Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 61
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wastes management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Recykling
2007 nr 4 48-49
PL Właśnie mija sześć lat, od kiedy w "Recyklingu" - w stałym dziale "Spektrum" - publikowane są teksty, które dotyczą niezwykle istotnych zagadnień. ProEurope, Zielony Punkt, zrównoważony rozwój, selektywna zbiórka oraz systemy fiansowania odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, to tylko niektóre[...]
2
80%
Recykling
2007 nr 9 39-39
PL Trudno zrozumieć postępowanie Ministerstwa Środowiska, które jest odpowiedzialne za wdrożenie przepisów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Minimalizacja produkowanych odpadów i ich zagospodarowanie poprzez odzysk oraz recykling jest priorytetem w ochronie środowiska, zgodnym z zasadą z[...]
3
80%
Recykling
2007 nr 9 24-25
PL Obróbka wibrościerna polega na mechanicznym szlifowaniu lub polerowaniu detali najczęściej metalowych. Proces prowadzony jest w tzw. wygładzarkach wibracyjnych z wsadem tychże detali oraz specjalnych kształtek ściernych lub polerskich, oddziałujących mechanicznie na powierzchnie obrabianych elementó[...]
4
80%
Recykling
2007 nr 11 30-30
PL Od 15 do 17 października w Osieczanach odbyła się konferencja na temat realizacji gminnych planów gospodarki odpadami i realizacji nowelizacji ustawy o odpadach, w szczególności w zakresie wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Referaty dotyczyły ekonomii w gospodarce odpadami i możliwoś[...]
5
80%
Recykling
2007 nr 10 56-57
PL Ogromne TIR-y załadowane odpadami coraz częściej przyjeżdżają do Polski. Właściciele zagranicznych firm na procederze wysyłki odpadów robią lukratywny interes, gdy tymczasem polscy przedsiębiorcy prowadzący działalność w branży przetwarzania odpadów nie mogą zagospodarować tych z własnego kraju.
6
80%
Recykling
2007 nr 6 10-10
PL Podstawowym celem gospodarki odpadami jest minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia na składowiskach oraz ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na zdrowie i życie człowieka, a także na środowisko. Można to osiągnąć trzema sposobami.
7
80%
Recykling
2007 nr 1 31-31
PL W Konkursie o Puchar Recyklingu obserwujemy coraz większe zainteresowanie i skuteczność działań związków gmin. W przypadku gospodarki odpadami ich działalność pokazuje, że sukces w tym zakresie jest możliwy nie na małym poletku jednej gminy, a na terenie zamieszkałym przez kilkanaście czy kilkadzies[...]
8
80%
Recykling
2007 nr 4 26-26
PL W połowie marca podczas pierwszego czytania Parlament Europejski przyjął stosunkiem głosów - 651 za, 19 przeciw i 16 wstrzymujących się projekt dyrektywy w sprawie odpadów. Konsumpcyjny styl życia sprawia, że odpadów z roku na rok jest coraz więcej. Opracowane na podstawie komunikatu prasowego.
9
80%
Karbo
2001 Nr 12 440-444
PL Przedstawiono rozważania nad problemem odpadów w świetle założeń rozwoju zrównoważonego, podejmując dyskusję nad treścią szeregu uogólnień, dotychczas niejednorodnie interpretowanych i nie uwzględniających wymagań rozwoju cywilizacyjnego.
EN Consideration of wastes problems was presented in the light if assumptions for a sustained, balanced development, undertaking a discussion of the content of a number of generalities that were not univocally interpreted and were not taking account of the requirement of a civilisation development.
10
80%
Karbo
2000 Nr 1 11-13
PL W związku z reformą ustrojową państwa, posługując się ustawą o odpadach z dnia 27.06.97 r. oraz ustawą z dnia 24.07.98 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej, wymieniono kompetencje poszczególnych organów administracji rządowej i samorządowej w zakre[...]
EN In connection with the system reform of the state, using the act on wastes of 27.06.97. and the act of 24.07.98. on the change of some acts determining the competence of public administration bodies the competence of particular bodies of government and local self- government administration with rega[...]
