Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warunki siedliskowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2004 nr 12 60-61
PL W miastach często zupełnie niepotrzebnie wydaje się miliony złotych na budowę nawierzchni twardych (nieprzepuszczalnych), a żałuje się stosunkowo niedużych sum na wybranie właściwych gatunków drzew, zakup dobrej jakości materiału szkółkarskiego i odpowiednie przygotowanie podłoża, w którym mają rozw[...]
2
75%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2004 T. 4, z. 1 201-208
PL Zbiorowiska trawiaste, podobnie jak inne zbiorowiska roślinne, podlegają przeobrażeniom wywołanym zmianami zachodzącymi w siedlisku, będącymi bezpośrednim lub pośrednim skutkiem działalności człowieka. Celem wieloletnich badań było określenie zmian we florze wybranych zbiorowisk łąkowych pod wpływe[...]
EN Grass communities, similarly to other plant communities, undergo various transformations caused by habitat changes resulting, directly or indirectly, from human activity. The aim of the long-term study was to determine changes in the flora of some selected meadow communities affected by the human i[...]
3
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy struktury i składu roślinności wykształconej na wybranych wydmach śródtorfowych położonych na obszarze Kotliny Biebrzańskiej i doliny Narwi. Badaniami objęto osiem wydm, na których wykonano łącznie 42 zdjęcia fitosocjologiczne. Na podstawie analizy numerycznej[...]
EN The paper presents the results of the studies conducted on eight selected inpeatland dunes located in the Biebrza River Valley and the Narew River Valley. The aim of the studies was to describe the plant communities growing on these terrestrial forms. Based on the numerical analysis of 42 records ma[...]
4
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2009 Vol. 16, nr 10 1319-1326
PL W prezentowanych badaniach określono zawartość i zmienność kationów wymiennych w glebie użytków zielonych w paśmie Radziejowej (Beskid Sądecki). Badania prowadzono na terenach o zróżnicowanych warunkach siedliskowych oraz o różnym sposobie gospodarowania. Przy opisie zbiorowiska określano wysokość n[...]
EN The research has aimed to determine the contents and variation of exchangeable cations in the soil of grasslands in the Radziejowa range (The Beskid Sądecki Mountains). The investigations were conducted in the areas with diversified habitat conditions under various type of management. The plant comm[...]
5
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy przedstawiono zróżnicowanie florystyczne i glebowe wybranych gleb ekologicznych użytków zielonych w Dolinie Środkowej Noteci. Scharakteryzowano stan pokrywy roślinnej na podstawie składu florystycznego oraz przeanalizowano takie właściwości gleb, jak: zawartość materii organicznej, gęstość f[...]
EN The paper presents floral and soil diversity of selected soils of ecological grasslands in the Bystra Notec Valley. The state of vegetation cover was described on the basis of floral composition and such soil properties as the: content of organic matter, specific density, soil density, total porosit[...]
6
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2011 T. 11, z. 3 183-195
PL Skład florystyczny użytków zielonych badano na glebach MtICi43, MtIICca, położonych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych we wsi Lipniki na Pojezierzu Olsztyńskim. Na podstawie badań geomorfologicznych terenu oraz warunków siedliskowych, gleby MtICi43 na powierzchni I zalicz[...]
EN Floristic composition of grasslands was studied on MtICi43, MtIICca soils, situated in various habitat conditions of the Olsztyn Lakeland. Based on geomorphological field studies and habitat conditions, MtICi43 soils on surface 1 were classified as wet PKWG (prognostic moisture[...]
7
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2011 T. 11, z. 4 197-208
PL Badania przeprowadzono w latach 2008-2010 na obiekcie łąkowym o powierzchni 10 ha, położonym na glebach gytiowych, w dolinie rzeki Giławka, w miejscowościach Pęglity i Łajsy. Na wytypowanych, reprezentatywnych powierzchniach, w pełni wegetacji pobrano próbki materiału roślinnego i gleby. W próbkach [...]
EN The study was carried out in 2008-2010 in a 10 ha meadow object situated on gyttia soils in the valley of the Giławka River, in the localities of Pęglity and Łajsy. Samples of plant material and soil were taken from selected, representative areas. The content of macro- and microelements was determin[...]
