Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 99
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water absorption
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Kompozyty, bazujące na materiałach naturalnych, w szczególności celulozie, znajdują coraz szersze zastosowanie w produkcji materiałów budowlanych ze względu na ich właściwości aplikacyjne, takie jak cena, gęstość, właściwości ekologiczne. Konopie należą do szczególnie interesujących materiałów odnaw[...]
EN Composites based on natural materials and sustainable resources, especially cellulose, are increasing in importance due to their numerous applications in the preparation of building materials as well as their advantages, such as being cheap, lightweight, environmentally friendly and also biorenewabl[...]
2
100%
Gospodarka Wodna
2011 Nr 1 12-18
PL Według Zielonej, a następnie Białej, Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej adaptacji do zmian klimatycznych w Europie, konieczne jest podjęcie w krajach członkowskich Unii Europejskiej działań na rzecz łagodzenia efektów negatywnego oddziaływania zmian klimatu m.in. na zasoby wodne. Projekt KLIMAT [...]
EN According to the Green and then the White Book of the European Commission on adaptation to the climate change in Europe, the Member States have to undertake actions aiming at mitigation of negative effects of the climate change, notably on the water resources. The project entitled KLIMAT „Climate ch[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN Analysing and summary the results of investigations of nanofilled varnishes used for electrical insulation have been presented. The used method of analysis has enabled consideration of an effect of the thickness of coating. It was found that improving of the bond strength have depended on loading an[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2007 Z. 31 75-86
PL Każdego roku w Polsce wytwarza się ok. 3,5 mln ton odpadów budowlanych i liczba ta stale wzrasta. W artykule przedstawiono rozważania na temat przydatności kruszywa powstałego z przetworzenia przemysłowych odpadów budowlanych do produkcji betonów zwykłych. Badane kruszywo wtórne o frakcjach 2/4, 4/[...]
EN The paper reports experimental results of selected features of recycled aggregate and its influence on concrete properties. Recycled aggregate (2/4, 4/8, 8/16 mm) was obtained from crashed industry concrete rubble. It is composed by two main materials of different nature: natural aggregate and cemen[...]
5
100%
Budownictwo Ogólne i Konstrukcje Drewniane : zeszyt naukowy
2008 Nr 9 81--85
PL Artykuł przedstawia wpływ oddziaływania niskich temperatur na piaskowiec. W pracy przedstawiono porównanie zmian zachodzących w materiale na podstawie badań makroskopowych i analizy nasiąkliwości.
EN The article presents the infuence of low temperatures on the standstone. In this paper a comparison of changes occurring in the material on the basis of macroscopic research and water absorption analysis has been conducted.
6
100%
Structure and Environment
EN The research was earned out to evaluate water absorption and strength of cement mortars with admixture of fly ashes. There have been presented experimental results of high and tow calcium fly ashes content and their combination on the physical properties of cement mortars. The tests were carried out[...]
7
100%
Polimery
2018 T. 63, nr 4 264--269
PL Zbadano wybrane właściwości mechaniczne jednoskładnikowych kompozytów poli­estrowych o zawartości masowej włókien 0 % (A), 5 % (B), 10 % (C), 15 % (D), 20 % (E), w stanie suchym i po zanurzeniu w wodzie, w celu określenia możliwych zastosowań takich materiałów w przemyśle stoczniowym. Współczynnik d[...]
EN Investigations of the selected properties of single-polymer polyester composites (SPC) in dry condition and immersed in water are presented. Materials were tested for possible applications in shipbuilding. Water absorption till saturation limit was examined, at temperatures of 3, 23 and 100 °C, thro[...]
8
100%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2016 z. 16 25--30
EN The complex water transport through the matrix and aeration pores in AAC has been analysed in the context of water absorption. The water uptake experiment was performed on the AAC samples with three different apparent densities. The resulting early and late sorptivities for the chosen densities were[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2013 z. 102 59-61
EN Water absorption of concrete is an important property of concrete used in road and bridge engineering. The problem which arises in the course of researches of water absorption is to evaluate the results. This feature can be tested by several methods. In this paper the influence of the size of sample[...]
10
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Artykuł poświęcony jest kompozytom wytworzonym z biopochodnych komponentów dostępnych komercyjnie: plastyfikowanego poliamidu 10.10 i ciętego, niskoskręconego rowingu lnianego (10, 20, 30% mas.). Omówiono w nim problemy związane z przetwórstwem wtryskowym tworzyw termoplastycznych z krótkim włóknem [...]
EN Composites produced from commercial biobased components: plasticized polyamide 10.10 and low-twist flax rowing (10, 20, 30%wt.) were here discussed. The problems connected to injection molding of thermoplastics with short lignocellulosic fiber were shown as well as the test results of the composites[...]
11
100%
Geology, Geophysics and Environment
2019 Vol. 45, no. 4 269--282
EN The work concerned the effects of the thermal treatment of diatomites from the Jawornik deposit (an example of the diatomites of the Leszczawka Member of the Polish Outer Carpathians). Five distinct lithological varieties were subjected to calcination at 600°C in ambient air. The thermal impact indu[...]
