Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 108
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water purification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 5 476-478
2
100%
Environment Protection Engineering
PL Dokonano krytycznego przeglądu metod usuwania pestycydów z wód powierzchniowych I podziemnych. Pestycydy, nawet w małych stężeniach, uniemożliwiają produkcję wody pitnej. Ze względu na toksyczność i znaczną trwałość w wodzie i glebie należą one do wyjątkowo uciążliwych substancji. Porównano efektywn[...]
EN Critical review of removal of pesticides from surface- and groundwaters is presented. Pesticides, even at comparatively low concentrations, make water unfit for direct municipal supply. Because of their toxicity and considerable durability in water and soil, pesticides are classified as hazardous [...]
3
100%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
4
80%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2010 Vol. 45 57-71
EN In order to avoid large problems regarding peeling of the titania layer coated on the substrate, we developed an epoch-making "strong titania fiber" consisting of photoactive surface layer with a nanometer-scale compositional gradient, which can effectively oxidize any kind of organic materials. An [...]
5
80%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2010 Vol. 45 39-47
EN The aim of the present work was to remove organic impurities from water using a reactor with photoactive refill. Application of the photoactive refill solves the problem of the replacement of the reactor or its parts when the photocatalyst activity decreases. In case of photocatalytic activity drop,[...]
6
80%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 5 460-462
7
80%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 3 148--154
EN One of the most important technological processes of water treatment is the process of filtration. Scientists and producers keep on searching new filtration materials which allow for better water purification, are simple in exploitation and do not add chemical substances to the treated water. Theref[...]
8
80%
Surowce i Maszyny Budowlane
2017 nr 6 46--48
PL Jednym z istotnych etapów produkcji kruszyw wysokiej jakości jest prawidłowe przygotowanie wody wykorzystywanej do ich płukania. W zakładzie Nordkalk w Miedziance odpowiada za to układ instalacji oczyszczania wody z iłów i pyłów.
9
70%
Ars Separatoria Acta
2006 No. 4 57-66
EN The experimental study on vortex activation method of reagent water purification from oil products and suspension particles using the alumosilicon flocculant-coagulant (ASFC) was made. The numerical model of water purification was suggested according to Smoluhovsky theory of coagulation kinetics.
10
70%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2010 Vol. 45 15-28
EN The possibility of application of the process of photocatalytic decomposition of humic substances (humic acid - HA) to their removal from water was investigated. Commercial TiO2 (Evonic-Degussa P-25) and the periodic reactor were used in the experiments. The decomposition under artificial sunlight ([...]
11
70%
Informacja Instal
2000 Nr 6 (196) 16--18
12
70%
Journal of Ecological Engineering
EN This study evaluates the feasibility of using tamarind (Tamarindus indica) seed powder for de-fluoridation of fluoride contaminated water. Batch study confirmed that tamarind seeds in dry powder form could remove 87% of fluoride from water. This bio-sorbent can be used effectively in areas where flu[...]
13
70%
Journal of New Technologies in Environmental Science
2017 Vol. 1, nr 3 131--139
EN One of the most important ecological problems is the problem of natural waters contamination with heavy metals. The main causes of pollution are the content of heavy metals in waste water from municipal and industrial enterprises, inefficient wastewater treatment and discharge of such insufficiently[...]
14
61%
Proceedings of ECOpole
PL Testowano wpływ kopolimeru Dextran-graft-poliakryloamid (D-g-PAA) o nieliniowej strukturze na kłaczkowanie modelowej zawiesiny kaolinowej. Stwierdzono, że kopolimery te wykazują się dużą efektywnością kłaczkowania, co jest związane z ich rozbudowaną konformacją w roztworach wodnych. Struktura wewnęt[...]
EN Dextran-graft-Polyacrylamide copolymers (D-g-PAA) having non-linear architecture were tested as flocculation aids in the model kaolin suspensions. It was established that these copolymers had high flocculation efficiency due to their expanded conformation in water solution. The internal structure of[...]
15
61%
Environment Protection Engineering
PL Podczas koagulacji wód w złożu filtracyjnym reagenty są dozowane bezpośrednio przed filtrem lub tuż nad powierzchnią złoża. Dotychczasowo nie stwierdzono jednoznacznie, jakie dozowanie jest lepsze. Prowadzone badania wskazują, iż krótki czas reakcji koagulantu z wodą ma jedynie zapewnić hydrolizę or[...]
EN In the process of direct filtration, reagents are fed into the system before a filter or just above a filter bed. However, it is not clear which place is best. The results of many studies prove that a short time of the reaction of water with coagulant before the filter bed should allow only coagul[...]
16
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono czynniki wpływające na mechanizm procesu utleniania chemicznego zanieczyszczeń zawartych w wodzie. Scharakteryzowano podstawowe reagenty stosowane jako utleniacze. Oceniono efektywność utleniania chemicznego w wybranych wodociągach oraz omówiono utlenianie wybranych związków organiczny[...]
EN The paper presents factors affecting the mechanism of the process of chemical oxidation of impurities contained in water. Basic reagents applied as oxidizers are characterized. Effectiveness of chemical oxidation in selected water-supply systems was assessed and oxidation of selected organic compoun[...]
17
61%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 5 473-475
18
61%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2011 Nr 12 483-485
EN Researches the role and potential use of natural bio systems have been a subject of great interest for many years. Constructed wetlands, reflected the natural swamp ecosystem conditions', are dynamic structures in which purification tasks of different water origin are effectively realised. This obje[...]
19
61%
Environment Protection Engineering
PL Porównano przydatność siarczanu glinu oraz 5 chlorków poliglinu o różnej alkaliczności do usuwania zarówno zanieczyszczeń, jak i stężenia glinu pozostałego w wodzie po koagulacji. Przedmiotem badań były naturalne wody Odry i Oławy różniące się temperaturą i poziomem zanieczyszczenia. Wyniki badań wy[...]
EN The experiments were carried out with alum and 5 prehydrolyzed polyaluminum chlorides as coagulants, which differed in basicity. The aim was to compare the following parameters: the removal efficiencies of these coagulants for color, turbidity and org. substances, as well as the residual concentrat[...]
20
61%
Environment Protection Engineering
PL Omówiono zalety wstępnie zhydrolizowanych koagulantów glinowych o różnej alkaliczności, tzw. chlorków poliglinu. Badano próbki wody z Odry i Oławy różniące się temperaturą i poziomem zanieczyszczenia. Chlorki poliglinu zapewniły większą destabilizację koloidów oraz efektywniejsze usuwanie zanieczysz[...]
EN The advantages of polyaluminum chlorides (i.e. prehydrolyzed aluminum coagulants differing in basicity) are specified. Expts. were carried out on riverine water samples (from the Odra and its tributary, the Olawa) which varied in temp. and pollution level. Polyaluminum chlorides yielded a greater [...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last