Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 259
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wastewater
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 24 38-51
PL W artykule poddano dyskusji konieczność stosowania dezynfekcji ścieków w aspekcie ochrony zdrowia publicznego i wymagań stawianych jakości ścieków oczyszczonych. Przedstawiono metody stosowane w dezynfekcji ścieków. Omówiono obowiązujące w Polsce i za granicą regulacje prawne i praktykę dotyczącą de[...]
EN In the article the necessity of wastewater disinfection is discussed, in the aspect of public health protection and treated sewage requirements. The methods of wastewater disinfection are presented. The regulations in Poland and abroad are discussed as well as practice in that matter.
2
100%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2014 Vol. 2 69-75
EN In the present study, laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) has been applied for the determination of chromium and cadmium contents in wastewater of different canneries surrounding by leather factories. The plasma was generated with a Q-switched Nd:YAG laser having a fundamental wavelength of [...]
3
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Produkcja żywności w sposób nierozerwalny, wiąże się z koniecznością utrzymywania odpowiedniej czystości i higieny wszystkich powierzchni roboczych, wchodzących w kontakt z przetwarzanymi surowcami. Mycie i dezynfekcja stanowi ważny problem środowiskowy, z uwagi na możliwość przedostawania się do śc[...]
EN Maintaining proper hygiene standards and cleaning of all work surfaces which have contact to processed raw materials are of fundamental importance in food production. Environmental aspects of cleaning and disinfection procedures should be taken into consideration since there is a possibility that hi[...]
4
100%
Instal
2011 nr 3 44-47
PL Kanalizacja Warszawy istniejąca od ponad 120 lat była pozbawiona oczyszczalni większości ścieków. Konieczność reorientacji istniejącego systemu była tu główną przeszkodą. Praktycznie akceptowalne były tylko technologie bezwykopowe (mikrotuneling), główny kolektor (specjalnie zaprojektowane rury GRP [...]
EN The sewerages system of the city Warsaw is over 120 years old (1886), lack of the main part waste water purification is the main question here. Necessity of the existing system reorientation was base of main difficulty here. It was shown the no-dig technology (microtunneling) to be accepted here. Ma[...]
5
100%
Instal
2008 nr 11 55-60
PL Na podstawie przyjętego typoszeregu oczyszczalni ścieków (RLM = 10 000-400 000) i przyjętych układów technologicznych sporządzony został bilans osadów wstępnych i wtórnych. Bilans ten posłużył do zwymiarowania i dobrania poszczególnych elementów systemów tlenowej i beztlenowej stabilizacji osadów ko[...]
EN The study shows 10 different wastewater treatment plants, which are characterized by population (from 10 000 to 400 000 persons) and 5 different technological systems. On that basis a quantity of primary and secondary sludge was calculated. In the next step all facilities essential to operate aerobi[...]
6
100%
Instal
2010 nr 2 37-43
PL W artykule wskazano na konieczne zmiany w rozwiązywaniu problemów wywołanych przez opady na terenach zurbanizowanych: ograniczenia szybkiego odprowadzania spływów deszczowych i roztopowych wywołanych opadami poza teren zurbanizowany lub urbanizowany na rzecz zrównoważonego gospodarowania wodami opad[...]
EN This paper indicates essential changes that should be introduced to solve precipitation run-off problems in urbanized areas: to reduce rapid rainwater and melted water discharges from urbanized areas to ensure sustainable storm water management. Meeting major goals of water protection in Poland, i.e[...]
7
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2009 Tom 11 231-239
PL Ochrona środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej powinna polegać na odprowadzeniu do wód lub gleby ścieków o ładunkach zanieczyszczeń dopuszczalnych z punktu widzenia zachowania w środowisku zdolności do samooczyszczenia [1, 13]. Procesy samooczyszczenia są bowiem skutecznym a zarazem najtań[...]
EN The objective of the presented paper was the analysis of the technical effectiveness of municipal wastewater treatment plants shown on the example of three selected objects (A, B and C) localized in Wielkopolska and differentiated regarding the technological aspect. The wastewater treatment effect[...]
8
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2002 Vol. 36 nr 5 187-191
PL Uwarunkowania wykorzystania ustabilizowanych osadów ściekowych z małych oczyszczalni ścieków na cele nieprzemyslowe. Budowa coraz większej ilości oczyszczalni scieków opartych na nowoczesnych technologiach umożliwia wysoką redukcję zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do wód powierzchniowych. Wz[...]
