Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water level
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2001 Nr 6 237-240
PL W artykule wykazano nieprzydatność posługiwania się prostymi związkami wodo-wskazów przy uzupełnianiu hydrogramów stanów w rejonie dolnej Odry. Zaproponowano dwie inne metody uzupełniania ewentualnych przerw w zapisie stanów wody: jedną-wykorzystującą wielowymiarowe zależności regresyjne, w których [...]
EN The paper gives evidence of the uselessness of the use of direct relationship between water - level indicators for supplementing the hydrograms of water levels in the region of the Lower Oder. It presents two other methods of supplementing the possible gaps in the record of water levels: - the first[...]
2
100%
Geology, Geophysics and Environment
EN Stability of geotechnical constructions, such as levees, is one of the most important issues for urban areas. The precise prediction of levees destruction during the f lood can not only save human lives and properties, but also protect the natural environment (Krzhizhanovskaya et al. 2011). During I[...]
3
88%
Oceanological Studies
EN Water level 48-hour forecast data for the Pomeranian Bay, obtained from the operational model "HIROMB", have been compared with the coastal water level records. The gauges of Mrzeżyno, Dziwnów, Koserów and Sassnitz as well as 0-24 hours and 24-48 hours forecast for the appropriate grid nodes have be[...]
4
88%
Oceanologia
EN The paper studies variations in the water level and surface temperature of coastal lagoons along the southern and south-eastern shores of the Baltic Sea: the Curonian Lagoon, Vistula Lagoon, and Darss-Zingst Bodden Chain. Linear regressions for annual mean water level variations showed a positive tr[...]
5
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na doświadczalnej plantacji wierzby energetycznej założonej na Wydziale Agroinżynierii Akademii Rolniczej w Krakowie. Określono wpływ wybranych czynników na przyrosty wierzby energetycznej. Do czynników tych zaliczono: termin sadzenia (wiosna, jesi[...]
EN The paper presents results of tests carried out at experimental basket willow plantation created at the Faculty of Engineering and Energetics in Agriculture at Agricultural University of Cracow. The effect of selected factors on basket willow increments was determined. These factors included: planti[...]
6
75%
Gospodarka Wodna
2013 Nr 9 359--360
PL Przedstawiono propozycję wprowadzenia tzw. ekologicznej stabilizacji rzeki [ESR], poprzez wykonanie - podobnie jak kiedyś na Odrze czy Noteci - kilku niewielkich stopni piętrzących, stosując jednak zamiast jazów kozłowych gumowe bukłaki wypełnione wodą. Urządzenia takie funkcjonują od wielu lat za g[...]
EN The article proposes introduction of the so-called ecological stabilisation through construction of several small damming stages, using rubber canteens filled with water instead of needle weir, as carried out on the Oder or Noteć rivers. Such facilities have been used for many years in other countr[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Bezpieczeństwo manewrującego statku po akwenie portowym w znacznej mierze zależy od zapasu wody pod stępką (ZWPS). Porty są budowane do obsługi statków o określonych wymiarach. Lecz w wielu przypadkach istniejące porty stoją wobec konieczności przyjmowania statków większych niż te, dla których zosta[...]
EN The safety of navigation of a ship manoeuvring within port waters mainly depends on its under keel clearance (UKC). The ports are built to service the ships of given dimensions. But in many cases existing ports are expected to handle the ships greater than those for which they were designed. The bui[...]
8
75%
Gospodarka Wodna
2008 Nr 6 238-240
EN The paper analyses the possibility to stabilise waters in the Great Mazury Lakes System on the level higher by 0,1-0,3 m than it is nów. Due to difficulties in the proper performance of water management tasks at the water-level of 115,75-115,85 above the sea, it is proposed to keep the water level a[...]
9
75%
Gospodarka Wodna
2001 Nr 11 461-467
EN The series of observations of characteristic annual water levels in the crossection of the Vistula at Warsaw since the year 1799 have been reconstructed on the basis of historical sources. The greatest floods and low waters in Warsaw and approximate evaluation of maximum annual values in the 19 cent[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2012 z. 67 43-46
PL W artykule przedstawiono zagadnienia prognozowania oraz potrzeby jego stosowania w życiu codziennym. Przedstawiono również modele prognozujące stan wody na rzece Mała Panew zaprojektowane w systemie Predyktor. W artykule dokonano również analizy uzyskanych wyników prognoz.
EN This paper presents the issues of forecasting and the need for its use in everyday life. It also presents the water level forecasting models on the Mala Panew River designed in the “ Predyktor” system. In this article was also presented ​​an analysis of the obtained forecasti[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2019 nr 58 (130) 61--66
EN The paper presents the impact of the weather on inland navigation conditions. Each mode of transportation depends on the weather, but inland navigation is the one most affected by it. Inland navigation is strongly dependent on the water level in a river bed, which is a result of weather conditions. [...]