11
70%
Postępy w Inżynierii Mechanicznej
2016 nr 7(4) 87--93
EN The problems of generation and management of municipal wastes generated by households are presented in this article. The numeric data concerning the volumes of generated municipal wastes, their processing and costs related to their storage in two, independent of each other districts are presented he[...]
12
70%
Journal of Ecological Engineering
2019 Vol. 20, nr 2 146--160
EN The increasing demand for electrical energy and environmental concerns associated with conventional means of its generation drive the interest in alternative fuels. Biohydrogen, widely considered as fuel of the future, is one of such alternatives. To date, research results suggest that biological ro[...]
13
61%
Inżynieria Ekologiczna
2012 Nr 28 111-118
PL Powstające w każdym sektorze gospodarki odpady, stanowią uciążliwość dla prawidłowego jego funkcjonowania. Duża różnorodność materiałów wykorzystanych w produkcji samochodów powoduje konieczność opracowania systemów gospodarowania elementami samochodów po ich wycofaniu z eksploatacji. W pracy przeds[...]
EN Waste generated in each sector of the economy, constitute the arduousness for correct of his functioning. The great diversity of used materials in the automobile production causes the need to develop entire systems of the management of elements of cars after withdrawing them from use. The paper pres[...]
14
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2006 nr 1 17-30
PL Dokonano próby oceny wysokości opłat i kar w gospodarce ściekowej na terenie Polski. Porównano potencjalne opłaty i kary za odprowadzanie ścieków do środowiska ze szkodami powodowanymi w środowisku przez zanieczyszczenia zawarte w tych ściekach. Do wyceny skutków oddziaływania zanieczyszczeń zawarty[...]
EN A trial was undertaken of assessment of fees and fines height in waste management in Poland. The potentially fees and fines for sewerage to environment were compared with damages for environment caused by pollutants contained in these wastes. For fixing of the pollutants contained in the wastes envi[...]
15
61%
Recykling
2007 nr 9 30-31
PL Holistyczna ocena systemu gospodarki odpadami komunalnymi bierze pod uwagę apekty techniczne i środowiskowe, a także społeczno- ekonomiczne skutki jego funkcjonowania oraz uwarunkowania polityczne, poglądy i stanowiska różnych uczestników systemu.
16
61%
Recykling
2007 nr 12 14-15
PL Jeśli wierzyć ekspertom, na Ukrainie pozostało tylko 6% terenów nieskażonych ekologicznie. Jest to spowodowane przez składowanie nadmiernej ilości odpadów toksycznych, skutki awarii w czarnobylskiej elektrowni atomowej oraz zachowane do dziś zapasy broni z czasów II wojny światowej i okresu zimnej w[...]
17
61%
Recykling
2007 nr 11 40-41
PL W Polsce w latach 2000-2005 nastąpił potężny przełom w sektorze gospodarki odpadowej, który został niejako wymuszony transpozycją przepisów unijnych do prawodawstwa polskiego. Dyrektywy unijne wyznaczyły nowy kierunek dla stworzenia bardziej racjonalnego systemu gospodarki odpadami.
18
61%
Recykling
2007 nr 10 19-21
PL Pod koniec sierpnia na stronach Ministerstwa Środowiska ukazały się dwa projekty ustaw : o gospodarowaniu odpadami poużytkowymi oraz o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Redakcja "Recyklingu" poprosiła o przedstawienie uwag i komentarzy do zaprezentowanych projektów ustaw.
19
61%
Recykling
2007 nr 10 40-40
PL Utylizacja zwierząt padłych i odpadów pochodzenia zwierzęcego jest jednym z najlepszych przykładów recyklingu. Podstawowym zadaniem utylizacji jest szybkie i bezpieczne unieszkodliwienie zwierząt padłych i odpadów pochodzenia zwierzęcego w aspekcie ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.
20
61%
Recykling
2007 nr 6 22-23
PL Chromowane balustrady, ocynkowane wiadra, posrebrzane i pozłacane łańcuszki i kolczyki i wiele innych przedmiotów, które są na co dzień używane zawdzięczają swój blask i trwałość technikom galwanizacyjnym. Odpadami ubocznymi podczas procesu galwanizowania są ścieki i odpady.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last