8
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2011 T. 11, z. 1 159-177
PL Praca przedstawia zróżnicowanie szaty roślinnej skarp kanałów i rowów melioracyjnych oraz warunków siedliskowych na nią wpływających na przykładzie Wielkiego Łęgu Obrzańskiego. Ocenie podlegały fitocenozy wybrane losowo w reprezentatywnych punktach obszaru badań, każdy długości 50 m i szerokości doc[...]
EN The study presents plant cover diversity on the escarps of canals and in draining ditches and habitat conditions affecting this cover as exemplified by the Great Obra River Wetland. Performed assessment comprised randomly selected phytocoenoses in representative sites of the study area, each 50 m lo[...]
9
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2003 T. 3, z. 1 107-128
PL Celem pracy jest określenie warunków siedliskowych panujących w basenie dolnym doliny Biebrzy metodą transektów dolinowych, na podstawie szczegółowego rozpoznania stosunków wodnych, glebowych i fitosocjologicznych. W pracy zawarto charakterystykę siedliskową zabagnionej doliny rzeki, na przykładzie[...]
EN The paper presents results of the study along the transect through Bagno Ławki, part of the floodplain of the Biebrza River in its lower basin. The study involved organic soil analysis, sampling of plant communities and hydrological studies on flood phenomena. The main focus of the work was on iden[...]
10
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2006 T. 6, z. 1 307-318
PL Rezerwat "Jezioro Martwe" o powierzchni 17,73 ha, położony w województwie warmińsko-mazurskim, w Leśnictwie Kiwajny, utworzono w 1970 r. w celu ochrony maliny moroszki (Rubus chamaemorus L.). Na terenie rezerwatu zarejestrowanych jest obecnie 116 gatunków roślin: 7 wątrobowców, 24 mchów i 85 roślin [...]
EN The "Jezioro Martwe" Reserve located in the province of Warmia and Mazury within the Forestry Administration of Kiwajny covers an area of 17.73 ha. It was created in 1970 to protect Rubus chamaemorus L. There are 116 plant species currently registered within the reserve, including 7 liverworts, 24 m[...]
11
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2006 T. 6, z. 1 229-237
PL Celem badań prowadzonych w latach 1994-2005 była ocena różnorodności florystycznej zbiorowisk trawiastych w dolinie Obry (w pobliżu Kanału Środkowego) na tle zmieniających się warunków siedliskowych i użytkowania. Oceniono różnorodność florystyczną zbiorowisk łąkowych wyróżnionych na podstawie ok. 4[...]
EN The aim of the study carried out in the Obra River valley was to evaluate the floristic diversity of grass communities in view of changing habitat conditions and land use. Geobotanical study of grass communities was carried out in the years 1994-2005 in the Obra River valley near the Central Canal. [...]
12
63%
Polish Journal of Ecology
EN The paper presents the comparison of species diversity and evenness indices calculated for coexisting communities of aphids and ants. In six study areas, localised in Upper Silesia (Poland), representing acidophilous oak-forest (Molinio caeruleae - Quercetum roboris), moist meadow (Molinietum caerul[...]
13
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2010 Tom 12 299-312
PL Łąki śródleśne charakteryzują się dużą różnorodnością gatunkową i pełnią wiele ważnych funkcji w przyrodzie [3]. Na ich terenie występuje znaczne urozmaicenie warunków edaficznych i wodnych oraz specyficzny mikroklimat [4], na co wpływa bliskość lasu, który decyduje zarówno o układzie warunków siedl[...]
EN Forest meadows are characterized by high species diversity and serve many important functions in nature. On their area, there is a considerable variety of aquatic and edaphic conditions and unique microclimate, which is affected by closeness of a forest, which determines both system of habitat condi[...]
14
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2007 T. 7, z. 2a 209-218
PL W pracy przedstawiono wyniki badań geobotanicznych (119 zdjęć fitosocjologicznych, wykonanych metodą Brauna-Blanqueta), prowadzonych w latach 1998-2003 w dolinie Baryczy. Celem badań była ocena wpływu aktualnych warunków siedliskowych na skład florystyczny, walory przyrodnicze i użytkowe łąk mozgowy[...]
