Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 248
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wastewater treatment plant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Forum Eksploatatora
2009 Nr 6 (45) 104-105
PL Grzyby pleśniowe można określić jako mikroorganizmy niezwykle odporne na działanie czynników środowiskowych (np. wysuszenie, czy promieniowanie DV) jak również czynników chemicznych (liczne środki grzybobójcze). Mają możliwość zasiedlenia praktycznie każdego materiału budowlanego jak drewno, beton, [...]
2
89%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 6 (63) 66-71
PL Celem pracy jest ocena efektywności oczyszczalni ścieków komunalnych w Janowie Lubelskim po przeprowadzonej modernizacji ciągu technologicznego. Analiza dostępnych wyników badań wykazała w okresie styczeń 2011-wrzesień 2012 r. prawidłową pracę oczyszczalni ścieków oraz wysokoefektywne usuwanie węgla[...]
EN The aim of the paper is the evaluation of wastewater treatment effectiveness of mechanical and biological wastewater treatment plant after the conducted modernization in Janów Lubelski. Conducted investigations in the paper showed in the period from January 2011 to September 2012 the correct work of[...]
3
71%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL W pracy przedstawiono ocenę funkcjonowania jednej z największych oczyszczalni ścieków w województwie świętokrzyskim - oczyszczalni ścieków komunalnych w Ostrowcu Św. Przedstawiono charakterystykę procesów jednostkowych oraz dokonano oceny efektywności systemu oczyszczania ścieków na oczyszczalni. Au[...]
EN The paper presents an evaluation of functioning of one of the largest sewage treatment plant in Świętokrzyskie Province - wastewater treatment plant near Ostrowiec Św. The characteristics of unit processes and assessment of the effectiveness of the sewage treatment systems was done in this work. Aut[...]
4
71%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Wybór technologii, szczególnie w przypadku małych obiektów powinien zapewnić oczyszczanie ścieków w zakresie usuwania związków organicznych. W przypadku odprowadzania ścieków oczyszczonych do odbiorników I klasy czystości, technologia powinna zagwarantować również usuwanie ze ścieków związków azotu [...]
EN The choice of technology, particularly in the case of small objects should provide a highly effective wastewater treatment with the removal of nitrogen and phosphorus. The paper shows that the new wastewater treatment for community Łagow Lubuski, allows to achieved parameters in treated wastewater b[...]
5
71%
Forum Eksploatatora
2013 Nr 3 (66) 30-36
PL Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dziarnach trwała kilku etapowo 10 lat. Dziś jest to jedna z najbardziej nowoczesnych i efektywnych oczyszczalni w Polsce. Myślę, że niniejszy artykuł będzie pomocny dla Eksploatatorów oczyszczalni ścieków będących na etapie przygotowań do modernizacji swoich obiek[...]
6
71%
Forum Eksploatatora
2013 Nr 4 (67) 26-39
PL Oczyszczalnia ścieków dla Aleksandrowa Łódzkiego działa od 1997 roku. W niniejszym artykule opisane są ważne inwestycje w ciągu ostatnich lat mające na celu modernizację i rozbudowę oczyszczalni oraz rozwiązywanie problemów techniczno-technologicznych oraz prawnych w czasie eksploatacji.
7
71%
Forum Eksploatatora
2006 Nr 2 (23) 23-26
PL Wysokie wymagania jakościowe stawiane oczyszczonym ściekom powodują, że realizowane aktualnie oczyszczalnie komunalne posiadają na ogół bardzo złożone układy technologiczne. Typowym rozwiązaniem są rozbudowane układy reaktorów biologicznych z komorami beztlenowymi, anoksycznymi i tlenowymi, połączon[...]
8
71%
Forum Eksploatatora
2013 Nr 5 (68) 38-41
PL W pracy scharakteryzowano gminą oczyszczalnię ścieków w Stawigudzie. Pokazano problemy eksploatacyjne i sposób ich rozwiązania.
9
71%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 6 (63) 72-75
PL Ważnym źródłem azotu dopływającego do bioreaktorów komunalnych oczyszczalni ścieków są odcieki z odwadniania osadów poddanych procesom beztlenowej przeróbki w komorach fermentacji (tzw. wody poosadowe). Pomimo małego natężenia przepływ stanowiącego zaledwie 0,5-2,0% natężenia dopływu ścieków do oczy[...]
EN Sludge digester liquors (so called reject water) are a significant source of nitrogen entering a bioreactors of wastewater treatment plants (WWTPs). The digester reject water flow rates are generally in the range of 0,5-2,0% of the influent flow rates, but the usually contribute to 10-30% of the N l[...]
10
71%
Forum Eksploatatora
2008 Nr 2 (35) 45-48
PL Opracowanie podejmuje aktualną, obecnie problematykę dotyczącą czynników chemicznych w środowisku pracy w oczyszczalni ścieków. Jest to część pierwsza, w której przedstawiono m.in. następujące zagadnienia: przegląd wymagań i wytycznych, terminologię dotyczącą czynników szkodliwych dla zdrowia i nara[...]