12
84%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2006 Nr 2 (56) 59--63
PL Przeprowadzono eksperymentalne badania dla określenia statystycznej absorpcji wody tkanin frotowych. Przebadano 216 próbek tkanin, tkanych przy 6 gęstościach osnowy, 4 gęstościach wątku, 4 wysokościach okrywy i 3 różnych typach przędzy. Okazało się, że tkaniny frotowe, produkowane z podwójnie nitkow[...]
EN We carried out an experimental investigation to determine the static water absorption properties of terry fabrics. We tested 216 terry fabric samples, woven using 6 warp densities, 4 weft densities, 3 pile height and 3 different yarn types. It is shown that terry fabrics produced with two-ply ring-c[...]
13
84%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Opracowano ciecze jonowe, o charakterze bardzo silnie hydrofobowym, które przenikając do struktury drewna zabezpieczają ją przed wnikaniem wody. Poprzez powierzchniowe naniesienie cieczy jonowej uzyskuje się drewno odporne przez długi czas na działanie wody oraz posiadające powierzchnię antyseptyczn[...]
EN Strongly hydrophobic ammonium ionic liquids penetrating the wood structure and protecting solid wood from water absorption were developed. By covering the surface of wood with ammonium ionic liquid the wood is hydrophobically and antiseptically protected for a long time. As it was mentioned above, s[...]
14
84%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 12 2471-2475
15
84%
Inżynieria Materiałowa
PL Geopolimery stanowią klasę nowoczesnych nieorganicznych polimerów o bardzo interesujących właściwościach. Odporność na warunki atmosferyczne, wytrzymałość na wysoką temperaturę oraz twardość w połączeniu z niskimi kosztami wytwarzania powodują, że wzrasta znaczenie geopolimerów jako materiału konstr[...]
EN Geopolymers constitute a class of modern inorganic polymers of very interesting properties. Their hardness as well as resistance to high temperature and atmospheric erosion, in a combination with low production costs, make them increasingly attractive construction materials. New application potentia[...]
16
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2008 Z. 32 35-44
PL Głównym problemem przy projektowaniu mieszanki betonowej zawierającej kruszywo z recyklingu jest wysoka nasiąkliwość kruszywa, wynikająca z obecności na jego powierzchni porowatej zaprawy cementowej. W pracy zaproponowano metodę pozwalającą ustalić ilość wody potrzebną do mieszanki betonowej w celu[...]
EN The high water absorption of recycled aggregate causes difficulties in recycled concrete mix design. Some researchers recommend removal of cement mortar to improve quality of recycled aggregate or prewet it before using in mixture. This paper presents the method of settlement the amount of added wat[...]
17
84%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono wpływ różnych rodzajów tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu na podstawowe właściwości wyrobów silikatowych. Przeanalizowano wyniki badań wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości, gęstości objętościowej oraz budowę strukturalną materiału.
EN This paper summarizes the impact of various types of recycled polymers on the basic properties of silicate products. The results of compressive strength test, water absorption and bulk density as well as the structure of the material were analyzed.
18
84%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 5 22--25
PL W dotychczasowych badaniach autorów dowiedziono, że ziemia ubijana niestabilizowana ze względów wytrzymałościowych może z powodzeniem zostać zastosowana jako materiał do wznoszenia nośnych monolitycznych przegród pionowych. O konieczności zastosowania dodatku stabilizującego do mieszanki ziemi w kli[...]
EN The research carried out so far proves that the compacted ground, which is not stabilized for strength reasons, may be successfully used as a material for erection of monolithic vertical bulkheads. When it comes to the need of using a stabilizing additive in the ground mixture in the temperate clima[...]
19
84%
Inżynieria Mineralna
PL Właściwości hydrofobowe/hydrofilowe węgla znacząco wpływają na wartość wilgoci, która jest bardzo istotnym parametrem z punktu widzenia wykorzystania węgla do produkcji energii. Hydrofobowość została zbadana dzięki pomiarom kąta zwilżania. Dowiedziono, że w przypadku węgla kamiennego właściwości hyd[...]
EN Hydrophobic/hydrophilic properties of coal influence significantly value of moisture which represents very important parameter from the point of utilization of coal in energy production. Hydrofobicity were studied by means of contact angle measurements. It was proved that for black coal the hydrofil[...]
20
84%
Materiały Budowlane
2015 nr 7 108--110
PL Pianobeton jest klasyfikowany jako beton lekki, który powstał przez zamknięcie w zaczynie cementowym porów powietrza, utworzonych przy użyciu środka pianotwórczego. W artykule przedstawiono wpływ zawartości środka pianotwórczego, dodawanego w celu wytworzenia piany, na fizyczne właściwości pianobeto[...]
EN Foam concrete is classified as a lightweight concrete.It is a cement mortar in which air-voids are entrapped by foaming agent. The paper presents results from experimental testing of cube specimens related the effect of foaming volume rate to the preformed foam on physical properties of foam concret[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last