EN The study presents results of geobotanical investigations (119 phytosociological surveys obtained using the Braun-Blanquet method) carried out in the years 1998-2003. The objective of the long-term study was to evaluate the impact of the current site condition and floristic composition on the natura[...]
15
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2014 T. 14, z. 2 81--101
PL Celem badań była analiza roślinności skarp i koron Kanału Grodziskiego oraz określenie wpływu terenów przylegających na jej kształtowanie się w pierwszym roku po wykonanych pracach konserwacyjnych. Badania prowadzono w 2012 r., podczas których wykonano 80 zdjęć fitosocjologicznych metodą Brauna-Blan[...]
EN The aim of this study was to analyse vegetation on escarps and slope crests of the Grodziski Canal and to determine the impact of adjacent land on its formation in the first year after the completion of maintenance works. The study was conducted in 2012 during which 80 relevés were made with the Bra[...]
16
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem badań było przedstawienie tempa mineralizacji organicznych związków azotu w glebach gytiowo-murszowych położonych w różnych warunkach siedliskowych pojezierza Mrągowskiego i Olsztyńskiego, w okresie wegetacji i podczas zimy. Zbadano stężenia N-N03 i N-NH4 w wodach gruntowych tych gleb i porówn[...]
EN The aim of the investigation was to present the rat of mineralization of organic nitrogen compounds in gyttja and half-bog soils situated under various habitat conditions of Mrągowo and Olsztyn lakeland in the period of vegetation and during winter. The concentrations of N-NO3 and N-NH4 in the groun[...]
17
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem badań było określenie dynamiki mineralizacji organicznych związków azotu w ombrofilnych glebach organicznych i w wodach gruntowych na obiektach: Zielony Mechacz i Budwity. Warunki siedliskowe, a zwłaszcza właoeciwości wodne torfowiska wysokiego, istotnie wpływały na dynamikę mineralizacji orga[...]
EN The determination of dynamics mineralisation of organic nitrogen compounds in ombrophilous organic soil and in underground water at Zielony Mechacz and Budwity objects was the aim of these researches. Habitat conditions, and especially aqueous properties of the raised bog significantly influenced on[...]
18
63%
Inżynieria Ekologiczna
PL Mieszkańcy nawet niewielkich miast borykają się z problemem zanieczyszczonego powietrza, podtopieniami lub zamiennie podwyższonymi temperaturami spowodowanymi zbyt dużą powierzchnią pokrytą betonem. Gminy i miasta podejmują różnorodne działania oraz przeznaczają znaczne środki na przeciwdziałanie zw[...]
EN Residents of even small cities are struggling with air pollution. Municipalities and cities undertake various activities and allocate significant resources to counteract the problem related to air and soil pollution, which is growing continuously. The specialists in the field of ecology have stated [...]
19
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2016 Vol. 61, nr 3 244--248
PL Celem prowadzonych badań była ocena aktualnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych zbiorowisk roślinnych zlokalizowanych na obszarze międzywala rzeki Warty w rejonie Koła, a stanowiące m.in. o atrakcyjności krajobrazu obszaru Natura 2000 - Dolina Środkowej Warty. Walory przyrodnicze określono na[...]
EN The aim of the research was to assess natural and landscape values of plant communities located in the area of an interembankment zone of Warta River nearby Koło which, inter alia, decided of the landscape attractiveness of Nature 2000 area - the valley of middle Warta River. Natural values were ass[...]
20
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Prowadzone badania dotyczyły oceny walorów przyrodniczych słonaw nadmorskich zlokalizowanych na Kępie Karsiborskiej, określenia zagrożeń na jakie są narażone i na tej podstawie wskazanie możliwości ich zachowania. Walory przyrodnicze wyróżnionych w wyniku analizy zdjęć fitosocjologicznych zbiorowisk[...]
EN The conducted research included the assessment of natural values of maritime salt grasslands located in Kepa Karsiborska, the determination of threats they are exposed to and, on the basis of the above, defining the possibilities of their preservation. Natural values of communities chosen as a resul[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last