Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1037
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  waste management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Recykling
2011 nr 5 48--49
PL Z Jerzym Nędzusiakiem, dyrektorem Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym k. Polic, rozmawiała Katarzyna Gorwa
2
100%
Recykling
2008 nr 12 26-26
PL Właśnie mija kolejny rok eksperymentów w dziedzinie gospodarki odpadami, przeprowadzanych tym razem przez nowy rząd i Parlament. Przy tak głębokich zmianach teoretycznie winna zmienić się również polityka w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, zgodnie z przyjętymi zasadami i wytyczonym[...]
3
100%
Recykling
2008 nr 11 27-27
PL Blisko dziesięć lat mija od powołania do życia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu. Od tego czasu można zaobserwować stagnację, a w niektórych branżach związanych z gospodarką odpadami wręcz niepokojące zwroty. W latach dziewięćdziesiątych trwała olbrzymia nagonka na stan środowiska naturaln[...]
4
100%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 10 940-943
5
100%
Recykling
2013 nr 10 42
PL Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu jako regionalna instytucja finansowania ochrony środowiska wspiera działania samorządów, które, zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przejęły władztwo nad odpadami i zostały zobowiązan[...]
6
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2001 nr 10 19-21
PL Ustawą z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638) określono wymagania, jakim muszą odpowiadać opakowania ze względu na ochronę środowiska i w celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzi, a także sposoby postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.[...]
7
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Pilot study of the composition of wastes was carried out in 15 rural family households engaged in agricultural activity. In the study group the average resident of rural areas generates about 166 kg of municipal wastes annually. The conducted studies showed that the composition of municipal wastes c[...]
8
80%
Recykling
2011 nr 1 16-18
PL Zdaniem sądów, pojęcie „odbiorcy” odpadów jest zgodne z prawem wspólnotowym, a odbiorca odpadów nie może skutecznie bronić się zarzutem, że to wysyłający ponosi winę za transgraniczne przemieszczanie odpadów.
9
80%
Recykling
2011 nr 2 17-19
PL Linia orzecznicza sądów administracyjnych nie jest jednolita. Przykładem są postanowienia dotyczące decyzji opłaty za brak sieci, a także kary z tytułu międzynarodowego przemieszczania odpadów. Zgodnie z art. 61 §1 Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi1, d[...]
10
80%
Recykling
2011 nr 5 32--33
PL Unieszkodliwianie odpadów jest najmniej pożądanym sposobem zagospodarowania odpadów. Generalnie system gospodarki odpadami powinien być tak budowany, aby minimalizować udział unieszkodliwiania, co dotyczy w szczególności tych rodzajów odpadów, których właściwości pozwalają na ich wykorzystanie mater[...]
11
80%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia problem logistyki gospodarowania odpadami w aspekcie nowych uregulowań prawnych. Zgodnie ze zmienionym ustawodawstwem to gmina stanie się właścicielem odpadów i będzie zobowiązana do ich transportu, składowania i unieszkodliwiania. Wprowadzone zmiany są zgodne z zasadą zrównoważo[...]
EN Article presents problem of waste management logistics in terms of new regulations. Under the amended legislation, the municipality becomes the owner of the waste and will be responsible for their transportation, storage and disposal. These changes are consistent with sustainable development and req[...]
12
80%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 2 149-156
PL W pracy przedstawiono wyniki oceny procesu odzysku głównych odpadów pochodzących z eksploatacji samochodów osobowych. Badania przeprowadzono na terenie autoryzowanej stacji obsługi samochodów na terenie województwa dolnośląskiego. Generalnie należy stwierdzić, że poziom odzysku i recyklingu odpadów [...]
EN The paper presents results of recovery process assessment for main wastes originating from operation of automobiles. The tests were carried out in the premises of an authorised car service station in Dolnośląskie (Lower Silesian) Voivodship. Generally, it should be stated that waste recovery and rec[...]
13
80%
Inżynieria Ekologiczna
2010 Nr 23 51-58
PL Wytwarzanie odpadów komunalnych rośnie wraz z rozwojem gospodarczym. Stają się one również bardziej uciążliwe dla środowiska. Warunkiem prawidłowej gospodarki odpadami jest ich selektywna zbiórka ("u źródła"), następnie odpady są odbierane i transportowane do miejsca przetwarzania i unieszkodliwiani[...]
