Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water act
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 5 186-189
PL Przedstawiono rys historyczny ustawodawstwa wodnego w Polsce i na tym tle uwagi ogólne do ustawy Prawo wodne uchwalonej przez Sejm 18 lipca 2001 r. Artykuł stanowi pierwsze ogniwo cyklu artykułów, które będą się odnosić do wybranych, bardziej szczegółowych zagadnień, takich m.in. jak: własność wód i[...]
EN The paper presents an historical sketch of water legislation in Poland and on that background - general comments to the Water Act passed by the Parliament on 18th of July 2001. The paper is the first part of a series of articles which will discuss such selected particular questions as e.g. the owner[...]
2
100%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 10 408-412
PL Autor reasumuje swoje rozważania na temat podstawowych zagadnień ustawy Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. prezentowanych w artykułach, które ukazały się w kolejnych numerach czasopisma. Omawia również nie poruszane dotychczas zagadnienia związane z budownictwem wodnym i ochroną przed powodzią oraz spół[...]
EN The Author recapitulates his considerations on the basic problems of the Water Act of July 2001 presented in a series of papers published in our magazine. He discusses also questions connected with hydrotechnics, flood protection and water partnerships which have not been treated in mentioned above [...]
3
100%
Gospodarka Wodna
2003 Nr 11 448-454
PL Autor podaje pierwszą u nas historię powstania i rozwoju prawa wodnego, poczynając od 1922 r., kiedy to ukazała się pierwsza w Polsce ustawa Prawo wodne - przetrwała ona 40 lat. Po II wojnie światowej pracom nad nowym prawem wodnym patronował Komitet Gospodarki Wodnej PAN. Ukazało się ono w 1962 r. [...]
EN The Author presents the first in this country history of origination and development of the water law, beginning from the year 1922 when appeared the first I Poland Water Act which was in force for 40 years. After the II World War the works on the new water legislation were carried on under the ausp[...]
4
100%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 5 168-171
PL Autorka przedstawiła główne założenia rządowego projeku ustawy Prawo wodne, akceptując najważniejsze zmiany w stosunku do dziś obowiązującej ustawy. Stwierdziła, iż mimo że projekt nie spełnia wszystkich pokładanych w nim nadziei, wydaje się, że generalne założenia w nim zawarte nie zostaną w toku p[...]
EN The authoress presents basic assumptions of the government's draft of the new water Act and points out the most important changes in relation to the hitherto obligatory law. She states that although the formulation of that proposal does not comply with all connected with it expectations, it seems ne[...]
5
80%
Przegląd Geologiczny
EN State Hydrogeological Survey was established in Poland according to the Water Act in 2002. One of the most important asks listed in the Water Act is the groundwater monitoring system to providing this Survey the basic data for forecasting and of evalua-son water resources changes. There are differen[...]
6
80%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 9 364-366
PL Piąty z cyklu artykułów nt. nowego prawa wodnego traktuje o zarządzaniu zasobami wodnymi, akcentując fakt, że zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regionów wodnych, jak też trójstopniowego podziału administracyjnego państwa, wprowadzon[...]
EN The fifth following paper of the series of articles discussing the new Water Act treats of the water resources management. It accentuates the fact that realization of management of water resources takes into account the division of the country into catchment areas and water regions as well as the tr[...]
7
80%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 12 498-500
PL Odpowiedzialność za szkody budzi wiele kontrowersji. W związku z tym - mimo że w nr. 10 zamieściliśmy końcowe spostrzeżenia dotyczące nowego prawa wodnego -postanowiliśmy rozszerzyć cykl artykułów o te kwestie. Autor omawia wzajemne relacje pomiędzy przepisami prawa cywilnego a przepisami prawa wodn[...]
EN The problem of liability for damage arouses controversial opinions. In this connection -although in the copy number 8 we have already published the final remarks concerning the new Water Act -we have decided to broaden the series of papers by this question. The Author discusses the mutual relations [...]
8
80%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 6 228-230
PL Drugi z cyklu artykułów dotyczących nowego prawa wodnego traktuje o prawie własności wody i jego ograniczeniach.
EN The paper which is the second one from the series of papers concerning the new Water Act discusses the problem of the title to water property and its limitations.
9
80%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 8 322-325
PL W kolejnym artykule z tego cyklu autor koncentruje się na kwestiach korzystania z wód. Omawia m.in. szczególne korzystanie z wód w aspekcie zazębiania się przepisów prawa wodnego z przepisami ochrony środowiska, pozwolenia zintegrowane, instytucję ugody.
EN It is the following paper from the series where the Author fixes his attention on problems of the use of waters. He discusses a.o. the particular use of waters in the light of relation between the Water Act and environmental protection regulations, the integrated licences, the institution of agreeme[...]
10
80%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 7 274-276
PL To już trzeci z cyklu artykułów nt. nowego prawa wodnego. Traktuje o ograniczeniach prawa własności nieruchomości, polegających na zmianie sposobu ich użytkowania, wynikających z ustawy Prawo wodne.
