Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 175
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warunki pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 11 17-21
PL Warunki pracy są czynnikiem istotnie warunkującym jakość życia pracowników oraz wpływającym na ich stan zdrowia. W Polsce badanie warunków pracy na poziomie krajowym jest badaniem obiektywnym - opiera się na wynikach pomiarów wybranych czynników szkodliwych i uciążliwych w zakładach pracy. W celu po[...]
EN Working conditions have a great impact on the quality of workers' life and their well-being In Poland, a survey of working conditions on the national level is objective: it measures selected hazards related to the working environment and strenuous working conditions. However, in order to improve wor[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Wydatek energetyczny jest podstawowym parametrem określającym ilość energii wydatkowanej przez człowieka podczas wykonywania pracy. Ocena ciężkości pracy w oparciu o znajomość wydatku energetycznego jest jednym z elementów analizy ergonomicznej stanowisk pracy. Przedstawiono wyniki wykonanej w kopa[...]
EN Expenditure of energy is basic parameter determining the amount of energy expended by an individual during work. Evaluation of the work intensity on the basis of the knowledge of expenditure of energy is one of the elements of analysis of ergonomics of work stations. There were presented results of [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 98 51-52
EN Modern manufacturing companies are increasingly attach importance to improvement of working conditions. The technological progress pulling caring about the safety not only amongst employers, but also employees. Accidents at work are inevitable, however it is necessary to avoid them.
4
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 3 20-23
PL Środowisko termiczne, w jakim przebywa człowiek wykonujący pracę w warunkach obciążeń termicznych może mieć ujemny wpływ na jego zdrowie. Dotyczy to zarówno środowisk nadmiernie gorących jak i nadmiernie zimnych. Ciało ludzkie jest zaopatrzone w naturalne mechanizmy termoregulacji. Gdy zostaną przek[...]
EN The thermal environment in the workplace may have a negative influence on human health. This refers both to too hot and too cold environments. The human body is equipped with natural thermoregulation mechanisms. When tolerance limits on the influence of this exposure is exceeded, it becomes necessar[...]
5
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 5 4-7
PL W artykule przedstawiono wymagania i warunki pracy mechaników lotniczych: zadania i czynności zawodowe, charakterystykę organizacji i środowiska pracy, wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne oraz rodzaje odpowiedzialności.
EN The demands and conditions of air mechanics' work are presented in the paper. Special attention is been paid to their tasks and work activities, organization and work environment, to psychological, physical and health requirements as well as to their responsibilities.
6
100%
Management
EN Improvement of working conditions, as postulated in EU legislature, should be preceded by a comprehensive analysis of the current state of working conditions in a company. This paper, by accentuating still open issues of construing proper information sets for such analysis, postulates the need for a[...]
7
100%
Energetyka
2006 nr 8 562-571
PL Omówiono możliwość oceny bieżącego stanu pracy SE przy wykorzystaniu algorytmów wyznaczania gradientu strat. Współrzędne gradientu strat niosą informację o przebiegu krzywej mocy przesyłanej do poszczególnych węzłów sieci. Krzywe mocy przesyłanej w sieci posiadają ekstrema uwarunkowane parametrami p[...]
EN Discussed is an assessment possibility of actual power system operation conditions with the use of algorithms for calculations the loss gradient. The loss gradient coordinates carry information concerning the power sent to particular grid nodes. The curves of the power being transmitted in the grid [...]
8
100%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2001 T. 20, z. 3 327-340
PL Na przykładzie badań w typowych zakładach przetwórstwa gumy przeprowadzono charakterystykę ergonomiczną w aspekcie materialnego środowiska pracy na stanowiskach pracy przemysłu gumowego. W szczególności ocenie poddano procesy: przygotowawcze, mikserskie, wulkanizacji i konfekcji wyrobów. Charakterys[...]
EN As exemplified by the researches conducted in typical rubber-processing plants the ergonomie Characteristic has been carried out as for the aspect of material working environment at work-stands in the rubber industry. The processes to be taken into special consideration were preparation, mixing, vul[...]
9
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2000 nr 10 528-531
PL Scharakteryzowano warunki pracy wzrokowej ucznia przy różnych sposobach kształcenia oraz czynniki fizyczne, które wpływają na efektywność widzenia. Omówiono działania ograniczające skutki olśnienia powodowane przez oprawy oświetleniowe, niekorzystny rozkład luminancji oraz zmniejszenie kontrastu na [...]
EN Characteristic of conditions of the visual work of a pupil at various ways of education. Physical factors influencing the effectiveness of vision. Measures reducing the effects of glare caused by lighting fittings; unfavourable distribution of floodlighting; decreasing of the contrast due to directi[...]
