Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  waste storage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemik
PL Omówiono projektowane rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie kryteriów i procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu. W rozporządzeniu określono procedury składowania odpadów niebezpiecznych, odpadów obojętnych oraz innych niż niebezpieczne i obojętn[...]
EN A planned order of Ministry of Economy and Labour regarding criteria and procedures to give permission to storage wastes on a suitable storage yard are discussed. In this order, procedures to storage hazardeous waste materials, neutral wastes and other are defined. On account of alteration of law re[...]
2
80%
Recykling
2008 nr 3 10-10
PL Niektóre z założeń w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010) i przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw określały ramy poznańskiej ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej. Było to już osiemnaste tego typu spotkanie, poświęcone budowie i eks[...]
3
80%
Recykling
2003 nr 11 34-34
PL W dobie wszechobecnego „zaciskania pasa”, rola logistyki – dokładnego rozplanowania systemu wywozu odpadów – stała się jedną z najistotniejszych. Jej właściwe zastosowanie wpływa na zmniejszające się koszty zbiórki, transportu i składowania odpadów.
4
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W artykule omówiono właściwości drobnoziarnistych odpadów mineralnych pochodzących z procesów górnictwa i przeróbki. Szczególną uwagę zwrócono na odpady flotacji blendy pochodzące z okruszcowanych dolomitów. Poddano analizie procesy zachodzące wewnątrz zwałowisk odpadów drobnoziarnistych. Omówiono i[...]
EN The paper presents the properties of fine-grained mineral waste generated from mining and preparation processes. Particular attention was paid to flotation waste of blende originating from the ore-bearing dolomite. The processes occurring inside the fine-grained waste dumping sites have been analyze[...]
5
80%
Recykling
2011 nr 12 27
PL Pierwsze skojarzenia z Hiszpanią to korrida, piękne, ciemnowłose kobiety z kastanietami w dłoniach, dobre wina i sery. Z kolei Madryt kojarzy się głównie z Muzeum Prado, pałacem Królewskim i zamachem terrorystycznym w 2004 r.
6
80%
Journal of Ecological Engineering
EN The article presents the data based on the long-term observations of the Lomonosov mine tailing storage impact on the natural environment. The study of the chemical, mineral and phase composition of waste, sampled at the tailing site, was carried out. It was determined that the ore beneficiation was[...]
7
70%
Ekologia i Technika
2001 R. 9, nr 6 163-165
EN The rules applied to waste storage were determined by regulations of EU Council Instruction 1999/31/EC, dated 26 April 1999, concerning waste storage yards. The Instruction was created from the pack of several instructions and decisions governing waste procedures and management in EU countries. Intr[...]
8
70%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2001 Nr 10 341-344
EN Waste substances pressing into absorptive holes. Construction, service and liquidation of absorptive hole. Influence of such holes on underground waters. Experiences in applying absorptive holes technology in Poland.
9
70%
Journal of Ecological Engineering
EN Effects of the stored dust-like zinc and iron containing wastes of the mining and processing industry consist of the loss of valuable components and environmental pollution. Thus, the goals of the research were to analyse ecological conditions under the technogenic impact at the waste storage site a[...]
10
61%
Energetyka
2013 nr 1 47-48
PL Omówiono problemy, jakie trzeba będzie rozwiązać w przypadku podjęcia przez Komisję Europejską aktów prawnych definiujących niektóre odpady, czyli uboczne produkty spalania w elektrowniach i elektrociepłowniach firmy TAURON Wytwarzanie, jako odpady niebezpieczne.
EN Discussed are the problems needing to be solved in case the European Commission would enforce law acts defining some wastes, e.g. the combustion by-products produced in power plants and CHP stations belonging to the TAURON Wytwarzanie, as hazardous wastes.
11
61%
Przegląd Geologiczny
EN Numerical analysis of data from boreholes, applied during compilation of the "waste storage" database for the Geoenvironmental Map of Poland in 1 : 50,000 scale, allows quick and objective retrieval of comparable results. The goal of the borehole analysis is to find the proper insulating layers conf[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2003 z. 48 369-382
PL W pracy przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu ekotoksykologii. Omówiono znaczenie wskaźników określanych podczas badań toksykologicznych jak LCso, EC50, NOEC itp. Przedstawiono także ogólny algorytm procedury szacowania zagrożenia środowiskowego oraz metody określania stężenia nie wywołującego [...]