EN Large number of newly constructed wastewater treatment plants based on modern treatment technologies allows for a high reduction of pollutants contained in effluent discharged to surface waters. Increase of treatment efficiency simultaneously results in an ingreased volume of generated sewage sludge[...]
9
100%
Ekologia i Technika
PL Przedstawione 3 metody unieszkodliwiania niebezpiecznych i toksycznych składników zawartych w ściekach przemysłowych mają znakomitą skuteczność i prawie całkowity brak uciążliwości dla środowiska. Metody te stają się konkurencyjne w stosunku do innych metod termicznych w tym spalania. Przeszkodą w u[...]
EN Modern methods for treatment of wastewater containing organic compounds which are difficult to remove by other mehods are discussed in the paper. Wet oxidation, supercritical water oxidation and the oxidation of hazardous waste using Fenton reaction are discussed.
10
100%
Journal of Ecological Engineering
2015 Vol. 16, nr 1 159--163
EN Technological system of analyzed wastewater treatment plant is in part a biological bed of soil-reed in parallel arrangement. Unusual application is the application of two independent purification lines where in the second line, a bio-preparation is additionally dosed. The constructed wetland provid[...]
11
100%
Journal of Ecological Engineering
EN High organic matter content is a basic problem in food industry wastewaters. Typically, the amount and composition of the effluent varies considerably. In the article four groups of advanced processes and their combination of food industry wastewater treatment have been reviewed: electrochemical oxi[...]
12
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN In this study, flocculation behaviors of natural stone powder suspensions were determined by applying classical jar tests. The flocculation tests were performed in the presence of different types of polymers at different polymer dosages and pHs. Then, the settling rates and residual turbidity values[...]
13
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 2 1086--1097
EN Two methods for evaluation of economic effectiveness of water pollution control investments, as illustrated by the Podlaskie voivodeship municipality of Sokoły, are discussed in the paper. They include costs-benefit analysis (CBA) and cost-effectiveness analysis (CEA). Initially, an analysis of the [...]
14
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 2 1191--1206
EN Suspended solids in water and wastewater usually carry quite a large load of pollutants (organic substances, nutrients, heavy metals, etc.) adsorbed on the particles surface. Particles of different sizes carry different types and quantities of pollutants. Therefore, particle size distribution is of [...]
15
100%
Environment Protection Engineering
EN The possibilities of treating wastewater from water-based paint industry were examined. Microfiltration was used as separation process for removing the solid particles from water. Three commercially produced paints (AQUAREX, AQUACOL MAT and FORTELUX AQUA) were tested. Experiments were performed on t[...]
16
100%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 5 132--137
EN Gasification of solid fuels is an alternative process for energy production using conventional and renewable fuels. Apart from desired compounds, i.e. carbon oxide, hydrogen and methane, the produced gas contains complex organic (tars) and inorganic (carbonizate, ammonia) contaminants. Those substan[...]
17
100%
Journal of Ecological Engineering
2015 Vol. 16, nr 4 103--110
EN The aim of the study was to verify the possibility of the existence of preferential flow paths in a septic tank and the effect of using various types of inlet and outlet in this context. Two of the most unfavourable variants of privileged flow paths for different types of inlet and outlet were analy[...]
18
100%
Instal
2009 nr 4 51-56
PL Podczas monitoringu ilości ścieków dopływających do oczyszczalni powstają szeregi czasowe, które powinny być wykorzystywane do tworzenia systemu eksperckiego pozwalającego na tworzenie bibliotek przypadków. W artykule przedstawiono możliwości prognozowania godzinowych ilości ścieków dopływających do[...]
EN During monitoring of waste amount supplied to sewage treatment plant time series are being made. They should be used to create an expert system which would allow to set up case libraries. The article presents possibilities of forecasting hourly waste amounts supplied to sewage treatment plant by mea[...]
19
100%
Nukleonika
2016 Vol. 61, No. 4 473--476
EN Wastewater containing a high concentration of organic substances was exposed to gamma radiolysis in the presence and absence of a catalyst (TiO2); radiolysis and radiocatalysis were performed by means of continuous and discontinuous irradiation. Dissolved organic carbon (DOC) was the parameter used [...]
20
100%
Journal of Ecological Engineering
EN The main purpose of the study was to evaluate water quality of the Supraśl river and identify its main pollution sources. On the river and its tributaries, 8 control points were selected, located near Krynica, Gródek, Nowosiółki, Zasady (mouth of the tributary Sokołda), Supraśl, Nowodworce, Dobrzyni[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last