EN This is the third paper of the series of papers discussing the new Water Act. It is treating on limitations of the title to property resulting from the Water Act and lying in the change in the way of utilization of the property.
11
80%
Gospodarka Wodna
2003 Nr 5 189-197
12
80%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 8 288-291
PL Autorki komentują kwestie formalnoprawne towarzyszące utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych, problemy związane z ocenami na środowisko dla inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, omawiają wykorzystanie do robót regulacyjnych lub utrzymaniowych gruzu budowlanego i ziemi z [...]
EN The Authoresses comment on the formal and legal questions connected with maintenance of land melioration installations, problems connected with environmental impact assessement of projects particularly harmful for the environment and the people. They discuss also the utilization of crushed bricks an[...]
13
80%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 3 90-93
EN The paper discusses the competence regulations concerning granting of the licenses for particular use of waters. Special attention has been drawn to difficulties in interpretation of the obligatory legal regulations. There have been given also remarks concerning the administrative jurisdiction.
14
80%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 6 218-221
PL Autorki komentują korekty w ustawie Prawo wodne wynikające ze zmian niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. Omawiają niektóre problemy dotyczące udzielania pozwoleń wodnoprawnych (np. na rybackie korzystanie z wód, na wykonanie urządzeń wodnych).
EN The Authoresses comment on amendments in the Water Act resulting from changes in some legal regulations connected with functioning of public administration. They discuss some problems concerning granting water licences (e.g. to use water for fishery, to build water objects).
15
80%
Gospodarka Wodna
2006 Nr 4 134-139
PL Ustawa Prawo wodne z 2001 r. przyznała kompetencje kontrolne w zakresie gospodarki wodnej dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Artykuł ten jest ogólnym omówieniem dotychczasowych doświadczeń związanych z kontrolami przeprowadzanymi od 2002 r. w dorzeczu górnej Wisły przez Regionalny Z[...]
EN The Water Act of 2001 has conferred the control authority in the field of water management to directors of regional water management administrations. The paper is a general discussion of the experiences gained in the framework of inspections carried out in the basin of the upper Vistula by the Regio[...]
16
80%
Gospodarka Wodna
2006 Nr 5 178-181
PL W artykule przedstawiono problematykę stosowania przepisów prawa wodnego dotyczących własności wód publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych relacji na linii ustawa - rozporządzenie wykonawcze. Autor tekstu, ze względu na pojawiające się problemy podczas działań kontrolnych RZGW w Krakow[...]
EN In the paper there are presented problems of application of Water Act regulations concerning the ownership of public waters with particular regard to mutual relations on the line: act - executive orders. Because of the still arising problems in control actions carried on by the RZGW in Cracow the Au[...]
17
80%
Gospodarka Wodna
2003 Nr 7 272-277
PL Przedmiotem artykułu jest ocena zgodności przepisów ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Oz U nr 115, póz. 1229 ze zm.) z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 23 października 2000 r. Nr 2000/60/EG w sprawie stworzenia podstaw do przedsięwzięć Wspólnoty w zakresie po[...]
EN The subject of the paper is evaluation of compatibility of regulations contained in the Water Act of July 18, 2001 (Dz.U.nr115, item 1229) with regulations laid down by the directive of the European Parliament and the Council of October 23, 2000, No 2000/60/EG concerning creation of principles of th[...]
18
61%
Gospodarka Wodna
2007 Nr 2 57-60
PL Instrukcja gospodarowania wodą, jako opracowanie stanowiące podstawę do określenia sposobu gospodarowania wodą w wypadku korzystania z wody za pomocą urządzeń do jej piętrzenia, funkcjonowała już we wcześniejszej ustawie Prawo wodne. Nie była ona jednak obligatoryjna, a o potrzebie jej opracowania d[...]
EN Instruction for management of water as en elaboration constituting the basis for determination of the way of water management in case of utilization of water by means of damming it up was provided for by the earlier Water Act. It did not have however an obligatory character and the authority compete[...]
19
61%
Gospodarka Wodna
2004 Nr 10 406-408
PL Przedstawiono korelacje pomiędzy prawem wodnym a prawem ochrony środowiska ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia opłat i kar.
EN There has been presented correlation between the water legislation and the environmental protection legislation with special regard to the problem of fees and fines.
20
61%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 283-301
PL Stwierdzenie, że gospodarka wodna jest najważniejszym działem gospodarki narodowej, jest oczywiste nawet dla niespecjalistów. Wywoła ono sprzeciw, co najmniej kilku innych, kluczowych obszarów działalności, jak chociażby rolnictwa czy budownictwa, ale odcięcie im dostępu do wody, całkowicie paraliżu[...]
EN It is hard to find other area of science and business, bringing together so many disciplines from basic like biology, chemistry and physics, by directly involving water, such as hydrology and hydraulics, for coming from other areas as hydraulic engineering, water economics and water law. Apart from [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last