11
71%
Forum Eksploatatora
2008 Nr 3 (36) 62-66
PL Opracowanie podejmuje aktualną obecnie problematykę dotyczącą czynników chemicznych w środowisku pracy w oczyszczalni ścieków. W pierwszej części przedstawiono m.in. następujące zagadnienia: przegląd wymagań i wytycznych, terminologię dotyczącą czynników szkodliwych dla zdrowia i narażenia na czynni[...]
12
71%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 6 (57) 46-49
PL W artykule zaprezentowano wybrane metody poprawy bilansu energetycznego: system sterowania on-line, przepływową hydrolizę termiczną oraz technologię usuwania związków azotu z odcieków. Opisano wysokoefektywny system sterowania. Osiągnięte rezultaty wskazują na znacznie mniejsze zużycie energii oraz [...]
EN In the paper chosen methods of energy balance improvement as on-line control system, flow thermal hydrolysis and nitrogen removal from reject water are presented. In the paper high efficient on-line control system was described. Results showed high reduction of energy consumption and chemical dosing[...]
13
71%
Forum Eksploatatora
2010 Nr 2 (47) 38-42
PL Produkowane fabrycznie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku oczyszczalnie ścieków konstrukcji stalowej typu "BIOBLOK-A MUt" przeznaczone byty do oczyszczania ścieków w ilości od 100 do 800 m3/d. Znajdowały one zastosowanie szczególnie w przypadku małych jednostek osadniczych, szkół[...]
14
71%
Forum Eksploatatora
2010 Nr 3 (48) 44-50
PL Oczyszczalnie ścieków stanowią istotne źródło zanieczyszczeń wód śródlądowych, szczególnie te, które nie usuwają w wystarczającym stopniu substancji biogennych, przyczyniających się do niekorzystnych zmian jakości wody. Przykładem takiego oddziaływania jest miejska oczyszczalnia ścieków Koszalina, k[...]
EN Wastewater treatment plants are a major source of pollution of inland waters, especially those that do not sufficiently remove biogenic compounds, contributing to adverse changes in the water quality of rivers and lakes. An example of this is the impact of municipal sewage treatment plant for Koszal[...]
15
71%
Forum Eksploatatora
2005 Nr 1 (18) 22-23
16
71%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 1 (58) 32-38
PL Celem pracy jest analiza i ocena funkcjonowania mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Leżajsku przed realizowaną modernizacją ciągu technologicznego. Analiza dostępnych wyników badań wykazała w okresie 2007-2009 r. prawidłową pracę oczyszczalni ścieków oraz zadowalającą skuteczność zintegr[...]
EN The aim of the paper is to analyse and to assess the functioning of mechanical and biological wastewater treatment plant before the conducted modernization in Przemyśl. Conducted investigations in the paper showed in the period from January 2007 to December 2009 the correct work of the WWTP and the [...]
17
71%
Instal
2009 nr 12 61-66
PL W artykule przedstawiono klasyczne oraz innowacyjne systemy rozsączania ścieków bytowych do ziemi stosowane w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Opisano ich konstrukcję wyróżniając rozwiązania wymagające i nie wymagające obsypki z kruszywa oraz z wykorzystaniem mat rozsączających i złóż biologicz[...]
EN drainagesystems for primary and secondary effluents of domestic wastewater were presented. Various solutions of their construction: gravel and gravelless drainfields, as well drain-mats and bio-beds were described. The advantages and disadvantages of the mentioned systems were indicated. Instruction[...]
18
71%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 5 (56) 74-77
PL W artykule opisano efektywny sposób sterowania oczyszczalnia on-line na przykładzie oczyszczalni w Poznaniu - Koziegłowach i na innych, mniejszych obiektach (Helsongor, Slasge - oba w Danii). Obserwacje pokazały, iż oprócz redukcji kosztów energii i kosztów dozowania chemikaliów, również parametry o[...]
19
71%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2008 T. 11, nr 2 219-227
PL Doświadczenia eksploatacyjne wykazują, że ciecze osadowe mogą zawierać od kilku do kilkunastu procent ładunku zanieczyszczeń wprowadzanego do oczyszczalni ze ściekami surowymi. Ilość i jakość cieczy osadowych zależy przede wszystkim od przyjętego układu technologicznego oczyszczania ścieków i przeró[...]
EN Exploitatory experiences show that sludge liquids can contain from several to a dozen or so percent of the load of pollutants introduced on WTP with raw sewage. The quantity and the quality of sludge liquids depend first of all on the accepted system of the technological sewage treatment and digesti[...]
20
71%
Studia z Automatyki i Informatyki
1999 T. 24 17-32
PL Referat dotyczy modelowania i sterowania typową oczyszczalnią ścieków. Modelowanie jest oparte na ogólnym standardowym modelu oczyszczania metodą osadu czynnego, zaproponowanym przez Grupę Zadaniową IAWPRC (International Association on Water Pollution Research and Control), opisującym istotne proces[...]
EN The paper concerns modelling and control of a typical municipal wastewater treatment plant. The modelling is based on a general activated sludge standard model proposed by the IAWPRC Task Group describing the relevant biochemistry and on the mass balance physical laws. A treatment plant composed of [...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last