Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 689
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wastewater treatment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Forum Eksploatatora
2007 Nr 5 (32) 37-39
2
100%
Forum Eksploatatora
2007 Nr 3 (30) 56-57
PL Zgodnie z zapisami w Traktacie Akcesyjnym Polska do 31 grudnia 2015 roku musi spełniać wymogi dyrektywy unijnej dotyczące systemów zbierania oraz oczyszczania ścieków komunalnych, w odniesieniu do wszystkich aglomeracji ≤22000 RLM. W związku z tym do końca 2015 roku na terenie Polski powinno zostać [...]
3
100%
Environment Protection Engineering
EN The paper presents highlights of charged membrane processes and their major applications to waste water treatment. No detailed designs were included. A role of separation processes in the modern environmental engineering was discussed by listing main scenarios of environmental strategies and docume[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Usuwanie związków azotu w oczyszczalniach hydrofitowych uzależnione jest od wielu czynników fizyczno-chemicznych i biochemicznych oraz warunków środowiskowych. W artykule przedstawiono opracowanie statystyczne zawartości azotu ogólnego w złożu hydrofitowym oczyszczalni. Wyniki badań materiału filtra[...]
EN Removal of nitrogen from constructed wetlands depends on many physic-chemical and biochemical conditions, deposit and environmental factors. The paper contains the results of statistical analysis the accumulation of total nitrogen in the soil. The results of the research have indicated that the high[...]
5
80%
Forum Eksploatatora
2006 Nr 2 (23) 23-26
PL Wysokie wymagania jakościowe stawiane oczyszczonym ściekom powodują, że realizowane aktualnie oczyszczalnie komunalne posiadają na ogół bardzo złożone układy technologiczne. Typowym rozwiązaniem są rozbudowane układy reaktorów biologicznych z komorami beztlenowymi, anoksycznymi i tlenowymi, połączon[...]
6
80%
Forum Eksploatatora
2006 Nr 3 (24) 41-42
PL Niniejszy artykuł stanowi pierwszą część cyklu artykułów na temat możliwości zastosowania zewnętrznego źródła węgla organicznego celem wspomagania procesu denitryfikacji. W kolejnych artykułach omówione zostaną kolejno następujące zagadnienia; charakterystyka wybranych surowców możliwych do zastosow[...]
7
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2008 T. 13, nr 3 70--79
Application of selected chemical reagents can intensify treatment processes of wastewater from food industry. Both, the chemical treatment only as a„direct precipitation" as well as combination of chemical and biological treatment as „simultaneous precipitation", „pre-precipitation" or „post precipi[...]
PL Procesy oczyszczania ścieków pochodzących z zakładów spożywczych różnych branż można zintensyfikować między innymi przez zastosowanie wybranych reagentów chemicznych. Dobre efekty daje tu zarówno zastosowanie jedynie chemii czyli tzw. strącania bezpośredniego, jak i połączenie tradycyjnego oczyszcza[...]
8
80%
Forum Eksploatatora
2013 Nr 5 (68) 38-41
PL W pracy scharakteryzowano gminą oczyszczalnię ścieków w Stawigudzie. Pokazano problemy eksploatacyjne i sposób ich rozwiązania.
9
80%
Forum Eksploatatora
2009 Nr 6 (45) 49-52
PL W nr 6/2008 "FORUM EKSPLOATATORA" przedstawiłem wyniki wstępnego testu z dawkowania preparatu BRENNTAPLUS VP1 na 1 z 4 ciągów technologicznych części biologicznej oczyszczalni w okresie VIII-X 2008. Z uwagi na to, że wyniki wstępnego testu dawały nadzieję na uzyskanie zakładanych efektów, zapadła de[...]
10
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 3 65-67
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu oczysz-czania ścieków poprodukcyjnych w dziale anodowania zakładu SAPA Aluminium. W pracy wykonano szereg badań w celu ustalenia odpo-wiedniego czasu neutralizacji strumienia ścieków, a następnie wpływu różnych flokulantów na proces sedyment[...]
EN The experimental results of post-production wastewater treatment process in the anodizing department of SAPA Aluminum plant are presented. Several tests for the determination of appropriate neutralization time of wastewater stream were carried out in the study. An influence of different flocculants [...]
11
80%
Forum Eksploatatora
2009 Nr 5 (44) 26-28
PL Pojęcie "najlepszych dostępnych technik" pojawia, się często w różnych wypowiedziach i przy okazji różnych opracowań. Dla niektórych rodzajów instalacji wymagania BAT są bezwzględną koniecznością, dla innych jedynie zaleceniem. Tam, gdzie to wymagane, opracowuje się dokumenty przewodnie BREF opisują[...]