12
75%
Studia Quaternaria
EN A sediment core, 350 cm long recovered from Młynek Lake, northern of Poland (Warmia and Masuria Region) was analyzed with respect to their content of diatoms and chrysophyte cysts. The aim was to reconstruct the lake water level and climatic changes during the past 2500 years. The recognized diatom [...]
13
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2013 T. 13, z. 3 55--62
PL W pracy przedstawiono analizę zmian położenia zwierciadła wody gruntowej i powierzchniowej na obiekcie melioracyjnym Piwonia-Uhnin w przekroju Sosnowica, w warunkach regulowanego odpływu. Rowy melioracyjne mają głębokość 0,8–1,2 m; często są zamulone i zarośnięte turzycą. Zróżnicowanie położenia zwi[...]
EN The paper presents an analysis of fluctuations in the water level of ground and surface water in a drainage object Piwonia-Uhnin at Sosnowica. Drainage ditches have a depth of 0.8–1.2 m, are of ten silted and overgrown with sedge. Current diversity of water level in the study area was recognized on [...]
14
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Praca zawiera niektóre z doświadczeń zdobytych w trakcie konstruowania i budowy dynamometrów o zakresach pomiarowym od +/- 0.1N do +/- 10N przeznaczonych do realizacji różnych zadań badawczych. Opisano konstrukcję dynamometru z siłownikiem magnetoelektrycznym i regulatorem PID. Instrumenty tego rodz[...]
EN The paper compiles the expertise in the area of design and construction of compensating dynamometers with the measuring range from +/- 0.1 N to +/- 10 N for research applications. The dynamometer with a magnetoelectric actuator and a PID controller is described in more detail. It allows force measur[...]
15
63%
Przegląd Geofizyczny
2008 Z. 2 141-153
PL W pracy wykorzystano materiał archiwalny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczący średnich miesięcznych poziomów wody jezior: Jamno (Unieście), Bukowo (Bukowo Morskie), Gardno (Gardna Wielka) i Łebsko (Izbica) z okresu od 1961 do 2000. Analizowano miesięczne, sezonowe i roczne wartości p[...]
EN The archival material in this paper originates from The Institute of Meteorology and Water Management and concerns mean monthly values of water level for Jamno Lake (Unieście), Bukowo Lake (Bukowo Morskie), Gardno Lake (Gardna Wielka) and Łebsko Lake (Izbica) from the period 1961 to 2000.The monthly[...]
16
63%
Gospodarka Wodna
2007 Nr 2 66-71
PL Przeprowadzono analizę możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do prognozowania stanów i natężenia przepływów w przekroju wodowskazo-wym na potrzeby eksploatacji ujęć wodociągowych. Wykorzystano szeregi czasowe codziennych wartości stanów i natężenia przepływów z wielolecia 1975-1978 z [...]
EN There has been made an analyses of possibility of application of artificial neural networks to prognosis of water levels and intensity of flow in a water level indicator cross-section of the river for the purposes of exploitation of water intake. In that analyses there have been utilized temporal se[...]
17
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2011 Nr 10 359-360
18
63%
Archiwum Energetyki
PL W artykule przestawiono model poziomu wody w walczaku zaprojektowany w środowisku MATLAB/ Simulink, który pozytywnie zweryfikowano podczas badań symulacyjnych w różnych warunkach ruchowych typowych dla obiektu energetycznego o mocy 200 MW, a następnie wykorzystano do modyfikacji układu automatycznej[...]
EN The paper presents the drum water level model implemented in MATLAB/SIMULINK. The model was positively verified during simulations under different operating condition, typical for 200 MW power plant. Subsequently the model was used to modify the drum water level control system during the dump of the[...]
19
63%
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
PL Środkowa część południowej Polski to kraina jezior antropogennych. Na powierzchni 6766 km2 (Górnośląskie Pojezierze Antropogenne) występują aż 4773 zbiorniki wodne, które łącznie zajmują 185,5 km2. Kilkanaście największych zbiorników pełni funkcje przeciwpowodziowe i jest źródłem wody do celów komun[...]
EN The central part of southern Poland is a land of anthropogenic lakes. Within an area of 6,766 km2 as many as 4,773 water bodies are present with a total area of 185.5 km2. Around a dozen of the largest water bodies serve flood protection purposes and are sources of water for municipal, industrial, a[...]
20
63%
Polish Journal of Ecology
2015 Vol. 63, nr 4 585--592
EN This paper analysed the influence of the gradient of water levels (-54–120 cm) on Acorus calamus (A. calamus) young shoots in terms of their growth characteristics (germination rate, basal stem, height and biomass), leaf characteristics (number, area and moisture content), chlorophyll (chl) fluoresc[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last