksploatatora
2005 Nr 1 (18) 12-20
4
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2002 Nr 9 315-320
EN Underground water intakes with treatment systems. Treatment of infiltration and superficial waters. Wider use of membrane techniques for water treatment in future. Ranges of pressure and size of particles removed with different membrane techniques. Broader application of nanofiltration system.
5
100%
Environment Protection Engineering
PL Przebadano zmiany zawartości związków organicznych podczas oczyszczania wody. Badania były prowadzone w dwóch dużych stacjach oczyszczania wody w Warszawie. Wodę surową pobierano powierzchniowo z dwóch źródeł: z Wisły i Jeziora Zegrzyńskiego. Oznaczano następujące grupy związków organicznych: chloro[...]
EN The changes of organic compounds during the water treatment were studied. Investigations were carried out in two big waterworks in Warsaw, Poland. The raw water is taken from surface water, from two sources, i.e. the Vistula River and Zegrzyńskie Lake. The following groups of organic compounds were [...]
6
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2005 Nr 7-8 28-38
EN Products of secondary water pollution. Division of additional water treatment stations in households according to their purpose, way of installing, number of technological processes used. Types of filtration cartridges: cleaning, treatment and special ones.
7
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono osiągnięcia WITI w zakresie wdrażania technologii uzdatniania wód powierzchniowych i rozwiązań technicznych stosowanych w wojskowych filtrach i stacjach oczyszczania wody. Pokazano typoszeregi filtrów małych, średnich i dużych oraz ich kolejnych modernizacji. W rozdziale „Op[...]
EN The paper presents projects accomplished by Military Institute of Engineer Technology (WITI) in the area of surface water treatment and technological solutions applied in military water treatment equipment and military water treatment stations. The division of the equipment into those of low-, mediu[...]
8
80%
Chemik
2007 Vol. 60, nr 12 XXII-XXII
PL W uzdatnianiu wody do picia stosuje się przede wszystkim techniki membranowe, których siłą napędową jest różnica ciśnień po obu stronach membrany. Wybór odpowiedniego procesu membranowego zależy od zakresu wielkości usuwanych z wody zanieczyszczeń i domieszek. W pracy omówiono możliwości wykorzystan[...]
EN In the treatment of water for drinking purposes first of all pressure-driven membrane techniques are used. The choice of the suitable membrane process depends on the size of the removed contaminants and admixtures from the water. In the paper the possibilities of using membrane techniques in natural[...]
9
80%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono analizę skuteczności systemu sterowania procesem uzdatniania wody. We wstępie wskazano na problematykę tego procesu, przedstawiono różne warianty jego realizacji w zależności od pochodzenia i przeznaczenia wody. W ramach badań doświadczalnych wykonano pomiary w stacji uzdatniania wody,[...]
EN The paper presents efficiency analysis of the water treatment controlling system. Introduction sets forth issues concerning this process, various options of its realization depending on the water origin and purpose of its use. Measures were taken within experimental research in the water treatment s[...]
10
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 831-844
PL Osadniki lamelowe stosowane są w dziedzinach, w których tradycyjnie stosowano sedymentacyjną metodę oczyszczania wód powodując podwyższenie skuteczności separacji zwłaszcza w zakresie cząstek drobnych. Dzięki temu, rozwiązanie to może zastępować hydrocyklony i filtry będące rozwiązaniami o znacznej [...]
EN The paper presents the study of the process of particles separation from the polydisperse suspensions, carried out by means of different laboratory stands comprising of lamella and multichannel settlers with counter-current, co-current and cross-current flow regimes. Considering the velocity distrib[...]
11
80%
Ars Separatoria Acta
2003 No. 2 71-83
EN Application of an anion exchange resin column was performed to speciate of arsenic (III) and (V) in drinking water. This methodology was used to analyze water samples collectioned from the study of arsenic removal by two technologies, reverse osmosis membrane filtration and chemical coagulation/ fil[...]
12
80%
Gospodarka Wodna
2013 Nr 3 115--118
PL Przedstawiono przegląd literatury dotyczący aspektów wykorzystania infiltracji jako jednego z procesów uzdatniania wody. Opisano różnice pomiędzy ujęciami brzegowymi, sztuczną infiltracją i poddenną. Podano przykłady uzyskanych efektów w różnych warunkach.
EN The article presents a review of literature on the aspects of the use of infiltration as one of the water treatment processes. It describes the differences between the onshore intake, artificial infiltration and under-bottom infiltration, listing examples of effects obtained in different conditions.
13
80%
Forum Eksploatatora
2006 Nr 4 (25) 22-23, 53
PL Technologia uzdatniania większości wód podziemnych jest stosunkowo prosta. Występujące najczęściej w tych wodach żelazo w formie mineralnej z regały nie stwarza dużych problemów i daje się łatwo usunąć w tradycyjnym układzie napowietrzania i filtracji. W przypadku, kiedy żelazo występuje w wodzie w [...]
14
80%
Materials Science Poland
2008 Vol. 26, No. 2 459--467
EN The objective of the study was to investigate the influence of membrane material, membrane cut-off and water composition on transport and separation properties of ultrafiltration membranes. Nadir membranes made of regenerated cellulose and polyethersulfone, with the cut-off of 5-100 kDa, were used. [...]
15
80%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1011-1014
16
80%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1067-1070
17
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 164 153-163
PL Podczas procesów uzdatniania wody powstają odpadowe produkty uboczne. Są to najczęściej pozostałości z procesów koagulacji, zmiękczania wody wapnem i popłuczyny. Zakaz odprowadzania tych produktów do wód powierzchniowych, wysokie opłaty, zaostrzone przepisy dotyczące składowania odpadów zmuszają zak[...]
EN During water treatment processes contaminants are removed as waste by-products. These products are referred to as residuals coming out of coagulation, lime softening processes and spent filter backwash. Elimination of surface water discharge, stricter landfilling regulations, higher landfill tipping[...]
18
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2010 Nr 1 24-28
PL Przedstawiono możliwe mechanizmy rozpadu kłaczków oraz omówiono czynniki wpływające na ich wytrzymałość. Ponadto zaprezentowano wyniki badań nad właściwościami kłaczków powstających podczas uzdatniania wód barwnych w aspekcie trwałości zdolności sorpcyjnych.
EN Presentation of possible mechanisms of floccules' disintegration and description of factors influencing their resistance. Presentation of research results for characteristics of floccules appearing in coloured water treatment in the aspect of durability of sorption abilities.
19
80%
Instal
2011 nr 5 19-23
PL W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań wody po zastosowaniu flotacji ciśnieniowej do separacji zawiesin pokoagulacyjnych w Zakładzie Wodociągu Północnego. Omówiono także zmiany wybranych parametrów jakości wody ujmowanej z Jeziora Zegrzyńskiego w latach 2005 – 2011.
EN In the paper the information concerning the implementation of dissolved air flotation in separation process of postcoagulation suspended solids in the North Waterworks Plant is presented. Chosen parameters of raw water taken from the Zegrzyński Lake in years 2005-2011 are presented too.
20
80%
Technologia Wody
2011 Nr 2 (10) 68-71
PL Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej jest wynikiem wieloletnich prac zmierzających do lepszej ochrony wód poprzez wprowadzenie wspólnej europejskiej polityki wodnej. Celem nadrzędnym jest osiągnięcie [...]
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last