EN Amount of municipal waste produced is rising along with economic development. Waste become also more troublesome for environment. Selective collection ofwaste (collection "at source") is precondition that further waste management will be correct. Waste management includes also such elements as trans[...]
14
80%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL W artykule zdefiniowano pojęcie oceny cyklu życiowego i scharakteryzowano jego znaczenie w systemach zarządzania odpadami wybranych wysoko rozwiniętych krajów Europy. Ponadto pokazano sposób wykorzystania LCA do rozważenia wariantów/scenariuszy przetwarzania odpadów dla danego regionu północnych Nie[...]
EN The methodology of the life-cycle assessment and characteristics of its role in waste management systems in selected developed countries in Europe is presented. The paper shows how to use LCA to consider the options / scenarios for waste treatment for a region in Northern Germany. The result of diff[...]
15
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2007 nr 145 121-127
PL Gospodarka odpadami komunalnymi oznacza zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania tych odpadów. Jedną z najstarszych i wciąż jeszcze najbardziej powszechną metodą postępowania z odpadami stał[...]
EN Waste management encompasses collecting, transport, recycling, disposal of communal waste as well as supervising both: actions and areas of disposal. In Poland one of the oldest and most popular methods of handling solid waste is sending them to waste disposal. Undoubtedly it is a way of waste neutr[...]
16
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2007 nr 145 129-135
PL W artykule przedstawiono zasady gospodarowania odpadami w odniesieniu do przepisów legislacyjnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę na aktualny stan prawny obowiązujący w Polsce jak również odniesiono się do Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Opisano funkcjonowanie systemu gospoda[...]
EN Aim of the article is presentation of municipal waste management rules in Poland according to European Union legislations in 2007-2013.
17
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 164 153-163
PL Podczas procesów uzdatniania wody powstają odpadowe produkty uboczne. Są to najczęściej pozostałości z procesów koagulacji, zmiękczania wody wapnem i popłuczyny. Zakaz odprowadzania tych produktów do wód powierzchniowych, wysokie opłaty, zaostrzone przepisy dotyczące składowania odpadów zmuszają zak[...]
EN During water treatment processes contaminants are removed as waste by-products. These products are referred to as residuals coming out of coagulation, lime softening processes and spent filter backwash. Elimination of surface water discharge, stricter landfilling regulations, higher landfill tipping[...]
18
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 164 141-152
PL W artykule podjęto próbę uporządkowania i przedstawienia propozycji podstawowych kryteriów oceniających inwestycje w gospodarce odpadami komunalnymi. Sformułowanie ich, analiza oraz określenie wartości wymaga kompleksowych i planowanych działań. Prawidłowe gospodarowanie odpadami może, bowiem przyni[...]
EN The proposal for arrangement basic criteria for appraisal investment projects of municipal waste has been presented in the paper. It's identification and analysis and evaluation required complex and planned activities. Proper waste management can bring not only ecological profit but also economic on[...]
19
80%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 27 100-109
PL Jednym z głównych problemów ochrony środowiska jest prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi. Wymaga ona nie tylko odpowiednio dobranych metod przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, ale także prawidłowo zaprojektowanych obiektów infrastruktury związanej z gospodarką odpadami oraz systemów zbió[...]
EN Correct waste management is one of the main problems of environmental protection. It requires not only suitable methods of waste processing and disposal, but also correct designed waste management plants and systems of waste selective collection and waste transport to their destination. Applied solu[...]
20
80%
Logistyka
PL Artykuł przybliża zagadnienia związane z systemem gospodarki odpadami (SGO), a także zawiera podstawowe zagadnienia SGO, takie jak transport czy składowanie. Jego celem jest próba przedstawienia logistycznych rozwiązań w obrębie gospodarki odpadami.
EN Article introduces issues related to waste management system (SGO), and also provides basic SGO issues such as transport and storage. Its purpose is to attempt to present logistics solutions within waste management.
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last