Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wartość graniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fasciculi Mathematici
2002 Nr 33 21-26
EN The subject of the paper is the construction of a solution of the differential equation delta u (x) - c(x)u(x) = f(x, u(x)), in the spherical domain D = {x = (xt, x2, x,): | x | < R}, satisfying the Dirichlet boundary-value condition u(x) = h(x) for x e B(D). Let (x, y) -ť G(x, y[...]
2
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedstawiono przykład zastosowania probabilistycznych metod wyznaczania granicznych wartości parametrów diagnostycznych: metody minimalnego ryzyka decyzji diagnostycznej, metody minimalnej liczby błędnych decyzji diagnostycznych i metody Neymana-Pearsona.
EN An example of application of statistical methods for ultimate values determination of diagnostical parameters (the minimum diagnosis risk method, the method of minimum number of diagnosis errors and the Neyman-Pearson method) is presented.
3
75%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
1998 Vol. 5, nr 3 299-309
EN The aim of this paper is the discussion on the applicability of some rectangular elements to plane strain boundary value problems. Four different elements were considered: 4-node, 5-node, Serendipity 8-node and Lagrangian 9-node. Two cases: the material layer loaded by a concentrated vertical force[...]
4
75%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 3 49-56
PL W procedurach diagnozowania dokonuje się porównania zbioru zarejestrowanych wartości symptomów z wartościami bazowymi i granicznymi. W złożonych maszynach pojawia się problem wpływu parametrów procesowych na mierzone wartości symptomów. Problem ten został przedstawiony na przykładzie symptomów drgan[...]
EN Diagnostic proceduresemploy comparison of recorded symptom values with their basic and limit levels. In complex machines influence of process parameters must be taken into account. This problem is presented, using an example of vibration symptoms and turbine active load. Load influence on residual p[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W pracy przedstawiono główne deskryptory diagnostycznego systemu eksploatacji maszyn. Określono miary stanu technicznego, ich wartości graniczne oraz okresowość diagnozowania. Na tym tle wyróżniono problematykę i zadania systemu eksploatacji maszyn z wykorzystaniem technik informatycznych.
EN The paper presents the main descriptors of a diagnostic system of operation of engines. It defines measures of technical condition, their limit magnitudes as well as periodicity of diagnosing. Against this background the issues related to and missions of the system used to operate engines are identi[...]
6
63%
Diagnostyka
2009 nr 4(52) 45-50
PL Ilościowa ocena stanu technicznego może być oparta na bazowej i granicznej wartości symptomu. Prognozowanie jest wówczas realizowane przez dopasowanie odpowiedniej funkcji do zarejestrowanego przebiegu czasowego symptomu. Zakłada to deterministyczny charakter symptomu. Ze względu na wpływ czynników [...]
EN Quantitative technical condition assessment may employ a scale provided by symptom baseline and limit values. Prognosis is then based on fitting a suitable function to recorded symptom time history. Such approach assumes the deterministic symptom concept. Due to the influence of factors other than o[...]
7
63%
Diagnostyka
2003 Vol. 28 79-86
PL W pracy przedstawiono metodę wyznaczania wartości ostrzegawczych i krytycznych sygnału drganiowego z wykorzystaniem Kart Kontrolnych Shewharta. Metoda ta została opracowana dla potrzeb diagnostyki wirówek cukrowniczych typu ACCW 1000.
EN In the paper there was presented the warning and critical values estimation method of vibration signal with Shewhart control cards. The method was evaluated in purpose of diagnostic of sugar centrifuge type ACCW 1000.
8
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 5 70-71
PL W pracy przedstawiono główne deskryptory diagnostycznego systemu eksploatacji maszyn. Określono miary stanu technicznego, ich wartości graniczne oraz okresowość diagnozowali.
EN Main descriptors of diagnostic system in the exploitation of running machine engines were presented. Measures of technical state, their limiting values and diagnosis periodicity were determined.
9
63%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2000 nr 2 32-34
10
63%
Fasciculi Mathematici
1999 Nr 30 37-56
EN The aim of the paper is an application of the Green method and the Banach contraction theorem to a determination of unique classical solutions of iterated parabolic-elliptic boundary value problems.
11
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2017 Vol. 22, no. 2 269--291
EN Two elastic plate problems made of duralumin are solved analytically using the displacement potential approach for the case of plane strain and plane stress conditions. Firstly, a one end fixed plate is considered in which the rest of the edges are stiffened and a uniform load is applied to the oppo[...]
12
63%
Problemy Eksploatacji
2005 nr 3 7--25
PL Niniejsza praca przedstawia osobiste spojrzenie autora na rozwój i problemy diagnostyki wibroakustycznej maszyn w ciągu ostatniego półwiecza. Opisuje początki diagnostyki drganiowej maszyn i jej metodologię aż do współczesnych rozwiązań diagnostyki wielowymiarowej i jej problemów.
