Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 611
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warstwa wierzchnia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Powierzchni
2004 Nr 1 35-39
PL Strefa nadpowierzchniowa warstwy wierzchniej była od dawna dedukowana z przesłanek ogólnofizycznych, ale doświadczalnie znana tylko ze zjawisk magnetyzmu w przypadku materiałów ferromagnetycznych. Zastosowanie ciekłego dielektryka do obserwacji i rejestracji mikroskopowych obrazów powierzchni przeło[...]
EN For a long time, superface over the surface layer was derived from basic physical premises, but experimentally observed only as a magnetic phenomena in ferromagnetic materials. The application of liquid dielectric for the observation and recording of the microscopic images of Ni fracture specimen, h[...]
2
51%
Logistyka
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych zmodyfikowanej laserowo warstwy wierzchniej otworu żeliwnej prowadnicy zaworowej silnika spalinowego, współpracującej z trzonkiem zaworu. W celu poprawy jej makro- i mikrogeometrii zastosowano ablacyjną mikroobróbkę laserową. Stosując różne parametry obróbk[...]
EN The laboratory investigations of outer layer, the hole of the cast-iron valvular runner of the combustion engine, co-operating with the handle of the valve, modified by laser and their results are presented. In the aim of the improvement her macroand micro-geometry, ablational laser microtooling was[...]
3
51%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono ideę oraz technologię kształtowania warstwy wierzchniej płaszcza tłoka silnika spalinowego z wykorzystaniem ablacyjnej mikroobróbki laserowej. W celu zmniejszenia pracy tarcia płaszcza tłoka z gładzią tulei cylindrowej poprzez teksturowanie laserowe wytworzono mikrozasobniki ol[...]
EN The idea of combustion engine top layer piston coat technological shaping with usage of ablational laser microtooling was presented. The oil microchannels were produced in the shape of semicircular canopies to reduce the friction of the piston overcoat with cylinder funnel through laser texturing. T[...]
4
51%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju obróbki cieplno-chemicznej, tj. azo-tonasiarczania i azotowania próżniowego, na rozkład twardości i głębokość utwardzenia oraz mikrostrukturę warstwy wierzchniej stali konstrukcyjnej do azotowania 41CrAlMo7. Ponadto badano wpływ tych rodzajów obró[...]
EN The paper presents tests results aimed at assessment of an effect of thermochemical treatment type, i.e. sulfonitriding and vacuum nitriding on distribution of hardness and depth of hardening, as well as microstructure of surface layer of 41CrAlMo7 machinery nitriding steel. Moreover, it was discuss[...]
5
51%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przestawiono metodę miejscowej modyfikacji powierzchni stalowych za pomocą materiałów ceramicznych z wykorzystaniem energii wiązki laserowej. Zastosowanie tej metody umożliwia podwyższenie odporności na ścieranie lub twardości w obszarach narażonych na przyspieszone zużycie. Uzyskany efek[...]
EN There were presented in the article a new method of local modification of steel surface by ceramic materials using laser beam. This method improve wear resistance or hardness in local areas exposed on accelerated wear. Obtained results depend on applied particles and its interaction with substrate a[...]
6
51%
Inżynieria Maszyn
PL W wyniku stopowania elektroiskrowego tworzone są warstwy wierzchnie nasycone pierwiastkami stopowymi pochodzącymi z elektrody roboczej. Umożliwia to uzyskanie na obrabianym przedmiocie warstwy o grubości od kilkudziesięciu do około 200 žm. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem warunków s[...]
EN As a result of electrodischarge alloying, surface layer is created which is saturated with the alloying elements coming from the tool electrode. Thus a layer of various thickness ranging from several teens to 200 um is deposited on the treated part. The results of research on the influence of electr[...]
7
51%
Inżynieria Materiałowa
2006 Vol. 27, nr 6 1337-1342
PL Na podstawie analizy aplikacyjnej wybrano polimery konstrukcyjne: polietylen dużej gęstości (PE-HD), polietylen o bardzo dużej masie cząsteczkowej (PE-UHMW), izotaktyczny polipropylen (iPP), polioksymetylen (POM), poliamidy 6 i 66 (odpowiednio PA 6 i PA 66), politetrafluoroetylen (PTFE), gumę z kauc[...]
