Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 445
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water supply system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Forum Eksploatatora
2006 Nr 1 (22) 26-30
PL W Europie eksploatowanych jest około 2 miliony kilometrów przewodów wodociągowych i szacuje się, że podobna jest długość przyłączy [9]. Corocznie powinno się odnawiać co najmniej 0,5% tych przewodów i procent ten będzie rósł w najbliższej przyszłości wraz z wiekiem infrastruktury podziemnej, albowie[...]
2
100%
Instal
2008 nr 7/8 60-63
PL Podane poniżej informacje stanowią 2. część referatu dr. inż. Andrzeja Góreckiego przedstawionego na konferencji "Materiały instalacji wodnych – materiały metalowe" podczas Targów INSTALACJE 2008 w Poznaniu (część 1. opublikowano w nr. 6/2008 Instal).
3
100%
Instal
2008 nr 7/8 65-71
PL Do Centrum Informacji o Instalacjach z Miedzi (CIIM) wpłynęło następujące pytanie: Jak obliczyć straty hydraulicz ne w wodnych instalacjach z miedzi zawierających przeszkody lokalne w postaci kolan giętych i trójników, skoro współczynniki dla tych przeszkód zależne są od przepływu i przekroju przew[...]
4
100%
Instal
2011 nr 1 52-55
PL W artykule przedstawiono analizę warunków hydraulicznych sieci wodociągowej w mieście i gminie Cybinka. Symulację wykonano przy wykorzystaniu programu Epanet. Zaprezentowano charakterystykę istniejących źródeł zasilania w wodę oraz zastosowane rozwiązania zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem [...]
EN Analysis of hydraulic conditions of water pipe network in city and commune Cybinke were presented. The Epanet software was used to make simulations. Characteristics of existing water sources and used techniques enabling excessive pressure protect were presented. The results of simulations of existin[...]
5
100%
Instal
2010 nr 1 50-53
PL Działania związane z uzyskaniem oszczędności energii elektrycznej wpływają pośrednio na poprawę warunków środowiskowych ale stanowią też bardzo istotny element w kształtowaniu kosztów dystrybucji wody. Ma to tym większe znaczenie, gdyż coraz trudniej jest uzyskać akceptację podwyżek cen produktu jak[...]
EN Efforts towards achieving electric power savings have a indirect impact on the improvement of environment conditions. Moreover, they are an important element of costs management of water distribution. This is of even greater meaning, as nowadays acceptance for increase in prices of water is hardly r[...]
6
100%
Instal
2008 nr 6 65-66
PL Zachowanie trwałości wyrobów budowlanych jest jednym z podstawowych wymagań zrównoważonego rozwoju budownictwa.
7
100%
Instal
2008 nr 5 24-26
PL W artykule opisano arkusz kalkulacyjny do wymiarowania hydraulicznego układu cyrkulacyjnego ciepłej wody w budynkach, przy uwzględnieniu kryterium minimalnej krotności wymiany wody w instalacji i dopuszczalnego schłodzenia wody, zgodnie z [7]. Artykuł przedstawia metodę o znacznie większej dokładnoś[...]
EN In the article a calculation sheet for hydraulic dimensioning of circulation hot domestic water system has been described. A model considers the minimal exchange of water ratio in installation and allowed temperature decrease, according to standard [7]. The paper presents method with the larger accu[...]
8
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2002 Nr 10 371-374
9
100%
Polish Maritime Research
1998 nr 2 28-31
EN A new, original method of parameter selection of the fresh water production and supply systems for fish factory trawlers, i.e. selection of type, number and capacity of the desalination devices and storage tank capacities, is presented in the paper. The fresh water production and management system o[...]
10
100%
Gospodarka Wodna
2003 Nr 12 506-511
11
80%
Instal
2012 nr 11 40-42
PL Wodomierz przemysłowe stanowią najmniejsza zazwyczaj grupę urządzeń w przedsiębiorstwie wodociągowym. Coraz częściej przedsiębiorstwa wodociągowe dla ograniczenia strat wody decydują się zakup i montaż w sieci wodociągowej wodomierzy przemysłowych klasy C, które są uważane za alternatywę dla wodomie[...]
EN Industrial water meter are usually the smallest group of devices in waterworks company. More and more often, water companies decide to purchase and install water meters of a class C, which are considered as an alternative to industrial water meter screw. The operation time period of water meters in [...]
12
80%
Technologia Wody
2013 Nr 10 (30) 40--42
PL System zaopatrzenia w wodę do spożycia jest częścią infrastruktury krytycznej. Infrastruktura krytyczna to systemy oraz wchodzące w ich skład elementy, których działanie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa danego państwa i jego obywateli, a także zapewnia odpowiednie funkcjonowanie organów admi[...]
