Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 151
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  waste utilization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku polimerowego do wsadu węglowego oraz wpływu dodatku pozostałości po destylacji próżniowej olejów zużytych do wsadu węglowego na właściwości otrzymanego koksu. Ich celem było wykazanie, że dodatek w postaci polimeru-polietylenu i dodatek w postaci pozostałośc[...]
EN The results of research on effect of addition of polymer-polyethylene, and addition of waste oils vacuum residue to coal charge was studied in laboratory experiments. Charges containing coal only and coal blended with 1 and 4% of polymer and coal blended with 1 and 4% of waste oils vacuum residue we[...]
2
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1999 Vol. 33 nr 3 101-105
PL Przedstawiono charakterystykę procesów pirolizy i zgazowania oraz główne kierunki ich zastosowania do termicznej utylizacji odpadów. Omówiono także wykorzystywane do tego celu rozwiązania techniczne, przebieg tych procesów i produkty końcowe.
EN Characteristic of pyrolysis and gasification processes and main trends to their application for the thermal utilization of wastes have been presented. Technical realizations used for this purpose, run of the processes and final products have been discussed as wel!.
3
100%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Wykonano badania wpływu dodatku polimerowego do mieszanki węglowej na właściwości otrzymanego koksu. Procesowi koksowania w doświadczalnym piecu poddano samą mieszankę węglową oraz mieszankę węglową z dodatkiem polimeru-polietylenu. Na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych stwierdzono, że wprow[...]
EN The results of the research work about the consequence of addition of polymers to coal charge on the properties of obtained coke are discussed. Charges containing coal only and coal blended with 1% of polymers added were carbonized in a laboratory device. Laboratory experiments exhibited that the ad[...]
4
100%
Przemysł Chemiczny
5
100%
Karbo
2004 Nr 1 34-36
PL Wykonano badania wpływu dodatku oleju pozostałościowego po recyklingu olejów przepracowanych do mieszanki węglowej na właściwości otrzymanego koksu. Procesowi koksowania w doświadczalnym piecu poddano samą mieszankę węglową oraz mieszankę węglową z dodatkiem 3 i 5 % oleju pozostałościowego po recykl[...]
EN The results of the research work about the consequences of the addition of used oils recycling oil residue to coal charge on the properties of the obtained coke arc discussed. Charges containing coal only and coal blended with 3 and 5 % of used oils recycling oil residue added were carbonized in a l[...]
6
100%
Geology, Geophysics and Environment
2015 Vol. 41, no. 3 263--274
EN Optimal methods used in the analysis of waste material resulting from mining and processing of mineral resources that allow to assess the potential impact of waste on the environment, based on binding environmental laws regulating potential commercial utilization of waste were investigated. The pape[...]
7
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Powstawanie odpadów z eksploatacji górniczej złóż ma charakter ciągły w czasie. Zwykle są to drobne frakcje powstające w czasie urabiania i przeróbki kopalin. Gromadzone na składowiskach odpadów są najczęściej rekultywowane, bądź wykorzystywane lokalnie do wyrównania powierzchni terenu, wypełniania[...]
EN Formation of wastes coming from exploitation of beds is continuous in time, usually these are fine fractions originated in the course of winning and processing in the mine. Cumulated I dumping sites they are most frequently reclaimed and used locally for leveling of the surface, filling of empty spa[...]
8
100%
Przetwórstwo Tworzyw
2001 nr 2 35-37
PL Omówiono podstawowe metody utylizowania odpadów tworzywowych i ich stosowanie w świecie. Szerzej potraktowano problem spalania odpadów i jego podstawowe warianty. Wskazano także na "zaawansowane" technicznie metody utylizowania odpadów, jak piroliza, hydroliza, uwodornienie.
9
88%
Geology, Geophysics and Environment
2015 Vol. 41, no. 4 343--352
EN In this work, characterization of dolomite powder was carried out in order to specify possible industrial applications. After the technological use of dolomite aggregates, the remaining fine powder becomes a waste. Raw and calcined powder samples were subject to mineralogical, textural and chemical [...]
10
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy omówiono podstawowe problemy gospodarki odpadami przemysłu rolno-spożywczego na przykładzie zakładu produkcyjnego branży owocowej. Badania prowadzono w latach 2001-2004. Uzyskane informacje w szczególności dotyczą ilości surowca wejściowego (jabłka, czarna porzeczka, agrest, wiśnia i aronia)[...]
EN The paper discusses basic problems of waste management in agricultural and food sector on the example of a fruit production plant. The tests were conducted in the period of 2001-2004. The obtained information relates in particular to the quantity of input raw product (apples, black currant, gooseber[...]
11
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono gospodarkę odpadami pojawiającymi się w przemyśle mleczarskim na przykładzie dwóch Okręgowych Spółdzielni Mleczarskich położonych w województwie małopolskim. Okres badawczy obejmuje lata 2002-2004. Na podstawie zebranych danych i uzyskanych wyników stwierdzono, że produktami ub[...]