EN Paper starts with advent of vibration condition monitoring, dated so early as the first German industry standard VDI 2056 in 1962y. The outline of possible symptoms and they general definition is given at the beginning. Also the application area of vibration condition monitoring is presented, with[...]
13
51%
Inżynieria i Budownictwo
PL Eurokod 7 jest obecnie wprowadzany w krajach europejskich. Część 1 opublikowano w roku 2004, część 2 w roku 2007. Omówiono zawartość obu części oraz wybrane ważne zagadnienia (wartości charakterystyczne i wyprowadzone, sprawdzanie stanów granicznych, dopuszczalne przemieszczenia fundamentów).
EN Eurocode 7 is now actively being implemented throughout Europe. Part 1 "General rules" has been published in 2004 and National Annexes are presently being prepared for final implementation in the various European countries. Part 2 on "Ground investigation and testing" was published in 2007. The cont[...]
14
51%
Materiały Budowlane
2013 nr 8 51--53
PL W artykule przedstawiono wymagania Eurokodu 2 dotyczące wartości granicznych ugięć, uzupełnione zaleceniami normy ISO 4356. Omówiono ogólne zasady obliczania ugięć z uwzględnieniem zmian sztywności spowodowanych zrysowaniern, zjawiskiem pełzania oraz ugięcia od skurczu.
EN Article refers to problem of deflection control given in Eurocode 2. The deflection limits specified in Eurocode and cited standard ISO4356 are shown. General considerations for the deflections are presented, effects of shrinkage and stiffness degradation due to cracking and creep are discussed. Fin[...]
15
51%
Materiały Budowlane
2013 nr 8 54--57
16
51%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Przedstawiono relacje między zużyciem, stanem technicznym, symptomem i stanem zdatności/niezdatności urządzenia. Wyjaśniono pojęcia jakości, skuteczności i efektywności w przedsiębiorstwie. Wykazano związek między jakością w przedsiębiorstwie a wartością graniczną stanu zdatności i wartością granicz[...]
EN Relations between wear, technical state, symptom and up/down states of a machine are presented. The concepts of the quality, efficiency and effectiveness in a company are explained. The relationship is shown between the quality in a company and the boundary values of up state and technical state.
17
51%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2013 Vol. 18, no. 3 793--814
EN A nonlinear boundary value problem of two degrees-of-freedom (DOF) untuned vibration damper systems using nonlinear springs and dampers has been numerically studied. As far as untuned damper is concerned, sixteen different combinations of linear and nonlinear springs and dampers have been comprehens[...]
18
51%
Inżynieria i Budownictwo
2014 R. 70, nr 4 202--206
PL Przedstawiono algorytmy obliczeniowe do sprawdzania nośności żelbetowych przekrojów prostokątnych podwójnie zbrojonych obciążonych momentem zginającym i siłą podłużną ściskającą. Zamieszczono przykład obliczeń. Algorytmy mogą być użyte do tworzenia własnych procedur numerycznych, z wykorzystaniem do[...]
EN Algorithms for calculating the load capacity of rectangular RC cross sections in Eurocode 2 was presented in the paper. In this work was posted a simple computational model that can be used in a traditional diagnostics of RC structure. The presented algorithms also can help the designers to create t[...]
19
51%
Diagnostyka
2005 Vol. 34 7--14
PL Współczesne technologie pomiarowe w diagnostyce obiektów krytycznych pozwalają nam formułować bardzo bogaty wektor obserwacji diagnostycznej obiektu, ze składowymi o różnej naturze fizykalnej. Uformowana w ten sposób macierz symptomowej obserwacji zawiera informację o wielowymiarowej przestrzeni usz[...]
EN Contemporary measuring technology in condition monitoring of critical systems allow us to form diagnostic symptom observation vector, with components different physically, and to extract fault information from such created symptom observation matrix. This is possible by using singular value decompos[...]
20
38%
Elektrotechnika i Elektronika
PL W publikacji opisano sposoby analizy nieliniowych danych pomiarowych. Przedstawione zostały metody rekon­strukcji przestrzeni fazowej, skuteczne metody poszukiwania wartości zanurzenia wymiaru oraz czasu opóźnienia, a także graficzne metody analizy danych, polegające na konstruowaniu obrazów powrotu[...]
EN This paper presents special methods of nonlinear time series analysis. Methods for computing the embedding dimension end delay time in phase space reconstruction are shown. A (Cross) Recurrence Plots (CRPs) is proposed as an effective tool for analysis of data series. Applying the CRPs to analysis o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last