Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wartość progowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN This paper presents a simple method for evaluating the threshold value for fatigue cracks that emanate from a V-notch. The proposed method is based on the similarities between the elastic-stress fields around the tip of a crack and the tip of a V-notch. Threshold values for fatigue cracks that emana[...]
2
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Celem artykułu jest ocena wpływu pracy system fotowoltaicznego na dzienny rozsył energii z uwzględnieniem zmian mocy czynnej. Mierzono w trybie on-line warunki operacji elektrowni fotowoltaicznej i pobór mocy z linii.
EN Photovoltaic power plants are significant for their dependence on weather conditions. The consequences include their stochastic change to the production power that has adverse impact on electric power distribution grids. The aim of this survey is to assess the impact of photovoltaic power plants ope[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2004 Nr 57 219-224
PL Obecnie procedura doboru łożysk tocznych jest oparta na tzw. trwałości nominalnej L10, czyli trwałości, którą z założenia osiągnie 90% zainstalowanych łożysk. Trwałość nominalną LIO szacuje się, zakładając, że trwałość poszczególnych łożysk, traktowana jako zmienna losowa, podlega dwuparametrowemu r[...]
EN Nowadays the procedure used in a selection of bearings during machine-unit design is based on conventional live LIQ, that is on life, which get 90% installed bearings. The conventional life L10 is estimated with assumption, that durability of individual bearings are described by two-parameters Weibu[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 40 127-135
PL W artykule przedstawiono model doboru wartości progowej systemu biometrycznego zbudowany na gruncie teorii gier. W rozważaniach zaproponowano wykorzystanie dwuosobowej gry koordynacji. Matematyczny model wymaga praktycznej weryfikacji, co będzie przedmiotem kolejnej pracy badawczej.
EN In this article the model of selection of the threshold value of biometric authentication system supported by game theory was presented. In the work the application of two-person coordination game was proposed. Mathematical model requires empirical verification which will be the subject of next rese[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 38 101-109
PL W artykule poruszono problem strojenia wartości progowej biometrycznego systemu uwierzytelniania. Analizie poddano sytuację konfliktową związaną z doborem wartości progowej, która determinuje parametry ilościowe, tj. wskaźnik błędnej akceptacji oraz wskaźnik błędnego odrzucenia. Zaproponowano autors[...]
EN In the article the problem of adjustment of threshold value of biometric authentication system was taken up. A conflict situation concerning selection of threshold value which determines quantitative parameters i.e. false acceptance rate and false rejection rate was analyzed. Original concept of ind[...]
6
38%
Elektrotechnika i Elektronika
PL W publikacji opisano sposoby analizy nieliniowych danych pomiarowych. Przedstawione zostały metody rekon­strukcji przestrzeni fazowej, skuteczne metody poszukiwania wartości zanurzenia wymiaru oraz czasu opóźnienia, a także graficzne metody analizy danych, polegające na konstruowaniu obrazów powrotu[...]
EN This paper presents special methods of nonlinear time series analysis. Methods for computing the embedding dimension end delay time in phase space reconstruction are shown. A (Cross) Recurrence Plots (CRPs) is proposed as an effective tool for analysis of data series. Applying the CRPs to analysis o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last