EN Ecotoxicology is a relatively young science, and has a truly applied and interdisciplinary character. Its origin can be considered unique as compared to classical natural sciences. The motivation to undertake ecotoxicological research was based on the recognition that anthropogenic chemicals may aff[...]
13
61%
Karbo
2002 Nr 11 338-341
PL Omówiono najnowsze rozwiązania prawne dotyczące zagadnień składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, wynikające zarówno z nowelizowanego Prawa geologicznego i górniczego, jak i z przepisów wykonawczych do tego prawa. Przedstawiono również szeroko pojętą problematyk[...]
EN The latest legal solutions have been discussed with regard of wastes storage within the strata including underground mine workings that result from the updated Geological and Mining Law as well as executive regulations to that Law. Also the broadly comprehended subject matter has been persuade on ut[...]
14
61%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule poddano analizie zagadnienia metodyczne zintegrowanej gospodarki odpadami i wyrobiskami pogórniczymi w kontekście gospodarki zasobami środowiska. Omówiono potencjał i możliwości techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz ograniczenia sektora górniczego w rozwoju gospodarki odpadami. [...]
EN Methodological problems of integrated waste management of municipal and mining voids in the context of environment resource management have been analysed in the paper. The potential and ability of mining technology for waste management development have been discussed. Concepts and functional integri[...]
15
61%
Recykling
2014 nr 1 30
PL „Odwrót od składowania odpadów tworzyw sztucznych na wysypiskach do 2020 r.” to hasło przewodnie konferencji IdentiPlast 2013, która odbyła się w dniach 28-29 grudnia ub.r. w Paryżu. Już 11. edycja tej międzynarodowej konferencji, organizowanej przez PlasticsEurope od 1997 r., zgromadziła ponad 200 [...]
16
61%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 12 2093--2097
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wpływu parametrów magazynowania na zawartość wilgoci w ogrodniczej wełnie mineralnej, opartych na macierzy eksperymentu zgodnej z planem Boksa i Behnkena dla dwóch rodzajów próbek ogrodniczej wełny mineralnej świeżej oraz pouprawowej. Jako parametry przecho[...]
EN Effect of temp. (35-55°C), storage time (24–72 h) and relative humidity of environment (30-50%) on the moisture content in pure and used mineral wool was studied under lab. conditions by using Box-Behnken exp. design. The moisture content in the used wool increased with decreasing temp. but did not [...]
17
51%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2008 Vol. 8 43-50
PL W artykule opisano historię i aktualną sytuację na składowisku we Władywostoku - najważniejszym porcie Federacji Rosyjskiej na Oceanie Spokojnym. W związku z koniecznością likwidacji składowiska i perspektywą budowy nowego, podano warianty utylizacji odpadów komunalnych (bytowych). Po przedstawieniu[...]
EN History and present state of waste dump in Vladivostok - the most important sea port on Russian Pacific coast - was described in the article. Dues to necessity of closing the old dump and construction of new one the possibilities of municipal waste were discussed. On the basis of waste composition t[...]
18
51%
Górnictwo i Geologia
PL W sytuacji gdy w wodach gruntowych znajdują się zanieczyszczenia wnikające do nich ze składowisk odpadów i trzeba przeprowadzić remediację skażonego obszaru, projektant powinien ocenić, czy istnieje możliwość zastosowania określonej technologii w efektywny sposób. Aby taką ocenę przeprowadzić dla te[...]
EN While contamination appear in the groundwater as a result of chemicals effluent from dumping site and it is necessary to use some remediation techniques, the designer should assess whether it is possible to use the specific technology in the effective way. In order to conduct such assessment in case[...]
19
51%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Składowanie odpadów w wyrobiskach po eksploatacji odkrywkowej jest jednym ze sposobów rekultywacji i zagospodarowywania terenów pogórniczych. Metoda ta nie spotyka się jednak ze społeczną akceptacją. W celu sprawdzenia czy zrekultywowane już składowiska posadowione w wyrobiskach są faktycznym zagroż[...]
EN Deposition of wastes in quarries is one of the methods of recutivatting and post minning areas adaptation. However this method doesn't meet the local community acceptation. To egzamine the real endangering three objects Barcza, Zagacie and Cianowice were analized based on archival materials and own [...]
20
51%
Recykling
2010 nr 3 13-15
PL Ostatnia znacząca nowelizacja Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach uchwalona została w 2005 r. Od tego czasu nastąpiły jedynie mniejsze zmiany w jej treści. Były one przeważnie konsekwencją wejścia w życie innych ustaw.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last