12
80%
Forum Eksploatatora
2009 Nr 6 (45) 45-48
PL W zakładach produkujących tłuszcze jadalne (oleje i margarynę) powstają "trudne" ścieki o dużym ładunku zanieczyszczeń organicznych. Specyficzny skład ścieków wynika ze stosowanej technologii produkcji, używanych w tym procesie reagentów oraz przerabianego surowca. Technologia produkcji olejów rośli[...]
EN Wastewater from the production of edible oils contains high concentration of phosphates, sulphates as well as organic compounds. Treatment of such wastewaters is relatively difficult and expensive. Phosphorus can be removed by chemical precipitation with iron or alum reagents, or biologically. Chemi[...]
13
80%
Forum Eksploatatora
2009 Nr 6 (45) 42-44
PL Mechaniczne oczyszczanie ścieków obniża zawartość związków organicznych w ściekach, co może spowodować pogorszenie warunków biologicznego usuwania fosforu na skutek zmniejszenia wskaźnika ChZT/P i obciążenia osadu czynnego związkami organicznymi. Na mechanicznej oczyszczalni ścieków w Śremie w okres[...]
14
80%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 5 (62) 52-55
PL Oczyszczalnia ścieków jest obiektem o dużym zapotrzebowaniu energetycznym. Koszty energii zużywanej na potrzeby procesów oczyszczania ścieków stanowią nawet 40% całkowitych kosztów eksploatacji. Najbardziej energochłonnym procesem jest napowietrzanie komór biologicznych. W typowych oczyszczalniach ś[...]
EN The wastewater treatment plant is one of the more energy intensive facilities. The costs of energy consumption for wastewater treatment processes are up to 40% of the total operating cost. The most energy intensive process is aeration of bioreactors. In the most common type of municipal wastewater t[...]
15
80%
Napędy i Sterowanie
2006 R. 8, nr 6 105-109
PL Nowoczesne oczyszczalnie ścieków komunalnych są skomplikowanymi obiektami technologicznymi, w których wysoki efekt oczyszczania zależy nie tylko od właściwego zaprojektowania i wykonania, ale także od prawidłowego sterowania procesami technologicznymi przez wykwalifikowany personel. Z kolei do efekt[...]
16
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2012 Nr 6 263-265
PL W pracy przedstawiono wybrane aspekty funkcjonowania kanalizacji bezodpływowej, będącej powszechnym sposobem zagospodarowania ścieków na terenach nieskanalizowanych. Ukazano zagrożenia dla środowiska, wynikające z gromadzenia ścieków na posesji i następnie ich transportu do punktu zlewnego, a także [...]
EN The paper presents some aspects of the operation sewage holding tanks system, which is the most common method of sewage management in areas with no sewerage system. Threats resulting from the collection of sewage on a property and then its transport to the disposal point at WWTP and also impact of t[...]
17
80%
Technologia Wody
PL W sierpniu 2011 roku Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej rozpoczął proces czwartej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Realizacja i zatwierdzenie przez Radę Ministrów AKPOŚK planowane jest na pierwszy kwartał 2013 roku.
18
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 6 239--241
PL Celem pracy było zbadanie przemian azotu organicznego w komo¬rach osadu czynnego z biologicznym usuwaniem związków biogennych. Badania wykonano w Komunalnej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze" w Gdyni. Obejmowały one pomiary stężenia azotu ogólnego i organicznego w ściekach oczyszczonych mechanicznie i[...]
EN The aim of this study was to investigate transformations of organic nitrogen in biological nutrient removal (BNR) activated sludge bioreactors. Primary and secondary effluent total nitrogen (TN) and organic nitrogen (ON) measurements concentrations were carried out at "Debogorze" WWTP before and aft[...]
19
80%
Instal
2000 Nr 11 32--35
PL W publikacji przedstawiono zestaw trzech mikroprocesorowych przetworników do monitorowania stężenia jonów wodorowych pH, potencjału redox i zawartości tlenu w ściekach. Monitorowanie tych parametrów jest niezbędne do prawidłowego sterowania przebiegiem reakcji chemicznych i biochemicznych w procesie[...]
20
80%
Instal
2000 Nr 11 28--30
PL Omówiono uproszczoną formułę stosowaną do oceny ekonomicznej efektywności oczyszczalni gruntowo-roślinnych, a następnie rozpatrzono dwa jej podstawowe składniki, tj.: nakłady inwestycyjne, roczne koszty eksploatacji. Parametry techniczne i wartości liczbowe tych składników podano w sześciu tabelach [...]
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last