10
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 5 10-12
PL W artykule przedstawiono wyniki badań rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu pracy z zastosowaniem wizualizacji przepływu powietrza oraz metody znaczników gazowych. Badania przeprowadzono przez określanie kierunków przepływu powietrza i stężeń znacznika gazowego w strefie od[...]
EN The article presents the results of investigations of the distribution of air pollutants at industrial workplaces using the airflow visualization method and the tracer gas method. The direction of the airflow and the concentration of the tracer gas were studied in the workers’ breathing zone at two [...]
11
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2014 Nr 63 115--129
PL Produkcja przemysłowa stanowi zintegrowany proces, w którym najważniejszym i decydującym czynnikiem jest człowiek. W artykule przeprowadzono analizę wielu czynników i problemów związanych z ergonomią i humanizacją środowiska pracy, a stanowiących o bezpieczeństwie i zdrowiu pracownika. Przedstawiono[...]
EN Industrial production is the integrated process, in which the most important and most competitive factor. In the paper, it has been presented the analysis of many factors and problems related to ergonomics and humanization working environment which participate in the creation of safety and health of[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2015 Nr 64 49--64
PL W opracowaniu zwrócono uwagę na wpływ czynników związanych z wiekiem zatrudnionego na wytyczne oceny ryzyka. Poruszono problem akceptowalności ryzyka w zależności od występowania wskazanych powyżej uwarunkowań. W artykule wykorzystano źródła literaturowe oparte na danych statystycznych oraz opracowa[...]
EN In the paper, attention is drawn to the influence of employee age related factors on the risk assessment guidelines. The issue of acceptance of risk depending on the presence of the above-mentioned conditions is raised. The study is based on literary sources, using statistical data and research pape[...]
13
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2008 nr 133 237--244
EN An analysis of operation conditions of last stages of 30MW class CHP turbines is presented. The analysis is based on real data taken from DCS of a large domestic CHP. A program aimed at improving the performance of those end stages was proposed and subsequently implemented in practice.
14
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2019 Nr 1 40--44
PL Praca na budowie wiąże się z ryzykiem wypadku, dlatego każdy z pracowników powinien znać i przestrzegać zasad bhp, a pracodawca zapewniać odpowiednie warunki pracy. Warto także pamiętać, że każda budowa jest inna, w związku z czym są różne warunki pracy i zagrożenia zawodowe. By unikać wypadków, n[...]
15
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 4(97) 25-28
EN The upshot of the ongoing development of energy-transforming systems is that devices used In power engineering meet with more difficult operating conditions when they co-operate directly with Power electronics circuits. High efficiency of power electronics circuits is achieved by switching power ele[...]
16
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Zróżnicowany rozwój obszarów miejskich i wiejskich stanowi o bepieczeństwie i zachowaniach człowieka w środowisku pracy i życia. Rozwój taki wymaga rozumnego wykorzystania zasobów osobowych, materialnych i niematerialnych. Uchybienia w tym względzie są przyczynami wypadków przy pracy i zagrożeń zdr[...]
EN Well balanced development of city and rural areas decides about security and behaviour of man in the life and labour environment. Such development requires a rational use of personal, material and nonmaterial resources. Transgressions of the rules are the reasons of labour accidents and hazards for [...]
17
100%
Utrzymanie Ruchu
2019 Nr 2 23--25
PL Efektywność zespołów produkcyjnych zależy od wielu czynników, jednym z najważniejszych czynników są warunki pracy. Zapewnianie czystości hali produkcyjnej w sposób odpowiedni i wystarczający każdego dnia wpływa na efektywność pracy zespołu. Miejsce pracy powinno być zachęcające, schludne i bezpieczn[...]
18
100%
Logistyka
PL Warunki pracy w zakresie ich bezpieczeństwa oraz ergonomii są jednymi z podstawowych czynników wpływających na jakość i wydajność produkcji. Podejmowanie takich działań, jak utworzenie klastra ,,Bezpieczna Praca”, wpływa przede wszystkim na wzrost świadomości pracodawców wpływu warunków pracy na zys[...]
EN The appropriate working conditions improve the quality and productivity at work, and thus they affect the profit of the company. Taking into consideration a market demand for action to promote solutions for the health and safety and ergonomics of work stations and in order to improve the working con[...]
19
100%
Utrzymanie Ruchu
2013 Nr 1 44--45
PL Przekładnie są najpowszechniej występującymi mechanizmami w przemyśle. W przeciętnym zakładzie produkcyjnym jest ich kilka lub kilkanaście, w skrajnych przypadkach setki albo nawet tysiące. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, czym się kierować, dobierając do nich odpowiedni środek smarny.
20
88%
Świat Szkła
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last