EN Engineering polymers: high density polyethylene (HDPE), ultra high molecular weight polyethylene (UHMWPE), isotactic polypropylene (iPP), polyoxymethylene (POM), polyamides 6 and 66 (PA 6 and PA 66 respectively), polytetrafluoroethylene (PTFE), silicone (Q), chloroprene (CR) and butadiene-acrylonitr[...]
8
51%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące naweglania stali w złożu fluidalnym. Przeanalizowano wpływ parametrów procesu naweglania na mikrostrukturę i właściwości stali 20H2N4A. Stal poddano aktywacji mechanicznej oraz naweglaniu w temperaturze 1193 K. Czas naweglania zmieniano w przedziale od 2 [...]
EN In this paper results of measurements on carburizing in fluidized bed are shown. The effect of microstructure and properties of 20H2N4A of applied thermo-chemical process is shown. The steel was subject of activation by mechanical method and carburizing in 1193 K. The range of time carburizing was f[...]
9
51%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy dokonano oceny wpływu azotowania jarzeniowego na własności warstwy wierzchniej wytypowanych do badań stopów tytanu. Proces azotowania jarzeniowego przeprowadzono w urządzeniu do azotowania typu JON-600. Azotowanie przeprowadzono w temperaturze 580 stopni C, przy ciśnieniu p = 150 Pa i w czas[...]
EN In this work the influence of the nitriding under glow discharge condition on the properties of surface layers of selected titanium alloys was investigated. The equipment used in the experimental work was a current glow-discharge furnace JON-600. The nitriding parameters were as follow: temperature [...]
10
51%
Inżynieria Powierzchni
2003 Nr 1 59-64
PL Praca dotyczyła prób zastosowania kompleksów organicznych metali jako dodatków w różnych bazach olejowych. W ostatnim opracowaniu [1] przedstawiono wyniki badań na aparacie czterokulowym dla kompozycji zawierających litowy smar plastyczny z dodatkiem kompleksów 8-hydroksychinoliny z różnymi metalami[...]
EN Paper presents the research results concerning an application of organic complexes of metals as lubricant additives. Our last paper [1] has presented the results of testing made using four-ball machine for compositions containing lithium grease and complexes of 8-hydroxyquinoline with various metals[...]
11
51%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono badania struktury łopatek silnika samolotowego, które wyprodukowano z nadstopu niklu ŻS6K i w celu zwiększenia żaroodporności pokryto warstwą alumi-niowo-krzemową. Na podstawie analizy metalograficznej i mikroanalizy składu chemicznego poszczególnych warstw opisano zmiany za[...]
EN The paper deals with structure of jet engine DV-2 blades, which are made from Ni-base su-peralloy ŻS6K and for increasing of a high - resistant are covered by protective alitize layer. There have been described the changes that occurred in this alitize layer during working of jet engine (till 2000 h[...]
12
51%
Inżynieria Powierzchni
1999 Nr 1 29-34
PL Analiza uzyskanych wyników badań kinetyki emisji egzoelektronów sugerowała istnienie pola elektrycznego nad warstwą wierzchnią deformowanego metalu. Zastosowanie ciekłego dielektryka do obserwacji i rejestracji mikroskopowych obrazów deformowanej powierzchni metali jednoznacznie wykazało obecność s[...]
EN Analysis of the egzoelectron emission kinetics suggested the presence of the electric field over the surface of the deformed metal. The application of the liquid dielectric for the observation and recording of the microscopic images of the deformed metal surface unmistakably shown the presence of th[...]
13
51%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnej warstwy wierzchniej elementów tłoczników wykonanych z żeliwa ZL300. Próbki do badań przygotowano w Zakładzie Tłoczni Daewoo-FSO Motor S. A. w Warszawie - Żerań. Oceniano parametry chropowatości i zmiany twardości powierzchni badanych elementów. Wyni[...]