EN The paper presents waste management for waste produced in dairy industry on the example of two District Creamery Cooperatives located in the province of Małopolska. The research covers a period of 2002-2004. The collected data and obtained results showed that by-products generated during technologic[...]
12
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2007 Vol. 5 71-90
PL Unieszkodliwianie odpadów komunalnych, ze względu na specyfikę składu oraz niejednorodność materiału może stanowic poważne zagrożenie dla środowiska. Najpowszechniej stosowana metoda utylizacji odpadów niebezpiecznych jest ich deponowanie. W świetle Dyrektywy składowiskowej UE w najbliższym czasie z[...]
EN MSW utilization could cause serious environmental impact. The most widespread method of special waste utilization is landfill. That form will be restricted in the closest future due to EU regulations – mainly Landfill Directive. To meet EU requirements in Poland several large MSC incineration plants[...]
13
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2009 Tom 11 1077-1082
PL Specyficznym rodzajem składowisk odpadów są, mogilniki - doraźnie adaptowalne istniejące lub budowane zbiorniki do składowania wysoko uciążliwych substancji takich jak: przeterminowanych i wycofanych z eksploatacji środków ochrony roślin, odczynników chemicznych, odpadów weterynaryjnych i szpitalnyc[...]
EN Specific type of waste landfills are burials, used for storage of highly dangerous substances, such as: old and withdrawn from usage pesticides, chemical reagents, veterinary and hospital waste [5, 7]. Currently burials are real threat for the natural environment caused by their devastation and unse[...]
14
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2009 nr 4 50-54
PL Jednym z elementów charakteryzujących proces produkcji górniczej jest próg rentowności, który określa najmniejszą, jeszcze opłacalną produkcję. Wielkość ta wyznaczana jest jako punkt przecięcia kosztów produkcji i przychodów z jej sprzedaży. Przy jego wyznaczaniu często przyjmowane jest założenie up[...]
15
75%
Energetyka
2010 nr 3 143-146
PL Omówiono stosowane przez firmę UTEX metody utrzymania i ochrony wyrobisk korytarzowych. Metody zapewnienia ich funkcjonalności ruchowej polegają na stosowaniu w szerokim zakresie mineralnych materiałów wiążących, tzw. spoiw górniczych.
EN Discussed are the applied by UTEX company methods of maintaining and protection of dog headings. Methods ensuring their traffic functionality consist in wide application of mineral binding materials i.e. the so-called mining binders.
16
75%
Energetyka
2010 nr 3 140-143
PL Rozbudowa sieci dróg i autostrad pochłania ogromne ilości kruszyw naturalnych. Rosnące zapotrzebowanie na te materiały w budownictwie lądowym spowodowały znaczny wzrost ich cen. Taki rozwój sytuacji w połączeniu z konkurencją na rynku, szczególnie wśród firm wykonawczych, wymusił poszukiwanie coraz [...]
EN Development of the road and highway network increases the consumption of road aggregates coming from natural sources. That increase, in turn, causes considerable rise in their prices. All this, including market competition especially among contractors, compells to look for new solutions in the field[...]
17
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Doświadczenia wyniesione z własnych eksperymentów prowadzonych w Poltegor-Instytucie nad utylizacją odpadów poubojowych III kategorii i gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi stwarzają uzasadnioną podstawę postawienie tezy, że możliwa jest degradacja składników ropy naftowej przy pomo[...]
EN Experience resulting from Poltegor-Institute tests on utilization of after-slaughter wastes and grounds contaminated by hydrocarbons indicate that there is a possibility of degradation of crude oils components by using microorganisms living on animal tissue. In this article an experiment example has[...]
18
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 66-67
EN The paper presents research on briquetting process of two kinds of quicklime and calcium hydroxide. The attention was concentrated at possibilities of practical usage of these products. There were defined directions of further experimental research in the summary of the paper.
19
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
1999 Z. 26 95-105
PL Przedstawiono schemat ideowy technologii Ka-Le utylizacji odpadów stałych. W rozbiciu na poszczególne etapy dokonano analizy technologicznej i ekonomicznej procesu. Na przykładzie opracowanej technologii podjęto próbę skojarzenia gospodarki osadowej grupowej oczyszczalni ścieków z gospodarką odpadow[...]
EN A schematic diagram of Ka-Le technology for solid waste degradation was presented. A technological and economic analysis of subsequent stages of the process was carried out. Taking this technology as an example, an attempt was made to combine sludge management in the sewage treatment plant with soli[...]
20
75%
Recykling
2007 nr 12 26-26
PL Tegoroczne hasło przewodnie konferencji poświęconej termicznemu przekształcaniu odpadów - "od planów do realizacji" zdecydowanie bardziej współgra z aktualnymi celami i potrzebami w tym zakresie. Obecnie największą barierą w budowie spalarni odpadów komunalnych jest niewystarczająca akceptacja społe[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last