Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  waste logistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 9 1534-1536
PL Celem logistyki odpadów jest obsługa odbioru, transportu i dostaw pozostałości, jak również ochrona zasobów naturalnych. Mapowanie strumienia wartości (VSM) jest metodą służącą do analizy systemów działaniowych. Przeprowadzona analiza struktury organizacyjnej zakładu chemicznego wraz z zastosowaniem[...]
EN A hypothetic chem. company producing plant protection agents and processing vegetable oils were evaluated to assess and optimize the logistics of prodn. waste treatment by value stream mapping method. Practical recommendations were given.
2
100%
Logistyka
2014 nr 6 4595-4605
PL W artykule przedstawiono metodę rozwiązującą problem wyznaczania tras jazdy pojazdów w przedsiębiorstwach komunalnych. Przedstawiona metoda składa się z trzech etapów: przygotowawczy, optymalizacyjny i generowania tras.Każdy etap została scharakteryzowana. W pracy przedstawiono model matematyczny wy[...]
EN The paper presents a method designating the vehicle routing problem in municipal service 4605 companies.Presented method consists of three phase: the preparatory phase, the optimization phase and the generated routes phase. Each phase was characterized.In this paper the mathematical model of this pr[...]
3
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2015 nr 5 466--478
PL Dbałość o środowisko zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju wprowadza możliwość i potrzebę racjonalnego gospodarowania odpadami. Wśród ogromnej ilości rożnego rodzaju odpadów, przedmiotem szczególnego zainteresowania logistyki odpadów są odpady komunalne, w tym odpady zebrane w wyniku selektywnej[...]
EN Care for the environment in accordance with the principles of sustainable development introduces the possibility and the need for rational management of waste. Among the large number of different kinds of waste, municipal waste, including waste collected during the selective collection are of partic[...]
4
84%
Logistyka
2015 nr 3 4413--4419, CD 1
PL W artykule przestawiono krajowe i międzynarodowe regulacje prawne dotyczące zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych. Opisana została Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz Zalecenia ONZ które ujednoliciły wymagania techniczne obowiązu[...]
EN The article discusses the national and international regulations for the collection and transport of hazardous waste. Describes the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) and the United Nations Recommendations that have harmonized technical requirem[...]
5
84%
Logistyka
2015 nr 4 2571--2582, CD2
PL W artykule przestawiono problematykę gospodarowania odpadami komunalnymi. Wyszczególniono główne kierunki gospodarki odpadami w gminie w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe i unijne. Wykazano potrzebę wykorzystania logistyki odpadów w skutecznym gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Podano zasady[...]
EN The article presents the problem of municipal waste management in Poland. The main directions of waste management in the municipalities are listed in accordance with applicable national and EU regulations. It has been shown the need to use the logistics of waste in the effective municipal waste mana[...]
6
84%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2014 z. 1 (7) 64--77
PL W artykule podjęto próbę oceny istniejącego systemu dostaw popiołów lotnych pomiędzy zakładami energetyki i ciepłownictwa oraz zakładem górniczym. Głównym celem było wskazanie problemów technicznych, organizacyjnych oraz środowiskowych związanych z procesem transportu popiołów lotnych. W pracy schar[...]
EN The article attempts to evaluate supply system of fly ash between power plants and mining plant. The main aim of this paper is to shown technical, organizational and environmental problems which are related to transport process of fly ash. This paper characterized the fly ash and its recovery. The a[...]
7
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 70 477--490
PL W artykule przedstawiono funkcjonowanie systemu logistycznego odzysku i recyklingu odpadów powstających w procesie produkcyjnym kolektorów słonecznych. Jest to przykład łańcucha logistycznego łączącego miejsca powstania odpadów z miejscami ich utylizacji. Koordynacja przepływu odpadów i surowców wtó[...]
EN The functioning of a logistic system concerning recovery and recycling of waste generated in the production process of solar collectors was presented in the article. It is an example of a logistic chain connecting a place where wastes are produced with a place where they are utilized. Coordination o[...]
8
84%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 5 395--406
PL Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe są odpadami niebezpiecznymi. Nieodpowiednio zagospodarowane są szkodliwe dla środowiska. Świadomość różnorodności, typów i składu chemicznego baterii i akumulatorów jest niezwykle ważna w planowaniu procesu logistycznego jakim jest segregacja. Ma także ist[...]
EN Used batteries and accumulators are hazardous waste. Improperly managed are harmful to the environment. Awareness of diversity, types, and the chemical composition of the battery and the battery is extremely important in planning the logistics process which is segregation. This is also important for[...]
9
84%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2015 nr 5 479--489
PL Odzysk surowców z odpadów niebezpiecznych, jakimi są zużyte baterie i akumulatory przenośne jest złożonym procesem logistycznym, przede wszystkim ze względu na różnorodność zastosowanych technik do wyodrębnienia materiałów, z jakich są zbudowane. Jest on niezbędny do przeprowadzenia, w związku z kon[...]
EN Recovery of raw materials from hazardous waste, which are used batteries and portable accumulators is a complex logistic process, primarily due to the variety of techniques used to extract the materials from which batteries and accumulators are constructed. This process is necessary to carry out, in[...]
10
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1614--1621, CD
PL W obecnych czasach gospodarka odpadami, zwłaszcza odpadami komunalnymi, staje się coraz ważniejsza. Ze względu na to, że odpady stanowią coraz większy problem, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym ich liczba rośnie z każdym rokiem, ważne jest więc podjęcie działań w celu poprawnego[...]
EN Paper discussed the processes of municipal waste management in line with the principles of sustainable economic development and environmental protection. The processes involved in the management of municipal waste are described on the basis of the selected activity enterprise. Increasing environment[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last