Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 718
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water quality
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2010 nr 6 53-58
PL W dniu 20 kwietnia 2010 r. Minister Zdrowia Ewa Kopacz podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 72 z dnia 29 kwietnia 2010 r., poz. 466 [1] z trzydziestodniowym terminem wejścia w ż[...]
EN On 20-th of April 2010 Minister of Health Ewa Kopacz signed the decree changing former decree concerning quality of water designated for human consumption. It was published in Dziennik Ustaw issue 72 dated 29-th of April 2010 entry 466 coming into force in thirty days. The aim of the updating was pr[...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 5 416-418
3
100%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 5 554-556
4
80%
Górnictwo i Geologia
2012 T. 7, z. 2 259-271
PL Obecność metali w wodach, w nadmiernych stężeniach, powoduje problemy środowiskowe i zdrowotne. Istnieje więc konieczność ich usuwania. Żelazo metaliczne jest materiałem, które może zapewnić skuteczne, tanie i szybkie rozwiązanie tego problemu. W artykule przedstawiono wyniki badań głównych parametr[...]
EN Toxic metals in water cause environmental and healthy problems. There is a need to remove them from water. The zero-valent iron may assure the efficient, cheap and fast metals removal from both groundwater and industrial wastewater. In the article the results of the water parameters (which was treat[...]
5
80%
Technologia Wody
2013 Nr 4 (24) 36-43
PL W niniejszym artykule dokonano analizy zmian wprowadzonych w przepisach krajowych, dotyczących kąpielisk, które wynikają z implementacji dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającej dyrektywę 76/160/EWG[...]
EN The article presents an analysis of changes in Polish law concerning bathing waters which are the result of implementation of Directive 2006/7/EC of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006 concerning the management of bathing water quality and repealing Directive 76/160/EEC to[...]
6
80%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Artykuł zawiera omówienie wyników analiz chemicznych prób wody Raszynki i jej dopływów wykonanych w latach 1992–1999. Badania wskazują na wzrost zanieczyszczeń wody wraz z biegiem rzeki. Jej jakość można w dużym stopniu poprawić przez oczyszczenie wód dopływających z aglomeracji raszyńskiej i z tere[...]
EN The article presents results of chemical analyses of water samples from the Raszynka River and its side tributaries carried out between 1992 and 1999. The results indicate large diversification of water quality. Surface water in some of the control points conforms to standards of the third class wat[...]
7
80%
Technologia Wody
PL Wody produkowane przez zakłady wodociągowe najczęściej spełniają wszystkie wymogi określone przez Ministra Zdrowia w odpowiednich przepisach. Zdarzają się jednak przypadki, że woda dostarczana do odbiorców zostaje skażona (zanieczyszczona) zarówno na ujęciu, jak i podczas jej przesyłu. Kontrola jako[...]
EN Water produced by Water Treatment Plants usually fulfills all requirements determined by Ministry of Health. Unfortunately, it happens that water delivered to consumers is recontaminated in the water intake or in the distribution system. The water quality examination includes physicochemical and mic[...]
8
80%
Acta Geophysica
2013 Vol. 61, no. 3 690--705
EN This paper presents an application of hydrological and hydraulic models for transferring instantaneous discharges from a water gauge station to budgeting sites on rivers. Calculations were done using the following models: MIKE NAM rainfall-runoff model and a hydrodynamic MIKE 11 HD model. The simula[...]
9
80%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN An account is given of the status of monitoring in a new legal system for environmental protection in Poland. The legal acts such as Environmental Protection Law, Water Law and resulting from it the Ordinance of the Ministry of Environment, which relate to the EU Water Framework Directives (2000/60/[...]
10
80%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN Freshwater red algae (Rhodophyta) occur mainly in running waters. They are generally indicators of good water quality (oligotrophic, oligosaprobic). Many of them are also included on lists of threatened algae. According to the literature, the range of occurrence of red algae at the group level is wi[...]
11
80%
Gospodarka Wodna
2012 Nr 4 158-161
PL Badania przeprowadzono w latach 2005-2010 na jeziorze Resko Górne w województwie zachodniopomorskim. W sześcioletnim okresie badań stwierdzono, że stężenie tlenu rozpuszczalnego w badanych dwóch warstwach wody w jeziorze było zróżnicowane - większe zanotowano w warstwie powierzchniowej, a mniejsze w[...]
