Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 61
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warunki pożarowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
2
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2011 T. 6, nr 3 81--82
PL W pracy przedstawiono propozycję oszacowania przepuszczalności betonu, w którym, w wyniku wytopienia się włókien polipropylenowych powstają wysokoprzepuszczalne mikrokanaliki. Zasadniczym elementem procedury jest symulacja przepływu płynu przy pomocy programu metody elementów skończonych z uwzględni[...]
EN A proposal toward numerical estimation of permeability of concrete in which highly permeable microchannels are generated as a result of polipropylene fibers melting is given. An estimation with respect to mesoscale elements of concrete is based on finite element method. The preliminary results are p[...]
3
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2013 nr 4 16--19
4
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2013 nr 5 23--27
5
75%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 12 641-644
PL Uwzględniając wymagania PN-EN 1992-1-2, przeanalizowano odkształcalność zbrojenia elementów żelbetowych narażonych na działanie pożaru. Zwrócono uwagę, że podane w normie zależności naprężenie – odkształcenie, odnoszące się do rozciągania stali zbrojeniowej w wysokich temperaturach, nie uwzględniają[...]
EN The reinforcement elongation of RC elements subjected to fire in conformity with Eurocode (PN-EN 1992-1-2) is examined. It is to be remarked that stress-strain dependencies given in a code do not include the free thermal strain and creep elongation. This article presents graphs based on recommendati[...]
6
75%
Materiały Budowlane
2008 nr 7 48-51
7
75%
Materiały Budowlane
2006 nr 10 38-39
8
75%
Materiały Budowlane
2011 nr 9 73-75
9
75%
Materiały Budowlane
2011 nr 10 81-83
10
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy krótko omówiono, opracowany przez autorów model matematyczny zjawisk cieplno-wilgotnościowych i degradacji fizykochemicznej betonu w wysokiej temperaturze. Na podstawie analizy literatury przedmiotu sformułowano szereg modeli uproszczonych, w których pominięto wybrane zjawiska fizyczne. Nast[...]
EN A mathematical model developed by the authors for the analysis of hygrothermal performance and physicochemical degradation of concrete at high temperature has been presented. On the basis of the literature review, five simplified models of the material have been formulated, where some phenomena have[...]
11
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 7 17--18
EN In the paper there are presented questions of determination of fire resistance for walls made of masonry elements with Aerated Autoclaved Concrete. There are given the basic requirements for properties of masonry structures, and showing a few selected examples of the correct implementation of the wa[...]
12
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Na poprawność działania urządzeń wpływa wiele czynników takich jak: wahania częstotliwości, impulsy napięciowe i przepięcia, spadki napięć, zaniki zasilania, czy zmiana rezystancji kabli zasilających. Jakość dostarczanej energii elektrycznej do silników klap dymowych, wind pożarowych czy też pomp wo[...]
EN For the operation of the device is affected by many factors such as: frequency swing, impulse voltages and spikes, voltage drops, power failures or resistance changes in the lead wires. The quality of energy supply has great impact on the performance of smoke damper motors, fire lifts or water pumps[...]
13
63%
Cement Wapno Beton
PL Artykuł omawia badania wpływu działania wysokich temperatur na wytrzymałość na ściskanie betonów konstrukcyjnych z kruszywem lekkim "pollytag", wytwarzanych z popiołu. Badaniom poddano dwa betony lekkie o zróżnicowanej wytrzymałości (38 MPa i 51 MPa) i gęstości (odpowiednio 1660 kg/m3 i 1850 kg/m3) [...]
EN This paper presents the research of high temperature influence on the compressive strength of structural lightweight concrete of sintered fly ash aggregate. Two lightweight concretes of different strength (38 MPa and 51 MPa) and density (1660 kg/m3 and 1850 kg/m3 respectively) were tested. The test [...]
14
63%
Materiały Budowlane
2009 nr 7 27-28
15
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 3/II 285--299
PL Zaprezentowano i przedyskutowano procedurę specyfikacji wyrazów macierzy sztywności elementu węzłowego, wykorzystywanej w szacowaniu podatności ogarniętego pożarem stalowego doczołowego węzła rygiel – słup. Postać tej macierzy determinowana jest przyjętym do szczegółowej analizy zastępczym modelem m[...]
EN The computational procedure which allows to specify the components of the reliable stiffness matrix relating to the connection element modelling the flexibility of the considered steel end-plate beam-to-column joint when exposed to a fire is presented and widely discussed. The form of this matrix is[...]
16
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 7 3--6
PL W artykule opisano zagadnienia wpływu izolacji termicznej (ocieplenia ścian) na nośność konstrukcji murowych w warunkach pożaru. Przedstawiono analizę porównawczą przewodności cieplnej izolowanych i nieizolowanych elementów murowych, przeprowadzoną w celu jakościowej oraz ilościowej oceny stopnia de[...]
EN In this article influence of the thermal insulation (external thermal insulation) on load capacity of the masonry structures under fire conditions are described. Comparative analysis of thermal conductivity of insulated and not insulated masonry components was carried out in order to qualitative and[...]
17
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 10 169--171
PL W artykule przedstawiono przykłady rzeczywistych akcji gaśniczych w budynkach, obrazujące w jaki sposób kamera termowizyjna przyczynia się do: skrócenia czasu trwania akcji; ograniczenia zużycia środka gaśniczego, a więc zmniejszenia strat pożarowych; zwiększenia bezpieczeństwa strażaków; zmniejszen[...]
EN The paper presents some examples of real fire fighting actions carried out in buildings. These examples show how thermal camera contributes to shortening the duration of action; minimizing the use of fire extinguishing agent, and thus reducing fire damage; increasing the security of firefighters; m[...]
18
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 10 103--105
PL Głównym celem artykułu jest analiza wpływu uplastycznienia stężeń poprzecznych na redystrybucję sił wewnętrznych i stateczność głównej konstrukcji nośnej hali stalowej podczas pożaru. Motywacją do przeprowadzenia tego typu analiz jest brak jednoznacznych wytycznych projektowych dotyczących uwzględni[...]
EN The main goal of this work is analyzing the influence of yielding of vertical bracing on internal forces redistribution and stability of primary steel hall structure in fire conditions. The motivation behind conveying this type of analyses is lack of unambiguous design guidelines as far as diminishi[...]
19
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 10 112--114
PL Ustalanie wymaganych odległości między budynkami w Polsce odbywa się obecnie wg reguł podanych w Rozporządzeniu o warunkach technicznych. Wymagania tam określone uzależniają minimalną odległość między dwoma budynkami od kilku czynników. W istocie wymagania te podejmują próbę kategoryzacji budynków p[...]
EN Establishing safe distances is currently based in Poland on fire regulations which depend on a number of parameters. The requirements actually attempt to categorize buildings using potential heat flux from a burning building and they adjust the distance accordingly. As current requirements are quite[...]
20
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 5 67--68
PL W artykule omówiono usprawnienia analiz termicznych i obliczeń nośności konstrukcji stalowych w warunkach pożaru. Przedstawiono oceny nagrzewanie się elementów stalowych i ich ognioodporności metodą nośności wg PN-EN 1993-1-2 oraz uproszczone sposoby oszacowania nośności na wyboczenie prętów stalowy[...]
EN Paper contains the improvement of efficiency of thermal analysis and calculation ofthe fire resistance of structures. The assessrnent of warming up and fire resistance of steel mernbers according to PN-EN 1993-1-2 was presented. The simplified methods of buckling resistance assessment of steel membe[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last