Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warunki gruntowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2010 nr 7 32-33
2
88%
Materiały Budowlane
2012 nr 3 34-34
3
88%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono praktyczne zastosowanie dynamicznej konsolidacji (DC™) jako skutecznej metody redukcji osiadań nasypów na terenach poprzemysłowych na przykładzie realizacji posadowienia Centrum Handlowego w Dąbrowie Górniczej.
EN Practical application of dynamic compaction (DC™) as efficient method for embankments settlements reduction on post-urban areas exemplified by basement of Shopping Center in Dąbrowa Górnicza.
4
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Przez sufozję rozumiemy wymywanie z podłoża gruntowego najdrobniejszych cząstek gruntu przez strumień wody gruntowej poruszającej się z określoną prędkością. Przemieszczenie ziaren gruntu, będące wynikiem sufozji, powoduje lokalne zwiększenie porowatości, co sprzyja zwiększeniu intensywności filtrac[...]
EN This washing through stream of land water moving with definite speed from lands basis of the smallest particles of soil suffusion. The dislocation of primes grains causes local porosity enlargement. It favours then the enlargement the intensity of filtration. It the test of analysis of possibility f[...]
5
75%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 4 501-506
PL Charakterystyka konstrukcyjna budynku hotelowego. Warunki gruntowo-wodne dla dwu lokalizacji obiektu. Analiza sposobu posadowienia dla obu lokalizacji; rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne.
EN Description of hotel building construction. Soil and water conditions for both localizations. Analysis of foundation for both localizations: construction and technological solutions.
6
75%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 3 150-153
PL Rozważania dotyczą posadowienia fundamentów dużej estakady, niewielkiego mostu drogowego oraz głębokiego przekopu drogowego. Omówiono wpływ niewłaściwego rozpoznania gruntowego na realizację inwestycji. Przedstawiono sposoby eliminowania podstawowych wad dokumentacji geotechnicznej przez wykorzystan[...]
EN The paper addresses the issues of the execution of foundation for a large overpass, a small road bridge and a deep road cutting. The focus is made on the impact of incorrect soil investigations on the execution of construction work and the methods of eliminating errors in soil documentation using th[...]
7
75%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
1999 nr 7 28--32
8
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2016 nr 3 46--51
9
75%
Polski Cement
2002 nr 1 50--51
10
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2013 nr 3 34-43
PL Projektowanie budowli ziemnych obejmuje bardzo szeroki zakres prac, począwszy od rozpoznania i przygotowania podłoża gruntowego, poprzez ustalenie złoża lub dostawcy kwalifikowanego materiału gruntowego do formowania nasypów, ustalenie technologii wykonawstwa i kryteriów odbioru robót. W niniejszym [...]
EN Earth construction engineering involves a very wide scope of designing works, starting from the recognition and preparation of ground, determination of the seam or provider classified material for earth forming, definition of the delivery technology and work acceptance criteria. This article covers [...]
11
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2013 nr 2 48-56
EN The construction of buildings necessitating deep excavations, particularly the ones located in populated areas, involves many challenges. During the investment preparation and delivery process, cooperation between specialists of different fields is indispensable. These must include geotechnicians, s[...]
12
63%
Materiały Budowlane
2010 nr 4 8-8
13
63%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 9 486-492
PL Przedstawiono stan zaawansowania budowy inżynierskich obiektów mostowych Trasy Siekierkowskiej zlokalizowanych w obrębie węzła Marsa (odcinek IIB). Podano krótką charakterystykę budowanych obiektów. Szczegółowo opisano budowę podpór pośrednich i konstrukcji nośnej estakad głównych. Zasygnalizowano n[...]
EN The state aproach engineering bridge objects of Siekierki Route - Mars Junction - part IIB is presented. The short characteristic of building objects built at Mars Junction is given. The construction of the main intermediate pillars and capital structures of flyovers with intensive trafic mobility a[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 97 327-336
PL W referacie omówiono wymagania dotyczące opracowania prognozy wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię, dostosowanej do potrzeb projektowania. Podano także ogólne wskazówki odnośnie do przygotowania warunków geologicznych oraz gruntowych.
EN The paper discusses requirements concerning working out a forecast of mining influence on the ground surface, adjusted to designing needs. General guidelines for the preparation of geological and ground conditions are also given.
15
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2014 nr 4 40-43
PL Zanim przystąpiono do budowy obiektu biurowego na terenie byłego zakładu przemysłowego w Gliwicach, należało przeprowadzić badania mające na celu określenie warunków gruntowo-wodnych. Ich wyniki wskazały na możliwość zastosowania jednej z metod wzmocnienia słabego podłoża – ciężkiego ubijania.
16
63%
Przegląd Budowlany
PL Przedmiotem referatu są przypadki niedostatecznego rozpoznania geotechnicznego podłoża gruntowego pod posadowienie wybranych obiektów budowlanych i wygenerowane z tego tytułu skutki, powstałe na etapie przygotowywanego i przeprowadzanego procesu budowlanego. Prezentowana praca jest publikacją z zakr[...]
EN The paper presents cases of insufficient geotechnical reconnaissance of subsoil for foundations of selected civil structure and related costs generated at the construction stage. The paper is a geotechnical publication in the area of Eurocode implementation.
17
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Opisano szczegółowo przebieg II linii metra, procedury i zasady przygotowania inwestycji oraz możliwości zastosowania zamkniętych tarcz zmechanizowanych. Omówiono zalety i wady dwóch typów tarcz zmechanizowanych - zawiesinowej SS i wyrównywanych ciśnień gruntowych EPB oraz kryteria ich doboru w wars[...]
EN The paper presents problems concerning construction of second metro line in Warsaw. Planned location, tender procedures and the possibility of slurry shield and earth pressure balance shield TBMs use are disscused.
18
63%
Mosty
2018 nr 5 28--31
PL Badania podłoża gruntowego określające jego budowę i parametry geotechniczne są niezbędną podstawą projektowania posadowienia mostów. Błędy i niedostatki rozpoznania powodują dodatkowe koszty i utrudnienia realizacji oraz zagrażają bezpieczeństwu mostów. Ważniejsze od stosowania norm i wytycznych są[...]
EN Geotechnical problems and errors connected to bridge foundations, regulations regarding site investigation and selected details of the reconnaissance and evaluation of ground conditions are presented in the paper.
19
51%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 7 390--396
PL Nawet w trudnych warunkach gruntowych nie zawsze docenia się rolę jakości i odpowiedniego zakresu badań podłoża, potrzeby ich etapowania wraz z postępem projektowania i realizacji specjalistycznych robót geotechniczych oraz prowadzenia stałego nadzoru geotechnicznego. Podano przykład, który wskazuje[...]
EN The role of quality and a proper scope of soil investigation is not appreciated even in difficult soil conditions. The same with the needs of their staging with the progress of design and implementation of specialized geotechnical works and with conducting constant geotechnical supervision. Example [...]
20
51%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 7 387-390
PL Całkowita długość tunelu wynosi 173,6 m. Jest to tunel czteronawowy o konstrukcji żelbetowej. Opisano warunki lokalizacyjne i geotechniczne, rozwiązanie konstrukcyjne oraz technologię wykonania podpór i ustroju nośnego.
EN The total length of the tunnel counts 173,6 m. It is a four-bay R.C. construction. The location and geotechnical condltions, construction and technology of scaffolding bearing construction have been described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last