EN The paper shows the results of studies regarding operating surface layer of press tools elements made of cast iron. The samples for studies were prepared in the Press Shop of Daewoo-FSO Motor in Warsaw. Roughness parameters and the changes in hardness of examined elements were assessed. Research res[...]
14
51%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
1998 Z. 43 (216) 265-273
PL Z wielu metod wzbogacania materiałów w pierwiastek stopowy szczególnie korzystne wyniki osiąga się obecnie metodą elektroiskrową, która pozwala na polepszenie właściwości fizycznych, mechanicznych i eksploatacyjnych wierzchniej warstwy metalu zapewniając wysoką wytrzymałość połączenia warstwy stopow[...]
15
51%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 1 189-201
PL W ramach grantu nr7T08C014 16 opracowano oryginalny system doradczy do oceny składu chemicznego cienkich powłok nanoszonych metodami PAPVD i PACVD. Ocena składu jest dokonywana na podstawie barwy powłoki. W artykule przedstawiono wyniki wstępnej weryfikacji systemu doradczego zrealizowanego jako sys[...]
EN Within the research project No 7 TO8C 014 16 a unique advisory system for thin layers' chemical constitution was created. Thin layers are deposited by means of PAPVD and PACVD methods. The assessment of chemical constitution is based upon layer's colour analysis. In the paper the results of prelimin[...]
16
51%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono możliwość prognozowania właściwości eksploatacyjnych wyrobu już na etapie projektowania. Do rozwiązania problemu zastosowano Metodę Elementów Skończonych (MES). Opracowane dyskretne przyrostowe modele w uaktualnionym opisie Lagrange'a pozwalają na symulację numeryczną dowolnej [...]
EN In the work was presented the possibility of exploational forecasting in design stage of object. The solutions of stated problem were conducted using of Finite Elements Method (FEM). Worked out discreet incremental models in updated description Lagrange'a they permit on numerical simulation any phas[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 86 317-322
PL W artykule przedstawiono charakterystykę warstw wierzchnich, w spiekach odkształconych plastycznie na zimno, jakie uzyskano po obróbce cieplno-chemicznej. Omówiono charakterystykę materiału wsadowego zastosowanego w badaniach oraz dokonano oceny jakości uzyskanych warstw w zależności od warunków chł[...]
18
51%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W prezentowanej pracy sprawdzono czy istnieje możliwość oceny stanu warstwy wierzchniej elementów maszyn ze stali łożyskowej po przeprowadzonej obróbce cieplnej i obróbce wykańczającej poprzez wykorzystanie zjawiska szumów Barkhausena. Obróbkę wykańczającą zrealizowano poprzez zastosowanie nowoczesn[...]
EN The possibility of evaluation of bearing steel elements surface layer state after heat treatment and finishing by using Barkhausen noise was verified in this paper. Finishing was realized by using modern technology of the abrasive films. Elements were processed by the abrasive films of a grain size [...]
19
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2004 Nr 57 213-218
PL Spektroskopia elektronów Augera umożliwia jakościową i ilościową analizę składu chemicznego, uwzględniającą wszystkie pierwiastki (oprócz wodoru i helu) w bardzo małych obszarach. W artykule przedstawiono przykładowe wyniki badań warstwy wierzchniej elementów maszyn uzyskane tą metodą badawczą.
EN Auger Electron Spectroscopy enables qualitative and quantitative analysis of chemical constitution in a very small area and makes possible to take into account all chemical elements (except hydrogen and helium). The paper presents an example results of chemical constitution of machine elements surfa[...]
20
51%
Przegląd Mechaniczny
2005 nr 10 14-19
PL W artykule przedstawione zostały wybrane problemy projektowania właściwości warstwy wierzchniej odlewów żeliwnych ze szczególnym uwzględnieniem właściwości technologicznych odlewów z żeliwa sferoidalnego.
EN There are presented selected designing problems of surface layer properties of iron castings with particular consideration of technological properties of ductile iron castings.
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last