EN The research was carried out in the years 2005-2010 in the Resko Górne Lake, situated in the Zachodniopomorskie voivodship. Six years of tests indicated that concentrations of water-soluble oxygen in two examined Hake water layers varied - higher concentrations were registered in the surface layer a[...]
12
80%
Instal
2012 nr 3 32-37
PL W artykule przedstawiono stanowisko EUREAU w sprawie zintegrowanego podejścia systemowego dla zapewnienia dobrej jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oparte na Planach Bezpieczeństwa Wodnego, które propaguje WHO. EUREAU jest zdania, co się [...]
EN The article presents the position EUREAU on integrated systems based on Water Safety Plans, which promotes the WHO, approach to ensure high quality of drinking water supplied by public water company. EUREAU believes, that the responsibility for establishing health goals incur health authorities, but[...]
13
80%
Technologia Wody
2012 Nr 5 (19) 73-75
PL Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wiosną br., dotyczących wiedzy i świadomości społeczeństwa europejskiego na temat stanu wód w Unii Europejskiej. Badania zostały przeprowadzone na potrzeby opracowania "Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources", które ma być wsparciem merytory[...]
14
80%
Technologia Wody
2011 Nr 2 (10) 68-71
PL Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej jest wynikiem wieloletnich prac zmierzających do lepszej ochrony wód poprzez wprowadzenie wspólnej europejskiej polityki wodnej. Celem nadrzędnym jest osiągnięcie [...]
15
80%
Technologia Wody
2010 Nr 2 (4) 10-14
PL Jakość wód podziemnych użytkowych poziomów wodonośnych jest najczęściej znacznie zróżnicowana na co wpływ mają zarówno czynniki przyrodnicze jak i w coraz większym stopniu oddziaływanie antropogeniczne. Największy problem dla użytkowników ujęć stanowią jednak niekorzystne zmiany jakości wód zachodzą[...]
EN Groundwater quality of the useful aquifers is the most often very differentiated because of the influence of natural and larger and larger anthropogenic factors. However, the most problem for wellfields users is connected with groundwater quality changes during exploitation. In the article the main [...]
16
80%
Technologia Wody
2010 Nr 2 (4) 48-52
PL Za jakość wyprodukowanej wody odpowiada producent, dlatego podstawowym błędem organów kontrolnych jest przejmowanie odpowiedzialności za jakość wody na siebie i wyręczanie przedsiębiorstw poprzez podpowiadanie im rozwiązań mających doprowadzić jakość wody do obowiązujących norm. Producent wody zawie[...]
EN The producer is responsable for the quality' of manufactured water. So it is a mistake when the control authorities take over the quality control of water and point out the solutions on how to reduce the water problems to a suitable norm. The water contractor makes a agreement with the consumer to s[...]
17
80%
Technologia Wody
2010 Nr 4 (6) 36-39
PL Jakość wody do picia zależy od wielu czynników i procesów, które muszą być kontrolowane na równi z samą wodą. W największym stopniu jakość wody zależy od jej pochodzenia. Aby poprawić jakość wód i uczynić je zdatnymi do picia, należy poddać je różnorodnym procesom uzdatniania. W trakcie tych procesó[...]
EN Good quality usable water is the basic condition for our health. It contains indispensable minerals and vestigial elements and is essential for cooking, cleaning and body care. Common goal of designers, installers and users to ensure adequate water quality in sufficient quantity and quality. Drinkin[...]
18
80%
Technologia Wody
2010 Nr 1 (3) 40-43
PL Trwająca aktualnie rewizja dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi będzie zobowiązywać dostawców wody do wdrożenia systemów oceny ryzyka i zarządzania kryzysem. Światowa Organizacja Zdrowa opracowała plany bezpieczeństwa wody, które stanowią podstawowe wytyczn[...]
19
80%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN Six small dam reservoirs in northeastern Poland, with different hydrologic and catchment characteristics were selected for research from March to October (2001-2003). There was a significant correlation between DOC and TP in the reservoirs and the water retention time (WRT). The highest values of el[...]
20
80%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN The investigations were conducted in northeastern Poland near Lidzbark Warmiński (54°08" N, 20° 36" E). Five mid-field ponds situated on grasslands were chosen: four of them were dredged and deepened, and one of them remained as a natural reservoir. The aim of this paper was to assess the influence [...]
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last