EN The water supply system is part of the critical infrastructure. Critical infrastructure are systems and their constituent parts, the operation of which is essential to the security of the state and its citizens and ensure the proper functioning of public authorities and institutions and enterprises.[...]
13
80%
Instal
2012 nr 6 62-66
PL Sieci wodociągowe należy traktować jako systemy infrastruktury strategicznej. Ich niesprawność może mieć znaczne skutki dotyczące odbiorców wody, jak np. przerwy w dostawie wody, pogorszenie jakości wody wskutek wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci, inne uciążliwości spowodowane wystąpieniem i usu[...]
EN Water distribution system should be considered as elements of a strategic municipal infrastructure. Their inefficiency may significantly impact water consumers by several means e.g. water supply shortages, quality decrease by secondary pollution of water within a network, sideways and other onerousn[...]
14
80%
Instal
2013 nr 5 54-56
PL W artykule przedstawiono istniejące zagrożenia związane z obecnością organizmów w sieciach wodociągowych oraz brakiem stabilności biologicznej wody dostarczanej do konsumentów. Dokonano krótkiej oceny jakości wody z wybranych punktów sieci wodociągowej miasta Rzeszowa, na podstawie wyników badań z 2[...]
EN In this paper existing hazards associated with the presence of organisms in water supply systems and deficiency of the biological stability of water provided to consumers are presented. The short opinion about quality of tap waterin the selected points in the network provided the city of Rzeszów was[...]
15
80%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Głównym celem artykułu jest zdefiniowanie wskaźników zawodności na poziomie hierarchicznym związanym z relacją produkcja-zapotrzebowanie na wodę do spożycia (podaż-popyt). Podano definicje opisowe następujących globalnych wskaźników zawodności związanych z produkcją wody: prawdopodobieństwo niepokry[...]
EN The main aim of this paper is to define the indicators of unreliability at the hierarchical level associated with the relation between production and demand for drinking water (supply - demand). The following descriptive definitions of the global indicators of unreliability associated with the produ[...]
16
80%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Sieć wodociągowa należy do strategicznych obiektów infrastruktury miejskiej. Niesprawność sieci wodociągowej wpływa na pogorszenie komfortu życia ludzi, może też doprowadzić do utraty bezpieczeństwa odbiorców. Ważne jest szybkie i skuteczne usuwanie awarii. Czas usuwania awarii zależy od wielu czynn[...]
EN Water systems are a part of a strategic municipal infrastructure. Their poor performance has a significant impact on both quality of every-day life of people and loss of security of water consumers. Quick and efficient repair actions of system failures are very important. A time of repair is a funct[...]
17
80%
Instal
2012 nr 5 38-41
PL W artykule omówiono wyniki badań zmienności strumienia objętości wody generowanej przez typową pompownię zasilającą wysoki budynek wielorodzinny. Pokazano typowy obszar zmienności strumienia objętości oraz charakterystyczne zakresy działania pompowni. Określono również czas działania w poszczególnyc[...]
EN Research results of flow variability generated by a typical pumping station supplied water to a multifamily building has been discussed. Typical area of flow variability and characteristic ranges of pumping station operation has been shown. Period of operation in an individual range also has been de[...]
18
80%
Instal
2009 nr 4 26-30
PL Projektowanie instalacji sanitarnych w zakładach gastronomicznych wymaga znajomości przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymagań sanitarnohigienicznych w tego typu obiektach. Artykuł prezentuje te wymagania oraz podaje wytyczne do projektowania instalacji wodociągowych w świ[...]
EN The design of sanitary systems in gastronomic plants demands knowledge of the rules relating to food storage and serving safety as well as sanitary requirements in these types of locattion. This paper presents these requirements and gives project rules for water supply systems in gastronomic plants [...]
19
80%
Instal
2011 nr 6 56-60
PL W publikacji pokazano doświadczenia Wodociągów Sądeckich w dziedzinie walki ze stratami wody z wykorzystaniem systemu monitoringu i sterowania. Podjęte działania w tym kierunku polegały na budowie systemu, a następnie obniżeniu ciśnienia wody w sieci, zastosowaniu sprzężenia zwrotnego między repreze[...]
EN The paper presents the experience of the S ądeckie Waterworks Company Ltd. in controlling the water loss with the use of monitoring and controlling system. The actions taken included the construction of a system, reduction of the water pressure in the network, application of feedback between the rep[...]
20
80%
Instal
2011 nr 4 42-47
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last